Ammarda salgy saklamagyň programmalary
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ammarda salgy saklamagyň programmalary

Ammarda salgy saklamagyň programmalary • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ammardaky salgylary saklamak programmasy, häzirki zaman işinde ýüze çykýan dürli meseleleri çözmek üçin baý gurallar toplumyna elýeterliligi üpjün edip, islendik dolandyryjynyň arsenalyna ajaýyp goşundy bolar. Bu maksatnama giňeltmek isleýän kiçi kompaniýalar üçinem, üstünlikli dolandyrmak üçin innowasiýa çemeleşmesine mätäç uly kompaniýa üçin hem amatly.

Ammarlarda önümleriň maksatly paýlanyşy adaty tötänleýin ammarlardan has täsirli. Islän wagtyňyz islendik önümi tapyp bilersiňiz we ammar şertleri belli bir şahada ýerleşdirilen önümleriň tebigatyna görä aňsatlyk bilen sazlanyp bilner. Salgylary saklamak diňe bir gözlegi aňsatlaşdyrman, eýsem kompaniýanyň ähli bölümleriniň tertibini saklamaga mümkinçilik berýär. Gurama, sarp edijileriň we hyzmatdaşlaryň nazarynda guramanyň abraýyna oňyn täsir edýär.

Maksatly önüm ýerleşdirmek programmasyny durmuşa geçirip, ozal el bilen edilmeli amallary awtomatlaşdyrmak arkaly önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp bilersiňiz. Netijede, köp wagt tygşytlanar we hasaplamalarda we hasaplamalarda ýokary takyklyk alarsyňyz. Olaryň esasynda kompaniýanyň işine giňişleýin seljerme geçirmek we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak has aňsat. Ammar müdiriniň meseleleri çözmek üçin sarp eden wagty has möhüm meseleleri çözmek we umuman biznesi gowulaşdyrmak üçin sarp ediler.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny döredijileriň ammarynda salgylary saklamak programmasy, kompaniýadaky ähli konteýnerlere, öýjüklere we paletlere özboluşly sanlaryň berilmegi bilen başlaýar. Ammarlardaky we şahamçalardaky maglumatlary bir maglumat bazasyna jemlemek bilen bilelikde size doly maglumat berýär. Ammarlarda işleýän we boş ýerleriň barlygyna, bir bölümde ýa-da bölümleriň arasynda harytlaryň hereketine gözegçilik edip bilersiňiz, sarp ediş statistikasyny we başga-da köp zatlary saklap bilersiňiz.

Programma, ähli möhüm parametrleri we bu önümiň iberilen müşderileriniň aragatnaşyk maglumatlaryny görkezmek bilen çäklendirilmedik harytlary bellige almaga mümkinçilik berýär. Bu diňe bir maksatly ýerleşdirmegi aňsat tapman, eýsem ammardan müşderiniň barjak ýerine önümleriň hereketini yzarlamagy hem üpjün eder.

Eger guramaňyz wagtlaýyn saklamak üçin ammar hökmünde işleýän bolsa, maksat maksat ýerleşýän ýeriniň we saklanyş şertlerini göz öňünde tutup, tehniki hyzmat çykdajylaryny awtomatiki hasaplar. Ammardaky ýükleriň salgysyny yzarlamak, hyzmatyň bahasyna we harytlaryň soňraky ýagdaýyna baha bermekde ýokary takyklygy üpjün eder. Bu kompaniýanyň abraýyna we müşderiniň wepalylygyna oňyn täsir edip bilmez.

Müşderi ýazgylaryny ýöretmek, gelýän müşderileri we haýsydyr bir sebäbe görä guramanyň hyzmatlaryndan ýüz öwürenleri göz öňünde tutup, her mahabat kampaniýasynyň üstünliklerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle sarp edijileri ukusyz diýip atlandyrýarys we programma olar bilen işlemek üçin dürli gurallary hem hödürleýär.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny döredijileriň programmalarynyň aýratynlyklaryndan biri programma üpjünçiligini özleşdirmegiň ajaýyp aňsatlygydyr. Köp hünärli programmalary işletmek üçin zerur bolan ýörite başarnyklar we bilimler bolmasa programmany özleşdirip bilersiňiz. Hatda täze ulanyjy USU ammarynda salgy saklamak programmasyny dolandyrmak bilen iş salyşyp biler, şonuň üçin programma üpjünçiligi işgärler bilen bilelikde dolandyryjynyň bilelikde işlemegi üçin amatlydyr. Bu ýagdaýda parol ulgamy bilen käbir ýerlere girmek çäklendirilip bilner.

Awtomatiki maksatly ýerleşdirmegiň ýene bir artykmaçlygy, ähliumumy hasaba alyş ulgamynyň ýumşak nyrh syýasaty. Beýleki köp programmalardan tapawutlylykda, bu yzygiderli abuna ýazylmagyny talap etmeýär, satyn alanyňyzdan soň bir gezek tölemek ýeterlikdir.

Ilki bilen, programma kompaniýanyň ähli bölümleriniň işleri baradaky maglumatlary ýeke-täk maglumat bazasyna birleşdirýär.

Bu maksatnama ammarlaryň wagtlaýyn saklamak, ulag we logistika kompaniýalary, önümçilik we söwda guramalary ýa-da dolandyryjylary işjeňligini gowulaşdyrmak isleýän beýleki kompaniýalar üçin ulanylyp bilner.

Her bir öýjük, palet ýa-da başga bir kuwwata geljekde harytlary maksatly ýerleşdirmäge we aňsat gözlemäge mümkinçilik berýän aýratyn san berilýär.

Programma hasap-fakturalar, gowşuryş bellikleri, sargyt aýratynlyklary, hasap-fakturalar we ş.m. ýaly resminamalary awtomatiki usulda döredýär.

Programmada, gurama üçin ähli möhüm zatlary meýilleşdirip bilersiňiz, mysal üçin, seçip almagyň tertibi, işgär çalşygy ýa-da ätiýaçlyk nusgalary üçin wagt.

Işgärleriň gözegçiligi, ýerine ýetirilen işiň mukdaryna görä aýratyn aýlyk haklaryny awtomatiki hasaplamaga mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamy bilen höweslendiriş funksiýasyny aňsatlyk bilen ýerine ýetirýär.

Saklamak programmasyna gysga ýol kompýuteriňiziň iş stolunda ýerleşdiriler.

Mahabaty mundan beýläk işlemek we ýerleşdirmek üçin zerur bolan ähli maglumatlar bilen bir müşderi bazasy dörediler.

Sargyt üçin ýüz tutanyňyzda müşderiniň maglumatlaryny, möhletlerini, işiň häsiýetini we jogapkär adamy görkeziň.

Maliýe dolandyryşy USU-nyň mümkinçiliklerine eýýäm girizildi, şonuň üçin goşmaça programma göçürip almaga zerurlyk bolmaz.

Uptiýaçlyk nusgasy bolmak, maglumatlaryňyzyň öz wagtynda çalt saklanmagyny üpjün eder, şonuň üçin işiňizden daşlaşmaly dälsiňiz.

Ulanyjy üçin amatly interfeýs, ähli iş topary üçin programmanyň elýeterliligini üpjün eder.

Programma üpjünçiligi bir wagtyň özünde birnäçe adamyň bilelikdäki işini goldaýar.

Käbir maglumatlara giriş parol ulgamy bilen çäklendirilip bilner.

USU Öndüriji ammary programmasynyň başga-da köp aýratynlyklary barada web sahypasyndaky aragatnaşyk maglumatlaryndan has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz!