Gurluşyk dolandyryşy üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gurluşyk dolandyryşy üçin maksatnama

Gurluşyk dolandyryşy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gurluşyk dolandyryş maksatnamasy, kesgitlenen hukuk ülňülerine we kadalaryna laýyklykda gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek üçin zerur iş akymynyň döredilmegine goşant goşar. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasy, iş işgärleriniň gündelik zerur bolup biljek ähli gurluşyk dolandyryş mümkinçiliklerini öz içine alýar. USU bazasynyň bar bolan köp funksiýalylygy sebäpli dürli binalaryň, desgalaryň we jaýlaryň gurluşygy wagtynda dolandyryşda awtomatiki iş usulyny ulanyp bilersiňiz. Müşderiniň haýyşy boýunça, Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy gurluşyk pudagynda dolandyryş üçin köp goşmaça wariantlary goşmak arkaly kämilleşdirilip bilner. Döredileli bäri USU maglumatlar bazasy, tölemeli däl abunalaryňyz nukdaýnazaryndan mugt programma boldy. Gurluşyk dolandyryş maksatnamasy barha meşhur bolýar, sebäbi häzirki wagtda ýurtda we dünýäde gurluşyk işi gaty meşhur we iş hökmünde talap edilýär. Gurluşyk dolandyryşy üçin iş meýilnamasy, alhliumumy hasapçylyk ulgamy programmasynda zerur başlangyç resminamalary döretmäge kömek eder. Abonentler tarapyndan özbaşdak öwrenmek üçin döredilen, tanyşlykdan soň esasy programma üpjünçiligi barada dogry saýlap aljak programma üpjünçiliginiň işleýän synag wersiýasyny görüp bilersiňiz. Bar bolan işleýän ykjam wersiýa üçin programmany ofisden islendik aralykda işlemäge mümkinçilik berýän jübi telefonyňyza özbaşdak göçürip almaly bolarsyňyz. Gurluşyk we taslamany dolandyrmak üçin “Delphi” programmasy, iň kyn meseleleri çözmek üçin islendik wagt iň wepaly we ygtybarly dostuňyza öwrüler. USU maglumat bazasy, ýokary hilli we täsirli iş akymyny döredip, bar bolan desgalar we taslamalar üçin ähli çylşyrymly hasaplamalary ýerine ýetirer. Öňdebaryjy hünärmenlerimize döredýän iş elementiňiz we taslamaňyz bilen baglanyşykly islendik çylşyrymly soraglary berip bilersiňiz. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasyna girizilen maglumatlary syzdyrylan ýagdaýynda soňraky uzak möhletli ammar bilen howpsuz ýerde goýup bilersiňiz. Delfi üçin desgalar we taslama gözegçiligi bilen gurluşyk dolandyryş maksatnamasy gurluşyk kompaniýasynyň ähli bölümlerini birleşdirer we işgärleriň işjeň gatnaşmagyna kömek eder. USU maglumatlar bazasynda desgalar we taslamalar üçin zerur çykdajylary we çykdajylary hasaplap bilersiňiz. Univershliumumy Hasap Ulgamy maksatnamasy, şahamçalary we bölümleri göz öňünde tutup, çäksiz sanly işgäri iş bilen üpjün etmek arkaly islendik sanly desgany we taslamany goldap biler. Direktorlar, iş ýerlerinden programma girip, esasy resminamalary, hasaplamalary, hasabatlary, derňewleri, tablisalary we bahalary alyp bilerler. Başlyklar USU maglumatlar bazasynda islendik amatly wagtda iň täze maglumatlary alyp, mowzuklary we taslamalary aňsatlyk bilen dolandyryp bilerler. Biziň döwrümizde, islendik kompaniýa özboluşly we häzirki zaman alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynda iş ýerine ýetirip, hakyky gurluşyk pudagyny arkaýyn goldap biler. Pleönekeý we aňsat “Delphi” programma üpjünçiligini hünärmenleriň kömegi bolmazdan öwrenip bilersiňiz. Kompaniýaňyzda alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini satyn almak we gurnamak bilen, iş desgalaryny gurmak we taslamalar döretmek üçin Delphi programma üpjünçiligini dogry ulanyp we dolandyryp bilersiňiz.

Programma, salgylanma kitaplaryny doldurandan soň salgylary we kanuny maglumatlary bolan şahsy müşderileriň öz maglumatlar bazasy bilen işe başlar.

Gollar bilen, dolandyryş kompaniýasynyň karz berijileri we bergidarlary üçin özara hasaplaşyklary utgaşdyrmak baradaky resminamalary resminamalaşdyryp bilersiňiz.

Delphi dolandyryş programma üpjünçiliginde şertnamanyň maliýe bölegi barada jikme-jik maglumat bilen awtomatiki usulda şertnamalar döredersiňiz.

Dolandyryş maksatlary üçin häzirki hasap we nagt meýilnama nagt direktorlaryň gözegçiliginde bolar.

Iş meýilnamasynda desgalary gurmak we taslamalary döretmek üçin Delphi görkezmesi bolar.

Iň geljegi uly müşderiler barada maglumat berjek ýörite hasabat bilen müşderileriňiziň girdejiligini hasaplap bilersiňiz.

Programmadan alnan maglumatlary hakyky elýeterlilige görä material balanslary bilen deňeşdirip, inwentar amalyny amala aşyryp bilersiňiz.

Zerur maglumatlar hakda maglumat import etmek, täze Delphi programma üpjünçiligi bilen el bilen edilýän işleri ýok etmek ukybyna başlamaga kömek eder.

Müşderilere habar ibermek bilen, Delphi programma üpjünçiligindäki gurluşyk dolandyryşyna we zerur taslamalaryň we desgalaryň gurluşygyna habar berip bilersiňiz.

Awtomatlaşdyryş delfi üçin işleriň we taslamalaryň gurluşygyny dolandyrar.

Synag programmasy esasy delfi programma üpjünçiligini satyn almazdan ozal iş funksiýasy bilen tanyşmaga kömek eder.

Jübi iş programmasy, gurluşyk dolandyryş nukdaýnazaryndan jübi telefonyňyzda awtomatiki usulda gurlar.

Constructionhli gurluşyk wakalary barada direktorlara habar berip bilersiňiz we delfi üçin programmadaky taslamalar we desgalar barada ýörite resminamalar döredip bilersiňiz.

Gerekli serişdeleri şäheriň ýörite iş terminallarynda zerur pul geçirmelerini amala aşyryp bilersiňiz.

Delphi programmasynda ýörite ulag iş meýilnamalaryny döredip, kompaniýanyň sürüjilerine yzygiderli gözegçilik edersiňiz.