Gurluşyk ýollary üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gurluşyk ýollary üçin maksatnama

Gurluşyk ýollary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Gurluşyk ýollary üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Constructionol gurluşyk maksatnamasy, häzirki zaman alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynyň döredilmeginiň üstünde köp işlän öňdebaryjy hünärmenlerimiziň özboluşly ösüşidir. Islendik ýol gurluşyk programmasy üçin ilki bilen ýörite elektron sahypamyzdan göçürip alyp bolýan programma üpjünçiliginiň synag demo wersiýasyna göz aýlamak has gowudyr. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasynda her bir müşderi ýörite töleg meýilnamasyna uýgunlaşdyrylan özleri üçin ýörite töleg ulgamyny tapar. Constructionol gurluşygy häzirki döwürde gyzgyn tema bolup durýar we zerur resminamalaryň akymyny döretmek bilen bu prosese düýpli çemeleşmegi talap edýär. Her desga we her bir ýol üçin, bu amal üçin ulanylýan sarp ediş materiallaryny doly hasaplamak bilen zerur resminamalaryň esasy akymyny düzüp bilersiňiz. Şertnamanyň bahasyny hasaplamak sanawy, ýol örtüginden, transport çykdajylaryndan, işgärleriň ýeňilliklerinden, hasaplanan salgytlaryň tölenmeginden we geljekki girdejiniň alhliumumy Hasap Ulgamy meýilnamasynda dörediljek esasy materialyň sarp edilmegini öz içine alar. USU bazasynyň doly awtomatlaşdyrylmagyna esaslanýan programma üpjünçiliginiň ösen köpugurlylygy, ýol gurluşyk işleriniň durmuşa geçirilmegine kömek eder. Roadol gurluşygy üçin ýöriteleşdirilen prosesleri döretmäge kömek etjek programma üpjünçiligini täzelemek, oňa goşmaça funksiýa girizmek mümkinçiligi bar. Kompaniýanyň hasabat döwrüniň tamamlanmagy üçin zerur salgyt we statistiki hasabatlar kanun çykaryjy web sahypasyna ýüklener. Maglumat bazasynyň ykjam wersiýasy, esasy çeşmeden islendik aralykda kompaniýanyň işgärlerine maglumat geçirmek üçin ykjam telefonda ýörite programma hökmünde gurlar. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy, öňünden aýdyp bolmajak ýagdaýyň we maglumatyň ýitmeginiň öňüni almak üçin göçme diskde wagtal-wagtal taşlanmalydyr. Constructionol gurluşyk maksatnamasynyň ähli zerurlygy, her bir müşderä gönükdirilen bazany döreden öňdebaryjy hünärmenlerimiziň özboluşly ösüşidir. Programma üpjünçiligini saýlamak döwründe, USU maglumatlar bazasyndaky el bilen we adaty iş akymyny azaltmak arkaly işiň awtomatiki ýerine ýetirilmegine üns beriň. Inwentar döretmek prosesi hökmany ädim bolar we galan we sarp edilýän sarp edilýän zatlaryň takyk mukdaryny kesgitlemäge kömek eder. Her bölek üçin aýlygy hasaplamak, gurluşyk kompaniýasynyň müdirine öňündäki aýlyk borçnamalary tölemäge kömek etjek alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynda amala aşyrylar. Islän soraglaryňyz üçin kompaniýamyz bilen habarlaşyp, işgärlerimiziň adyndan ökde we çalt kömek alyp bilersiňiz. Ilki bilen, işiňiz üçin alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyny saýlamakda ygtybarly dost we kömekçi alarsyňyz. Simpleönekeý we içgin iş interfeýsi bilen, ýöriteleşdirilen programma üpjünçiliginde okuw we bilim almazdan başlap bilersiňiz. Beýleki programma üpjünçiligi bilen deňeşdirilende, ýol gurluşyk programmasy konfigurasiýany iş mümkinçiliklerine görä üýtgetmek mümkinçiligi bilen üpjün edilýär we maglumatlary wagtal-wagtal arhiwleşdirýär. Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini satyn almagyň peýdasyna saýlamak dogry bolar, bu meselede ýokary hilli ýol gurluşygy bilen meşgullanarsyňyz.

Programmada, telefon belgileri we salgylary bilen şahsy we şahsy aragatnaşyk maglumat bazasyny döredersiňiz.

Özara hasaplary ýaraşdyrmak boýunça hereketler görnüşindäki resminamalar borçnamalar we talaplar üçin dörediler.

Maliýe maglumatlarynyň doly mazmuny bilen programmadan çap edip boljak kompaniýa şertnamalary.

Programmada, printerde derrew çap edilip, ýol gurluşygy üçin islendik resminamalary döredip başlarsyňyz.

Häzirki hasap we pul akymy, hasabat balansynyň netijesini çaklamaga we gözegçilikde saklamaga kömek eder.

Başga meýilnamanyň habarlary müşderilere ýol gurluşygy barada poçta maglumatlary görnüşinde iberiler.

Elýeterli awtomatlaşdyrylan jaň ulgamy, işiňiziň adyndan müşderilere zerur maglumatlary bermäge kömek eder.

Bar kodlaýyş enjamlaryny ulanyp, inwentar amaldan soň galan sarp edilýän zatlary hasaplap bilersiňiz.

Maglumat import etmek, mümkin boldugyça gysga wagtda başlamaga kömek eder, sebäbi maglumatlary täze maglumatlar bazasynda awtomatiki alarsyňyz.

Programmanyň owadan daşky dizaýny, gurluşyk programma üpjünçiligi bazarynda satylmagyna kömek eder.

Programmada direktorlar üçin esasy resminamalar, şeýle hem hasaplamalar, hasabatlar we derňewler barada maglumat döredip bilersiňiz.

Her bölek üçin aýlyk haklaryny hasaplaň, goşmaça tölegler barada doly maglumat bilen programmada üstünlik gazanarsyňyz.

Maglumatlar bazasynda kompaniýanyň sürüjileriniň ugurlaryna gözegçilik edip başlarsyňyz we olaryň hereketine gözegçilik edip başlarsyňyz.

Programma, ygtybarly saklamak üçin aýrylýan disk görnüşinde maglumaty ýörite ýere tygşytlamak wezipesine eýedir.

Bilimleriňizi ýokarlandyrmak üçin okuw kursyny geçiň, elýeterli gollanmadan öwrenersiňiz.