Maýa goýumlaryny dolandyrmak ulgamy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Maýa goýumlaryny dolandyrmak ulgamy

Maýa goýumlaryny dolandyrmak ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Maýa goýum dolandyryş ulgamyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Maýa goýumlaryny dolandyrmak ulgamy, kompaniýanyň häzirki ykdysady we maýa goýum işlerini netijeli dolandyrmagy üpjün etmäge gönükdirilen önümçilik işlerini awtomatlaşdyrmaga kömek etmek üçin döredilen ýörite döredilen programma.

Maýa goýum dolandyryş ulgamy diňe bir ähli maýa goýum amallaryny dolandyrmak üçin kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny ösdürmäge däl-de, eýsem yzygiderli maýa goýum akymyny birleşdirmäge we olaryň hersine aýratyn gözegçilik etmäge kömek edýär.

Maýa goýum dolandyryş ulgamlary bilen, diňe bir maýa goýum maksatnamalarynyň we amaly programmalarynyň dizaýnynda däl, eýsem olaryň ýerine ýetirilişine, taslama meýilnamalarynyň ýerine ýetirilmegine we kompaniýanyň çykdajylaryna gözegçilik edip bilersiňiz.

Awtomatlaşdyrylan ulgam hemmetaraplaýyn gözegçilik eder we maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegiň netijeleri barada hasabatlar döreder, şeýle hem dizaýn çözgütlerinden alnan tejribäni gorap saklar we olar üçin arhiw bazasyny döreder.

Maýa goýum dolandyryş ulgamlarynyň kömegi bilen diňe bir analitiki hasabatlar döredip, ähli maýa goýum amallaryna gözegçilik edip bilmän, maýa goýum şertnamalaryndaky borçnamalaryň ýerine ýetirilişine we maýa goýum meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip bilersiňiz.

Maýa goýumlaryny dolandyrmak ulgamy bilen, maýa goýum amallaryňyz kompaniýanyň işgärleri anyk yzygiderliligi we ähli hereketlerini ýerine ýetirenlerinde tassyklanan düzgünleri berk berjaý ederler we ähli iş tertibi ýeke-täk esasda bolar. we bitewi taslama görkezijilerini göz öňünde tutup, bitewi usulyýet.

Maýa goýum dolandyryş ulgamy bilen, diňe bir taslama çäklerini birleşdirip, şol bir ykdysady maglumatlaryň çeşmelerini ulanman, eýsem býudjetiňizde galmagy öwrenersiňiz we işleriň wagtynda ýerine ýetirilmegi üçin tassyklama işini tertipleşdirersiňiz.

Awtomatlaşdyrylan ulgamlar bilen diňe bir taslama çäklerini anyk kesgitlemersiňiz we jikme-jik meýilleşdirersiňiz, şeýle hem taslamalary uýgunlaşdyrmagyň täsirli usullaryny saýlarsyňyz.

Maýa goýum dolandyryş ulgamynyň kömegi bilen, maliýe arzalaryny we programmalaryny döretmek we tassyklamak, maýa goýum býudjetini tassyklamak, şeýle hem çykdajylary göz öňünde tutup, programmanyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek ýaly meseleleri çalt we tygşytly çözüp bilersiňiz. durmuşa geçirilende.

Maýa goýum dolandyryş ulgamlaryny ulanmak bilen, diňe bir kompaniýanyňyzyň wezipelerine we aýratynlyklaryna laýyklykda ýygnamak ugruny we onuň aýry-aýry böleklerini dolandyrmak ulgamlaryny ösdürip bilmersiňiz, maýa goýum işleriňizi amala aşyryp, hakykatdanam täsirli täsirleri gazanyp bilersiňiz. .

Maýa goýumlaryny dolandyrmak maksatnamasynda işlemek bilen, mümkin gyşarmalara wagtynda jogap berip bilersiňiz we maýa goýlan maýa desgalarynyň hakyky bahasy barada iň täze maglumatlary almak we mukdaryny çaklamak arkaly kompaniýadaky dolandyryş amallarynyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz. maýa. girdeji we maliýe maksatnamasyndaky üýtgeşmeleriň nyrhyň garaşylýan bahasyna edýän täsirine baha bermek ...

Dolandyryş ulgamlaryny awtomatlaşdyrmak bilen, iň amatly taslamalary saýlamak barada habarly dolandyryş kararlaryny kabul etmek, tassyklama proseduralarynyň programmalar tarapyndan geçmegini aňsatlaşdyrmak üçin zerur mehanizmi döretmek we bu hakda amaly maglumatlara girmek has aňsat bolar. mahabatlandyrmak. maýa goýum programmalaryna we maksatnamalaryna laýyklykda iş amallary.

Senagat maliýeleşdiriş taslamalaryny kompaniýanyň taslama işleri bilen birleşdirmek ukyby.

Daşarky maýadarlar bilen özara gatnaşyklar we saýlanan taslamalaryň başlamagy üçin düzgünler görnüşinde maýa goýumlaryny dolandyrmak ulgamynda esasy elementleri awtomatlaşdyrmak.

Maýa goýum obýektiniň esasy aýratynlyklary, dolandyryş döwründe önümçilik prosesleri, guramaçylyk gurluşy we iş resminamalary barada maglumat bazasyny döretmek.

Netijeliligine baha bermek we taslamalaryň ýerine ýetirilişine we maliýe çykdajylaryna gözegçilik etmek usulyýetini ulanmak.

Meýilleşdirilen görkezijileri yzarlamak we netijä baha bermek üçin gözegçiligi taýýarlamak we durmuşa geçirmek.

Aýry-aýry ykdysady çözgütleri işläp düzmek prosesini awtomatlaşdyrmak we taslama resminamalary we olary tamamlamagyň usuly.

Maýa goýum çykdajylarynda ep-esli tygşytlamak maksady bilen önümçilik ädimlerini awtomatlaşdyrmak.

Maýa goýlan maýa desgalarynyň, enjamlaryň we esasy serişdeleriň katalogyny awtomatiki hyzmat etmek.

Kompaniýanyň işgärleri üçin resmi ygtyýarlyklarynyň derejesine we maddy jogapkärçiligiň derejesine baglylykda ulgam ygtyýaryny anyk kesgitlemek.

Analitik we statistik hasabatlylygyň guramaçylykly dizaýny.

Taslamalary awtomatiki toparlaşdyrmak we maliýe kararlaryny kabul etmek üçin jogapkär adamlaryň iýerarhiýasy.

Mümkinçilik ýa-da töwekgelçiligi azaltmak meselesini çözmek üçin yzygiderli synlar geçirmek.

Goşmaça tehniki enjamlar bilen integrasiýa işiniň mümkinçiligi.

Maglumatlary indiki arhiwlemek we başga bir elektron formata geçirmek mümkinçiligi bilen saklamak.

Maýa goýum görkezijileri bilen işlän wagtyňyz grafikleriň, tablisalaryň we diagrammalaryň ösüşi.

Maýa desgalarynyň başlangyç we galyndy bahasyny awtomatiki hasaplamak we hasylyny hasaplamak.

Çylşyrymly parolyň ulanylmagy sebäpli ulgam maglumat bazasyna girmek howpundan ýokary derejeli gorag.

Ulanyjylar üçin islenýänleri doldurmak mümkinçiligini üpjün edip, programma döredijilerine tehniki goldaw bermek.