Maliýe maýa goýumlaryny hasaba almak we baha bermek
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Maliýe maýa goýumlaryny hasaba almak we baha bermek

Maliýe maýa goýumlaryny hasaba almak we baha bermek • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gymmatly kagyzlar bazaryndaky maliýe goýumlary maýa goýumlarynyň dolanyşygy we maliýe girdejisiniň goşmaça ugruny almak üçin has özüne çekiji bolýar, esasy zat, maliýe goýumlaryny hasaplamagyň, baha bermegiň we baha bermegiň talaplara laýyklykda wagtynda amala aşyrylmagydyr. kanunçylygynyň. Gymmatly kagyzlar bazary, gymmatly kagyzlaryň global satuw toplumyna baha bermek, maýa goýumlarynyň konsentrasiýasy we merkezleşdirilmegi, kompýuterleşdirmä geçmek ýaly köp ugurlary we häzirki zaman tendensiýalaryny görkezýär. Indi awtomatiki hasapçylyk ulgamlaryny ulanmazdan maýa goýmagy göz öňüne getirmek mümkin däl, sebäbi maglumatlaryň mukdary günsaýyn artýar. Maliýe goýumlaryny hasaba almagyň awtomatlaşdyrylyşyna geçmek diňe bir çäklendirilmedik mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemäge däl, eýsem indiki baha beriş maglumatlaryny has çalt alyşmaga we täzelemäge hem kömek edýär. Maýa goýum bazaryndaky ýagdaýlara çalt jogap bermek ukyby, işleýän maýa goýumlary barada çalt we girdejili karar bermäge mümkinçilik berýär. Alöne algoritmler diňe bir gymmatly kagyzlar, aktiwler we paýnamalar baradaky maglumatlary seljermekde däl, eýsem dolandyryş işlerinde, maliýe bölüminiň hilini ýokarlandyrmakda, ähli maliýe taslamalarynyň bir bölegi bolmakda kömek edýär. Maýa goýum mümkinçiliklerine baha bermäge kömek edýän dürli görnüşli programmalar bar, durmuşa geçirilenden soň görmek isleýän zadyňyzy çözmeli. Az mukdarda amallary ýerine ýetirip bilýän ýokary hünärli platformalar we diňe bir maglumatlary gaýtadan işlemek bilen çäklenmän, görkezijileri düýpli seljermek esasynda çaklamagy hem öz içine alýan ösen ulgamlar bar. Diňe maliýe çeşmelerini maýa goýmak ugruny däl, eýsem buhgalter amallaryny, guramanyň işiniň ähli taraplaryny awtomatlaşdyryp bilýän çylşyrymly programmalar. Wezipeleri algoritmlere geçirmek dolandyryş işlerini gowulandyrýar, maliýe nukdaýnazaryndan ýagdaýy aç-açan suratlandyrýar we kompaniýanyň bar bolan baha berişini açýar.

USU programma üpjünçiligi ulgamy, müşderini isleýän funksiýalaryny üpjün edip biljek az sanly programmalaryň biridir. Konfigurasiýanyň çeýeligi, bellenen baha beriş wezipelerini ýerine ýetirmek üçin, şol sanda maýa goýum meýilnamalaryna baha berlende, buhgalter hasabatynyň iň amatly toplumyny saýlamaga mümkinçilik berýär. USU programma üpjünçiligi programmasy üçin işiň göwrümi we gerimi möhüm däl. Her bir müşderi üçin aýratyn çemeleşme ulanylýar. Ösüş üç modula esaslanýar, olaryň dürli maksatlary bar, ýöne olar çylşyrymly baha bermek meselelerini çözmäge hem gönükdirilendir. Interfeýsiň gysga bolmagy, ozal beýle ulgamlar bilen tejribesi bolmadyk ulanyjylar üçin hem programmany özleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. USU programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy, maliýe modelleri döredilende maliýe ýalňyşlyklarynyň töwekgelçiligini ep-esli azaldar, sebäbi ähli algoritmler bir ýyldan gowrak wagt bäri işlenip düzülen iň ownuk jikme-jikliklere çenli işlenýär. Programmirleme geçirilende, enjamlaryň dürli dizaýn işlerini ýerine ýetirip bilendigi, diňe bir däl, eýsem maýa goýum meselelerine baha bermekde we buhgalteriýada kömek edip bilendigi barada analitikleriň we hünärmenleriň pikiri göz öňünde tutuldy. Täze taslama hasaplanylanda we taýýarlanylanda, analitikany el bilen ýerine ýetirmek we gurluş gurmak zerurlygy ýok, içerki formulalar we algoritmler bu awtomatiki usulda çözülýär. Işlenip düzülen şablonlara esaslanyp, käbir pozisiýalar awtomatiki usulda doldurylýar we ulanyjylara az wagt gerek bolan täze maýa goýum hadysasy modeli döredilýär. Maýa goýum taslamasynyň ösüş döwri birnäçe gezek gysgaldylýar we baha bermekde, baha bermekde we hasaba almakda maddy-tehniki ýalňyşlyklar töwekgelçiligi azalýar. Programmada diňe bir zerur hasaplamalary we seljeriş işlerini ýerine ýetirip bilmän, içerki prosesleriň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, grafikler, iş meýilnamasynyň tablisalaryny düzüp bilersiňiz. Ulanyjylar resminama şablonlaryny, ýörite meseleleriň tablisalaryny sazlap bilerler, ýöne buhgalteriýa meselelerine laýyklykda öz ygtyýarlyklarynyň çäginde.

USU programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy, maliýe goýumlaryny hasaplamaga we baha bermäge, maýa goýum taslamasynyň professional maliýe modelini döretmäge, töwekgelçiliklere mümkin boldugyça takyk baha bermäge, şol bir wagtyň özünde birnäçe ssenariý hasaplamalaryny döretmäge, wizual mazmuny we degişli resminamalary taýýarlamaga kömek edýär. Platforma, ähli artykmaçlyklary we kemçilikleri ölçäp, paýhasly saýlamaga mümkinçilik berýän kompaniýanyň ösüşinde maksatlara ýetmek üçin bir wagtyň özünde birnäçe warianty seljermäge mümkinçilik berýär. Programma, maliýe taslamasyna täsir edip biljek möhüm faktorlar üýtgän halatynda töwekgelçiligiň emele geliş güýji hökmünde baha bermäge kömek edýär. Hasaplamalar, şeýle hem, maýa goýumlarynyň öwezini dolmak döwrüne, umumy görkezijileriň çaklamalaryny taýýarlamaga we ähli býudjetiň ulanylýan ähli maýa goýum işlerine baha bermäge degişlidir. USU programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy bilen, meýilnamalaşdyryş döwründe serişdeleriň hereketiniň çaklamasyny, çeşmeleriň saýlanylmagyny we ýygnamagyň şertlerini ulanyp, geljekki maliýe zerurlyklaryny göz öňünde tutup, netijeli maliýeleşdiriş shemasyny döretmek mümkin. Netijede, programmany ulananyňyzdan soň, ähli maýa goýum taslamalaryny jikme-jik beýan edýän görkezijilere we koeffisiýentlere görä maliýe hasabatlarynyň toplumyny döretmek mümkin. Hasapçylyk, girdeji we pul akymy barada has çalt hasabat berip biler. Geçirilen taslamalaryň netijelilik parametrlerini we olaryň hasaba alnyşyny kesgitlemek, ýolbaşçylar, maýadarlar we kompaniýanyň eýeleri tarapyndan aýratyn kesgitlenýär. Amallara gatnaşyjylaryň arasynda tapawutlar barlygy sebäpli muny tapawutlandyrmaly. Maýa goýum çärelerini guramaga giňişleýin çemeleşmek, häzirki tendensiýalardan habarly bolmaga we möhüm üýtgeşmelere öz wagtynda jogap bermäge kömek edýär. Dolandyryş tarapyndan belli bir ýygylyk bilen alnan hasabatlarda grafanyň ýa-da diagrammanyň has wizual görnüşinde görkezilýän prosesleriň dinamikasy, görkezijileri bar.

Maýa goýum hasaba alnyşyny awtomatlaşdyrmak, platformanyň algoritmleriniň käbir adaty, monoton, ýöne möhüm hereketlerini öz üstüne alýar, şeýlelik bilen işgärleriň ýüküni azaldýar we takyk hasaplamalary we resminamalaryň netijelerini alýar. Elektron resminama dolandyryşy, maglumatlar bazasyndan taýýar galyplary ulanyp, birnäçe sekuntda islendik formaty döretmäge mümkinçilik berýär. Operationshli amallar üçin ulanylýan kataloglar import bilen doldurylýar we taryhy ýöretmek we arhiw döretmek üçin resminamalar we şertnamalar her ýazga birikdirilip bilner. Ösüşimiz, hususy maýadarlara we senagat kömekçilerine, gymmatly kagyzlara, paýnamalara, özara gaznalara maýa goýmak isleýän söwda kompaniýalaryna öwrülýär. Platforma amallaryny durmuşa geçirmek we konfigurasiýa USU programma üpjünçiligi hünärmenleri tarapyndan amala aşyrylýar, diňe kompýuterlere girişi üpjün etmeli.

USU programma üpjünçiligi, awtomatlaşdyrylan platforma döretmek üçin ýüz tutanda müşderiniň tabşyrýan ähli amallaryny tertipläp we tertipleşdirip biler. Ulanyjylar maýa goýum tekliplerine we taslamalaryna elektron resminamalary, şertnamalaryň skanirlenen nusgalaryny goşýarlar. Programma üpjünçiligi, paýnamalary, aktiwleri, gymmatly kagyzlary almak üçin ähli çäreleriň bir bölegi hökmünde hasaba alnan maýa goýum obýektleriniň sanawyny döredýär. Hasabat, dürli ýurtlardan gelen ulanyjylara düşünmegi aňsatlaşdyrýan halkara kadalary we ülňüleri göz öňünde tutup, belli bir parametrlere laýyklykda düzülendir. Hakyky görkezijileriň meýilleşdirilen mukdardan ep-esli gyşarmalary ýüze çykarylsa, işgäriň ekranynda degişli bildiriş görkezilýär. Enjam algoritmleri, ähli jikme-jiklikleri kesgitleýän bar bolan meýilnamalara laýyklykda maýa goýumlaryny amala aşyrmak üçin meýilnama döretmäge mümkinçilik berýär.

Beýleki amallar bilen bir hatarda, kompaniýanyň býudjetiniň ösüşine we maýa goýum maksatnamasynda maksat bahalarynyň alynmagyna gözegçilik edilýär. Içerki deňeşdirmäniň mehanizmini we parametrlerini kesgitlemek bilen, diňe paýdarlar üçin däl, eýsem maýadarlar üçinem jikme-jik hasabatlar döredilip bilner. Apparat üpjünçiligine girmek, diňe USU Programma üpjünçiliginiň gysga ýoluna basylanda penjire girýän giriş we parol bilen hasaba alnan ulanyjylar üçin elýeterlidir. Programmada düzülen mehanizmler häzirki proseslerdäki problemaly ýerleri kesgitläp, täze ösüş nokatlaryna baha berip we kesgitläp we ätiýaçlyklary gözläp biler. Işgärleriň işi optimallaşdyrylýar we utgaşdyrylýar, bu telekeçiler üçin dolandyryşy ýönekeýleşdirýän gymmatly kagyzlar bukjasyna hem degişlidir. Çykdajylar we girdejiler barada jikme-jiklik derejesi üýtgäp biler, bu hünärmenlere maýa goýum modelini ösdürmäge çeýe çemeleşmäge mümkinçilik berer. Hakyky girdeji ýa-da maksat arasynda gapma-garşylyk bar bolsa, düýpli tapawudyň sebäplerini kesgitlemäge kömek etmek üçin aýratyn hasabat döredilýär. Her resminama formaty, bitewi korporatiw stiliň we şekiliň döredilmegini aňsatlaşdyrýan guramanyň nyşany we jikme-jiklikleri bilen düzülendir. Programmanyň halkara wersiýasy uzakdan amala aşyrylýar we içerki görnüşler we menýular zerur dile terjime edilýär. Ygtyýarnamalary satyn almazdan ozal enjamyň mümkinçiliklerini öwrenmek isleseňiz, bu mysal üçin demo wersiýamyz bar, oňa baglanyşyk sahypada.