Kömek stolunyň hasaby
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kömek stolunyň hasaby

Kömek stolunyň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Soňky ýyllarda Kömek stolunyň amaly hasaba alnyşy, IT kompaniýalaryna haýyşlar we şikaýatlar bilen has düýpli işlemäge, kömegi netijeli bermäge we hyzmatlary gowulandyrmaga we ösdürmäge mümkinçilik berýän ýörite awtomatlaşdyrylan programma bilen kadalaşdyryldy. Her bir taslama diňe buhgalteriýa bilen iş salyşmak üçin döredilenok, käbir ownuk problemalar bilen biynjalyk bolmaz ýaly, Kömek Stoly prosesleriniň arasynda arkaýyn geçersiňiz, derrew iň amatly çözgüdi taparsyňyz we işgärleri zerur däl meseleler bilen ýüklemersiňiz.

USU Programma üpjünçiliginden (usu.kz) ösen kömek stoly tehnologiýalary pudaga düşünmek, soňky tendensiýalary we ülňüleri bilmek we iş ýüzünde hakykatdanam täsirli we öndürijidigini subut edýän gymmatly önümleri öndürmek üçin ýeterlik derejede öwrenildi. Platformanyň maksadynyň diňe amal hasaby bilen çäklenmeýändigi hiç kim üçin syr däl. Şeýle hem, aragatnaşyk meselelerine jogapkär, material gaznasynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär, gurluşyň işgärleriň paýlanyşyny düzýär, hasabatlary we mümkin bolan düzgünleri awtomatiki taýýarlaýar. Kömek stolunyň registrlerinde haýyşlar we müşderiler barada esasy maglumatlar bar. Hasap maglumatlary ekranda görkezmek, maglumatlary beýleki ulanyjylar bilen paýlaşmak we hasabatlary we resminamalary paýlaşmak aňsat. Üçünji tarap programmalaryny ulanmagyň zerurlygy ýok. Meseleleriň bardygyny göz öňünde tutsak, işgärler bellenilen möhletleri ýerine ýetirmeýärler, näsazlygy düzetmek üçin zerur materiallar ýok, ulanyjylar bu barada ilkinji bolup bilerler. Gurlan habarnamanyň modulyny işjeňleşdirmek ýeterlikdir we dolandyryşyň täsirinde elleriňizi arkaýyn saklap bilersiňiz. Kömek stolunyň iş tertibi hakyky wagtda görkezilýär. Hasap maglumatlary dinamiki taýdan täzelenýär. Netijede, ulanyjylar haýyşlara çalt jogap berip, düzedişler girizip, iň soňky analitiki hasabatlary öwrenip we dolandyryş kararlaryny alyp bilerler. Müşderi bilen aragatnaşyk problemalary hem kömek stolunyň konfigurasiýasy bilen üstünlikli tamamlanýar. Hasap maglumatlary SMS habar modulynyň üsti bilen alyş-çalyş etmek, iň soňky iş netijeleri barada hasabat bermek, hasabat bermek, wezipeleri bermek, guramalaryň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak has aňsat. Wagtyň geçmegi bilen “Kömek stolunyň” konfigurasiýalary ýönekeýje ornuny tutdy. Öňdebaryjy IT kompaniýalary tarapyndan amaly ýazgylary dolandyrmagy tertipleşdirmek, ýalňyşlyklaryň we nädogrylyklaryň iň pes ähtimallygyny ýok etmek we dolandyryş we gurama üçin innowasion gurallary girizmek üçin işjeň ulanylýar. Awtomatlaşdyryş, gurluşlaryň öndürijilik parametrlerini optimizirlemek, işgärleri gündelik iş ýüküni ýeňilleşdirmek we adaty işlerde goşmaça wagt ýitirmezlik üçin iň oňat çözgüt bolup görünýär. Taslama çalt depginde ösýär. Tölegli goşmaçalar bar. Degişli sanaw web sahypasynda çap edildi.

Kömek stoly platformasy hyzmat we tehniki goldaw pozisiýalaryna gözegçilik edýär, gelýän habarlara we haýyşlara jogap berýär, müşderiler bilen aragatnaşygy ýapýar. Zerur kataloglar we kataloglar elýeterli bolanda amaly ýazgylary ýöretmek has aňsatlaşýar. Sanly arhiwleri saklamak mümkin. Täze şikaýaty hasaba almagyň wagty ep-esli azaldyldy. Arza bermek prosesi doly awtomatlaşdyrylan. Işgärler, möhletleri we gurluş meýilnamalary bilen baglanyşykly hemme zat üçin gurlan meýilleşdirijä bil baglap bilersiňiz.

Kömek stolunyň konfigurasiýasy gündelik ulanylyşyň amatlylygyna ünsi çekýär. Şol bir wagtyň özünde, programma kompýuter sowatlylygy, bilim ýa-da tejribe derejesi barada anyk talaplary kesgitlemeýär.

Käbir meseleler üçin gyssagly serişde zerur bolsa, bu hasabat maglumatlary derrew ekranlarda görkezilýär. Ulanyjylar bu barada ilkinji bolup bilerler.

Hyzmat işi birnäçe tapgyry öz içine alýar, olaryň her biri emeli intellekt tarapyndan dolandyrylýar. Köp SMS ibermek arkaly müşderi bazasy bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Kömek stolunyň platformasy arkaly alnan haýyşlar barada maglumat alyşmak, resminamalary, grafikalary, hasabatlary we beýleki maglumat görnüşlerini ibermek has aňsat. Gurluşyň öndürijilik ölçegleriniň hasap maglumatlary wizual görnüşde görkezilýär, bu iň kiçi problemalary çalt tapmaga we takyk düzedişleri girizmäge kömek edýär. Ulanyjylara guramadaky häzirki wakalar barada maglumat bermek degişli sanly modula berilýär.

Öňdebaryjy hyzmatlar we hyzmatlar bilen birleşmek ukybyna üns bermäň. Sanaw web sahypasynda çap edildi. Bu maksatnama köp IT kompaniýalary, garaşsyz telekeçiler, hyzmat merkezleri we ilata hyzmat edýän döwlet guramalary tarapyndan satyn alyndy. Elementshli elementler esasy konfigurasiýada ýer tapmady. Käbir wariantlar aýratyn görkezilýär. Funksiýa aýratynlyklary bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Önümi has gowy tanamak, artykmaçlyklaryny bilmek we oňaýly taraplaryny üns bilen ölçemek üçin synagdan başlaň. Häzirki wagtda köp guramalar hödürlenýän harytlaryň we hyzmatlaryň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen çykdajylary azaltmak zerurlygyndan ybarat derwaýys mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Häzirki ykdysady ýagdaýda we kompaniýalaryň arasyndaky bäsdeşligiň güýçlenmeginde çykdajylary ýa-da önümçilik çykdajylaryny azaltmak zerurlygy has kyn mesele. Başga sözler bilen aýdylanda, amallary optimizirlemegiň ähmiýeti, telekeçileriň iş amallaryny optimizirlemäge az gatnaşýandygyny göz öňünde tutup, kompaniýalaryň we guramalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak zerurlygyndadyr. Hasap kömegi bölümi kömek edýär.