Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Optiki salon üçin maksatnama

Optiki salon üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Optiki salon üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany optiki salon üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Optiki salonyň programmasy dürli amallary gurnamaga kömek edýär. Gurlan kitaplar we magazinesurnallar iş döwründe ähli hyzmatlary ýazga almaga mümkinçilik berýär. Şablonlary neşir etmek bilen işgärler önümçilik wagtynyň çykdajylaryny azaldyp bilerler. Kompýuter programmasynda ähli soraglara maslahat berjek we jogap berjek ýörite kömekçi bar. Optika bilen iş salyşýan salonlar üçin işgärleriň ähli hereketlerine hakyky wagtda gözegçilik edip bilersiňiz, bu gowy awtomatlaşdyryş usulydyr. Mundan başga-da, iň soňky kompýuter tehnologiýasy çemeleşmeleriniň kömegi bilen, hünärmenlerimiz ähli zerur funksiýalary we gurallary goşdular, şonuň üçin optiki salondaky ähli amallar awtomatiki usulda amala aşyrylar, adam gatyşmazdan, hakykatdanam peýdaly, sebäbi tygşytlap bilersiňiz işgärleriň wagty we güýji, soň bolsa beýleki möhüm we döredijilik meselelerini çözmäge sarp ediň.

Islendik guramada traffigi köpeltmek üçin ýörite programma zerur. Optiki salon hem muňa degişli däldir. Bu ýagdaýda müşderileriň saparlaryna gözegçilik etmek, kabul ediş we ýerine ýetiriş resminamalaryny döretmek, meseleleri çalt çözmek, resept boýunça harytlary saýlamak we başgalar zerur. Optiki salonda, synag geçirjek we maslahat berjek hünärmen üçin ýörite ofis hem bolup biler. Kompýuter programmalary hatda şeýle hyzmatlaryň utgaşmasyny hödürleýär. Elektron enjamlar hassalaryň maglumatlaryny özbaşdak geçirip we karar berip biler. Şeýle hem başga-da köp enjam we gural bar. Olardan biri, maslahatlary we möhüm ýygnaklary ýatdan çykarmaga kömek edýän ýatlatma. Beýleki bir aýratynlyk, resminamalary dürli formatlarda goldamak ukybydyr, bu işgärler üçin amatly, sebäbi formalary we hasabatlary öwürmek zerurlygy ýok we hemme zat awtomatlaşdyrylan.

USU Programma üpjünçiligi optiki salonlarda, gözellik merkezlerinde, lombardlarda, gury arassalaýjylarda, dellekhanalarda we beýleki guramalarda kompýuter programmasydyr. Uly we kiçi kompaniýalarda, döwlet we hususy eýeçilik görnüşlerinde ulanylyp bilner. Universalhliumumy konfigurasiýa köp bölümden durýar. Kompaniýanyň ýolbaşçylary parametrleri ýörelgelerine laýyklykda özbaşdak gurýar, hasaplama usulyny saýlaýar, paýnamanyň alynmagyna baha berýär, hasabat döredýär we başga-da köp zatlary edýär. Kompýuter programmasy köp funksiýaly we ýokary maglumatlary gaýtadan işlemegiň tizligini üpjün edýär. Mundan başga-da, bu amallaryň hemmesi sähelçe ýalňyşlyksyz ýerine ýetirilýär, sebäbi hemme zat emeli intellektiň kömegi bilen hasaplanýar. Bu islendik iş üçin zerurdyr, sebäbi ýalňyşlyklar ýitgilere ýa-da has tragiki ýagdaýda näsaglara nädogry hyzmat we lukmançylyk kynçylyklaryna sebäp bolup biler.

Optiki salonyň tehniki hyzmaty, adaty ýazgylary döretmekde işgärleriň iş ýüküni azaltmagy öz içine alýar. Specialörite gurlan kataloglar we klassifikatorlar amallary çalt döretmäge mümkinçilik berýär. Formalar we şertnama şablonlary girizilen bahalara esaslanyp özleri bilen doldurylýar. Programma web sahypasy bilen integrasiýa edýär, şonuň üçin internet arkaly programmalary kabul edýär we salonyň iş wagty barada maglumatlary täzeleýär. Döwrebap tehnologiýa sizi köp jogapkärçiliklerden boşadýar, bu bolsa güýjüňizi has talap edilýän meselelere gönükdirmäge kömek edýär.

USU Programma üpjünçiligi diňe bir esasy iş proseslerine gözegçilik etmek bilen çäklenmän, aýlyk haklaryny hem hasaplaýar, hasabat döredýär, enjamlaryň we işgärleriň iş ýüküni kesgitleýär we kompaniýanyň tölege ukyplylygyny seljerýär. Bu maksatnama, dürli pudaklary goldamak üçin döredildi. Optiki salonlar bazaryň möhüm bölegini tutýar. Ilat elmydama amatly bahadan ýokary hilli haryt almaga synanyşýar. Senagaty giňeltmek size zerur zatlary tapmaga kömek edýär. Bäsleşik ýylsaýyn artýar we şonuň üçinem işjeňligini gowulandyrmak üçin mümkinçilikler tapmaly. Bu meseläni çözmek üçin maglumat bazarynda işewürlik proseslerini optimizirlemäge we kompaniýanyň içerki guramasyny döretmäge kömek edýän kompýuter programmalary peýda bolýar.

Optiki salon programmasynyň artykmaçlyklary köp, şol sanda komponentleriň öz wagtynda täzelenmegi, görkezijileriň uniwersallygy, pudaga garamazdan uly we kiçi kompaniýalarda durmuşa geçirmek, ulanyjy ady we paroly bilen girmek, çäklendirilmedik sanly şahamça we bölüm döretmek, iýerarhiýa birleşdirmek we inwentarlaşdyrmak, dörediş ýazgylarynyň hronologiýasy, buhgalteriýa we salgyt hasabaty, maglumatlary kompýuterleşdirmek, ýörite düzülişler, maglumat kitaplary, kitaplar, magazinesurnallar we klassifikasiýalar, goşmaça materiallaryň, bergileriň we bergileriň goşulmagy, hil gözegçiligi, hyzmat derejelerine baha bermek, döretmek bonus programmalary we arzanladyşlar, beýleki enjamlary birikdirmek, onlaýn ýerler bilen integrasiýa, şablondan resminamalary awtomatiki döretmek, tölegleriň bölekleýin we wagt görnüşleri, işgärleriň buhgalteriýasy, hyzmatlar üçin bölekleýin we doly töleg, girdejiniň derejesini hasaplamak, barlygyny kesgitlemek ammarlardaky balanslar, şahamçalaryň özara täsiri, gözellik salonlarynda, saglyk merkezlerinde we beýleki kompaniýalarda ulanmak, töleg sargytlary we talaplar, çykdajy hasabatlary, kassiriň sargytlary, çykdajylary we çykdajylary, elektron barlaglar, hyzmatdaşlaryň ýaraşyk beýannamalary, kadalaşdyryjy düzgünler, ösen analitikler, ýokary öndürijilik, hasap-fakturalar we ýol bellikleri, iberiş resminamalary, başga bir programmadan konfigurasiýa, awtomatiki PBX, köpçülikleýin we şahsy poçta, üpjünçilik we islege gözegçilik, iş meýilnamasy, dürli hasabatlar, wakalar gündeligi.