Kazino üçin programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kazino üçin programma üpjünçiligi

Kazino üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kazino programma üpjünçiligi humarly oýunlary dolandyrmak üçin ýörite programma üpjünçiligi. Oýun we dolandyryş amallaryny dolandyrmak üçin çözgütleriň tutuş toplumyny öz içine alýar. Kazino programma üpjünçiligini nireden satyn alyp, hakyky kazino programma üpjünçiligini gözden geçirmeli? Has giňişleýin maglumat üçin okaň. Kazino programma üpjünçiliginde, dolandyryş gurallarynyň barlygy sebäpli, kärhana eýesi işiň ähli taraplaryna gözegçilik edip we seljerip biler: işgärleriň hereketlerinden başlap, karz taryhyna we her ulanyjynyň humar oýunlaryna çenli. Bu kazinonyň ähli işine baha bermek we iň täsirli ösüş strategiýasyny saýlamak üçin iň amatly çözgütdir. Müşderiniň isleglerine baglylykda oýun programma üpjünçiligi dürli funksiýalara eýe bolup biler. Esasy programma üpjünçiligi funksiýalary: awtomatiki maliýe hasabaty, maşyn dolandyryşy; hyzmat meýdany; humar oýunlarynyň derňewi (müşderi bazasy, yzygiderli oýunçylaryň statistikasy, ulanyjylaryň gara sanawyny yzarlamak, müşderileriň işjeňligine gözegçilik); buhgalteriýa we maliýe derňewi (edaranyň maliýe taryhyny saklamak, nagt dolandyryş, girdeji we ýitgi barada hasabat, onlaýn jedelleri kabul etmegiň mümkinçiligine gözegçilik we ş.m.). Kazino programma üpjünçiligini onlaýn satyn alyp bilersiňiz. Kompaniýanyň alhliumumy Hasap Ulgamy, kompaniýanyň resmi web sahypasynda satyn alyp boljak her bir müşderiniň isleglerine iň oňat uýgunlaşdyrylan programma üpjünçiligi hyzmatlary kazino programma üpjünçiligini hödürleýär. Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen oýun meýdançasyna aňsatlyk bilen gözegçilik edip bilersiňiz, her sebiti dolandyryp bilersiňiz. USU oýun meýillerinden maglumatlary gözegçilikde saklamak we barlamak üçin düzülip bilner. Programmada, müşderi maglumatlar bazasyny döredip, müşderiniň isleglerine, oýunlara sarp edilen wagtyna, oýundaky ileri tutulýan ugurlaryna görä seljerip bilersiňiz. USU kazino programma üpjünçiligi maglumatlar binýadyny saklamaga kömek eder, mahabat, bonus we beýleki wepalylyk programmalary barada derrew habar iberip bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde SMS, e-poçta, sosial media we beýleki elýeterli aragatnaşyk serişdelerini ulanyp bilersiňiz. USU islendik enjam bilen ajaýyp birleşýär. Şeýle hem, platforma gara sanalan myhmany kesgitlemäge kömek eder. Kazino girensoň, programma üpjünçiligi ýüz tanamak hyzmaty bilen birleşdirilende, derrew myhmany kredit taryhy bilen başlaýar. USU kazino programma üpjünçiligi kazinonyň maliýe amallaryna hyzmat etmäge ukyply. USU kazino hasaba alyş ulgamynyň elýeterli funksiýalary: nagt däl tölegler; müşderini yzarlamak we hasaba almak; kazino işgärleri we beýleki aragatnaşyk serişdeleri üçin kartoçkalary dolandyrmak ukyby; ulanylan kartlaryň ýagdaýyny barlamak we gözegçilik etmek; Nagt däl tölegler bilen oýun prosesine gözegçilik etmek we töleg prosesinde bolup biläýjek ýalňyşlyklara derrew jogap bermek, walýuta hümmetleri we oýun amallarynyň statistikasy we ş.m. USU-da ähli derejelerde maglumat howpsuzlygyny döredip bilersiňiz. Kazino hasaba alyş ulgamy, her bir müşderiniň talaplaryna we humar bazaryndaky wezipelerine esaslanýar. Kazino programma üpjünçiligini resmi wekilhanada satyn alyp bolýar. Şeýle hem, size hakyky kazino programma üpjünçiligi synlary hödürlener. Synlary okaň we dogry karara geliň, synlarda köp amaly teklipler bar. Programma üpjünçiligini işlemegi saýlamak haýyşy bilen bize ýüz tutup bilersiňiz. Kazino programma üpjünçiligini satyn alýan bolsaňyz, diňe USU-da, amatly bahalarda ajaýyp işlemek.

USU programma üpjünçiligi kazino amallaryny dolandyrmak üçin amatlydyr.

Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen, islendik humar oýunlaryny dolandyryp bilersiňiz, diňe bir däl, buhgalteriýa degişli ugurlar üçin hem işleýär.

Toparlaryň, sport klublarynyň we başga-da köp zatlaryň sanawyny ýazyp boljak ulgamda aňsatlyk bilen öz maglumatlar binýadyňyzy döredip bilersiňiz.

Programmadaky ähli maglumatlar taryhda saklanýar.

USU sport jedellerini çözmek we derňew programmasy hökmünde ulanylyp bilner.

Programma üpjünçiligi arkaly derejeleri, ballary, bonuslary dolandyryp bilersiňiz.

Platforma saklamak aňsat. Maglumatlaryň derňewine ünsi jemleýär.

Programma üpjünçiliginde, baryň her myhmanynyň suratlaryny ýatda saklap bilersiňiz.

Ulgam arkaly aýratyn SMS iberip we poçta bilen iberip bilersiňiz.

Programma üpjünçiligindäki oýun zallaryna myhmanlaryň baryp görmegi baradaky maglumatlary ýazyp bilersiňiz.

Programma üpjünçiliginde oýnamak üçin ýerleriň sanawyny düzüp we oýnanyňyzda zerur ýerleri saýlap bilersiňiz.

Programma üpjünçiliginde doly maliýe hasabatlaryny saklap, girdejileri, çykdajylary görkezip, girdejini seljerip bilersiňiz.

Platforma işgärlere doly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Platforma çäreleri dürli tarapdan seljermäge mümkinçilik berýär.

Ulgamyň kömegi bilen islendik hadysany, wakany meýilleşdirip bilersiňiz.

Synlara görä, programma üpjünçiligi wideo enjamlary bilen ajaýyp birleşýär.

Recognitionüz tanamak hyzmaty bilen integrasiýa bar.

Aýry-aýry sazlamalar bilen siziň üçin islendik programma döredip bileris.

Programma üpjünçiligi Telegram bot bilen birleşýär, programmalar hatda awtonom görnüşde hem işlener.

programma üpjünçiliginiň biznes üçin başga programma üpjünçiligi çözgütleri hem bar.

Programma üpjünçiligi owadan dizaýna, ýönekeý funksiýalara eýedir.

Abunalyk tölemeýäris.

Maglumatlary import etmek arkaly çalt başlangyç gazanyp bolar.

Synlary okap, web sahypamyzda funksiýa bukjasyny satyn alyp bilersiňiz.

USU häzirki zaman oýun programma üpjünçiligi.