Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çagyryş hasaby üçin maksatnama

Çagyryş hasaby üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çagyryş hasaby üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Çagyryş hasaby üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Telefon, müşderiler bilen aragatnaşyk gurmagyň iň ygtybarly usullaryndan biridir.

Soňky döwürde telefon we dürli programma üpjünçilik önümleriniň özara täsirine has köp üns berdik. Geň galdyryjy zat ýok - şular ýaly integrasiýa telefona has çeýe bolmaga mümkinçilik berýär we has giň mümkinçilikleri öz içine alýar, bu bolsa olary çäksiz edýär, ýöne şol bir wagtyň özünde täze funksiýalary ösdürmek we durmuşa geçirmek üçin hemişe açykdyr.

Müşderiler bilen işleşende hasap açmak, islendik kompaniýanyň esasy işlerinden biridir. Galyberse-de, müşderiler önümleri satmak we höweslendirmek üçin bazary üpjün edýänlerdir we şol bir wagtyň özünde olary gorap saklamak hem esasy meseleleriň biridir.

Müşderiler we üpjün edijiler bilen özara gatnaşygy gowulandyrmak üçin aragatnaşyk ulgamyndaky ýalňyşlyklary düzetmek üçin kompaniýada hasaba alyş programma üpjünçiligini gurmaly. Giriş we çykýan signal ýazgy programma üpjünçiligi işiňizdäki köp meseläni çözüp biler. Olardan biri, işgärlere möhüm maglumatlary bermek üçin müşderilere yzygiderli jaň etmek üçin wagtyň ýetmezçiligi. Gelýän we çykýan jaňlary hasaba alyş programma üpjünçiligi muny awtomatiki ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Mundan başga-da, jaňy ýazga alýan programma üpjünçiligi size zerur ähli maglumatlary saklar.

Gowy buhgalteriýa programmasy ýa-da CRM jaň ulgamy ýa-da signal bellige alyş programma üpjünçiligi diňe bir gelýän we gidýän aragatnaşyklary yzarlamaga we jaňa jogap ulgamy hökmünde hereket etmäge ukyply bolman, eýsem dürli habarlary awtomatiki usulda iberip, maglumat bazasyna päsgel bermezden maglumat girizmek mümkinçiligini berýär. müşderi bilen söhbetdeşlik, şeýle hem her bir müşderini ilkinji aragatnaşykdan hyzmatlaryňyzy ýa-da önümleriňizi häzirki sarp edijiniň ýagdaýyna ugrukdyrmak. Statusagdaýyň islendik üýtgemegi, jaň ýazgy programma üpjünçiligi tarapyndan görkeziler.

Telefon jaňlaryny ýazga almak üçin köp programma bar. Dürli funksional mümkinçilikleri we daşky görnüşi, maglumatlary girizmegiň we gaýtadan işlemegiň usullary bolan aragatnaşyk prosesini hasaba almak üçin ähli kompýuter programmalary, muňa garamazdan, müşderi bilen aragatnaşyk prosesleriniň tizlenmegi, oňa möhüm maglumatlary bermek bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin niýetlenendir. mundan beýläkki hyzmatdaşlyga itergi hökmünde ... Signal ýazgy programma üpjünçiligi guramanyň müşderilerine birneme ýakynlaşmaga kömek edip biler. Gelýän we gidýän jaňlary hasaba almak üçin programma üpjünçiligi bilen, kompaniýaňyz potensial müşderiler bilen işlemek prosesine gözegçilik edip biler.

Bir işde gurlan islendik jaň dolandyryş programma üpjünçiligi, özüne berlen ähli wezipeleri ýerine ýetirmek üçin birnäçe talaplary ýerine ýetirmeli. Çagyryşy dolandyrmak ulgamy hökmünde, gelýän we gidýän jaňlaryň hemmesini ýazga almaly we hasaba almaly. Çagyryş programma üpjünçiligi hökmünde adamlara müşderiler bilen aragatnaşykda bolmak üçin dürli usullary ulanmaga mümkinçilik bermeli. Mundan başga-da, signal hasaba alyş programmasy çeýe bolmaly, şonuň üçin kompaniýa zerur bolsa, hilini ýitirmän adamlaryň işini çaltlaşdyrjak goşmaça funksiýalary we mümkinçilikleri gurup, ony kämilleşdirmäge mümkinçilik alar, ýöne tersine, eder. ýokarlanmagyna goşant goşýar.

Käbir guramalar gözleg setirini aşakdakylara meňzeş sözlemler bilen gözläp, internetde jaň ýazgy programma üpjünçiligini tapmaga synanyşýarlar: mugt jaň ýazgy programma üpjünçiligi. Theagdaýa has gowy düşünmek üçin bir zady düşündirmek gerek: ýokary hilli jaňlary hasaba almak we buhgalteriýa programma üpjünçiligi hiç wagt mugt däl. Netijede, mugt jaň hasapçylyk programmalarynyň hemmesi beýle guramalar üçin ygtybarly hyzmatdaş bolup bilmez, sebäbi ulgamy täzelemek we goldamak ukybynyň ýoklugyndan başga-da, takyk maglumatlary ýitirmek howpy hemişe bolar. ilkinji şowsuzlykda ýygnaldy. Görşüňiz ýaly, bu ýagdaýda töwekgelçilik düýbünden esassyz. Islendik hünärmen size diňe ynamdar we gowy gözden geçirilen jaň programma üpjünçiligini gurmagy maslahat berer. Şeýle signal kabul ediş ulgamy çäklendirilmedik wagt siziň bilen işleşer we kompaniýanyň ösüşi üçin mümkinçiliklere ýokary hilli baha bermäge we bu ýoly wagtynda düzetmäge mümkinçilik berer. Gurlan jaň ýazgy programmasy munuň üçin esas bolar.

Bir jaň töleg programmasy, IT tehnologiýasyndaky soňky gazananlary telefon mümkinçilikleri bilen birleşdirýändigi sebäpli beýlekilerden düýpgöter tapawutlanýar. Onuň ady Univershliumumy Hasap Ulgamy (USU). Telefon jaňlaryny yzarlamak programma üpjünçiligimiziň siziň üçin ygtybarly hyzmatdaş boljakdygyna we guramaňyzy üstünlik ýoluna alyp barjakdygyna ynanýarys. Dünýäniň dürli ýurtlarynda işleýän müşderileriň köpüsi muny bize ynandyrýar. Bular dürli ugurlarda işleýän kompaniýalar.

Sahypada jaňlar we çykyşlar üçin programmany göçürip almak mümkinçiligi bar.

Mini awtomatiki telefon alyş-çalşygy bilen aragatnaşyk aragatnaşyk çykdajylaryny azaltmaga we aragatnaşyk hiline gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Çagyryşlar we SMS programmalarynda SMS merkeziniň üsti bilen habar ibermek mümkinçiligi bar.

Çagyryş hasaby dolandyryjylaryň işini aňsatlaşdyrýar.

Çagyryş programmasy ulgamdan jaň edip, olar hakda maglumatlary ýatda saklamagy başarýar.

Programmadan gelen jaňlar, beýleki jaňlar üçin wagt tygşytlamak bilen el bilen edilýän jaňlardan has çalt edilýär.

Bir düwmä basyp, programma arkaly jaň edip bilersiňiz.

Telefon jaň programmasynda müşderiler hakda maglumatlar bar we olar üstünde işleýär.

“PBX” hasaba alnyşy, kompaniýanyň işgärleriniň haýsy şäherler we ýurtlar bilen aragatnaşyk saklaýandyklaryny anyklamaga mümkinçilik berýär.

Çagyryş hasaba alyş programmasy gelýän we gidýän jaňlaryň ýazgylaryny saklap biler.

Hasaplaşyk programmasy, belli bir döwür ýa-da beýleki ölçegler boýunça hasabat maglumatlary döredip biler.

Çagyryş hasaplaşyk programmasy, kompaniýanyň aýratynlyklaryna görä düzedilip bilner.

Gelýän jaň programmasy, maglumat bazasyndan müşderini size ýüz tutan belgisi boýunça kesgitläp biler.

PBX programma üpjünçiligi işgärlere işleri ýerine ýetirmek üçin ýatlatmalar döredýär.

Kompýuterden telefona jaň etmek programmasy, müşderiler bilen işlemegi aňsat we çaltlaşdyrar.

Programmada “PBX” bilen aragatnaşyk diňe bir fiziki seriýalar bilen däl, eýsem wirtuallar bilen hem bolýar.

Kompýuterden jaňlar üçin programma, jaňlary wagt, dowamlylyk we beýleki parametrler boýunça seljermäge mümkinçilik berýär.

Çagyryş yzarlaýyş programma üpjünçiligi gelýän we gidýän jaňlar üçin analitikany üpjün edip biler.

Gelýän jaňlar ähliumumy hasaba alyş ulgamynda awtomatiki hasaba alynýar.

Univershliumumy Hasap Ulgamy çagyryş programma üpjünçiliginiň nämedigine has gowy düşünmek üçin web sahypamyzdan mugt demo wersiýasyny gurmaly.

Interfeýsiň ýönekeýligi, USU jaň hasaplaşyk programmasynyň esasy aýratynlyklaryndan biridir. Ösüşi her bir adam üçin agyrsyz bolar.

Sadalyk USU jaň ýazgy programmasynyň ygtybarlylygyny hiç hili peseltmeýär.

Abuna ýazylmazlyk, USU signal hasaplaýyş programma üpjünçiligini beýlekileriň öňünde hasam gyzykly edýär.

USU, köp programmalar ýaly, gysga ýoldan başlaýar.

USU Call Billing hasaplarynyň hemmesi özboluşly parol, şeýle hem ulanyjynyň giriş hukuklaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän Rol meýdançasy bilen goralýar.

USU-nyň jaň hasaplaşyk programma üpjünçiligi ulgamyň iş ekranynda logotip goýmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa umumy şahsyýetiň boş söz däl kompaniýa hökmünde özüni yglan etmegine mümkinçilik berer.

USU jaňlaryny hasaba alyş programmasyndaky açyk penjireler, bir gezek basmak bilen dürli amallaryň arasynda geçmäge kömek eder.

USU jaň programma üpjünçiliginiň esasy ekranynyň aşagyna sekundomer ýerleşdirildi, bu amaly tamamlamak üçin näçe wagt gerekdigini anyk görkezer.

Univershliumumy Hasap Ulgamy jaň hasaplaşyk programmasyna girizilen maglumatlar, işiňiz üçin zerur wagt içinde saklanýar.

Usershli ulanyjylar ýerli ulgamda ýa-da uzakdan USU jaň hasaplaşyk programmasynda işläp bilerler.

Her USU töleg programma üpjünçiligi hasaby üçin iki sagat mugt tehniki goldaw berýäris.

Hünärmenlerimiz, işgärleriňiziň USU uzakdaky jaň hasaplaşyk programmasynda işlemekleri üçin okuw gurap bilerler. Beýleki wariantlar aýratynlykda seredilýär.

Univershliumumy Hasap Ulgamy çagyryş programma üpjünçiligi, tutuş guramanyň işinde işjeň ulanylyp bilinjek amatly maglumat kitaplaryny saklamaga mümkinçilik berer. Ulanyjylar islendik resminamany doldurmak üçin birnäçe sekunt wagt alarlar.

Jaň ediji programma üpjünçiligi, müşderini tanamak we olar bilen söhbetdeşlige başlamak üçin zerur bolan ähli maglumatlar bilen pop-uplary düzmäge mümkinçilik berer.

USU jaňlaryny hasaba alyş programma üpjünçiliginiň mümkinçilikleri sebäpli, açylan penjireden müşderi kartasyna çalt girip, täze kontragente girmedik ýa-da zerur maglumatlary girizip bilersiňiz.

Çagyryş hasaplaşyk programmasynyň açylan penjiresindäki maglumatlary gözden geçireniňizden soň, müşderä ady bilen ýüz tutup bilersiňiz we derrew ony size düzerler. Gelýän we gidýän jaňlary hasaba almak üçin programma üpjünçiligini ulanmak, potensial müşderiler bilen işiňizi täze derejä çykarar. Ynam gazanmak basgançaklaryň diňe biridir.

USU-nyň jaňlary hasaba alyş programmasy awtomatiki ses habarlaryny ibermek funksiýasyny goldaýar.

USU Çagyryş programma üpjünçiligi, awtomatiki ýa-da el bilen sowuk jaň etmäge mümkinçilik berýär.

USU-nyň jaňlary hasaba alyş programmasy tarapyndan goldanýan poçta sanawy bir gezeklik ýa-da yzygiderli iberilip bilner we şahsy ýa-da topar bolup biler.

Dolandyryjylaryňyz, degişli menýu setirini ulanyp, häzirki programma üpjünçiliginiň penjiresinden göni jaň edip bilmek üçin USU-nyň jaň hasaplaşyk programmasynyň ukybyna ýokary baha bererler.

Çagyryş hasaba alyş programmasy, bir müşderini sypdyrmazlyga mümkinçilik berýän her gün ýa-da döwür üçin jaň hasabatyny döretmäge mümkinçilik berer, şeýle hem potensial müşderiler bilen başarnykly we ýokary hilli iş.

Univershliumumy Hasap Ulgamy jaňlaryny hasaba alyş programmasynyň işi barada soraglaryňyz bar bolsa, sanalan telefonlaryň birinde bize ýüz tutsaňyz, olara jogap bermäge şat bolarys.