Hyzmat stoly programmasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hyzmat stoly programmasy

Hyzmat stoly programmasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Hyzmat stoly programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU Programma üpjünçiliginiň awtomatlaşdyrylan hyzmat stoly programmasy şeýle önümlere mahsus iň oňat aýratynlyklary öz içine aldy. Örän çalt we täsirli we hatda köp oýunçy re modeiminde-de aňsat işleýär. Ilata hyzmat berýän islendik gurama hyzmat programma üpjünçiligini ulanyp biler: hyzmat merkezleri, maglumat merkezleri, tehniki goldaw, döwlet we hususy kompaniýalar. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylaryň sany hiç hili rol oýnamaýar - azyndan ýüz ýa-da müň bolsun, programma netijeliligini ýitirmeýär. Şonuň üçin programmanyň ähmiýeti günsaýyn artýar. Ony ulanmak üçin tükeniksiz başarnyk we häzirki zaman tehnologiýalarynyň ussatlygy bolmaly däl. USU programma üpjünçiligi, taslamalaryny döredeninde dürli derejeli maglumat sowatlylygy bolan ulanyjylaryň gyzyklanmalaryny göz öňünde tutýar. Olaryň her biri şahsy ulanyjy adyny we parolyny bellemek bilen hökmany hasaba alynýar. Howpsuzlygy üpjün edýär, sebäbi ähli resminamalaryňyz hyzmat programmasynda saklanýar. Munuň üçin köp ulanyjy maglumatlar bazasy awtomatiki usulda döredilýär. Işgärleriň ähli hereketleriniň ýazgysyny, şeýle hem kompaniýanyň kärdeşleri bilen gatnaşyklaryň jikme-jik taryhyny tapýar. Islän wagtyňyz görüp, redaktirläp ýa-da pozup bilersiňiz. Mundan başga-da, enjam, tekst we grafiki faýllary döredip, islendik resminama formaty bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Eksport etmek we göçürmek baradaky hemişelik zerurlyk öz-özünden ýitýär. Ösüşimiziň howpsuzlygyna aýratyn üns berýäris. Öň yglan edilen ygtybarly girelge goşmaça, çeýe giriş dolandyryş ulgamy bar. Bu, programma gireniňizden soň hem her bir ulanyjynyň öz islegi boýunça ulanyp bilmejekdigini aňladýar. Leaderolbaşçy we ýakyn ýoldaşlarynyň köpüsiniň aýratyn artykmaçlyklary bar. Maglumatlar bazasyndaky ähli maglumatlary görýärler we işleýşini özleri düzýärler. Dinönekeý işgärler diňe jogapkärçilik çäkleri bilen gönüden-göni baglanyşykly bloklara girip bilerler. Programma üpjünçiligi, gün-günden gaýtalamaly dürli mehaniki amallary doly awtomatlaşdyrýar. Mysal üçin, bu ýerde dürli görnüşler, şahadatnamalar, şertnamalar, hasap-fakturalar we beýleki faýllar awtomatiki usulda döredilýär. Şeýle-de bolsa, munuň üçin ilki bilen salgylanma kitaplaryny doldurmaly. Bular guramanyň şahamçalarynyň salgylaryny, işgärleriniň sanawyny, hyzmatlaryny, önümlerini we ş.m. görkezýän hyzmat stoly programma sazlamalarynyň bir görnüşidir. Bu, geljekki işleriň dowamynda bu maglumatlaryň gaýtalanmagyny aradan aýyrmaga kömek edýär. Mundan başga-da, el bilen etmek islemeýän bolsaňyz, başga çeşmeden çalt import edip bilersiňiz. Programma alnan maglumatlary yzygiderli seljerýär we hasabatlara öwürýär. Sazlama üçin üýtgeşik goşmaçalar aýratyn bellemäge mynasypdyr. Isleg boýunça işgärler we müşderiler üçin öz ykjam programmalaryňyzy alyp bilersiňiz. Olaryň kömegi bilen möhüm maglumatlary alyşmak we yzygiderli pikir alyşmak birnäçe esse çalt bolýar. Mundan başga-da, hyzmat programmasy web sahypaňyz bilen birleşdirilip bilner. Şeýlelikde, ulgamdaky üýtgeşmeleri we goşmaçalary derrew görkezýär. Başga soraglaryňyz bar bolsa, biz olara jogap bermäge hemişe taýýar. Simpleönekeý interfeýs sebäpli bu hyzmat programmasyny ösen we täze öwrenýänler özleşdirip bilerler.

Dürli monoton hereketleri awtomatlaşdyrmak işiňizi has ýakymly edýär we netijeler uzak bolmaz. Oýlanylan howpsuzlyk çäreleri aladany bir gezek aradan aýyrýar. Programma üpjünçiligini ulanýanlaryň her biri öz paroly bilen goralýan girişini alýar. Hyzmat bölüminiň programma üpjünçiligi derrew kompaniýanyň ähli resminamalaryny özünde jemleýän giň maglumat bazasyny döredýär. Uzakdaky şahalaryň arasynda çalt alyş-çalyş etmek toparlaýyn işiň ösmegini aňsatlaşdyrýar we möhüm kararlar kabul etmek işini çaltlaşdyrýar. Başlangyç maglumatlar programma üpjünçiligine diňe bir gezek girizilýär. Geljekde köp amallar onuň esasynda awtomatlaşdyrylar. Islendik çeşmeden import edilmegine rugsat berilýär. Üpjünçilik dürli ofis formatlaryny goldaýar. Şonuň üçin tekstleri we suratlary ýa-da diagrammalary birleşdirmek gaty aňsat. Her bir işgäriň işi barada anyk statistiki maglumatlar hyzmat programmasyny ideal dolandyryş guralyna öwürýär. Käbir işleri ýerine ýetirmegiň ähmiýetini yzarlaň. Programma kataloglarynda edaranyň jikme-jik beýany, işe aç-açan baha bermek we aýlygy hasaplamak mehanizmi bar. Bu ýerde isleýşiňiz ýaly şahsy ýa-da köpçülikleýin habarlaşma gurup bilersiňiz. Şeýlelikde, sarp ediş bazary bilen baglanyşyk täze derejä çykýar. Programma üpjünçiliginiň esasy menýusy üç esasy blokda görkezilýär - bular salgylanma kitaplary, modullar we hasabatlar. Önümli bolmak üçin zerur zatlaryň hemmesi. Gurnama ýerli ulgamlarda ýa-da internetde işleýär. Hyzmat programmasy, wagtyna we puluna baha berýänler üçin iň oňat çözgütdir. Resurslaryň iň az sarp edilişi elektron intellekt tarapyndan dolandyrylýar. Esasy konfigurasiýa dürli goşmaçalar ony has üýtgeşik edýär. Mysal üçin, häzirki zaman lideriň Injili, ykjam programmalar ýa-da telefon alyş-çalyşlary bilen integrasiýa. Mugt demo wersiýasy hyzmat programmasyny iş ýüzünde ulanmagyň ähli artykmaçlyklaryny görkezýär. Müşderi hyzmaty hyzmatlary bermegiň usulydyr. Hyzmat usullaryny ulananyňyzda hyzmatyň hil çäreleri bil baglanmalydyr. Sarp edijiler hilini bir parametr bilen däl-de, eýsem köp dürli faktorlara baha bermek arkaly kabul edýärler. Öňe gidiş görnüşler we hyzmat usullary hyzmaty sarp edijä has ýakynlaşdyrmak, has elýeterli etmek, şeýlelik bilen ony almagyň wagtyny gysgaltmak we oňa iň ýokary rahatlyk döretmek üçin döredildi.