Kitap sergisi üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kitap sergisi üçin maksatnama

Kitap sergisi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Kitap sergisi üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy taslamasyndan kitap sergi programmasy, sarp edijiniň uly kynçylyk çekmezligi sebäpli, alyjynyň kompaniýasy üçin aýrylmaz elektron guralyna öwrüler. Hatda çylşyrymly kompýuter işleriniň nähili işleýändigi barada düşnüksiz pikiri bolan tejribesiz işgär hem programmamyzy ulanyp biler. Diňe kompýuter sowatlylygynyň iň pes derejesi talap edilýär, şonuň üçin interfeýs ýönekeý we düşnükli, hatda kiçijik bir çaga hem muny başarar. Programmany guruň, şonda kitap wakalary kemsiz bolar. Köp sanly müşderini görkezip bilersiňiz, olaryň hersine degişli hil derejesinde hyzmat ediler. Programma üpjünçiliginiň işlemegi ýönekeý ofis işidir, bu biziň ösüşimizi ulanmakdan peýdalanjakdygyňyzy we ondan ep-esli peýdalanjakdygyňyzy aňladýar.

Maksatnamamyzdan peýdalanyň we kitap ýarmarkasynyňyzyň kemsiz gurnaljakdygyna göz ýetiriň. Bu toplum, häzirki tertipdäki maglumatlaryň ähli spektri bilen täsirleşmek üçin ajaýyp mümkinçilik hödürleýär. Munuň üçin netijeli gözleg motory bar, bu ýerde siziň ygtyýaryňyzda köp sanly täsirli süzgüç bar. Kitap sergisi kemsiz guralyp bilner we programmamyz elmydama size kömek eder. Sarp edijileri öz atlary ýa-da sanlary bilen aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz, başlangyç harplar ýa-da sanlar zerur maglumat toplumyny has çalt tapmaga mümkinçilik berer. Şeýle hem surat diýilýän tab bar. Suratlary şol ýere goşup bilersiňiz, üstesine-de, programmada hem döredip bilersiňiz we ýöriteleşdirilen katalog ulanyp ýükläp bilersiňiz.

Bu programmany ulanmak size hiç hili kynçylyk döretmez we ony işletmek üçin köp serişde sarp etmegiň zerurlygy bolmaz. Kitap programmasy girdejili maýa goýumdyr. Şonuň üçin ähliumumy buhgalteriýa ulgamy bahalandyrmany iň pes derejä çenli peseltdi we goşmaça abunalary ýygnamak syýasatyny ýöretmeýär. Programma üpjünçiligimizi hiç hili çäklendirmesiz ulanyp bilersiňiz we ondan ep-esli peýdalar alarsyňyz. Şeýle hem, ösen kitap sergi programmasyny demo neşiri hökmünde bütinleý mugt öwrenip bilersiňiz. Mugt demo wersiýasy diňe portalymyzdan göçürilýär, şonuň üçin gaty seresap boluň we diňe çeşmämizden göçürip alyň. Islendik başga maglumat çeşmesi, biperwaý adamyň şahsy kompýuterlerine düzedip bolmajak zeper ýetirip biler.

Döwrebap kitap ýarmarka programma üpjünçiligimiz, sarp edijileriň isleglerini çalt we ýalňyşsyz işlemäge mümkinçilik berýän amatly crm re modeimine geçýär. Kompaniýa bazara ýolbaşçylyk eder we artykmaçlygyny yzygiderli artdyrar, zerur maglumatlary toplap bilersiňiz. USU kitap ýarmarkasy programma üpjünçiligi web kamerasyny tanamak funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Şeýle-de bolsa, programma üpjünçiligimiz bilen aňsatlyk bilen sinhronlaşdyrylyp bilinjek enjamlaryň ýeke-täk görnüşi däl. Wideo gözegçilik kamerasy USU-dan toplum işe başlasa täsirli. Wideo akymynda, häzirki formatda goşmaça maglumat bilen degişli atlary görkezip bilersiňiz. Kitap ýarmarka programmamyz, sarp edijiler bilen üçden gorar. Müşderiniň ähli islegleri maglumat bazasy arkaly netijeli işlenip bilner.

Hukuk jedelleri ýüze çykan halatynda hem alhliumumy Hasap Ulgamy taslamasyndan kitap sergileriniň programmasy size kömek eder. Häzirki maglumat materiallaryny arhiwden alyp, ähli isleglere jogap bermek üçin ulanyp bilersiňiz. Bu örän amatly, sebäbi häzirki ofis işine aňsatlyk bilen gözegçilik etmäge we nägile müşderiler bilen aragatnaşyk saklanyňyzda möhüm netijeleri çalt gazanmaga mümkinçilik berýär. Şahsy nyşanyňyza surat goşup, her gatnaşyjynyň aýratynlykda döredilen hasaby bolar ýaly işläň. Kitap görkeziş programma üpjünçiligimiz, islendik sarp edijiniň gelmegini we gidişini awtomatiki bellemäge mümkinçilik berýär. Bu örän möhümdir, sebäbi bu maglumatlar kompaniýanyň öndürijiligi barada düşünje berýär. Recordazgy wagtynda täsirli bäsdeşlik netijelerini gazanmak isleseňiz, kitap ýarmarkasy programmasy zerurdyr.

Maliýe amallaryny optimizirlemek, hasabaty gözegçilikde saklamak we ýönekeýleşdirmek üçin size USU kompaniýasynyň sergi programmasy gerek bolar.

Waka barada hasabat bermek we gözegçilik etmek funksiýasyny giňeltmäge mümkinçilik berýän ýöriteleşdirilen programma üpjünçiliginiň kömegi bilen serginiň ýazgylaryny saklaň.

Söwda sergisi programma üpjünçiligi gowulandyrylan gözegçilik we buhgalter hasabyny aňsatlaşdyrmak üçin peýdaly bolup biler.

USU ulgamy, her bir sergä gatnaşyjylaryň biletleri barlamak arkaly gatnaşygyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Sergi awtomatizasiýasy has takyk we aňsat hasabat bermäge, bilet satuwyny optimizirlemäge we adaty buhgalter hasabynyň bir bölegini almaga mümkinçilik berýär.

Kitap sergisi üçin ösen programmamyzy resmi çeşmeden alhliumumy hasapçylyk ulgamyndan göçürip almak aňsat, şonuň netijesinde täsirli tanyşlyk edip bilersiňiz.

Gelip görýänleriň maglumatlary elmydama elýeterli bolar, suratlaryny we şahsy belgilerini hem tapyp bilersiňiz, bu gaty amatly.

Gatnaşanlara duýduryş awtomatiki usulda ediler we ýüküň ýeňilleşmegi bilen işgärleriň gatnaşmagy talap edilmez.

USU-nyň kitap ýarmarkasy programmasy size has köp adam serişdesini tygşytlamak bilen çäräňize gelmäge mümkinçilik berýän marketing funksiýasy bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

Mümkin bolan myhmanlary, öňki çärelere kimiň gatnaşandygy barada ähli maglumatlary saklaýan maglumat bazasy arkaly tapyp bilersiňiz.

Netijeli gözleg motory bilen, häzirki wagtda iň amatly hasaby tapyp, maksatly diňleýjileriňizi tertipläp bilersiňiz.

Univershliumumy Hasap Ulgamyndan häzirki zaman kitap sergi programmasy, ýokary optimizasiýa parametrleri sebäpli ýokary öndürijilikli şahsy kompýuterleri ulanmagyňyz zerur bolmazlygy üçin zerur elektroniki gural bolar.

Ofisi işini netijeli awtomatlaşdyryp, kompaniýany öňdebaryjy orunda goýup, pul dolanyşygy sebäpli ýokary maliýe durnuklylygyny üpjün edip bilersiňiz.

Şeýle islegiňiz bar bolsa, kitap sergi programmasyny mugt synap bilersiňiz. Güýçli tanyşlyk prosesi üçin elektron önümimiziň demo wersiýasyny göçürip alyň.

Hasaba alnanlaryň awtomatiki sanyny hakykatdanam görkezenlere deňeşdiriň.

Kitap sergi programmasyny gurmak prosesi kän wagt almaz we ygtyýarnamany satyn alanyňyzdan soň derrew hünärmenlerimizden ähli zerur goldawy alarsyňyz.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamy, işiňiziň ýokarlanmagy sebäpli işiňizi dogry dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Kitap adalatly programma üpjünçiligimiz, maksatly diňleýjileriňiz bilen hiç hili kynçylyksyz aragatnaşyk gurmak üçin ajaýyp CRM re modeiminde sarp edijiniň islegini çalt işleýär.

Ulgam talaplaryny peseldip, müşderiler üçin iň soňky bahany arzanladyşymyz üçin, uly maliýe serişdeleri bolmasa-da, aýratyn ezinimiz bilen işläp bilersiňiz.