Söwda dükany üçin CRM
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Söwda dükany üçin CRM

Söwda dükany üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Crm-ny söwda dükany üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

“CRM” dükany, harytlaryň sanawynda we üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlykda yzygiderli tertibe ýetmek üçin iň amatly çözgütdir. Haryt söwdasynyň CRM bölegini guramak diňe bir işiň görnüşi sebäpli däl, eýsem iş prosesleriniň doly we netijeli durmuşa geçirilmegi sebäpli zerurdyr. Haryt söwdasynda iş çärelerini guramagyň öz aýratynlyklary bar. Ilki bilen harytlary tygşytlamak, iş ýerlerinde, harytlar bilen stendlerde we şahsyýetnamalarynda tertip talap edýär. Şonuň üçin CRM ýaly maglumat bazalaryny saklamaga ukyply enjamlary ulanmak netijeliligi we öndürijilik derejesini ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr. Maglumatlar bazasynyň CRM-de dürli ölçeglere (harytlar, iberijiler we ş.m.) bölünmegi, haryt söwdasynyň buhgalteriýa işlerini amala aşyrmakda gowy kömekçi. Mundan başga-da, CRM-ni ulanmagyň başga bir artykmaçlygy inwentar prosesine degişlidir. Enjam önümleri ähli maglumatlary geçirip biler, käbirleriniň inwentar funksiýasy hem bar. CRM maglumatlar bazasyny ulanyp, inwentar amalyny guramak has ýönekeý we has çaltlaşýar, bu bolsa iş meseleleriniň ýerine ýetirilmeginiň we ýerine ýetirilişiniň netijeliliginiň ýokarlanmagyna täsir edip bilmeýär. Tygşytly dükanda çäksiz mukdarda haryt we komitet bolup biler, şonuň üçin CRM-de tertipli we tertipleşdirilen maglumatlar buhgalteriýa ýaramaz täsir edýän “bulam-bujarlyga we bulam-bujarlyga” garşy iň oňat çözgütdir.

CRM ulgamlary doly hukukly awtomatlaşdyrylan programmalar döredilmezden ozal meşhur boldy. Häzirki döwürde CRM ýaly maglumatlar bazasyna hyzmat etmek aýratyn CRM ulgamlary we awtomatlaşdyryş programmalary bar. Platformanyň işleýşinde CRM goşmaça aýratynlyklara eýedir, mysal üçin, bir dükanyň yzygiderli müşderileri üçin habar býulleteni. Dogry programmany saýlamak IT başarnyklaryňyza we bilimiňize bagly däldir. Ilki bilen, bir dükanyň işini optimallaşdyrmak nukdaýnazaryndan nämäniň we islegleriň bardygyny bilmek ýeterlikdir. Bellenen kriteriýalara esaslanyp, işdäki işleriň tamamlanmagyny doly üpjün edýän laýyk CRM-ni aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz.

USU programma üpjünçiligi ulgamy, islendik guramanyň iş prosesini doly optimizirlemek üçin ähli zerur wariantlary bolan awtomatlaşdyryş enjamydyr. Ulgamyň işleýşini öz islegi boýunça üýtgedip ýa-da üstüni ýetirip bolýar. Bu faktor USU programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryndan biridir, şeýle hem programma üpjünçiligini işläp düzmek müşderiniň islegleri we islegleri ýaly faktorlary kesgitlemek arkaly amala aşyrylýar. USU programma üpjünçiligini ýerleşdirmek prosesi az wagt alýar, gereksiz çykdajylara we iş kesilmegine sebäp bolmaýar. USU programma üpjünçiligini ulanmagyň ugry giň, sebäbi senagat, iş görnüşi ýa-da proses ýöriteleşdirilmegi boýunça bölüniş ölçegleri ýok. USU programma üpjünçiligi haryt söwdasynyň işini optimallaşdyrmak üçin dürli ugurlarda ulanylýar.

USU programma üpjünçiligi ulgamy, tygşytly kompaniýanyň maliýe we ykdysady durmuşynyň ähli aýratynlyklaryny göz öňünde tutýar. Şeýlelik bilen, wezipeleri ýerine ýetirmegiň awtomatiki usuly has täsirli bolýar. Haryt dükanynyň işi USU programma üpjünçiligi bilen bilelikde has aňsat we çaltlaşýar, sebäbi ulgam CRM ýaly iş dolandyryşyny üpjün edýär. CRM ulgamy maglumatlary arhiwlemek we tertiplemek, ony gaýtadan işlemek we işde ulanmak prosesini optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle prosesi awtomatiki re inimde guramak uly artykmaçlyk berýär, sebäbi maglumatlar buhgalteriýada möhüm rol oýnaýar. Yzygiderli zynjyrda optimizasiýa netijelilik we öndürijilik taýdan ajaýyp oňyn netijelere eýe. Soňra bu guramanyň girdejileriniň we girdejiliginiň mukdarynda öz beýanyny tapdy. CRM, söwda dükanlaryny hasaba almak we dolandyrmakdaky ähli aýratynlyklary göz öňünde tutup, gysga wagtyň içinde ösmäge we üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýän ähli zerur proseduralary doly ýerine ýetirýär.

USU programma üpjünçiligi ulgamy, guramaňyzyň üstünligini gazanmakda ygtybarly kömekçi!

Ulgam zerur CRM opsiýalaryna eýedir, maglumatlary tertipleýär we maglumat bazasyna hyzmat etmek prosesini optimallaşdyrýar. Kärhana dükanynyň öndürijilikli işi üçin netijeli we öz wagtynda hasapçylyk we dolandyryş çärelerini guramak. Habar býulleteni aýratynlygy, marketing kampaniýalaryny maýa goýumsyz geçirmäge mümkinçilik berýär. Hilegärlik düzgünleri bilen talap edilýän we üpjün edilýän iş prosesini dizaýn etmek. Dolandyryşyň merkezleşdirilmegine we täsirli gözegçilige goşant goşýan dükanlar zynjyry üçin bitewi maglumat toruny döretmek mümkin. Müdiriň öňündäki borçlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek bilen, programma hasabatyň ýa-da tölegiň ýakyn wagtda berilmegi barada habar berip biler.

USU programma üpjünçiligindäki awtomatiki hasaplamalar we hasaplamalar diňe bir ýalňyşlyklaryň mümkinçiligini aradan aýyrman, eýsem şeýle amallaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Işgärleriň amatly bolmagy üçin maglumatlar hronologiki tertipde saklanýar. Howpsuzlyk maglumatlarynyň we howpsuzlyk maksatlarynyň arhiwlenmegini üpjün etmek üçin ätiýaçlyk nusgasy berilýär. Guramaçylyk dükanynyň funksiýasyny uzakdan dolandyrmak uzakdan dolandyrmaga we gowy işlemäge mümkinçilik berýär. Dolandyryş we gözegçilik ulgamyny täzelemek, maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak, iş gerimini optimizirlemek, çykdajylary azaltmak we ş.m. Derňew we audit opsiýalary çalt we aňsat audit geçirmäge mümkinçilik berýär we tygşytly guramanyň ykdysady ýagdaýy barada takyk we iň täze maglumatlary alýar. Ammar saklanyşyna gözegçilik, harytlaryň akymyndan başlap, ammara çenli ähli akymlaryny yzarlamagy aňladýar. Guramanyň iş prosesleriniň aýratynlyklaryna laýyklykda söwda dükanynyň maliýe we ykdysady işlerini amala aşyrmak. USU Programma toparynyň hil we netijeli hyzmaty.