Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Walýuta alyş-çalyş maksatnamasy

Walýuta alyş-çalyş maksatnamasy



 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Walýuta alyş-çalyş maksatnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Walýuta alyş-çalyş programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bir exchangea ofisleriniň maksady tebigy we kanuny şahslara walýuta amallaryny geçirmek üçin hyzmatlary bermekden ybarat. Bir exchangea ofisleriniň işi talaplary we ülňüleri kesgitleýän Milli Bank tarapyndan düzgünleşdirilýär. Milli bankyň kararyna görä, her bir exchangea programma üpjünçiligi bilen üpjün edilmelidir. Bir exchangea awtomatlaşdyryş programmasy hyzmat meseleleriniň ýerine ýetirilmegini optimizirlemegi we gowulandyrmagy üpjün edýär. Mundan başga-da, her bir proses doly awtomatlaşdyrylan, şonuň üçin adam gatyşmagyna ýa-da goşmaça işçi güýjüne zerurlyk ýok. Walýuta alyş-çalyş maksatnamasynyň ýene bir gowy tarapy, bu işiň öndürijiligini we netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar. Netijede, kompýuter ulgamynyň kömegi bolmazdan gazanyp bolmajak girdeji derejesi ýokary bolar.

Awtomatlaşdyryş programmalarynyň özboluşly tapawutlary bar. Programmany durmuşa geçirmeli bolsaňyz, saýlamazdan ozal gyzyklanýan her ulgamyňyzy öwrenmeli. Awtomatlaşdyrylan ulgamyň öz aýratyn funksiýalary bar. Saýlaw ölçegi bolan meseleleriň ýerine ýetirilmegini üpjün edýärler. Programma üpjünçiliginiň işlemegi ähli zerurlyklary doly kanagatlandyrmaly we bir exchangeanyň işine netijeli täsir etmeli. Alyş-çalyş nokatlarynyň işinde giň prosesler ýok, şonuň üçin programma gaty ýönekeý saýlanyp bilner. Tapawutlara garamazdan, ähli awtomatlaşdyryş ulgamlary bir meseläni ýerine ýetirýär - işleriň awtomatiki tertibe geçmegi. Bir exchangeanyň awtomatiki işlemegi, umuman alanyňda-da, işgärleriň hem has çalt hyzmatlary, konwersiýa, buhgalteriýa we dolandyryş wagtynda hasaplamalaryň takyklygyny üpjün edýär. Bu, walýuta alyş-çalşygyndaky beýleki çylşyrymly meseleleri ýerine ýetirmek üçin işçileriň wagtyny tygşytlar. Başgaça aýdylanda, buhgalter hasabatyndan başlap, öndürijilik bilen gutarýan programma dürli ugurlardan size kömek edýär.

Daşary ýurt walýuta alyş-çalyş hyzmatlaryny hödürleýän kompaniýalaryň işinde, işiň aýratynlyklary sebäpli käbir kynçylyklar bar. Bu faktor, daşary ýurt walýutasy we umuman pul serişdeleri bilen özara täsir sebäpli ýüze çykýar. Şol sebäpli diňe bir ýazgylary ýöretmekde däl, eýsem işgärleriň işine gözegçilik etmekde-de kynçylyklar ýüze çykýar. Awtomatlaşdyryş programmalary, müşderi hyzmatyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, sebäbi kassa ýygymynda indi elde öwürmek mümkinçiligi ýa-da zerurlygy ýok. Şeýlelik bilen, walýuta çalşygynyň awtomatiki hasaplamalary bilen işgäri galplyk görnüşinde jenaýat işi edip bilmez. Hasapçylyk, maliýe ýazgylary we girdejini we çykdajylary hasaplamak we buhgalter hasabynda olaryň gatnaşygy bilen çylşyrymly. Walýuta alyş-çalyş edýän kompaniýalarda-da hasabat döretmek köplenç kyn. Nädogry maglumatlar bilen nädogry maglumat alyş-çalyş işine has ýaramaz täsir edýän sazlaýjy üçin kynçylyk wada berýär. Milli bankyň walýuta çalşylanda awtomatlaşdyrylan programmanyň ulanylmagyny talap etmeginiň esasy sebäbi. Adam faktory sebäpli dürli ýalňyşlyklar goýberilýär. Olaryň ýok edilmegi häzirki zaman kompýuter programmasynyň girizilmegini talap edýär. Şeýle-de bolsa, dürli programmalaryň arasynda iň amatlysyny tapmak kyn. Muňa garamazdan mümkin.

USU Programma üpjünçiligi, islendik kompaniýanyň işini awtomatlaşdyrýan täze nesil programma üpjünçiligi. Programmanyň funksional toplumy kompaniýanyň optimal işini doly üpjün edýär. Maksatnamany işläp düzmek, müşderileriň isleglerini we isleglerini göz öňünde tutup amala aşyrylýar, bu ulgamy islendik kompaniýada, hatda alyş-çalyş ofislerinde hem ulanmaga mümkinçilik berýär. USU programma üpjünçiligi, Milli bankyň käbir talaplaryna laýyklykda alyş-çalyş ofislerinde ulanmak üçin amatly. Walýuta alyş-çalyş ulgamynyň ösdürilmegi we ornaşdyrylmagy, işiň gidişine täsir etmezden köp wagt talap etmeýär we goşmaça çykdajylary talap etmeýär. Bu biziň ýörite syýasatymyz. Elýeterli iň gowy hyzmaty bermek isleýäris. Şol sebäpli nyrh syýasatymyzy ösdürmegi we müşderilerimiz üçin iň amatly çykdajylary kesgitlemegi dowam etdirýäris.

USU programma üpjünçiligini ulanmak ähli amaly meseleleriň we alyş-çalyşlaryň awtomatlaşdyrylmagyny üpjün edýär. Programmanyň kömegi bilen, buhgalteriýa amallaryny dolandyrmak, walýuta, hasaplaşyklar we konwersiýalarda alyş-çalyş amallaryny hasaba almak we goldamak, hasabatlary taýýarlamak, resminamalaryň akymy, elýeterlilige gözegçilik etmek amallaryny awtomatiki we çalt ýerine ýetirip bilersiňiz. aktiwleriň görnüşi we balansy boýunça belli bir walýutanyň we başga-da köp zatlaryň. Programma netijeliligiň we öndürijiligiň ösmegine oňyn täsir edýär, üznüksiz gözegçilik işgärleriň tertip-düzgünini üpjün edýär, uzakdan dolandyrmak tertibi işgäriň işine gözegçilik etmäge, hereketlerini programmada görkezmäge mümkinçilik berýär. Programmany ulanmak kompaniýanyňyzyň ösmegine goşant goşýar we maliýe görkezijisini ýokarlandyrýar. Bu, bir exchangeanyň iş akymyny üznüksiz dolandyrmak mümkinçiligi bilen baglanyşykly.

USU programma üpjünçiligi üstünlikli ösüş üçin dogry saýlawdyr! Satyn alyň we walýuta alyş-çalyş amallaryňyzyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyryp has köp girdeji üpjün ediň.