Kärhanany goramak üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kärhanany goramak üçin maksatnama

Kärhanany goramak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kompaniýanyň howpsuzlyk programmasy USU-Soft (mundan beýläk USU Software) hünärmenleri tarapyndan işlenip düzüldi. Bu maksatnama, tertip-düzgüni, guramaçylygy, iş ýerlerinde işgärleriň özüni alyp barşyny we gözegçiligini oýlanyşykly oýlanyşyk algoritmini talap edýän möhüm we çynlakaý prosesi guramaga kömek edýär. Kompaniýanyň howpsuzlyk programmasy, kompaniýada başarnykly we hünärli howpsuzlyk ulgamyny ornaşdyrmak üçin dogry maglumatlary ýygnamagy gurnaýar. Kompaniýanyň USU programma üpjünçiligini goramak programmasy, hasabat we derňew üçin ulanyp boljak şahamça iş guralyndan gyssagly maglumat bermäge taýyn. Gorag kompaniýalarynyň maksatnamasy edaranyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutýar. Howpsuzlyk kompaniýasy, kanunlarda görkezilen tertipde işleri amala aşyrmak üçin ygtyýarnama alýan ýörite edaradyr. Müşderi bilen şertnamada ylalaşylan görkezmelere laýyklykda buýruga laýyklykda obýekti goramagy amala aşyrýar. Territoryurduň goralmagyny guramak zerurlygy dürli sebäplere görä ýüze çykýar. Işgärleriň howpsuzlygyny üpjün edýän gymmat bahaly hususy eýeçiligiň bolmagy, şeýle hem sebitdäki wakalardan gaça durmak üçin adamlara binanyň içine gireninde aýratyn gözegçilik. Dürli sebäpler desgada işleýän aýratyn şertleri we görkezmeleri döretmek üçin logiki karara getirip biler. Işgärleriň maglumatlaryny düzmäge kömek edýän bitewi programma durnukly iş tertibini döredýär. Programmada şahalary aňsatlyk bilen dolandyryp we integral kartada olaryň koordinatlaryny belläp bilersiňiz. Hasabat işini ep-esli gowulandyrýan bir maglumat bazasynda toplanan ähli howpsuzlyk kompaniýalary baradaky maglumatlar. USU Programma üpjünçiligi dürli marketing derňewleriniň we buhgalter hasabatynyň giň görnüşini hödürleýär. Islendik howpsuzlyk kompaniýasy hasabat döwründe buhgalter hasabatyny dolandyryp, aýlyk haklaryny hasaplap, çykdajylary we girdejini seljerip biler. Girdejileri tassyklamak elýeterlidir, soň bolsa müşderä iberýärsiňiz. Desganyň goragy wideo gözegçilik ulgamynyň, geçelgeleri skanirlemek üçin enjamy, awtomatiki päsgelçilikleri we barlag programmasynda maglumatlaryň görkezilmegini öz içine alýar. Bu tehniki enjamlaryň hemmesi USU programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýar. Programmadan import we eksport etmek, e-poçta bilen çap etmek we ibermek aňsat bolan islendik resminama. Systemeke-täk ulgamda hasabat bermegiň guramaçylygy sebäpli ähli maglumatlar dolandyryşa islendik wagt elýeterlidir. Islendik adaty kompýuter ulanyjysy USU Programma üpjünçiliginiň howpsuzlyk programmasy bilen işläp biler. Adaty kompýuter ulanyjy başarnyklaryna eýedir we gysga wagtda USU programma üpjünçiligini öwrenip biler. Çeýe nyrh syýasaty, beýleki zatlar bilen birlikde, hyzmatdaşlyk üçin iň amatly şertleri döretmäge mümkinçilik berýär. Tematiki formatlaryň köp görnüşi, dürlüligi bilen programmanyň häzirki ulanyjylaryny begendirýär. Duýduryş ulgamy iş gününiň başynda meýilleşdirilen wakalar barada habar berýär. Programmanyň demo görnüşini web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Hyzmat isleg boýunça elýeterlidir, ýöne hemme zatdan öňürti mugt. Çäkli tertipde işleýär, ýöne ulanyjy üçin amatly interfeýsine we gorag gözegçiligini ep-esli gowulandyrýan dürli hereketlere baha bermek ýeterlikdir. USU programma üpjünçiligi hünärmenleri, işiňiz üçin hakykatdanam peýdaly programma döredýän we iş prosesiniň ähli basgançaklaryny çaklamaga synanyşýan hünärmenler toparydyr. Awtomatlaşdyryş prosesi adam durmuşynyň ähli ugurlarynda tebigy hadysa, tehnologiýany ösdürmegiň logiki tapgyryna öwrüldi. Şonuň üçin howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçysynyň edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak üçin ýörite programma ulanmak karary düýbünden tebigy bolýar. Maslahat bermek we programmanyň mugt görkezilmegi üçin web sahypasynda işjeň baglanyşyk bilen haýyşy goýuň we dolandyryjymyz size ýüz tutar.

Kompaniýany goramagyň aýratyn ösüşi, ähli zerur maglumatlaryň ýygnalýan potratçylaryň ýeke-täk maglumat bazasy ýaly köp peýdaly funksiýalara eýedir. Sargytlar, şertnamalar we beýleki resminamalar üçin blankalary doldurmagy awtomatlaşdyrmak. Hyzmatlaryň tutuş sanawy bir maglumat bazasynda. Her bir müşderi üçin hödürlenýän hyzmatlaryň sanawyny saýlap belläp bilersiňiz. Gorag gullugynyň ähli bölümleriniň arasynda gowy aragatnaşyk. Maşynlary we enjamlary hasaba almak, maliýe çykdajylaryny, girdejileri we beýleki çykdajylary hasaba almak. Kompaniýanyň iş tertibini goramak. Garawulyň iş gününe gözegçilik etmek, ähli görkezmeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat düzmek. Wideo gözegçilik üçin islendik ofis enjamlaryny we ulgamlaryny ulanmak, janly ýazgyda garawullaryň işine gözegçilik etmek, bazaryň derňew hasabatlarynyň köp sanlysy, kompaniýanyň meşhurlygynyň derňewi, müşderileriň bergilerine gözegçilik, e-poçta salgylaryna gyssagly poçta. Programmaňyzda döredilen her bir resminama logotipiňizi goýup bilersiňiz. Täze hasabat döwri üçin hakyky şertnamalary täzelemegiň zerurlygy barada duýduryş. Düzülip bilinýän maglumat ätiýaçlyk funksiýasy. Smartfon howpsuzlyk gullugynyň işgäri we müşderi programmalary isleg boýunça elýeterlidir. Töleg terminallary bilen aragatnaşygy birleşdirýän hyzmat bermek üçin. Islendik walýutada, nagt we bank geçiriminde tölegi kabul etmek. Has içgin programmany ösdürmek üçin köp penjireli interfeýs. Interfeýs dizaýn mowzuklarynyň uly seçimi. Programmanyň gurluşy adaty kompýuter ulanyjylaryna gönükdirilendir. Gorag maksatnamasyndaky işler dünýä dilleriniň köpüsinde alnyp barylýar. Gorag programmasy işgärleriň iş gününiň öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrýar. Mundan başga-da, gorag iş meýilnamasynyň ýerine ýetirilişini gurmak meselesi bilen baglanyşykly web sahypasynda görkezilen ähli aragatnaşyk belgileri we e-poçta salgylary bilen habarlaşyp bilersiňiz.