Nyrhlary hasaba almak üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Nyrhlary hasaba almak üçin maksatnama

Nyrhlary hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Nyrhlary hasaba almak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Betting programma üpjünçiligi, kazino işjeňligini hasaba almak üçin adaty platforma. Kazinolar döwlet hasapçylyk ülňülerine laýyklykda hasaplanýar. Ilki bilen, hyzmat bazary kompýuter bolmazdan, buhgalteriýa el bilen geçirildi. Şeýle ýagdaýda adam faktorlarynyň, ýalňyşlyklaryň, erbet niýetleriň, girdejileriň gizlenmeginiň we beýleki ýaramaz netijeleriň töwekgelçiliginden gaça durmak mümkin däldi. Awtomatlaşdyryş döwründe her bir kompaniýa iş akymlaryny awtomatlaşdyrmaga çalyşýar. Awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen, iş prosesleriniň optimizasiýasyna ýetýäris, çykdajylary tygşytlaýarys, işgärleri boşadýarys, adam faktorynyň töwekgelçiligini azaldýarys, dolandyryjy edaranyň we işgärleriň işiniň ähli tapgyrlaryna gözegçilik edip biler. USU, iş proseslerini ýönekeýleşdirmäge we gözegçilikde saklamaga, jedelleriň çözülmegine gözegçilik etmäge ukyply kazino hasapçylyk programmasyny döretdi. Universalhliumumy hasapçylyk ulgamynyň esasy aýratynlyklary haýsylar? USU size kazinonyň işine gözegçilik etmäge, dürli oýunlardaky oýunlara gözegçilik etmäge, oýun zalyna gelýänleriň we VIP myhmanlaryň sanyny göz öňünde tutmaga mümkinçilik berýär. USU-nyň awtomatiki hasaba alnyşy içerki we daşarky gözegçilikleri öz içine alýar. Köplenç belli bir edarada yzygiderli müşderileriň, kämahal bu ýere gelýän myhmanlaryň jemlenen topary bar. USU programmasy müşderileriň elektron maglumat bazasyny döretmäge kömek eder, oýun zallaryna baranyňyzda myhmanlary hasaba alyp bilersiňiz. Adaty gelýänleriň maglumatlaryny maglumatlar bazasyna mümkin boldugyça maglumatly girizip bilersiňiz. Çykyş zolagyna baranyňyzda, kabul ediji myhmany programmada ady ýa-da programma üpjünçiligine girizilen beýleki belgiler bilen tapyp biler. Programma üpjünçiligi aýratynlyklary, hatda web kamerasy bilen edip boljak her bir myhmanyň suratlaryny girizmäge mümkinçilik berýär. Programma, oýnuň başynda girizilen mukdary we myhmanlaryň kazinodan çykýan mukdaryny ýazga alyp biler. Programma tapawutlary görkezýär we seljerýär. Bu maksatnama, kazino myhmanlaryny sylaglamak üçin ulgam döredip biler. Kazinoda awtoulag enjamlary bar bolsa, USU-nyň akylly programmasy olary yzarlap biler. Jedel hasaplamasy, enjamyň statistikasyny görkezer. Näçe adam oýnady, ýeňdi, utuldy, wirtual we nagt pul bilen hasaplaryny arassalady. Recognitionüz tanamak ulgamyny durmuşa geçirip bilersiňiz, munuň üçin wideo enjamlary, myhmanyň suraty we kamerany myhmanyň ýüzüne görkezmek üçin hereket gerek. Maglumat platformasy soňky iş güni üçin dürli maliýe hasabatlaryny, her bir müşderiniň oýun statistikasyny we işleriň derňewi üçin zerur bolan beýleki hasabatlary hödürleýär. Programmada çäklendirilmedik ulanyjy işläp biler we kazino hasaby maglumatlaryna belli bir giriş hukugy her hasap üçin kesgitlenip bilner. Her bir hasap aýratyn parol we maglumatlary gulplamak mümkinçiligi bilen goralýar. Dolandyryjynyň kazinonyň maglumat bazasyna girmäge doly hukugy bar. Işgärleriň işini barlap biler, zerur bolsa düzüp biler, parollary üýtgedip biler. Size çeşmäniň synag wersiýasyny we çeşmäniň mümkinçilikleriniň doly demo wideosyny hödürleýäris. Bizden ýokary hilli jedel programma üpjünçiligini satyn alyp bilersiňiz.

USU jedelleri çözmek üçin doly uýgunlaşdyryldy, maksatnama kazino işjeňliginiň ähli nuanslaryny göz öňünde tutup biler.

Programma üpjünçiligi çäklendirilmedik ulanyjylaryň işini goldaýar, iş bir wagtda ýerine ýetirilip bilner.

Programma üpjünçiligi baha kesmek üçin niýetlenendir.

Maglumatlaryň gizlinligi syýasaty bar, işgärleriň hasaplary parol bilen goralýar we ulgam wagtlaýyn petiklenýär.

Zerur bolsa, giriş parollaryny özüňiz üýtgedip bilersiňiz ýa-da programma administratoryndan bu barada sorap bilersiňiz.

Hasaplaşyk programmalarynyň esasy wezipeleri: humarly oýunlarda, içerki buhgalter hasabatynda we administratiw gözegçilikde bolup geçýän prosesleri dolandyrmak.

Programmanyň kömegi bilen bahalary ätiýaçlandyrmak, edaranyň girdejilerini we ýitgilerini hasaplamak aňsat.

Dürli giriş hukuklary, her bir ulanyjy diňe çäkli adamlar üçin niýetlenen hakerlerden goralýar.

Kurs töleg programma üpjünçiligi ýerli ulgamda ýa-da internet arkaly goldanýar.

Interaktiw monitorlarda möhüm maglumatlary görkezmek ukyby, yşyklandyryş, ýeňil oýnamak we beýleki elementler görnüşindäki her dürli mikroshemalar bilen bilelikde bolup biler.

USU öň kabul edilen mahabat kararlaryny seljermäge kömek eder.

Şahamçalar bar bolsa, şahalaryň arasynda internet arkaly aragatnaşyk saklap bilersiňiz.

Kurs töleg programma üpjünçiligi islendik enjam görnüşi bilen doly birleşdirildi.

Programma üpjünçiligini düzmek üçin, adaty operasiýa ulgamy bolan häzirki zaman kompýuteriň bolmagy ýeterlikdir.

Programma üpjünçiliginiň hasabat bölümi, humarly oýunlaryň dürli etaplarynda prosesleri seljermäge mümkinçilik berýär.

Oýun zonasy boýunça jikme-jik statistika bar.

Meýilleşdirilen we meýilleşdirilmedik barlaglar bar.

Programmanyň ýönekeý interfeýsi bar, amatly, düşnükli funksiýalar, tehniki goldaw we ajaýyp dizaýn bilen enjamlaşdyrylandyr.

Maglumat platformasynda işe başlamak üçin kompýuter ýa-da noutbuk ulanyjy başarnyklary ýeterlikdir.

Programmany synag wersiýasynda synap bilersiňiz, web sahypamyzda bar.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy humarly oýunlar ýaly belli bir ugurda ygtybarly hyzmatdaş bolup, çykdajylary azaltmaga, buhgalter hasabatyny dolandyrmaga, çeşmeleri optimizirlemäge we müşderilerimizi saklamaga kömek ederis.