Iberiji üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Iberiji üçin maksatnama

Iberiji üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki wagtda söwda dükanlary telekeçileriň we ýönekeý raýatlaryň arasynda gaty meşhurdyr we müşderi programmasy iberiji bilen sarp edijiniň arasynda aragatnaşyk gurmagyň iň oňat serişdesidir. Häzirki wagtda her ugurda kömek etmek üçin dürli görnüşli müňlerçe programma bar, ýöne olaryň köpüsi hakykatdanam gymmatly. Esasy mesele, işläp düzüjileriň ösüş mümkinçilikleriniň doly toplumyny hödürlemezligi. Programmany dar ýerlerde döredýärler, mysal üçin 1C maliýeleşdirijileri. Fieldshli ugurlar üçin gurallary hödürleýän programma bar bolsa, gaty çig we pes hilli. Adamlaryň hakykatdanam size gaýta-gaýta gelmekleri üçin programmanyň kömegi bilen döredilen anyk ulgam gerek. Gurluşyň ýoklugy, işlemek islegini düýbünden pese gaçyrýan öndürijiligiň peselmegine getirýär. Bu meseleleriň hemmesini çözmek üçin USU Programma üpjünçiligi ulgamy bar. Maksatnamamyzda, maksatlaryňyza ýetmek üçin zerur zatlaryň hemmesini berýän işewürligi ösdürmegiň iň döwrebap usullary bar, bu öňküsi ýaly hyýaly däl.

Iberijiniň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, mikro we makro derejesinde iş amallaryny optimizirlemäge kömek edýär. Modul gurluşy operatorlara iş meselelerine doly çümmäge mümkinçilik berýär, dolandyryjylar we gözegçiler bolsa hemme zada daşardan seredýärler. Programma üpjünçiligi aýdyň ulgam döredýändigi sebäpli, hiç hili ýüze çykanda bulam-bujarlyk ýok. Doly gözegçilik hyzmatyň has gowy hiline eltýär, netijede netijeliligi ýokarlandyrýar. Iş derejesini ýuwaş-ýuwaşdan has ýokary galdyryp, duýdansyz indiki ädime geçersiňiz.

USU Programma üpjünçiligini iberiji programma strategiýa sapaklarynyň hilini ep-esli ýokarlandyrýar. Täze maksat yglan edeniňizde, programma çalt ýetmek üçin iň amatly hereketleri tapmaga kömek edýär we zerur gurallary hem üpjün edýär. Analitik algoritm goragyňyzda täze deşikleri yzygiderli gözleýär, şonuň üçin zerur çäreleri gören badyňyza hemişe ösüş re iniminde bolup bilersiňiz.

Müşderiler we iberiji bilen gatnaşygy hem ýokary derejede. Modullar bilen gönüden-göni täsirleşmegiň netijesinde müşderiler, ilkinji haryt dükany bolýançaňyz, her amalda size has wepaly çemeleşýärler. Programmanyň diňe güýçlendiriji guraldygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Eger güýçli taraplaryňyz bar bolsa, programma hökman olary hasam güýçlendirmäge kömek edýär. USU Programma üpjünçiligi iň gowy ösüş saýlawydyr. Seresaplylyk bilen seljermek, yhlas we tutanýerlilik bilen, hödürleýän ähli gurallarymyzy ulanyp bilseňiz, üstünlik gazanjakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz. Programmistlerimiz hem üstünlik gazanmak ugrundaky ösüşi ep-esli çaltlaşdyrýan programma döredýärler. USU Programma üpjünçiligi sizi mynasyp çempion edýär!

Könelişen önümler ýörite tabda saklanýar, şonuň üçin dolandyryjylar ýükleri islendik görnüşde üýtgedip ýa-da çalt taşlap bilerler. Awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen, kompaniýa, buhgalter hasabyny goşmak bilen, her segmentiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar. Müşderi moduly CRM ýörelgesine laýyklykda döredilýär, şonuň üçin müşderiniň wepalylygy her gezek gaýtalanýar. Mysal üçin, köp ugratmak algoritmini ulanyp, müşderileri dynç alyş we doglan günleri bilen gutlap bilersiňiz, SMS, Viber, e-poçta we ses habarlary ulanyp mahabat we arzanladyşlar barada habar berip bilersiňiz. Iberijiniň hasabatynda harytlaryň girdejileri, tölegleri, girdejileri we satuwy ýazylýar. Bu resminama interaktiw bolansoň, bu goýmadan Müşderi tölegi, element, müşderi penjiresi ýaly beýleki goýmalara girip bilersiňiz. Çaklama aýratynlygy, geljekde islendik gün üçin inwentar derejelerini we beýleki maglumatlary görkezýär. Bu aýratynlygy dogry ulanýan bolsaňyz, dogry ösüş strategiýasyny tapmak problema bolmaz. Müşderi töleg wagtynda ýene birnäçe önüm satyn almalydygyny ýadyna salsa, önüm satyn almagyň yza süýşürilmegi sebäpli gaýtadan gözden geçirmeli däl.

Satyjylar üçin interfeýs döredildi, bu ýerde köp sanly harytlary çalt we amatly satyp bilerler. Bu penjiredäki amallaryň köpüsi awtomatlaşdyrylan, şonuň netijesinde birbada köp sanly müşderä çalt hyzmat edip biler. Yzyna gaýdyp gelmek üçin kwitansiýanyň aşagyndaky ştrih-kody süpüriň. Iberijiniň gollanmasy, günäkärler baradaky maglumatlar ýaly gurama barada esasy maglumatlar bilen doldurylýar. Bu ýerde käbir modullaryň mümkinçiliklerini hem düzýäris. Tablisalaryň we grafikleriň köpüsi awtomatiki usulda doldurylýar, bu bolsa jogapkär işgärler üçin wagt tygşytlaýar. Iberijiniň aýlygy, işiniň gurama üçin iň netijeli bolandygyny subut eden işgärleri görkezýär. Hasap gurallary, kompaniýa iberijiniň dogry ulanylan maliýe hasabatlary bilen birlikde, kompaniýanyň maliýe ýagdaýyny ep-esli gowulaşdyryp biler. Iberijiniň programmasy iberijiniň önümleriniň sanyny awtomatiki ýazga alýar we haýsydyr bir önüm az mukdarda galsa, jogapkär işçi kompýuterde bir pop-pop ýa-da telefonda habar alýar. Ilkinji gezek gireniňizde, ulanyjy her tagam üçin köp owadan mowzuklaryň arasynda esasy menýu dizaýnyny saýlaýar.

Programma kompaniýada ýokary hilli gurluş gurýar, şonuň üçin iberiji we iberijiniň buhgalteriýasy bilen gatnaşygy iň uly netijeleri berýär. Iberijiniň programmasy her önüm kiçi topary üçin girdejileri we çykdajylary hasaba alýar. USU Programma üpjünçiligini iberiji programma, netijeliligiňizi ýokarlandyrar we netijelilik derejesi diňe netijeliligiňize baglydyr!