Gurluşyk we abatlaýyş maksatnamasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gurluşyk we abatlaýyş maksatnamasy

Gurluşyk we abatlaýyş maksatnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gurluşyk we abatlaýyş maksatnamasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gurluşyk we abatlaýyş maksatnamasy gowy işlenip düzülmeli we gowy işlemeli. Şeýle programma üpjünçiligini almak üçin, aňsatlyk bilen habarlaşyp boljak “Universal Accounting System” atly bir kompaniýa bar. Bu işläp düzüjiniň programma üpjünçiligi önümiň hili / bahasy gatnaşygy boýunça bazar lideridir. Gurluşyk we abatlaýyş programmamyzy ulanmak kararyna gelseňiz, dogry karar bolar. Galyberse-de, programma üpjünçiligi ähli şertlerde ajaýyp işleýär. Ony iň gowy parametrleri bolmadyk hatda islendik şahsy kompýuterde diýen ýaly gurup bilersiňiz.

Gowy optimizasiýa, gurluşyk we abatlaýyş programmamyzy satyn alanyňyzda tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Programmany Windows operasiýa ulgamy gurlan we dogry işleýän islendik kompýuterde gurnap bilersiňiz. Müşderiler üçin hasap-faktura döretmek we olara islendik maglumatlary diýen ýaly goşmak, resminamalaryň skanirlenen nusgalaryny goşmak mümkin bolar. Bu gaty amatly, sebäbi ähli zerur maglumatlar bir ýerde bolar we ony tapmak size kyn bolmaz.

Bazardaky iň üstünlikli iş bolmak üçin gurluşyk we abatlaýyş programma üpjünçiligimizi ulanyň. Programma üpjünçiliginiň şeýle mümkinçilikleri barlygy sebäpli, awtomatiki usullary ulanyp, işgärleriň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Kompaniýanyňyzyň her bir hünärmenine ýöriteleşdirilen giriş kartalaryny paýlamak ýeterlikdir, şonda adamlar ofis jaýyna girenlerinde ygtyýarnama prosesini başdan geçirmeli bolarlar. Otherwiseogsam, ofisiň jaýyna baryp bilmezler.

Gurluşyk we abatlaýyş programma üpjünçiligimiziň köpüsi paralel işläp bilýän köp sanly wariant bar. Mysal üçin, ätiýaçlyk nusgasy emeli intellektiň özi tarapyndan ýerine ýetiriler we şol bir wagtyň özünde işgärler öz işlerini bökdençsiz ýerine ýetirerler, bu gaty amatly.

Öňdebaryjy programma üpjünçiligimizi ulananyňyzda we işiňizi täzeden gursaňyz, iş prosesiňiz bir minut hem üzülmez. Zerur bolsa, logistik hereketler barada ähli maglumatlary alarsyňyz. Galyberse-de, bu kompýuter önüminde logistika shemalaryny kesgitlemek, ammar desgalaryny dolandyrmak üçin içerki funksiýa bar.

Gowy işlenip düzülen programma üpjünçiligimizden peýdalanyň. Onuň kömegi bilen müşderileri çekmekde çalt üstünlik gazanyp bilersiňiz. Adamlar has ýokary hyzmat derejäňiz üçin size baha bererler. Munuň sebäbi gurluşyk we abatlaýyş maksatnamamyzyň çäreleri bilen baglanyşykly. Bu programma üpjünçiligi hyzmatyň derejesini we hilini ýokarlandyrýar we adamlar degişli hil derejesinde hyzmat edilende oňa ýokary baha berýärler.

Gurluşyk we durkuny täzelemek indiki nesil programmamyzdan peýdalananyňyzda ygtybarly gözegçilikde bolar. Toparymyzyň abatlaýyş programma üpjünçiligi kemsiz işleýär we desgalaryňyzyň öňünde duran köp meseläni çözüp biler. Gurluşyk we abatlaýyş işlerine uly ähmiýet berýäris, şonuň üçin bu maksatnama şeýle önümçilik işlerine gözegçilik etmek üçin ýörite döredildi.

Paralel re inimde logistika bilen iş salyşýan bolsaňyz, degişli funksiýa gurlanda multimodal transporta gözegçilik etmek hem mümkin bolar.

Gurmak we täzeden gurmak programmasyna girizilen wariantlaryň köpüsi programma üpjünçiliginiň esasy wersiýasynda bar. Bulardan başga-da, býudjetimize goşmaça maliýe goşantlary üçin satyn alýan premium aýratynlyklarymyz hem bar.

Emma biziň hyzmatymyz munuň bilen çäklenmeýär. Gurmak we abatlamak programmasy aýratyn tehniki aýratynlyklaryňyza görä üýtgedilip bilner.

Guramamyz bilen habarlaşyp, tehniki goldaw bölümi bilen ylalaşyk gazanylandan soň ösüşe geçjek wezipe goýmak ýeterlikdir.

Mundan başga-da, gaty amatly bahadan taýýar çylşyrymly önüm alarsyňyz. Elbetde, goşmaça iş önümiň esasy bahasyna goşulmaýar, ýöne aýratyn tölenýär.

Ösen programma üpjünçiligimizi guruň. Onuň kömegi bilen kompaniýanyň içindäki zähmet çykdajylaryny azaltmakda çalt üstünlik gazanyp bilersiňiz.

Toparyňyzdaky hünär işlerini ýerine ýetirmek üçin indi beýle köp adam gerek bolmaz.

Gurluşyk programma üpjünçiligimiz, ozal işgärleriň jogapkärçiligi bolan adaty meýilleşdiriş funksiýalarynyň köpüsini öz üstüne alýar.

Gurluşyk we abatlaýyş programmasy diýlip atlandyrylýan toparymyzyň giňişleýin çözgüdi, rugsatsyz adamlar tarapyndan ogurlyklardan we çozuşlardan doly goralýar.

Gurmak we abatlamak programmasynyň salgylanmasyna basanyňyzda peýda bolan giriş penjiresini ulanyp bilersiňiz.

Bu örän amatly, sebäbi ygtyýarnama prosesini çalt geçip, zerur maglumatlary alyp bilersiňiz.

Giriş kodlary bolmadyk islendik ulanyjy Gurmak we abatlamak programmasyna girip bilmez.

Gizlin maglumatlaryňyz elmydama programma üpjünçiligimiziň ygtybarly gözegçiliginde we goragynda bolar we girenlere hiç hili mümkinçilik bolmaz.

USU-nyň ösen gurluşyk programma üpjünçiliginden peýdalanyň. Ilkinji satuwda ulanyjy dizaýn stilini saýlaýar, soň bolsa içgysgynç bolanda üýtgedip bilersiňiz.

USU-dan gurluşyk programmasy, ähli resminamalary ýeke-täk korporatiw stilde dizaýn etmäge mümkinçilik döreder, bu gaty amatly.

Logotipleriňizi resminamalaryňyzyň fonunda ýerleşdirip, passiw wagyz edip bilersiňiz.

Gurmak we abatlamak programmamyzyň kömegi bilen, kompaniýanyň maglumatlaryny resminamalaryň aşagyna birleşdirip bilersiňiz, şeýle hem, habarlaşmak we islendik harytlary ýa-da hyzmatlary satyn almak üçin aragatnaşyk maglumatlary birleşdirip bilersiňiz.

Döwrebap gurmak we programma üpjünçiligini demo neşiri hökmünde täzeden gurmak.

Programmanyň demo görnüşi täjirçilik maksatly däl, ýöne edaranyň ýolbaşçylary toplumyň ygtyýarly görnüşiniň bahasyny tölemezden ozal programma üpjünçiliginiň işleýşi bilen tanyşmaga mümkinçilik alarlar.