Üpjünçilik prosesi hasaba alnyşy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Üpjünçilik prosesi hasaba alnyşy

Üpjünçilik prosesi hasaba alnyşy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Üpjünçilik prosesiniň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kompaniýalary harytlar we materiallar bilen üpjün etmek prosesini gysgaça suratlandyrsak, bu her bölümiň işiniň dowam etdirilmegi bilen gönüden-göni baglanyşykly köp amallaryň toplumydyr, bu hasaplaşykdan gowşuryş prosesi ýa-da başgaça aýdylanda, eltip bermek ähli standartlara laýyk gelmelidir. Öndürijilerden çig mal, harytlar we dürli çeşmeler satyn almak, önümçiligiň ýa-da söwdanyň zerur tapgyrlaryny üpjün edip biljek islendik ykdysady wakalar. Elbetde, bu ilkinji seredişde kyn iş ýaly bolup görünmese-de, taýýarlyk, tassyklamak, zerurlyklary kesgitlemek, gowşurmagyň ýerine ýetirilmegi, inwentar hasaba alnyş nuanslaryna göz aýlasaň, maglumatlaryň we işleriň näçeräk bolmalydygy belli bolýar. uçuşda edildi. Üpjünçilik prosesleriniň, çig mal bilen üpjünçiligiň we üpjün edijiler bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ýokary hilli hasaba alnyşyny guramak ýeterlik däl, ýöne köne usullary ulanýan bolsaňyz. Indi, maglumat tehnologiýalary gowşuryş prosesi bilen baglanyşykly meseleleri has çalt çözmäge mümkinçilik berýän kompaniýalara kömek edýär. Şeýle platformalaryň gysga wersiýasynda diňe käbir amallar awtomatlaşdyrylyp bilner, has amatly programmalara üns bermegiňizi maslahat berýäris, sebäbi diňe toplumda kompaniýanyň teklibine täsir edip bolar. Mynasyp teklip hökmünde sizi ösüşimiz - USU programma üpjünçiligi bilen tanyşdyrmak isleýäris.

Programma üpjünçiligi konfigurasiýasy, işgärler üçin aýrylmaz gural boljak ösen funksiýa bilen inwentar gowşuryş prosesine ýol görkezýär. Platformanyň köpugurlylygy, her bölümiň zerurlyklaryny kesgitlemekden başlap, ammarda saklamagyň hasabyna çenli ähli üpjünçilik prosesini maddy çeşmeler bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Işewürligiň täze görnüşine gysga ýol geçmek üçin hünärmenlerimiz ulanyjynyň iş meýdanyny ýönekeý we amatly etmäge synanyşdylar. Esasy ýörelgeleri özleşdirmek we funksiýalaryň maksadyna düşünmek üçin birnäçe gün güýç gerek, esasanam gysga okuw. Göni manyda programma üpjünçiligini gurandan we sanly kataloglary doldurandan soň işgärler programmalar bilen işe başlamaly. Hasap ulgamy, iş düwmeleriniň arasynda ýekeje düwme bilen geçmäge mümkinçilik berýär, bu bir wagtyň özünde birnäçe meseläniň ýerine ýetirilýändigini aňladýar. Her bir amal üçin ýerine ýetirijini barlap bilersiňiz, sebäbi işgärler aýratyn ulanyjy ady we paroly bilen işleýärler. Gözegçilik dolandyryjysy, her bir gol astyndakylara uzakdan gözegçilik edip biler, öndürijilige baha berer we şoňa görä sylag berer. Getirmek prosesiniň içerki hasaba alnyşy, belli bir ýygylyk bilen döredilen soňky hasabatda gysga görkezilýär.

Programma üpjünçiligi platformasy, ammar aksiýalarynyň elýeterliligi bilen baglanyşykly häzirki ýagdaýa düşünmek üçin elmydama elýeterli iň möhüm maglumatlary saklamaga mümkinçilik berýän iň möhüm taraplaryň paýnamalaryny göz öňünde tutmaga kömek eder. Üpjünçilik prosesiniň her tapgyryna yzygiderli çemeleşmek has köp alyjy, maýadar çekmäge we hyzmatdaşlaryň wepalylyk derejesini ýokarlandyrmaga kömek eder. Harytlary we hyzmatlary sarp edijiler barada aýdylanda bolsa, bu şertnamalaryň ýerine ýetiriliş tizliginiň ýokarlanmagyna we satuw wagtynda maddy baýlyklaryň öz wagtynda geçirilmegine täsir etmelidir. Netijede, buhgalter hasabatynda we täze müşderileri çekmekde möhüm kömek boljakdygyny subut edilen logistika ulgamyny alarsyňyz. Aksiýalaryň elýeterliligini barlamak bilen baglanyşykly proseduralaryň köpüsi adam gatyşmazdan amala aşyrylar, işgärlere ähli maglumatlar görkezilýän taýýar tablisalar berilýär, ýakyn wagtda satyn alynmaly zatlar reňkli. Köp görnüşde doldurmak, hasap-fakturalar awtomatiki usulda ýerine ýetirilýär, işgärleri gündelik işleriň esasy böleginden boşadýar. Öň eltip bermek prosesini hasaba almak gollanma bolan bolsa, bu indi USU programma üpjünçiligi konfigurasiýasy we ösüş topary üçin alada bolar. Programmanyň kömegi bilen, buhgalter hasabaty kompaniýanyň girdejisini çaklamagy aňsatlaşdyrar, bu bolsa serişdeleri dogry paýlajakdygyny we teklibiň girdejili tekliplerini saýlajakdygyny aňladýar. Kompaniýanyň işini düýpli seljermek telekeçilere ösüşe we ösüşe goşant goşjak akylly karar bermäge kömek eder. Diňe eltip bermek prosesi bilen iş salyşmak aňsat bolman, eýsem ammar we material ätiýaçlyklaryny hasaplamak we aksiýa ätiýaçlandyryşynyň iň amatly çägini döretmek hem aňsat bolar. Munuň üçin ulanyjylarda satyn alyş sargytlary taýýarlanmazdan ozal we harytlaryň saklanylýan ýerine daşalmagyndan ozal islendik prosesi yzarlamak üçin elýeterli gurallar bolar.

Platformanyň işlemegi, köp wagt we güýji talap edýän inwentarlary hem alýar, ýöne bu ýerde köplenç resminamalar we hakyky ýagdaýlar baradaky maglumatlaryň gabat gelmeýändigi köplenç ýüze çykýar. Internalhli içerki resminamalar iş standartlaryna we kanuny kadalara laýyk gelýär, şablonlar we nusgalar ýeke-täk tassyklanan görnüşe eýe. Işgärler diňe zerur formany saýlamaly bolýarlar we programma üpjünçiligi maglumatlar bazasyndaky maglumatlar esasynda setirleriň esasy bölegini doldurýar, diňe girizilen maglumatlaryň dogrulygyny barlamak we boşluklar bar bolsa goşmak zerur bolar. Programma inwentarlary aç-açan we örän ýönekeý edýär, hatda täze başlan adam hem hasabaty görkezip biler. Köp adam bu programmada işlemeli bolsa-da, maglumat topary buhgalter topary tarapyndan döredilen giriş hukuklary bilen çäklendirilýär. Bu çemeleşme, maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmäge we birugsat girişi aýyrmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, audit opsiýasynyň kömegi bilen programma her ulanyjynyň hereketini ýazga alýar we islän wagtyňyz bu ýa-da şol etapda kimiň edenini barlap bilersiňiz, munuň özi gowşuryş prosesini hasaba almaga kömek edýär. Dürli funksiýalar, interfeýsiň gurluşyna düşünmek üçin elýeterlilik, materiallary üpjün etmek üçin buhgalter amallaryny aňsat we çalt dolandyrmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa wagt we adam resurslaryny azaldýar. Awtomatlaşdyrylan toplumyň ornaşdyrylmagynyň öwezini dolmak birnäçe aýlap işjeň işlemekden soň gazanylýar. Şereketiňiziň indi has üstünlikli edip biljek zatlaryny soňa goýmaň, sebäbi bäsdeşleriňiz uklamaýarlar!

Gysgaça jemleýän üpjünçilik prosesini hasaba almak maksatnamasy, işgärlere her bölüme maddy baýlyklar bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge kömek eder.

Islän wagtyňyz harytlara we materiallara bildirilýän talaplar, olaryň häzirki ýagdaýy, hasap-fakturanyň tölenendigi ýa-da harytlaryň ammarda kabul edilendigi we ş.m. barada maglumat alyp bilersiňiz.

USU-nyň programma üpjünçiligi ähli şahalary, bölümleri we ammarlary birleşdirip, maglumatlary we resminamalary paýlaşmak üçin ýekeje ýer döredip biler.

Üpjün edijilere üpjünçilik prosesi üçin zerur programma döretmek, zerur maglumatlary bermek we jogapkär adamlary bellemek üçin birnäçe minut gerek bolar. Maglumatlar bazasyna çäklendirilmedik mukdarda nomenklatura bölümleri girizilip bilner we her bir ýerde iň köp maglumat, resminamalar we zerur bolsa suratlar bolar. Import mümkinçiligi sebäpli bar bolan maglumat bazalarynyň daşary ýurt çeşmelerinden geçirilmegi içerki gurluşy gorap saklamak bilen iň az wagt alar. Müşderileriň, hyzmatdaşlaryň we üpjün edijileriň elektron maglumat bazalary işgärler üçin zerur maglumatlary gözlemegi ýönekeýleşdirýän umumy prosedura laýyklykda gurulýar.

Iş akymyny awtomatlaşdyrmak, hasap-fakturalaryň, amaly programmalaryň we beýleki möhüm nusgalaryň dürli görnüşlerini taýýarlamagy we doldurmagy öz içine alýar. Hasapçylyk, taslama taýynlyk derejesine, işgärleriň hereketlerine we ýerine ýetirilýän meseleleriň netijeliligine uzakdan gözegçilik etmegi başarmaly. Içerki guramaçy ulanyjylara şahsy tertip düzmäge, möhüm zatlary, ýygnaklary we jaňlary bellemäge kömek edýär we ulgam her elementi wagtynda ýatladýar. Programma üpjünçiligi algoritmleri bahadan we hiliň arasynda iň gowy gatnaşygy bolan üpjün edijilerden iň amatly teklibi saýlamaga kömek edýär. Programma meýilnamalaşdyrylan aksiýa derejesiniň bahalaryny inwentar wagtynda alnan hakyky maglumatlar bilen deňeşdirip biler.

Maliýe hasabatynyň çylşyrymlylygy, material üpjünçiligi bölüminiň häzirki ýagdaýyny seljermekde buhgalter hasabatyny goldaýar.

Tanyşmagyň ilkinji minutlaryndan ýönekeý we düşnükli interfeýs işgärlere platforma bilen gysga wagtda işjeň işlemäge mümkinçilik berýär. Beýleki ýurtlardan gelen kompaniýalar üçin menýu we içerki görnüşleri zerur dile terjime etmek bilen programmamyzyň halkara görnüşini hödürleýäris. Iş ýazgysy, kompýuteriň ýok wagty el bilen petiklenip bilner ýa-da belli bir wagtdan soň bu opsiýa awtomatiki tertipde düzülip bilner.