Wakalaryň hasaby
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wakalaryň hasaby

Wakalaryň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Wakalaryň hasabatyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Adamlar durmuşynda möhüm wakalary bu ugurda ýöriteleşen hünärmenlere we guramalara ynandyrmaga çalyşýarlar, ýöne telekeçiler tarapyndan dynç alyş günlerinde işlemek köp mukdarda maglumatlary we baglanyşykly amallary gaýtadan işlemekde kynçylyk çekýär, şonuň üçin wakalary hasaba almak gerek mehanizmleri awtomatlaşdyrmak arkaly amala aşyrylýar. Şeýle kärhananyň her bir eýesi, işde köp sargyt bolsa-da, müşderiler üýtgeşik ssenariýalardan kanagatlanýarlar, hyzmatlaryň hili ýokary derejededir. Maglumatlar bazasynda müşderi maglumatlarynyň doly toplumy bar, onuň isleglerine garaşyp bolýar, hemme zat meýilleşdirilýär we iň ownuk jikme-jikliklere çenli býudjetleşdirilýär, ýekeje maliýe geleşigi hem ünsden düşürilmeýär, bu bolsa puluň gözegçilik astyndadygyny aňladýar. Şeýle hadysalar gullugynyň işiniň netijesi bir-birine gabat gelmezden we kemçiliksiz gülläp öser, ýöne aslynda köp işlemeli, buhgalteriýa we iş üçin iň amatly usullary we gurallary gözlemeli ideallara ýetmek kyn. dolandyryş. Iru-giç, dolandyryjylar waka hasaplaşyklaryny awtomatlaşdyrmazdan öz maksatlaryna ýetip bilmejekdiklerine düşünýärler, sebäbi bu gaty bäsdeşlik gurşawy we bu ýerde uzak wagtlap karar bermek mümkin däl, döwri yzarlamaly. USU - Univershliumumy Hasap Ulgamy, adyndan belli bolan özboluşly ösüşi, agentligiň işinde tertip-düzgüni döretmäge kömek eder, islendik kompaniýanyň wezipelerine uýgunlaşyp biler. Programma, adaty prosesleriň awtomatlaşdyrylmagyna getirer, başdan ahyryna çenli sargyt ýerine ýetirmäge, işewürlige, korporatiw çärelere gatnaşmaga gözegçilik etmäge mümkinçilik berer. Işgärler döredijilik we potensial we yzygiderli müşderiler bilen işjeň aragatnaşyk üçin has köp wagt sarp edip bilerler. Möhümi, USU programmasy bilen birikmek we işlemek, ykjam wersiýany satyn alanyňyzda hatda smartfonlardan we planşetlerdenem mümkin. Jübi programma üpjünçiligini ulanyp, çäräniň özünde myhman hasaba alynmagyny gurap bilersiňiz we hakyky wagtda gatnaşyga gözegçilik edip bilersiňiz.

Döredijiler dürli derejeli bilimleri we başarnyklary ulanýanlaryň platformany her gün öz işlerinde ulanjakdyklaryna göz ýetirdiler, şonuň üçin täze başlanlar üçinem amatly boljak içgin interfeýs döretmäge synanyşdylar. Ulgam diňe üç moduldan ybarat bolup, içinde zerur funksiýalar bar, bu has aňsat tapmak we täze iş meýdanyna geçmek üçin amala aşyrylýar. Modullyk, konfigurasiýany müşderiniň isleglerine we isleglerine laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiliginiň algoritmleri, maglumat çeşmelerini we birmeňzeş gaýtadan işlemäge sebäp bolup, müşderileriň maglumat kitaby üçin çylşyrymly maglumatlary ýygnamaga kömek eder. Programma üpjünçiligi, şeýle hem, müşderiniň netijeler barada hasabat görkezmek mümkinçiligi bilen möhüm görkeziji hökmünde görkezýän wakalara gatnaşmagynyň ýazgylaryny dogry saklamaga mümkinçilik berýär. Programmanyň funksiýalarynyň arasynda amallary awtomatlaşdyrmaga we olaryň her birini maglumatlar bazasynda görkezmäge kömek eder, şeýlelik bilen maliýe akymlary aç-açan görnüşe geçer. Maksatnamada iş meýilnamasyny taýýarlamak has täsirli bolar, sebäbi her nokadyň ýerine ýetirilişine gözegçilik eder we jogapkär adama öz wagtynda ýatladar. Kompaniýanyň işiniň jikme-jik seljermesi bilen gurluşly hasabatlary almak ukyby hyzmatlaryň gerimini giňeltmek üçin geljegi uly ugurlary kesgitlemäge kömek eder. Dolandyryş işgärleriň işini kadalaşdyryp biler, olaryň gatnaşmagyna gözegçilik edip biler, bu hünärmenleriň giň topary bilen uly agentlikler üçin aýratyn möhümdir. Gowy gurlan daşarky we içerki aragatnaşyk, çäräni guramagyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrar. Kompaniýanyň aýratynlyklaryna uýgunlaşdyrylan USU platformasy, müşderiler bilen gatnaşygy ep-esli aňsatlaşdyrar we uzak möhletli gatnaşyklar üçin esas döreder.

Waka tölegini awtomatlaşdyrmak, potratçylar bilen internet, e-poçta, telefon we ykjam programmalar arkaly aragatnaşyk gurmak proseslerini aňladýar. Köpçülikleýin habarlar we habarnamalar ibermek, bu tapgyry ep-esli aňsatlaşdyrar we çaltlaşdyrar. Agentligiň býudjetine gözegçilik etmek barada aýdylanda bolsa, çykdajylara we çykdajylara gözegçilik etmäge, taslamalary oýlanyşykly meýilleşdirmäge mümkinçilik berýän aýratyn tertipde, bölümde, şahamçada ýa-da tutuş korporasiýada guralyp bilner. Elektron maglumat bazalarynda maglumatlaryň, resminamalaryň we müşderileriň özara gatnaşyklarynyň taryhy bar; köp ýyldan soňam arhiwi almak kyn bolmaz. Duşuşykdan ýa-da jaňdan öň dolandyryjy kartoçkany öwrenip biler we isleglerine görä öňki taslamalara meňzeş hyzmatlary hödürlemäge taýyn bolar. Sargytlar üçin tablisa düzülen şablonlara laýyklykda emele gelýär we häzirki sargytlary, olaryň taýýarlyk derejesini, tölegiň elýeterliligini görkezýär. Işli işgärler möhüm bir zady ýatdan çykarmaz ýaly, şahsy senenamaňyzda ýatlatmalary aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz. Çärä gatnaşmagyň parametrleri üçin aýratyn tehniki esas döredilýär, bu ýerde müşderiniň şöhlelenmeli pursatlaryny sazlamak aňsat. Şeýle hem, ştrih-kod skaneri bilen birleşip, myhman sanawy üçin döredilen ýörite pasporty işledeniňizde gatnaşyjylary ýazyp bilersiňiz. Çärelere gatnaşmagy hasaba almak üçin bu çemeleşme bilen ýygnaklary, konferensiýalary, okuwlary dolandyrmak öňkülerinden has aňsat bolar. Içerki amallar üçin programma, güýmenje we köpçülikleýin çäreleriň talaplaryna laýyklykda standartlaşdyrylan şablonlary ulanyp awtomatlaşdyrylar. Dolandyryjy edaranyň her bir iş hadysasyna gözegçilik edip biler, şeýlelik bilen elýeterli maglumatlary dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrar we geljegi uly ugurlary kesgitlär.

Maglumatlary ýeke maglumatlar bazasyna birleşdirip, müşderiler bilen öndürijilikli işlemek we aragatnaşygy şertnamalara öwürmek üçin iş meýdançasy döredilýär. Awtomatlaşdyryşa geçmek, çykdajylary azyndan dörtden bir azaltmaga mümkinçilik berýär we girdejiniň ösüşi programma üpjünçiliginiň ähli artykmaçlyklarynyň we konfigurasiýasynyň ulanylmagyna baglydyr. USU hadysasynyň hasaba alyş ulgamy, müşderiler bilen gatnaşygy ýönekeýleşdirer, ssenariý ýazmak, döredijilikli pikirler döretmek, ýagny dynç alyşlary guramak üçin işiň esasy taraplary bolan gündelik amallara az wagt we güýç sarp eder. Taslamany dogry guramak we wezipeleri düzmek bilen, işewürlik konferensiýasy, çaganyň doglan güni ýa-da toý bolsa-da, hiç bir taslama kyn görünmez.

Her bir guramaçylykly çäräniň girdejiligini hasaplamaga we işgärleriň işine gözegçilik etmäge we olary başarnykly höweslendirmäge mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamy programmasy bilen bir waka agentligi üçin dynç alyşlary yzarlaň.

Çäräniň gündelik programmasy, dürli çärelere gatnaşmagyň giňişleýin ýazgysyny saklamaga mümkinçilik berýän elektron gündelik bolup, umumy maglumatlar bazasynyň kömegi bilen bitewi hasabat funksiýasy hem bar.

Bir maglumat bazasy bilen hasabatlylygy has takyklaşdyrjak waka guramasynyň hasabyny elektron görnüşine geçirmek arkaly iş has aňsat dolandyrylyp bilner.

Çäräni meýilleşdirmek maksatnamasy iş proseslerini optimizirlemäge we işgärleriň arasynda wezipeleri başarnykly paýlamaga kömek eder.

Köp maksatly hadysany hasaba alyş programmasy, her wakanyň düşewüntliligini yzarlamaga we iş düzedişleri üçin derňew geçirmäge kömek eder.

Çäreler guramalary we dürli çäreleri gurnaýjylar, aýratyn bir çäräniň netijeliligine, girdejililigine gözegçilik etmäge we esasanam yhlasly işgärleri sylaglamaga mümkinçilik berýän çäreleri guramak programmasyndan peýdalanarlar.

Univershliumumy Hasap Ulgamyndan çäreleri dolandyrmak programma üpjünçiligi, ähli gelýänleri göz öňünde tutup, her çärä gatnaşyjylary yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Guramanyň maliýe üstünliklerine gözegçilik etmäge, şeýle hem mugt çapyksuwarlara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän USU programma üpjünçiligi bilen wakalary yzarlaň.

Seminarlar üçin buhgalteriýa, gatnaşyjylaryň hasaba alnyşy sebäpli häzirki zaman USU programma üpjünçiliginiň kömegi bilen aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner.

Çäräni hasaba alyş programmasynda çäreleri guramak we işgärleriň işini başarnykly optimizirlemäge mümkinçilik berýän köp sanly we çeýe hasabat bar.

Döwrebap programmany ulanyp, wakalary hasaba almak, bitewi müşderi bazasy we ýerine ýetirilen we meýilleşdirilen çäreleriň kömegi bilen ýönekeý we amatly bolar.

Çäräni gurnaýjylar üçin maksatnama, her bir hadysany giňişleýin hasabat ulgamy bilen gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär we hukuklary tapawutlandyryş ulgamy programma modullaryna girişi çäklendirmäge mümkinçilik berer.

Wakalaryň elektron ýazgysy, ýok myhmanlara gözegçilik etmäge we daşarky myhmanlaryň öňüni almaga mümkinçilik berer.

Wakalary dolandyrmak programma üpjünçiligi, çykdajylara we girdejilere aýratyn baha berip, her wakanyň üstünligini seljermäge mümkinçilik berýär.

Kärdeşleriň elektron maglumat bazasynyň saklanmagy netijesinde dolandyryjylar täzeden habarlaşanda hyzmatdaşlygyň taryhyny tiz öwrenip bilerler.

Awtomatlaşdyryş, köplenç adam faktorynyň, ýoklugyň we biperwaýlygyň netijesi bolan işgärleriň işindäki ýalňyşlyklary azaltmaga kömek eder.

Programma üpjünçiligi algoritmleri, bezegçiler, aktýorlar, sazandalar we ş.m. ýaly işgärler bilen oňaýly gatnaşygy guramaga kömek eder.

Funksiýa, her bir kanaly seljermek we girdejili kanaly kesgitlemek arkaly mahabatyň netijeliligine gözegçilik etmäge kömek eder.

USU maksatnamasy, tagallalaryny umumy maksatlara ýetmäge gönükdirjek hünärmenler toparynyň işinde bitewi mehanizm döreder.

Awtomatlaşdyrma we programma üpjünçiligini ösdürmäge aýratyn çemeleşme, garaşylýan netijeleri wagtynda gazanmaga mümkinçilik berer.

Içerki aragatnaşyk mehanizmleri dürli profilleriň we bölümleriň hünärmenlerine özara täsir we resminamalary alyşmaga kömek eder.

Wakalar boýunça kompaniýanyň birnäçe bölümi bar bolsa, dolandyryja öz işini dolandyrmaga kömek etmek üçin umumy maglumat giňişligi döredilýär.

Platformada düzülen meýilnama, möhüm wakalaryň, ýygnaklaryň, jaňlaryň ýa-da ulanyjylaryň ekranlarynda öňki ýatlatmalaryň görkezilmegine ýol bermez.

Goýumlar üçin deslapky hasap-fakturalary döretmek we hasaplamak awtomatiki usulda amala aşyrylar we zerur bolsa üýtgeşmeler giriziler, täze nokatlar baradaky şertnama kynçylyk döretmez.

Dynç alyşy guramak boýunça hünärmenler müşderiler bilen işlemegiň tizligine we amatlylygyna, şeýle hem resminamalaryň taýýarlanyşyny buhgalteriýa ulgamyna geçirmegiň mümkinçiligine ýokary baha bererler.

Programma üpjünçiligi, belli bir mukdarda sargyt edende ýa-da ýerine ýetirilen wakalaryň sanyna görä arzanladyşlary we bonuslary hasaplamak bilen wepalylyk ulgamyny goldaýar.

Çärä myhmanlaryň gatnaşygyny we dowamlylygyny ýazga almak meselesi ştrih-kodly paslar bermek we girelgede we çykyşda skanirlemek arkaly çözülýär.

Maliýe, seljeriş hasabaty saýlanan parametrlere laýyklykda döredilýär we guramadaky ýagdaýa has anyk baha bermäge kömek etjek tablisa, grafika ýa-da diagramma görnüşinde görkezilýär.

Hasap we dolandyryşyň hiline saýtda ýerleşýän programma üpjünçiliginiň mugt demo wersiýasyny göçürip alyp, ygtyýarnama satyn almazdan ozal baha berip bilersiňiz.