Bulutda serwer kärendesi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Programma üpjünçiliginiň bahasy
 4.  › 
 5. Bulutda serwer kärendesi
Bahasy aýda

Bulutda serwer kärendesi


Bulutda (bulut serweri) serweri kärendesine almak, programmaňyzyň ýa-da web sahypaňyzyň saklanjak we işleýän uzakdaky maglumatlary gaýtadan işlemek merkezinde (DPC) serwer enjamlaryny kärendesine almaga mümkinçilik berýän hyzmatdyr. Adatça, bulut hyzmatyny üpjün ediji, maglumatlaryňyzy we amaly programmalaryňyzy internete girýän islendik ýerde işlemäge mümkinçilik berýän internet arkaly serwere girmegi üpjün edýär.

Bulutda serweri kärendesine almagyň peýdalary aşakdakylary öz içine alýar. Tereziniň çeýeligi. Iş islegleriňize baglylykda serwer çeşmelerini köpeldip ýa-da azaldyp bilersiňiz. Ygtybarlylyk. Bulut üpjün edijileri, maglumatlaryňyzyň ýitgilerden goralmagyny üpjün etmek üçin köplenç kepillendirilen elýeterlilik derejesini (SLA) we birnäçe ätiýaçlyk nusgasyny hödürleýärler.

Çalt ýerleşdirmek. Bulutda serweri kärendesine almak, adatça öz serweriňizi satyn almakdan we gurmakdan has az wagt we güýç talap edýär. Başlangyç enjamlaryň bahasy pes. Diňe zerur çeşmeleri kärendesine alyp bilersiňiz we öz serweriňizi satyn almak we gurmak üçin pul sarp edip bilmersiňiz.

Şeýle-de bolsa, “bulut” hyzmat üpjün edijisini saýlanyňyzda, maglumatlaryň howpsuzlygy, birikmegiň tizligi, bahasy we tehniki goldawyň hili ýaly faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir.

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  No network

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Work from home

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  There are branches

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Control from vacation

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Work at any time of the day

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Powerful server

  Güýçli serwer
 • Doly işleýän hasapçy ýok bolsa. Hyzmat buhgalter kompaniýasy bu programma birikdirilen bolmaly.
  Freelance accountant

  Işgärlerden başga hasapçy
 • Adaty Windows kompýuteriňiz ýok bolsa, “Apple MacBook”.
  Apple MacBook

  Apple MacBook
 • Salgyt gullugyndan maglumatlary ofis kompýuterlerinde saklamazdan gizlemek isleseňiz.
  Hide information from the tax

  Salgytdan maglumatlary gizläň


Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

Özüňize gowy bulut serweri guruň

Gowşak kompýuterler üçin bulut serwerleri size birnäçe esse çalt işlemäge mümkinçilik berer. Öýüňizde ýa-da işiňizde az töleg bilen öz bulut serweriňizi tertipläp bilseňiz, gymmat güýçli enjamlara pul harçlamaň.


Ulanyjylaryň sany

Wirtual serwerde işlejekleriň sanyny görkeziň.

Operasiýa ulgamy

Operasiýa ulgamy näçe täze bolsa, şonça-da güýçli enjam gerek.

Maglumat merkeziniň ýerleşişi

Dürli şäherlerde dürli mümkinçilikleriň we çykdajylaryň serwerleri bar. Özüňize laýyk gelýänini saýlaň.

Serweriň işleýşi

Enjamyň zerur öndürijiligini saýlaň. Saýlawyňyza baglylykda dürli prosessor we RAM aýratynlyklary elýeterli bolar.

CPU

Wirtual serwerde prosessor näçe güýçli bolsa, programmalar çalt ýerine ýetirer.

Prosessor ýadroslarynyň sany: 1 kompýuterler

Tötänleýin giriş ýady

Serwer bulutda näçe köp RAM bolsa, şonça-da köp programma işledip bilersiňiz. Şeýle hem has köp ulanyjy rahat işläp biler.

Tötänleýin giriş ýady: 2 GB

Gaty disk


Diskiň tizligi

Bulut serwerinde gijä galman işlemek üçin ýokary tizlikli SSD disk saýlamak has gowudyr. Programma üpjünçiligi gaty diskde maglumatlary saklaýar. Disk bilen maglumat alyş-çalşygy näçe çalt bolsa, programmalar we operasiýa ulgamynyň özi çalt işlär.


Disk kuwwaty

Has köp maglumat saklamak üçin aýratyn serwer üçin köp mukdarda disk saklanyşyny kesgitläp bilersiňiz.

Disk kuwwaty: 40 GB

Aragatnaşyk kanalynyň giňligi

Aragatnaşyk kanaly näçe giň bolsa, bulut serweriniň şekili çalt görkeziler. Faýllary bulut serwerine geçirseňiz ýa-da wirtual serwerden faýllary göçürip alsaňyz, bu parametr hosting bilen maglumat alyş-çalyş tizligine täsir eder.

Maglumat geçiriş tizligi: 10 Mbit / s

Jemi:


Walýuta

Bulut serwerini kärendesine almagyň bahasyny hasaplamak has amatly boljak walýutany saýlaň. Bahasy bu walýutada hasaplanar we geljekde islendik walýutada tölemek mümkin bolar. Mysal üçin, bank kartyňyz bar.

Wirtual serweriň kärende bahasy

Bulut serwerini kärendesine sargyt etmek üçin aşakdaky teksti göçüriň. Bize iber.

Saýlanan saýlawlar

0.00

Bahasy

0.00 aýda


Programmanyň bahasyny hasaplamaga geçiň

Programmanyň bahasyny hasaplamaga geçiň