Sergi üçin Crm
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sergi üçin Crm

Sergi üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sergi CRM, ähliumumy buhgalter ulgamy hünärmenleri tarapyndan döredilen oňatlaşdyrylan programma. Bu kompaniýa uzak wagt bäri öz programma üpjünçiligini hünär taýdan ösdürýär. Biziň ygtyýarymyzda baý tejribe, ýokary tehnologiýalar we zerur başarnyklar bar, şonuň üçin programma üpjünçiligi çözgüdi hakykatdanam optimallaşdyrylýar we ulgam bölümleriniň kadaly işleýiş parametrlerini saklamagy şerti bilen ähli şahsy kompýuterlerde işläp bilýär. CRM kompaniýamyz hiç hili şertde kynçylyksyz işlär, bu size iň ýokary takyklyk bilen kompaniýa ýüklenen ähli borçnamalary aňsatlyk bilen ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Müşderileriňiziň isleglerini elmydama kanagatlandyryp bilersiňiz, netijede olaryň wepalylygy we ynam derejesi ep-esli ýokarlanar. Munuň netijesinde kompaniýa has köp müşderiniň dolanyşygy sebäpli uly pul akymyndan lezzet alar.

Univershliumumy Hasap Ulgamy taslamasynyň sergi abonentleri üçin CRM hakykatdanam ýokary hilli programma üpjünçiligi. Universalhliumumy, şonuň üçin onuň kömegi bilen edaranyň öňünde ýüze çykyp biljek ähli zerurlyklary doly ödäp bilersiňiz. Örän amatly, pul tygşytlaýarsyňyz we çeýe programmamyzyň kömegi bilen goýberilen ätiýaçlyklary paýlap bilersiňiz. Collectedygnalan statistika esasynda, täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmaly, ulanylýan adatdan daşary ýagdaý çäreleri ýa-da maliýe çeşmeleri girizilmeli ähli ugurlary kesgitleýär. Bu gaty amatly, sebäbi işiňiziň gowşak taraplaryny kesgitläp we optimizirläp bilersiňiz. Sergi müşderileri üçin CRM gaty çalt işleýär we degişli maglumatlary gaýtadan işlemegiň funksiýasy üpjün edilýändigi sebäpli şol bir wagtyň özünde köp meseleleri çözýär.

Mazmunyny we interfeýsini özleşdirmek üçin CRM programmamyzyň synag wersiýasyny şahsy kompýuterlere guruň. Bu gaty amatly, bu hereketi äsgermezlik etmeli däl diýmekdir. Çylşyrymly önümi doly gözden geçirmäge we hakykatdanam size laýyk gelýändigini kesgitlemäge mümkinçilik alarsyňyz. Sergi müşderileri üçin CRM, islendik derwaýys meseleleriň üstünde durup, islendik mowzugy çözmäge mümkinçilik berýän kompaniýaňyzyň ornuny tutup bolmajak kömekçisine öwrüler. Visitorshli maglumatlar siziň eliňizde bolup, islän wagtyňyz ulanylyp bilner ýaly, gelýänleriň we sergä gatnaşyjylaryň doly maglumat bazasy bilen işläň. Bu örän amaly, ýagny elektron önümimiziň gurulmagy hiç wagt ünsden düşürilmeli däldir. Hasaba alnan müşderileriň sanyny yzarlaň we näderejede işleýändigiňizi bilýänler bilen deňeşdiriň.

Sergi müşderileri üçin häzirki zaman CRM size islendik meseläni aňsatlyk bilen çözmäge mümkinçilik berýär we şol bir wagtyň özünde olary gowy ýerine ýetirýär. Ajaýyp optimizasiýa bazardaky satýan önümlerimiziň aýratynlyklaryndan biridir. Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamy ýekeje programma üpjünçiligini dolandyrýar. Programma üpjünçiligini ösdürmek üçin çykdajylar ep-esli azalýan ähliumumy esas bolup hyzmat edýär. Çykdajylary arzanlatmakdan başga-da, programma üpjünçiligimizi satyn alýanlar üçin iň soňky bahany arzanlatmagy başardyk. Sergi müşderileri üçin häzirki zaman CRM kod bilen enjamlaşdyrylan şahsy stikerleri çap edip biler. Bu kod sergi abonentleri üçin CRM programmasy bilen gönüden-göni sinhronlaşdyrylan aýratyn kameralar tarapyndan tanalýar. Bu gaty amatly, sebäbi bu ofis işini el bilen etmegiň zerurlygy ýok.

Maglumat bilen özara täsiriň doly awtomatlaşdyrylmagy bäsdeşlik gapma-garşylygynda artykmaçlyk berýär we bazara ýolbaşçylyk edip, garşydaşlaryndan uly tapawudy bilen iň özüne çekiji ýerleri eýeläp biljek iň üstünlikli telekeçi bolýar. CRM-ni sergi abonentleri üçin guruň, şonda adyň diňe bir bölegi ýa-da telefon belgisiniň ilkinji sanlaryny girizmek bilen gelen gatnaşyjylary gözläp bilersiňiz. Bu örän amatly we iş abraýyňyzy ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Geljekki müşderileri sypdyrmaýarsyňyz, tersine, çalt hyzmatyň ähli ýazgylaryny bozýarsyňyz we ýalňyşlyk goýbermersiňiz. CRM-de sarp edijileri çagyrmagyň bir usuly bar. Bu gaty amaly, ýagny programmalara haýsydyr bir ýalňyşlyga ýol bermezden gysga wagtda işläp bilersiňiz. Negativearamaz täsiriň adam faktory, programmamyz ýerine ýetirilenden soň doly ýok edilýär.

Maliýe amallaryny optimizirlemek, hasabaty gözegçilikde saklamak we ýönekeýleşdirmek üçin size USU kompaniýasynyň sergi programmasy gerek bolar.

Söwda sergisi programma üpjünçiligi gowulandyrylan gözegçilik we buhgalter hasabyny aňsatlaşdyrmak üçin peýdaly bolup biler.

Waka barada hasabat bermek we gözegçilik etmek funksiýasyny giňeltmäge mümkinçilik berýän ýöriteleşdirilen programma üpjünçiliginiň kömegi bilen serginiň ýazgylaryny saklaň.

USU ulgamy, her bir sergä gatnaşyjylaryň biletleri barlamak arkaly gatnaşygyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Sergi awtomatizasiýasy has takyk we aňsat hasabat bermäge, bilet satuwyny optimizirlemäge we adaty buhgalter hasabynyň bir bölegini almaga mümkinçilik berýär.

Univershliumumy Hasap Ulgamy taslamasyndan müşderileriň sergisi üçin häzirki zaman çylşyrymly CRM ulgamy, 24 sagadyň dowamynda ähli meseleleri çözjek siziň üçin çalşyp bolmajak elektron kömekçisine öwrüler.

Elektron meýilleşdirijini bu programma goşduk, onuň kömegi bilen işgärlere ozal köp kynçylyk çekýän we hünär derejesini ýokarlandyrmak we döredijilik işlerine bagyşlamaga mümkinçilik bermeýän iň çylşyrymly hereketler amala aşyrylýar.

Univershliumumy Hasap Ulgamynyň sergi müşderileri üçin häzirki zaman CRM, müşderileriňiziň hasaplaryna dakyp boljak islendik sanly surat bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem, dowam edýän wakalaryň reňkli nyşanlaryny müşderileriň şahsy hasaplaryna goýup bilersiňiz, bu gaty amatly.

Sergi abonentleri üçin häzirki zaman CRM serginiň nyşany, fotosuratlar we programmadan goşmaça maglumatlar bilen nyşany çap eder.

CRM re modeiminde işlemek bu önümiň möhüm aýratynlygydyr. Munuň netijesinde müşderi hyzmaty iň ýokary derejede ýerine ýetirilýär we kompaniýada ýokary derejede ynam edýärler.

Abraýyňyz ýokarlanar, bu kompaniýa bilen aragatnaşyk saklamak isleýän alyjylaryň sanynyň hem artjakdygyny aňladýar.

Giriş alýan sarp edijileriň her biri ygtyýarnama prosesini bökdençsiz geçip biler ýaly, ştrih-kodlary we özboluşly belgileri goşmak bilen nyşanlary çap ediň.

Müşderiler we sergiler üçin häzirki zaman CRM, deslapky deslapky görnüşde resminama görnüşinde islendik görnüşi diýen ýaly kagyz ýüzünde çap etmäge mümkinçilik berýän çaphana enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Siziň üçin hasabatlaryň toplumyny jemledik, maksady taýýarlanylýan çärä gatnaşmaga baha bermekdir we gatnaşmagyň belli bir döwür üçin ýa-da belli bir wakanyň çäginde düşünip bilersiňiz, hem möhümdir.

Sergi müşderileri üçin häzirki zaman CRM, ýokary derejeli habarlylygy saklamak bilen, myhmanlar bilen netijeli aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.

Habarlaşylan sarp edijiler web sahypaňyzdaky häzirki waka barada öwrenip bilerler we hatda gyssagly ýazgy alyp bilerler, bu gaty amatly.

Müşderilere dogry ähmiýet berip bileris we sergimizi CRM-iň kömegi bilen kemsiz gurap bileris.

Müşderileri sergä çekmek üçin CRM kompaniýanyňyzyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyrmaga mümkinçilik berer, netijede kommunal hyzmatlary satyn almak üçin goşmaça maliýe serişdelerini sarp etmegiň zerurlygy ýok.

Şeýle hem, köp ofis işini potrat etmek üçin maliýe çeşmelerini sarp etmeli bolmaz. Galyberse-de, programma üpjünçiligimiz logistika bilen işlemäge, ammarlara çeşmeleri paýlamaga we kompaniýanyň zerur bolup biljek beýleki resminamalaryny etmäge mümkinçilik berýär.

Sergi müşderileri üçin häzirki zaman CRM, ähliumumy eksklýuziw önüm, biz hem has arzan paýlaýarys.

Möhüm bolan sergide müşderiler kanagatlanarlar.