Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Oftalmologiýa maksatnamasy

Oftalmologiýa maksatnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Oftalmologiýa maksatnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Oftalmologiýa programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kompaniýamyz, oftalmologiýa üçin täze programma - USU programma üpjünçiligini size hödürlemekden hoşal. Giňişleýin ösen oftalmologiýa ulgamy sebäpli, oftalmologiýanyň dogry işlemegini üpjün etmek üçin döredilen ýörite programmanyň kömegi bilen maglumatlary ýazga almak, saklamak we tertiplemek üçin amatly mümkinçilik hödürleýäris. Hünärmenlerimiz, oftalmologiýanyň netijeli we öndürijilikli işlemegi üçin zerur bolan ähli zady öz içine almak üçin häzirki zaman kompýuter tehnologiýalarynyň iň soňky çemeleşmelerini ulandylar.

Programmany şahsy kompýuterde gurmak üçin oftalmologiýanyň dolandyryşyna göz aýlamagyň zerurlygy ýok. Iň gysga wagtda gurjak hünärmenimiz bilen habarlaşmak ýeterlikdir. Elbetde, oftalmologiýada köp programmanyň bardygyna düşünýäris, ýöne biziň bilen habarlaşsaňyz, netijä gynanmarsyňyz. Doly hasaba alyş, saklamak, sortlamak, aksiýa balansy, pul akymy - oftalmologiýa programmamyz bu funksiýalaryň hemmesini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, dürli funksiýalaryň we gurallaryň köpdügine garamazdan, kompýuteriň ýady agyr däl, sebäbi programmanyň göwrümi beýle uly däl we içerki ýatda saklamak aňsat däl. Bu, hünärmenlerimiziň ulgamyň oýlanyşykly dizaýnynyň netijesidir.

Häzirki wagtda köpler oftalmologiýada ýönekeýleşdirilen maglumatlar binýadyny ýa-da elýeterli programma döretmek arkaly oftalmologiýa we lukmançylyk boýunça iş prosesini ýeňilleşdirmäge synanyşýarlar. Oftalmologiýa pudagynyň statistikasyna görä, näsagyň hassahanada ortaça galmagy 3,1 gün, şonuň üçin toparymyz buhgalteriýa, gözegçilik we umuman müşderi bazasyny dolandyrmak prosesini awtomatlaşdyrmagyň zerurdygyna düşünýär.

USU programma üpjünçiligi başlangyç döwürde ulanyjylaryň oftalmologiýasyny hasaba almaga, soňra maglumatlary girizmäge, olary düzetmäge we umuman oftalmologiýa ýazgylaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Kompaniýamyz bazar ykdysadyýetindäki häzirki ýagdaýyň çynlakaýlygyna düşünýär, şonuň üçin gözümizdäki oftalmologiýa üçin kompýuter programmalary oftalmiki ulgamyň interfeýsinde iň soňky üstünlikleri öz içine alýar. Oftalmologiýa praktikasy üçin programmada ýönekeýleşdirilen we elýeterli programmalaryň bolmagy amatly maglumatlary hasaba almaga, müşderi maglumatlar bazasynyň ýazgylaryny, gözegçiligini we statistikasyny ýöretmäge mümkinçilik berýär.

Oftalmologiýa programmamyz, maglumaty görkezmek we umuman işi ýönekeýleşdirmek üçin amatly interfeýsi bolan oftalmologlar üçin amatly programma üpjünçiligi, täze başlaýanlar we ösen sarp edijiler üçin aňsat we elýeterli.

Bazar şertlerinde her bir kompaniýa amallaryny awtomatlaşdyrmaga, mümkin boldugyça ykjam we ygtybarly etmäge çalyşýar. USU Programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen oftalmologiýa programmasy, işiňizi noldan başlap guramak, dolandyrmak, dolandyrmak we tertipleşdirmek üçin giň mümkinçilikleri öz içine alýar! Tehniki hünärmenlerimiz oftalmologiýa programmasynyň mümkinçiliklerini hasam artdyrmaga synanyşdylar, aýratyn nokatlar boýunça ulgamlaşdyrdylar we şol bir wagtyň özünde ulanmagy aňsatlaşdyrdylar. Programma işgärleriňiziň aýratyn parollar we girişler bilen girizýän ähli zerur maglumatlary öz içine alýar.

Oftalmologiýadaky ähli maglumatlar binýady, administratoryň dolandyryşy astynda, esasy ygtyýary bolan we beýleki gol astyndakylara doly gözegçilik etmek ukyby bolan adama elýeterlidir. Mundan başga-da, müşderileriň ýa-da aksiýadaky harytlaryň nomenklaturasynyň syçanjygyň basylmagy bilen elýeterli bolmagy möhümdir, bu oftalmologiýada maglumatlar binýadynyň dogry saklanmagy sebäpli oftalmologiýada maglumatlary dolandyrmagy ep-esli aňsatlaşdyrýar.

Isleseňiz, maglumatlary tertiplemek, süzmek, toparlara bölmek, sütün ýagdaýy, reňk bilen bellik etmek, interfeýsiň reňkini üýtgetmek, oftalmologiýa programmasyndaky her bir ulanyjy üçin hasaba alyş we buhgalteriýa düzüp bilersiňiz. Zerur audit funksiýasy, umumy giriş hukugy bolan administrator üçin elýeterli bolan oftalmologiýa programmasynda-da bar. Oftalmologiki maglumatlar binýady faýllary eksport etmek ýa-da import etmek arkaly daşarky programmalar bilen täsirleşmek ýaly funksiýa mümkinçilik berýär. Hasaba alyş tizligi we oftalmologiýa maglumatlar bazasynda öz wagtynda hasaba alynmagy talap edilýär, bu maglumatlary göçürmek arkaly täze müşderi maglumatlaryny girizmek üçin wagt tygşytlamak arkaly gazanylýar.

Maglumat gözegçiligi goşmaça bellikleri açmazdan derrew ýerine ýetirilýär. Tablisanyň ýokarsynda aşaky menýu diýlip atlandyrylýan we bir wagtyň özünde birnäçe meseläniň sinhronlaşmagyna mümkinçilik berýän sazlamalar bar. Oftalmologiýa dolandyryş programmasy kompaniýa öz kompaniýasynyň nyşanyny girizmäge we ähli resminamalarda görkezmäge mümkinçilik berýär.

Gözlegiň optimizasiýasynyň iň ýokary aýratynlygy serweri düşürmek üçin örän möhümdir. Oftalmologiýada işiň ulanylyşy, bir wagtyň özünde birnäçe ulanyjy üçin niýetlenen köp işgäri bilen tapawutlanýar, işgäri iş ýerinden kowlanda maglumatlaryň bölekleýin petiklenmegi mümkinçiligi bilen. Oftalmologiýa programma üpjünçiligi, ammardaky müşderi bazasyna we harytlaryna amatly buhgalteriýa we gözegçilik etmek üçin ýörite döredildi.

Dolandyryjynyň we işgärleriň amatlylygy üçin oftalmologiýada dolandyryş ulgamy iň möhüm bolýar, sebäbi hasabat taýýarlamak üçin wagt tygşytlamak zerur. Mümkin bolan hasabat formatlarynyň hemmesini hasabatyň aşaky menýusyndan tapyp bilersiňiz, zerur bolsa hasabaty hiç zat üýtgetmän derrew dolandyryjynyň e-poçta iberip bilersiňiz. Oftalmologiýa programmasynyň aýrylmaz warianty, oftalmologlar üçin ösen esaslar üçin CRM ulgamyny döretmäge mümkinçilik berýän müşderilere SMS habarlaryny we e-poçtalaryny awtomatiki ibermekdir.