Hukuk firmasy üçin Crm
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hukuk firmasy üçin Crm

Hukuk firmasy üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Hukuk firmasy üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Expertshli wezipeleri ýerine ýetirjek hünärmenlerimiz tarapyndan işlenip düzülen tehniki taýdan enjamlaşdyrylan alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynda hukuk firmasy üçin CRM döretmek has dogry. Hukuk kompaniýalary üçin CRM, USU bazasynyň bar bolan köp ugurly bölegi sebäpli giňden peýdalanar. Hukuk kompaniýalary bilen CRM ulgamy üçin, alhliumumy Hasap Ulgamyny programma girizmek bilen, zerur geljegi uly funksiýalar bilen dolduryp boljak jikme-jik funksional bölegi ulanyp bilersiňiz. Awtomatlaşdyryş sebäpli, hukuk firmasy resminamalary awtomatiki usulda düzmek, monoton el bilen doldurmagy doly ýok etmek üçin ýokary hilli we täsirli formaty alyp biler. Programma üpjünçiligini saýlasaňyz, ähli ýagdaýlary çalt gutarjak programma üpjünçiliginiň synag demo wersiýasyny üns bilen gözden geçirmeli. Telefon üçin hyzmat edýän işlenip düzülen programma, uzakda, başga bir şäherde ýa-da ýurtda ýerleşýän işgärleriň işine gözegçilik etmekde uly kömek eder. USU maglumatlar bazasyndaky resminamalaryň sanawy, aşa çäreler we garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykan halatynda maglumatlary saklamak üçin ýolbaşçylar tarapyndan saýlanan ygtybarly ýere geçirilmeli. Hukuk kompaniýasy üçin CRM, hasaplamalary, hasabatlary we derňewleri döretmek nukdaýnazaryndan, maglumatlaryň sanaw gözegçiligi bilen işlemek isleýän ähli işgärler üçin hökmanydyr. Hukuk firmasy üçin CRM bilen baglanyşykly has kyn soraglar üçin, öz kompaniýamyzyň hünärmenlerinden öz wagtynda we täsirli wagtynda zerur we hünärli kömek berip biljek hünärmenlerden kömek sorap bilersiňiz. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasyny döretmek üçin ofisimiziň hünärmenleri potensial müşderileriň esasy formatyny düzýän iň tehniki taýdan ykjam funksiýalaryň sanawyny düzdüler. Hukuk kompaniýasy üçin CRM dolandyryş we gatnaşýan ýuridik şahslar üçin zerur bolan ähli dokumental maglumatlary öndürer. Hukuk kompaniýasynda USU bazasynyň ornaşdyrylmagy bilen işgärler awtomatiki usulda dolandyryş işleriniň işini ýokarlandyrjak öz tölege ukyplylygyny ýokarlandyryp bilerler. Kompaniýanyň işgärleri, ýakyn wagtda satyn almak üçin aýdyňlaşdyrylmaly soraglara jogap bermek bilen müşderilere saýlamaga kömek eder. Işgärleriň köpüsi, gutaran töleg meýilnamasyny saýlap, alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyny satyn alyp bilerler. Funksiýa, zerur mümkinçilikleri doly üpjün edip, islendik ululykdaky iş üçin ýeterlik iş üpjün edip biler. Häzirki wagtda bazarda köp dürli programma üpjünçiligi enjamlary bar, olaryň arasynda alhliumumy Hasap Ulgamy programmasy abraýly derejededir. Programma üpjünçiligini saýlanyňyzda, hukuk firmalary üçin CRM hakda köp maglumatlary öz içine alýan ýöriteleşdirilen web sahypamyza ýüz tutup bilersiňiz. Islendik resminama almak üçin öz wagtynda girizilen maglumatlardan birnäçe sekuntda zerur maglumatlary döredýän USU maglumatlar bazasyny awtomatlaşdyrmak ýeterlikdir. Işleriňiz üçin alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini satyn almak bilen, kanuny kadalara we kadalara laýyk gelýän zerur dokumental kompozisiýa bolan hukuk kompaniýasy üçin CRM bilen işleşersiňiz.

Adwokatyň hasaby, müşderileriňiz bilen hemişe aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär, sebäbi programmadan döredilen ýagdaýlar barada möhüm habarnamalary iberip bilersiňiz.

Adwokat buhgalteriýasy deslapky demo görnüşinde web sahypamyzda elýeterlidir, onuň esasynda programmanyň işleýşi bilen tanşyp we onuň mümkinçiliklerini görüp bilersiňiz.

Kazyýet kararlaryny hasaba almak, hukuk firmasynyň işgärlerine gündelik borçlaryny ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar!

Hukuk programma üpjünçiligi birnäçe ulanyja bir wagtda işlemäge mümkinçilik berýär, bu maglumatlaryň çalt işlenmegini üpjün edýär.

Hukuk konsultasiýasynda buhgalter hasabatyny ýerine ýetirýän bu programma, salgylary we aragatnaşyk maglumatlary saklamak arkaly guramanyň aýratyn müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Adwokat üçin buhgalter hasabatyny ulanyp, guramaňyzyň statusyny ýokarlandyryp, işiňizi täze derejä çykaryp bilersiňiz!

Adwokat programmasy, çylşyrymly gözegçiligi amala aşyrmaga we müşderilere hödürlenýän hukuk we aklawçylyk hyzmatlaryny dolandyrmagy gowy düzmäge mümkinçilik berýär.

Kazyýet işleriniň bellige alynmagy hukuk guramalaryny dolandyrmak ulgamy bilen has aňsat we amatly bolar.

Hukuk resminamalaryny hasaba almak, zerur bolsa buhgalteriýa we çap ulgamyndan boşatmak mümkinçiligi bolan müşderiler bilen şertnamalar düzýär.

Adwokatlar üçin hasap, her bir ulanyjy üçin zerurlyklaryny we isleglerini göz öňünde tutup aýratynlykda düzülip bilner, diňe kompaniýamyzy döredijiler bilen habarlaşmaly.

Awtomatlaşdyrylan programmanyň kömegi bilen hukuk hasaby her bir hukuk guramasy, hukuk ýa-da notarius edarasy we hukuk firmalary üçin zerurdyr.

Hukuk maslahatynyň hasaba alynmagy, belli bir müşderi bilen işiň aç-açanlygyny üpjün eder, özara gatnaşyklaryň taryhy şikaýatyň başyndan we indiki ädimleri jikme-jik görkezýän şertnama baglaşylandan bäri maglumatlar bazasynda saklanýar.

Aklawçylar üçin awtomatlaşdyrylan ulgam, dolandyryjy üçin hasabat we meýilleşdiriş mümkinçilikleri arkaly firmanyň işini seljermek üçin ajaýyp usuldyr.

Öň işleýän potratçylaryňyzyň sanawy bar bolsa, aklawçylar üçin programma wagt yza süýşürmän işlemegiňizi dowam etdirjek maglumatlary import etmäge mümkinçilik berýär.

Wagtyň geçmegi bilen emele gelýän müşderi bazasynyň bolmagy sebäpli programmada dürli maglumatlary döredip bilersiňiz.

Maglumatlar bazasyny ulanmak bilen, karzyň mukdaryny tassyklamaga kömek etjek özara hasaplary ýaraşdyrmak aktlaryny döredip bilersiňiz.

Programma üpjünçiliginiň bolmagy, gutarýan senesine çenli we goşmaça şertnamalar bilen kompaniýa üçin dürli şertnamalar döreder.

Häzirki hasapdaky we kassa ýazgysyndaky serişdeler zerur bolanda direktorlar tarapyndan gözegçilik ediler.

Programmada, hukuk firmasy üçin CRM ulanyp, göni iş borçlaryňyzy ýerine ýetirip bilersiňiz.

Dürli mazmunly habarlar, hukuk firmasy üçin CRM-iň elýeterliligi barada müşderilere habar berer.

Awtomatlaşdyryş, firmanyň adyndan hukuk firmasynyň CRM-i barada müşderilere habar bermek üçin zerur jaňlary etmäge kömek eder.

Okuw ýagdaýynyň bar bolan synag wersiýasy bazany satyn almak barada indiki karar bilen mysallar döretmäge kömek eder.

Gurlandan soň, ykjam CRM programmasy uzakdaky işgärlere islendik aralykda iş döretmäge kömek eder.

Programma üpjünçiliginde işläp başlasaňyz, ilki bilen şahsy ulanyjy ady we paroly bilen hasaba alynmaly bolarsyňyz.

Direktorlar üçin CRM maglumatlar bazasynda bar bolan hasaplamalar, hasabatlar we derňewler bar, olar potensial üpjün edijiler bilen gepleşikler üçin zerurdyr.

Her bir müşderi, ýörite seminarlary talap etmeýän ýönekeý we aňsat interfeýsi öwrenmek bilen işe başlap biler.

Şäheriň amatly terminallary administrasiýa tarapyndan göz öňünde tutulan maksat üçin serişdeleri geçirmäge kömek eder.

Programmalaryň bir bölegi hökmünde ýörite sahypada goýuljak CRM maglumatlar bazasynda salgyt we statistik hasabatlary döredip başlarsyňyz.

Direktorlaryň işgärleri, doly gözegçilik maksady bilen programmada döredilen ýük gowşuryş tertibini alarlar.