Komissiýanyň wekilleri üçin hasabat
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Komissiýanyň wekilleri üçin hasabat

Komissiýanyň wekilleri üçin hasabat • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Haçan-da amatly komissiýa habar beriş programmasy gerek bolsa, tejribeli programmistleriň hyzmatlaryndan peýdalanmak has gowudyr. Bu bazardaky üstünlikleriňizi üpjün etmegiň ýeke-täk usulydyr. Ösüşi USU Programma üpjünçiliginiň web portalyna ýükläň. USU programma üpjünçiligi ulgamy bilen täsirleşip, bäsdeşlik garşylygyndan ep-esli artykmaçlyga eýe bolarsyňyz, sebäbi platforma şeýle bir optimallaşdyrylan welin, köp peýdaly hereketler üçin amatly. Programmany ulanyň, soňra hasabat dogry döredilýär. Komissarlar pul ýitirmeli däldirler. Uly ýitgiler çekmeýärsiňiz, bu halaýan kärdeşleriňiz bilen üznüksiz aragatnaşyk gurup bilersiňiz. Hatda bäsdeşlik söweşinde-de deňeşdirip bolmaýar, sebäbi ulgamy satyn alan komissiýa kompaniýasy elmydama degişli maglumatlaryň toplumlaýyn toplumyna eýe. Awtomatiki usulda ýygnaldy. Mundan başga-da, komissarlar programmanyň zerur resminamalary wizual formatda döredýändigini habar berdiler. Olary öwrenip, komissiýa bazarynyň häzirki ýagdaýyna zerur düşünersiňiz.

Bazarda bolup geçýän zatlar barada statistiki maglumatlary ýygnamakdan başga-da, komissiýa programmasy bilen içerki kompaniýanyň işleri barada statistik maglumatlary ýygnap bilersiňiz. Guramanyň girdejisinden we ýitgisinden elmydama habarlysyňyz. Wagtynda ýolbaşçylyk etmegi saýlap bilersiňiz. Producthli önümimiz gowy optimallaşdyryldy we islendik ýagdaýda diýen ýaly ulanylyp bilner. Býudjet girdejisi gaty ýokary bolmasa-da, programma üçin ýüz tutup bilersiňiz. USU Programma üpjünçiliginiň giňişleýin çözgüdi islendik hasabaty işlemäge kömek edýär we komissarlara resminamalary el bilen döretmeli däl. Diňe agentde agent programmasyny guruň. Agentleriň ofis işini onuň kömegi bilen ýerine ýetirmek ýönekeý we gönümel işe öwrülýär.

Düşünjeli programma ulanyp, hasabata dogry many berip bilersiňiz. Komissiýanyň wekilleri bilen aragatnaşyk saklaň we şeýlelik bilen agent işleriniň girdejiligini ýokarlandyryň. Giňişleýin çözgütimiz, iň soňky maglumatlary ätiýaçlyk mediýa göçürmäge mümkinçilik berýär. Şeýle çäreler zerur agentleriň maglumatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edýär. Kompýuter uly zyýan çeken hem bolsa, olary hemişe dikeldip bolýar. Wiruslar ýa-da Troýanlar sebäpli ýüze çykan islendik üýtgeşmeleri yzyna gaýtaryp bolar. Ulgam bloklaryňyz zaýalanan hem bolsa, bulutda saklanýan maglumatlary göçürip alyp bilersiňiz. Uptiýaçlyk nusgasyny dikeltmek elmydama rahat işlemegi üpjün edýär.

Agent hasabatlarynyň giňişleýin programmasyny demo neşiri görnüşinde guruň. Tanyşdyryş, programma bilen tanyşlyk prosesi her bir sarp ediji üçin aýratyn bolar ýaly düzüldi. Programmada görkezilen aýratynlyklary özüňiz öwrenip bilersiňiz. Olary synap we synag re iniminde ulanyp bilersiňiz. Haryt söwdasynda demo programmasy görnüşinde hasabat döretmek girdeji gazanmaga kömek etmeýär. Söwda işi üçin önümiň ygtyýarly görnüşini satyn almaly. Aöne synag synagy barada aýdýan bolsak, onda onuň kömegi bilen satyn alnan önüm hakda bitarap pikir döretmeli. Şeýle çäreler, hünär derejesinde aragatnaşyk saklaýanlara uly wepalylyk berýär. Programmany şahsy kompýuterlere guruň. Onuň kömegi bilen komissiýa dükanlarynda işgärleriň netijeliligini deňeşdirip bolýar. Mundan başga-da, diňe maglumatlary dogry girizmeli we programma programmalaşdyrylan agentleriň hereketlerini garaşsyz tertipde ýerine ýetirýär. Munuň netijesinde işewürlige bäsdeşlik ukyby ýokarlanýar. Has köp pul alyň we az pul harçlaň. Köp sanly hünärmeni goldamagyň zerurlygy ýok. Işgärler meselesinde işgärleriň sanyny azaldyp bilersiňiz. Diňe programmamyzy ulanyň, şonda hasabatda kynçylyk çekmersiňiz. Olaryň hemmesi awtomatiki usulda döredilýär. Elbetde, zerur düzedişler girizip bilersiňiz. Örän amatly el rejesi bar. Döwrebap programmany dolandyranyňyzda düşünmekde uly problemaňyz ýok. Bu toplum islendik hünärmen tarapyndan ulanmak üçin oňat uýgunlaşdyryldy. Işgärleriňizde kompýuter sowatlylygy ýokary bolmasa-da, bu mesele däl. Komissiýa agent programmamyzy gurnamaga kömek etmek üçin USU-nyň programma üpjünçiligini ulanyp bilersiňiz. Size giňişleýin kömek bermäge elmydama taýýar. Diňe programmamyz üçin ygtyýarnama satyn alyň. Kitap täzelenen görnüşde tehniki kömek berýär. Iň az ýitgiler bilen möhüm netijelere ýetmäge çalyşýan bolsaňyz, häzirki zaman komissiýa önümi bolmazdan edip bilmersiňiz. USU programma üpjünçiligi toplumy işe başlanda, çykdajylaryňyz hakykatdanam azalýar.

Toparymyzyň meýilnamamyz boýunça paýlanyşy täzelenýär we barlanýar. Taslama meseleleri bilen işlemek, bar bolan önümi üýtgedip bilýän jikme-jik görnüşde mümkindir.

USU programma üpjünçiliginden bir programma, programmistlerimiz tarapyndan aýratyn isleg boýunça programmalaşdyrylyp bilner. Täze wariantlary goşmak prosesine başlamak üçin bir meseläni düzmeli. Täze önüm taýýarlanylanda, görkezmeleriňize eýerýäris. Netijede, komissiýa kompaniýasynyň doly täzelenen programmasyny alarsyňyz. Onda size berlen ähli zerur aýratynlyklar bar. Kompaniýamyz bilen aragatnaşyk özara peýdaly şertlerde amala aşyrylýar. USU Programma üpjünçiligi topary hyzmatdaşlygyň özara peýdaly bolmagyny üpjün etmäge çalyşýar. Broker hasabat programmamyz ýeke platforma esaslanýar. Bu bäşinji nesliň binýady, dürli çylşyrymly işewürlik çözgütlerini döretmek üçin kanwas bolup hyzmat edýär. Programma, köp sanly gündelik işler bilen meşgullanmak üçin adam bolmakdan has gowudyr. Programmamyz, on müňlerçe müşderi hasaby gaýtadan işlenende-de öndürijiligi peseltmeýär. Programmany ulanyp, hasabat döredip we kiçijik monitor bilen ekrany sazlap bilersiňiz. Iň soňky ulgam bloklary ýaly uly ekranlar hökman däl. Commissionhliumumy komissiýa hasaplaşyk enjamlary, häzirki zaman agent hasabat programmasynyň ulgam talaplaryny azaltmagy başardy. Munuň netijesinde elýeterli kompýuterde çylşyrymly önüm ulanyp bilersiňiz. Elbetde, ulgam bloklary gowy ýagdaýda bolmaly. Mundan başga-da, USU programma üpjünçiligi bilen täsirleşende kadaly işlemegi üçin Windows operasiýa ulgamy gerek. Maglumatlary ekranda amatly tertipläp, köp gatly displeýlerde görkeziň. Agent hasabat programmasy, ýokardaky çäräni görmäge kömek edip biler.