Wakalar üçin Crm
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wakalar üçin Crm

Wakalar üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Wakalar üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Wakalar üçin CRM degişli resminamalary döretmek we Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy bilen ähli zerur işleri ýerine ýetirmek üçin dogry ýol bolar. USU maglumatlar bazasynyň esasy çeşmesine öwrüljek bar bolan köp funksiýany iş prosesine girizmek bilen, CRM-de bolup geçýän ähli wakalary resminama görnüşinde döwürleýin görkezip bilersiňiz. Wakanyň resminamalary döretmek nukdaýnazaryndan nähili boljakdygyna baglylykda, USU maglumatlar bazasynda goşmaça mümkinçilikler zerur bolup biler, hünärmenlerimiz siziň islegiňiz boýunça goşarlar. Wakalary dolandyrmak üçin CRM, başda alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyna mätäç her bir müşderi üçin döredilen ýönekeý funksiýalary bilen sizi geň galdyrar. CRM-de bolup geçýän wakalary dolandyrmak üçin, USU maglumatlar bazasynyň gollanmasyny kömekçi hökmünde ulanyp, möhüm funksiýany özbaşdak öwrenmeli. Häzirki zaman manysynda CRM-de hadysalary dolandyrmak täze formata eýe bolmaly we bu amal üçin ähli talaplar bilen durmuşa geçirilmeli. Alyjylaryň durnuksyz maliýe mümkinçilikleri bolan programma üpjünçiligini üpjün etjek alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynyň çeýe nyrh syýasaty alyjylaryň ünsüni özüne çeker. Synag görkezişini öwrenmegiň başlangyç prosesi üçin okuw bar, işiň öz wagtynda başlamagyna kömek eder. Okuw programma üpjünçiligi düýbünden mugt we ony web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Maglumat bazasynyň giň işleýşini gözden geçireniňizden soň, haýsy programma üpjünçiliginiň kompaniýanyň wakalaryny dolandyrmak üçin has amatlydygy barada anyk düşünje alarsyňyz. Iş üçin ýygy-ýygydan syýahat edýän, ýöne köplenç programma üpjünçiligine mätäç işleýänler, jübi telefonyňyzda awtomatiki gurnalan maglumatlar bazasynyň ykjam wersiýasyndan peýdalanarlar. Dürli meýilnamany we wakalaryň mazmunyny saklamak üçin iş çäreleriniň çäginde dürli soraglar ýüze çykar, olar işgärimiz bilen maslahatlaşandan soň çözüler. Kompaniýanyň hiç bir işgäri, bar bolan meseläni Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy ýaly çalt we takyk çözüp bilmez, netijede sag eliňize öwrüler. Islendik kompaniýada, müşderiler üçin resminamalary döretmegiň esasy zerurlygy bilen baglanyşykly günüň dowamynda dürli wakalar bolup biler. Şeýle hem, USU maglumatlar bazasyny ulanyp, işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly dürli çykdajy bahalaryny we aýlyk hasaplamalaryny taýýarlamak üçin işleriň ähli görnüşleri dörediler. Wagtal-wagtal, her bir kompaniýanyň döwlet edaralaryna borçnamasy bolan salgyt we statistiki hasabatlary taýýarlamaly bolarsyňyz. Duşuşykda direktorlar kompaniýanyň ösüşini seljermek üçin derňew üçin möhüm we zerur resminamalary alarlar. Controluwaş-ýuwaşdan ýörite gözegçilik we gözegçilik funksiýalary bilen, işiňizde biperwaý işleýänleri kesgitläp bilersiňiz, olar mümkin boldugyça kompaniýaňyzy süýrärler. Kompaniýamyzyň hünärmenleri programma üpjünçiligini döretmek üçin köp işlediler we CRM-iň kömegi bilen wakalary we resminamalary dolandyrmak üçin doly ukyplylygy üçin iň innowasiýa we tehniki taýdan ösen mümkinçiliklere maýa goýdular. Kompaniýada bolup geçýän her bir prosesi dogry resminama diýip atlandyryp bolar, ol hökman resminamalaşdyrylmalydyr. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy doly gözegçilik we gündelik gözden geçirmek bilen kompaniýanyň emläkleriniň ähli bölegini öz içine alar. Adatça, kompaniýanyň emlägine bankdaky TRR-de bar bolan serişdeler, garawullaryň gözegçiligi astynda seýflerde saklanmaly nagt pullar diýilýär. Düzgün bolşy ýaly, aktiwler maliýe meýilnamasynyň bahasyny we uly maýa goýumlaryny öz içine alýan islendik kompaniýanyň esasy emläklerini öz içine alýar, ýagny ýer, binalar we desgalar, tehnika we enjamlar, maddy däl aktiwler, bergiler we nagt pullar balansda görkeziler. . Aboveokarda sanalan esasy serişdeleriň islendigi üçin, gerekli möhleti görkezip, USU maglumatlar bazasynda takyk maglumatlary alyp bilersiňiz. Döwrebap we subut edilen programma üpjünçiligi, her bir waka üçin CRM-de maglumatlary döreder, bu kompaniýanyň girdejiligini we bazardaky bäsdeşlik ukybyny saklamak ukybyny görkezer. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasynyň satyn alynmagy, iň ýokary netijeliligini görkezjek we has köp iş bitirip bilýän kompaniýanyň işgärlerine oňyn täsir eder. Garamagyndaky bölümler we bölümler USU bazasyndaky wakalary tor we internet goldawynyň hasabyna çäksiz döwlet iş bölümleri bilen işjeň durmuşa geçirip bilerler. Aslynda, bu programma üpjünçiligi hadysalary dolandyrmak üçin CRM-iň esasy bölegi bolan ýönekeý we içgin interfeýsi sebäpli beýleki programma üpjünçiliginden tapawutlanýar. Awtomatlaşdyryş bilen iş çärelerini awtomatiki usulda ýerine ýetirip başlarsyňyz, şeýlelik bilen monoton we wagt talap edýän el bilen iş ýok ediler. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy bilen, iş prosesleriňiz has çalt işlär we tygşytlanan wagtyň köpüsini düzer. Gysga wagtdan soň, hadysalary dolandyrmak CRM-iň ähli işgärleri sözüň hakyky manysynda nädip birleşdirendigini we birek-birege işjeň gatnaşmagyna mümkinçilik döredendigini görersiňiz. Tamamlanan işi görmek, alnan maglumatlary redaktirlemezden ulanjak beýleki işgärler üçin giriş zolagynda bolar. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda işe başlamazdan ozal programma üpjünçiligine girmek üçin şahsy at we parol bilen çalt hasaba alynmaly. Ondan soň, resminamalary taýýarlamakda möhüm rol oýnajak dürli tablisalary we maglumat kitaplaryny dolduryp başlarsyňyz. USU maglumatlar bazasynda döredilen her bir resminama, redaktirlenip we günde kimiň näme edýändigini we näçeräk edýändigine düşünmek üçin awtoryň adyna ýazylar. Programma üpjünçiligine dürli aýratynlyklar goşmak isleseňiz, sazlamany görüp we özüňiz düzüp bilersiňiz, aýratynlyklary isleýşiňiz ýaly açyp-ýapyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligini guranyňyzdan soň, satyn alyş bukjasy esasy hereketlere has köp düşünmek üçin alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynyň iş funksiýalary bilen iki sagatlyk tanyşlygy öz içine alýar. Işiň dowamynda diňe iň ýakymly duýgulary alarsyňyz we köp ýyllap wakalary durmuşa geçirmek üçin CRM-de işleriňizi amala aşyrarsyňyz. Kompaniýaňyzda alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini satyn almak we durmuşa geçirmek bilen, ähli wakalar üçin CRM-de resminamalary çalt we netijeli döredýän doly hukukly işe başlap bilersiňiz.

Hasaplaşyk üçin esasy krm, suratlary we faýllary ulgamyň özünde saklap bilýär.

“Crm” ulgamy, söwda edýänleriňiziň hemmesini yzarlamak üçin müşderileri kategoriýalara bölüp biler.

Programmanyň wideo görkezişi arkaly ulgamyň crm synyny görüp bilersiňiz.

Müşderi dolandyryşy Crm ulanyjynyň özi tarapyndan düzülip bilner.

Kompaniýa üçin Crm, ähli ýygnalan maglumatlar saklanýan müşderileriň we potratçylaryň ýeke-täk maglumat bazasy bar.

Pleönekeý crm ulgamlary kompaniýa hasaby üçin esasy funksiýalary öz içine alýar.

Web sahypasyndan diňe bir “crm” gurnamagy däl, eýsem wideo görkeziş arkaly programmanyň demo wersiýasy bilen hem tanyşmak mümkin.

Crm ulgamyny ornaşdyrmak uzakdan amala aşyrylyp bilner.

Crm-de söwda satuw tizligini ýokarlandyrýan awtomatlaşdyrma arkaly ýönekeýleşdirilýär.

Kärhananyň CRM ulgamy, satuwdan we müşderi hyzmatyndan marketing we täjirçiligi ösdürmek ýaly islendik gurama diýen ýaly peýdaly bolup biler.

CRM ulgamy, buhgalter hasabaty üçin esasy modullary öz içine alýar.

Hususy CRM ösüşi, alhliumumy Hasap Ulgamy bilen has aňsatlaşar.

Crm-iň täsirliligi kompaniýanyň ösmegi we ösmegi üçin esasy şertdir.

Crm sargytlary hasap-fakturalary, kwitansiýalary we beýleki resminamalary tygşytlamak we döretmek ukybyna eýedir.

Crm programmasynda awtomatlaşdyryş resminamalary awtomatiki doldurmakda, satuwda we buhgalteriýada maglumat akymyna kömek edýär.

Crm-i web sahypasyndan programma maglumat sahypasynda göçürip alyp bilersiňiz.

Maglumatyňyz üçin prezentasiýa crm ulgamynyň aýdyň beýanyny öz içine alýar.

Crm-iň bahasy ulgamda işläp bilýän ulanyjylaryň sanyna baglydyr.

Işgärler üçin “Crm” işini çaltlaşdyrmaga we ýalňyşlyk ähtimallygyny azaltmaga mümkinçilik berýär.

Ilki bilen mugt satyn alanyňyzda, has çalt başlamak üçin tehniki hyzmat sagatlaryny alyp bilersiňiz.

Crm ulgamlary, müşderileriňiz bilen işi awtomatlaşdyrmak üçin satuwy dolandyrmak we jaň tölegleri üçin gurallar toplumy hökmünde çykyş edýär.

Crm-iň bahasy ulgam bilen web sahypasyndaky elektron kalkulýator arkaly hasaplanyp bilner.

Kiçi telekeçilik CRM ulgamlary islendik pudak üçin amatly bolup, olary köp taraply edýär.

Crm programmalary goşmaça tölegsiz ähli esasy amallary awtomatlaşdyrmaga kömek edýär.

“Crm” dükanyny dolandyrmak degişli maglumatlara çalt girmäge mümkinçilik berýär, ulanyjylaryň biri-biri bilen işleşmegi has aňsatlaşýar.

Mugt crm synag döwri üçin ulanylyp bilner.

Crm satyn almak diňe bir edara görnüşli taraplar üçin däl, eýsem tebigy şahslar üçinem elýeterlidir.

Müşderi crm bonuslary ýazga almaga, ýygnamaga we ulanmaga mümkinçilik berýär.

Fitnes üçin crm-de, buhgalteriýa awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen ýönekeý we düşnükli bolar.

Pleönekeý CPM öwrenmek aňsat we islendik ulanyjy üçin ulanmak aňsat.

Iň oňat krm iri guramalar we kiçi kärhanalar üçin peýdalydyr.

CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak arzanladyşlar we bonuslar ulgamyny döretmek arkaly has aňsatlaşar.

Srm kompaniýa üçin kömek eder: bar bolan we potensial müşderiler ýa-da hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň taryhyny ýazga almak; edilmeli işleriň sanawyny meýilleşdiriň.

Iş üçin mugt crm, ýönekeý we içgin interfeýsi sebäpli ulanmak aňsat.

Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak gaýtadan hasaplamak arkaly önümleriň ýagdaýyna gözegçilik edýär.

Kompaniýanyň crm ulgamy inwentar, satuw, nagt we başga-da köp funksiýany öz içine alýar.

Satuw bölümi üçin Crm dolandyryjylara öz işlerini has çalt we has netijeli ýerine ýetirmäge kömek edýär.

Programmada üpjün edijiler we potratçylar üçin bank maglumatlary goşmak bilen iş döwründe müşderileriň şahsy maglumatlar binýady dörediler.

Täzeleniş prosesi bilen maglumatlar bazasynda dürli şertnamalar we goşmaça şertnamalar döredip bilersiňiz.

Işiň dowamynda alnan resminamalardan resminamalar bilen yzygiderli tassyklanmaly hiç hili usuldan gaçyp bilmeris.

Häkimiýetler hasabatlary we kassa kitaplaryny hasaba almak bilen gündelik hasabyna we aktiwleriň pul akymyna yzygiderli gözegçilik eder.

Programmada, biziň döwrümiziň iň döwrebap we ösen tehnologiýalaryny ulanyp, CRM-iň hadysalary dolandyrmak işine gözegçilik edip başlarsyňyz.

Ammarlarda harytlaryň we materiallaryň ätiýaçlygy üçin buhgalter hasabatyny ýöretmek, maglumatlar bazasyndaky inwentar prosesi arkaly ýeňilleşdiriler.

Täze programmada işe başlamazdan ozal import prosesini tamamlamaly we möhüm maglumatlary geçirmeli.

Ulanyjy ady we paroly bilen, programma üpjünçiligine zerur başlangyç resminamalary girizmek üçin CRM-e hemişelik girip bilersiňiz.

Programma üpjünçiliginiň synag demo wersiýasyny işledýän bolsaňyz, esasy wersiýasyny satyn almazdan ozal maglumatlar bazasynyň işleýşini synap bilersiňiz.

Jübi maglumat bazasyny awtomatiki gurnamak resminamalary uzakdan döretmäge kömek eder.

Müşderilere üpjün edijilere we müşderilere üýtgeşik habarlaşma bilen Wakalary dolandyrmak CRM hakda habar bermäge kömek eder.

Elýeterli awtomatlaşdyrylan jaň ulgamy, wakalara CRM işjeňligi barada müşderilere habar bermäge kömek eder.

Wakalary dolandyrmak üçin CRM-de resminamalar toplumy, adyňy tanatmak bilen gözleg motoryna peýza. Gurup has çalt bolar.

Iş ýeri belli bir wagt boş bolsa, binanyň girelgesi awtomatiki ýapylýar.

Gapydan gelýänleriň daşky görnüşini kesgitlemek üçin ýörite ýüz tanamak enjamy asylýar.

CRM-de gözegçilik we gözegçilik mümkinçilikleri bilen işgärleriňiziň işine doly gözegçilik edip bilersiňiz.

Maglumat bazasynyň ösen häzirki zaman dizaýny, müşderileriň ünsüni özüne çekip, programma üpjünçiliginiň satuwyny ösdürmäge kömek eder.

Hünärmenleriň kömegi bolmazdan, CRM funksiýasynda tälim alarsyňyz.

Iş wagtynda CRM-de alnan maglumatlar uzak möhletli saklamak üçin ygtybarly ýerde ýerleşdirilmelidir.

Documentshli resminamalary e-poçta arkaly işgärleriň isleýşi ýaly kompaniýa direktorlary CRM-de alyp bilerler.

Maliýe bölümi döwürleýin salgyt we statistiki möhleti kanun çykaryjy web sahypasyna iberer.

CRM-de ösen ulag ugurlary bilen, kompaniýanyň ekspeditorlaryny şäheriň töwereginde doly yzarlap bilersiňiz.

Tekstler bilen pozisiýalaryň zerurdygyny görkezýän esasy sazlamalary üýtgedip bilersiňiz we funksiýalar ulanylmadyk ýagdaýynda öçürip bilersiňiz.

Alnan maglumatlary ätiýaçlyk pursaty üçin uzak möhletli saklamak üçin ygtybarly ýere taşlap başlarsyňyz.

Müşderileriň şertnama üçin durnukly maliýe ýagdaýy barada ýörite hasabat bilen tölemek ukybyny hasaplap bilersiňiz.

Developedörite işlenip düzülen funksiýa gollanmasynyň kömegi bilen programma üpjünçiligi baradaky bilimleriňizi ösdürip bilersiňiz.

Maglumat saklanyşyny doly resminamalaşdyrjak Waka CRM ulanyp resminamalar döredip başlarsyňyz.

Işgärlere dynç alyş, enelik we kesel rugsady üçin goşmaça hasaplamalar bilen nagt tölegleri töläp bilersiňiz.