Maşgala býudjeti mugt
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Maşgala býudjeti mugt

Maşgala býudjeti mugt • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Maşgala býudjet programmasyny mugt göçürip almak isleýärsiňizmi? Internetiň hemme ýerinde gözleýärsiňizmi we gözleg motorynyň sözlerini yzygiderli ýazýarsyňyzmy: mugt maşgala býudjet programmasy, mugt maşgala býudjet programmalary, mugt göçürip almak üçin maşgala býudjet programmasy, rus dilinde mugt göçürip almak üçin maşgala býudjet programmasy we ş.m. Mugt paýlanan maşgala býudjet programmalary islendik ulanyjy üçin uly hazyna bolar. Familyöne köplenç maşgala býudjeti üçin mugt programmalaryň işlemegi, mugt göçürip almak ulanyjylaryň köpüsine laýyk gelmeýär we islenýän köp zady galdyrýar. Maşgala býudjeti üçin şeýle programmalar bilen mugt işlemek hem göçürip alyp bolýandygyna garamazdan uly mesele, sebäbi olara uzak wagtlap düşünmeli bolarsyňyz, dogry işlemeýär, ýykylýar, doňýar we köp oňaýsyzlyk döredýär.

Maşgala býudjetini dolandyrmagy ýönekeýleşdirmek üçin, ähliumumy hasapçylyk ulgamyny döretdik, bu maşgala býudjetiniň islendik görnüşini dolandyrmagyň kömekçisi bolar. Biziň platformamyz, mugt göçürip alyp boljak maşgala býudjet programmalaryndan hil we aýratynlyk taýdan ep-esli tapawutlanýar. Mugt göçürilen maşgala býudjetiniň buhgalteriýa programmalary, ähliumumy buhgalteriýa ulgamymyz ýaly işlemegi üpjün etmeýär, ýagny hasaba almak, dürli görnüşleri hasabat bermek, dürli walýutalar bilen işlemek, dürli tölegler, diagrammalar we diagrammalar, ulanyjylaryň çäksiz sany, dürli programmalar bilen özara täsir we ş.m.

Gözlegiňizi dowam etdirmek zerurmy: mugt maşgala býudjetini tygşytlamak programmasy, maşgala býudjetine mugt gözegçilik programmasy, mugt maşgala býudjetini hasaba alyş programmasy, USU hakda bilýän bolsaňyz, maşgala býudjetini mugt göçürip almak? Elbetde - NOOK!

Platformamyzyň goşmaça artykmaçlyklarynyň arasynda, müşderiniň haýyşy boýunça yzygiderli aragatnaşykda bolup, islendik ýagdaýda kömek etjek ýokary hilli goldaw hyzmaty barada platformanyň yzygiderli täzelenmegini belläsim gelýär. Mundan başga-da, siziň islegiňiz boýunça, özleşdirmek kyn bolsa, USU programma üpjünçiliginiň ähli mümkinçiliklerine we funksiýalaryna düşünmäge kömek etjek platformamyz üçin okuw hyzmatymyz bar.

şahsy emläkleri hasaba almak, her bir maşgala agzasy üçin öz ulanyjy ady we paroly bilen aktiwlere gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Maşgala býudjet programmasy, pul harçlanyňyzda dogry ileri tutulýan ugurlary kesgitlemäge kömek edýär, şeýle hem nagt hasaby awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen wagtyňyzy bölüp bermäge mümkinçilik berýär.

Maşgala maýasy indi gözegçilik astynda!

Maşgala maýaňyzyň ähli çykdajylaryny we girdejilerini hasaba almak.

Aýry ulanyjy ýazgylary.

Platforma parol bilen goralyp bilner.

USU programma üpjünçiligine uzakdan girmek.

Girdejileriň we çykdajylaryň hasabatlary we awtomatiki hasaplamalary.

Geljek üçin maýa meýilleşdirmäge kömek etjek grafikler we diagrammalar.

Paymentshli tölegleriň, nagt we nagt däl tölegleriň hasaba alynmagy.

Size laýyk gelýän walýuta görnüşi bilen işläň.

Dürli görnüşli programmalar bilen özara täsir.

Documentshli resminamalary USU platformasyna dakyň.

Excel, söz import we eksport faýllary bu platformalardan biziňkä we tersine geçirmäge mümkinçilik berýär.

Goşmaça göçürip almagy talap etmeýän elli töweregi dürli dizaýn stili.

Demo mugt çäklendirilen wersiýa hökmünde paýlanan mugt USU Maşgala býudjet programmasyny aşakdaky baglanyşykdan göçürip alyp bilersiňiz.

USU programma üpjünçiliginiň doly wersiýasynda maşgala býudjetine gözegçilik etmek üçin has köp funksiýa bar we programma we onuň funksiýalary barada has aşakdaky telefon belgilerinden maglumat alyp bilersiňiz.