Kömek stoly üçin programma
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kömek stoly üçin programma

Kömek stoly üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Kömek stoly üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kömek stoly programmasy soňky ýyllarda tehniki ýa-da hyzmat goldaw strukturasynyň dolandyryş ýörelgelerine täzeden garamak, innowasion guramaçylyk mehanizmlerini girizmek, hyzmaty we organiki işewürligi ösdürmek üçin gaty meşhur boldy. Programmanyň netijeliligi iş ýüzünde birnäçe gezek tassyklandy. Kömek stolunyň parametrlerine gözegçilik tamamlanýar, dowam edýän işe we haýyşlara gözegçilik edip, düzgünleri we hasabatlary awtomatiki taýýarlap we çeşmeleri we çykdajylary dolandyryp boljak ähli zerur gurallar peýda bolýar.

USU programma üpjünçiligi ulgamy (usu.kz) uzak wagtdan bäri ýokary hilli tehniki goldaw meseleleri bilen iş salyşýar, bu bolsa çalt subut edilýän Kömek stolunyň çäklerini takyk kesgitlemäge mümkinçilik berýär. gymmady. Programma bilen ýaňy tanyşýan bolsaňyz, dostlukly we içgin interfeýsiňize baha bermegiňizi maslahat berýäris. Bu ýerde artykmaç zat ýok. Döredijiler köplenç ýerine ýetiriş bilen taslamanyň wizual özüne çekijiliginiň arasynda deňagramlylygy tapyp bilmeýärler. Bir aýratynlyk beýlekisinde agdyklyk edýär. Kömek stolunyň registrlerinde häzirki iş we müşderiler barada jikme-jik maglumat bar. Ulanyjylar ýerine ýetirilen sargytlary görmek, arhiw resminamalaryna, hasabatlara ýüz tutmak we müşderiler bilen özara gatnaşyk derejesini öwrenmek üçin programma arhiwini ýokarlandyrmakda kynçylyk çekmeýärler. Programma hakyky wagtda iş akymlaryny gönüden-göni görkezýär. Bu problemalara jogap bermegi, maddy gaznanyň ýagdaýyna we zähmet çeşmelerine gözegçilik etmegi, sargyt wagtyna gözegçilik etmegi, käbir jikme-jiklikleri anyklamak üçin müşderiler bilen tiz habarlaşmagy aňsatlaşdyrýar.

Kömek stoly bilen maglumat, grafiki faýllar, tekstler, dolandyryş hasabatlary alyş-çalyş etmek, gurlan programma meýilnamasy arkaly işgärler tablisasyna gözegçilik etmek aňsat. Sargyt saklanan bolsa, ulanyjylaryň gijä galmagynyň sebäplerini tapmakda kynçylyk çekmezler. Kömek stoly hyzmatlaryny mahabatlandyrmak, SMS mahabatyna gatnaşmak we müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin programmany ulanmak mümkinçiligi hem aradan aýrylmaýar. Bu meseleler üçin aýratyn modul ýerine ýetirildi. Köp kompaniýalar CRM mümkinçiliklerini awtomatlaşdyryş taslamalarynyň iň esasy talaplarynyň hataryna goşýarlar.

Häzirki wagtda “Kömek stoly” programmalary köp pudaklarda ulanylýar. Programmanyň iş gurşawy diňe IT ulgamy bilen çäklenmeýär. Programma üpjünçiligi, ilat, kiçi kärhanalar we erkin işleýänler bilen aragatnaşyk saklamaga gönükdirilen hökümet guramalary tarapyndan hem ulanylyp bilner. Awtomatlaşdyryş iň oňat çözgüt bolardy. Dolandyryş we guramaçylyk wezipelerini rasionallaşdyrmak, innowasiýa mehanizmlerini girizmek, gurluşyň işleýşine we daşarky aragatnaşyklara gözegçilik etmek üçin has ýönekeý, has ýokary hilli we has ygtybarly usul ýok. Kömek stoly programmasy hyzmatyň amaly taraplaryna we tehniki goldawyna gözegçilik edýär, arzalaryň gidişine we möhletlerine gözegçilik edýär we resminamalaýyn goldaw berýär. Adaty amallara, şol sanda haýyşlary kabul etmek we sargyt goýmak üçin goşmaça wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok, amallar doly awtomatlaşdyrylýar. Esasy meýilleşdiriji bilen, häzirki çärelere we meýilleşdirilen wakalara gözegçilik etmek has aňsat. Belli bir jaň goşmaça çeşmeler talap edýän bolsa, elektron kömekçi size duýduryş berer. Kömek stoly platformasy çynlakaý çäklendirmesiz ähli ulanyjylar üçin amatlydyr. Kompýuter sowatlylygynyň derejesi diýen ýaly ähmiýetsiz.

Programma gözegçilik hilini güýçlendirmek we iň ownuk meselelere derrew jogap bermek üçin önümçilik proseslerini (göni tehniki goldaw amallary) belli bir tapgyra bölýär. Indi müşderiler bilen göni aragatnaşyk gurmak, maglumat alyşmak we SMS ibermek üçin açyk mümkinçilik bar. Mundan başga-da, ulanyjylar grafiki we tekst faýllaryny, analitiki we maliýe hasabatlaryny çalt alyş-çalyş edip bilerler.

Kömek stolunyň hünärmenleriniň öndürijiligi häzirki iş ýüküniň derejesini organiki taýdan sazlamaga we işgärleriň indiki wezipelerini kesgitlemäge mümkinçilik berýän ekranlarda aýdyň görkezilýär. Programmanyň kömegi bilen, gündelik işleýän işgärlere hünär derejesini ýokarlandyrmaga, guramanyň ileri tutulýan ugurlaryny, problemaly pozisiýalaryny kesgitlemäge kömek edýän her bir hünärmeniň işine gözegçilik edilýär. Duýduryş moduly deslapky gurnalan. Wakalaryň täsirinde barmagyňyzy saklamagyň iň aňsat usuly. Zerur bolsa, ösen hyzmatlar we hyzmatlar bilen platforma integrasiýasy meselelerini bulaşdyrmaly. Bu maksatnama, düýbünden başga IT kompaniýalary, tehniki ýa-da hyzmat goldaw bölümleri, döwlet edaralary ýa-da şahslar üçin iň amatly çözgütdir.

Toolshli gurallar esasy wersiýa girizilenok. Käbir wariantlar goşmaça töleg üçin elýeterlidir. Degişli sanawy üns bilen öwreniň. Demo wersiýasy bilen dogry önümi saýlap başlaň. Synag doly mugt. Iki ýüz ýyl ozal Adam Smit ajaýyp açyş etdi: senagat önümçiligi iň ýönekeý we iň esasy proseslere bölünmeli. Zähmet bölünişiginiň öndürijiligiň ýokarlanmagyna kömek edýändigini görkezdi, sebäbi işçiler bir meselä ünsi jemläp, has ökde hünärmen bolup, işlerinde has gowy çykyş edýärler. XIX we XX asyryň dowamynda adamlar Adam Smitiň zähmet bölünişigi ýörelgesine esaslanýan kärhanalary guradylar, ösdürdiler we dolandyrdylar. Şeýle-de bolsa, häzirki zaman dünýäsinde haýsydyr bir kompaniýa - köçe dükanyndan Microsoft ýa-da Coca-Cola ýaly transmilli ägirtlere ýakyndan göz aýlamak ýeterlikdir. Işewürlik işjeňliginiň, belli bir maksada ýetmäge gönükdirilen hereketleriň we kararlaryň yzygiderliligi bolup durýan köp sanly gaýtalanýan iş proseslerinden ybaratdygy bellener. Müşderiniň buýrugyny kabul etmek, müşderä harytlary eltmek, işgärlere aýlyk tölemek - bularyň hemmesi kömekçi arzanyň zerur bolan iş amallarydyr.