Aklawçy üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Aklawçy üçin maksatnama

Aklawçy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Adwokatlar üçin hasap, beýleki iş görnüşleri ýaly zerurdyr. Ilki bilen, aklawçylar işleriniň girdejilerini we çykdajylaryny bilmek üçin maliýe hasabatlaryny alyp bilerler. Şeýle hem, adwokatlar üçin maksatnama, alnan her bir buýrugyň çäginde ýerine ýetirilen işleri ýazga alyp biler. Aklawçylar programmasy arzalary ýerine ýetiriş tapgyrlary boýunça tertipläp biler. Statuslar munuň üçin ulanylýar. “Advocate” ulgamy her bir ulanyja haýsy programmalaryň deslapkydygyny, haýsysynyň dowam edýändigini we eýýäm gutarandygyny görmek mümkinçiligini berýär. Adwokatyň hasaby, hiç zady ýatdan çykarmazlyk üçin, her bir sargyt üçin meýilleşdirilen işi belläp biler.

Şol bir wagtyň özünde, aklawçy üçin programmalar ýönekeý bir işgäri diňe işini görkezip biler we guramanyň ýolbaşçysy ähli işgärleriň işine gözegçilik edip biler. Aklawçylar gözegçiligi beýleki jogapkär işgärlere tabşyryp bilerler. Aklawçylar resminamalar bukjasynda dolandyryşy ýerine ýetirip bilerler. Giriş hasaby faýllary maglumatlar bazasyna birikdirip ýa-da guramanyň serwerinde ýerleşýän faýllara baglanyşyk berip biler. Specializedöriteleşdirilen programmamyz bilen adwokat hasaby, müşderilerden alnan mukdary her gün jemläp biler. Adwokat programmasy guramaňyzy tertipleşdirer we öndürijiligi we netijede girdejini ep-esli ýokarlandyrar!

Öň işleýän potratçylaryňyzyň sanawy bar bolsa, adwokatlar üçin programma wagt yza süýşürmän işlemegiňizi dowam etdirjek maglumatlary import etmäge mümkinçilik berýär.

Hukuk maslahatyny hasaba almak, belli bir müşderi bilen işiň aç-açanlygyny üpjün eder, özara gatnaşyklaryň taryhy şikaýatyň başyndan we indiki ädimleri jikme-jik görkezýän şertnama baglaşylandan bäri maglumatlar bazasynda saklanýar.

Kazyýet kararlaryny hasaba almak, hukuk firmasynyň işgärlerine gündelik borçlaryny ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar!

Awtomatlaşdyrylan programmanyň kömegi bilen hukuk hasaby her bir hukuk guramasy, hukuk ýa-da notarius edarasy we hukuk firmalary üçin zerurdyr.

Adwokat programmasy, çylşyrymly gözegçiligi amala aşyrmaga we müşderilere hödürlenýän hukuk we aklawçylyk hyzmatlaryny dolandyrmagy gowy düzmäge mümkinçilik berýär.

Adwokatlar üçin hasap, her bir ulanyjy üçin zerurlyklaryny we isleglerini göz öňünde tutup aýratynlykda düzülip bilner, diňe kompaniýamyzy döredijiler bilen habarlaşmaly.

Adwokat üçin buhgalter hasabatyny ulanyp, guramaňyzyň statusyny ýokarlandyryp, işiňizi täze derejä çykaryp bilersiňiz!

Hukuk programma üpjünçiligi birnäçe ulanyja bir wagtda işlemäge mümkinçilik berýär, bu maglumatlaryň çalt işlenmegini üpjün edýär.

Aklawçylar üçin awtomatlaşdyrylan ulgam, dolandyryjy üçin hasabat we meýilleşdiriş mümkinçilikleri arkaly firmanyň işini seljermek üçin ajaýyp usuldyr.

Hukuk konsultasiýasynda buhgalter hasabatyny ýerine ýetirýän bu programma, salgylary we aragatnaşyk maglumatlary saklamak arkaly guramanyň aýratyn müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Hukuk resminamalaryny hasaba almak, zerur bolsa buhgalteriýa we çap ulgamyndan boşatmak mümkinçiligi bolan müşderiler bilen şertnamalar düzýär.

Kazyýet işleriniň bellige alynmagy hukuk guramalaryny dolandyrmak ulgamy bilen has aňsat we amatly bolar.

Adwokatyň hasaby, müşderileriňiz bilen hemişe aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär, sebäbi programmadan döredilen ýagdaýlar barada möhüm habarnamalary iberip bilersiňiz.

Adwokat buhgalteriýasy deslapky demo görnüşinde web sahypamyzda elýeterlidir, onuň esasynda programmanyň işleýşi bilen tanşyp we onuň mümkinçiliklerini görüp bilersiňiz.

Hukuk firmasynda buhgalteriýa, bir müşderi bazasynyň gurulmagy bilen başlaýar.

Hukuk gözegçiligi häzirki we potensial müşderileri öz içine alyp biler.

Hukuk hyzmatlaryny hasaplamak aýratyn sargytlaryň çäginde amala aşyrylýar.

Adwokatlar üçin buhgalter dolandyryş ulgamyny guranyňyzda, kompaniýanyňyzyň abraýyny dolandyrmak aňsat we elýeterli bolar.

Döwrebap dolandyryş ulgamlary müşderi hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmaga oňyn täsir edýän tutuş kompaniýanyň işini doly optimallaşdyrýar.

Adwokatlar üçin mugt dolandyryş programmasyny (synag wersiýasy) web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz.

Içerki meýilnamalaşdyrmak, içerki kompaniýa amallarynyň hemmesini optimizirlemäge mümkinçilik berer.

Adwokatlar üçin maksatnamanyň şertnamalary baradaky hasabat, kontragentler, müşderiler hakda umuman kompaniýadaky höweslendiriş ulgamyna oňyn täsir etjek ähli maglumatlary görmäge mümkinçilik berer.

Adwokatlar üçin programma bilen maglumatyň awtomatlaşdyrylmagy, ähli maglumatlara girmäge we doly gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Işgärleriň maddy höwesi, her bir işgäriň işi baradaky hasabatyň esasynda dogry düzüler.

Adwokatlar birleşiginde hasapçylyk, dolandyryş ulgamymyz tarapyndan alnan hasabatlara esaslanyp, buhgalteriýa programmasyna maglumatlary girizip biler.

Aklawçylar resminama dolandyryş programma üpjünçiligini ulanyp bilerler.

Aklawçylar we aklawçylar üçin maksatnama ähli faýllary programma birikdirip biler ýa-da diňe olara baglanyşyklary goşup biler.

Hukuk firmasy işgärleriň ýerine ýetiren işleriniň ýazgylaryny alyp biler.

Adwokatlar iş hakyny hasaplamak üçin programma üpjünçiligini ulanyp bilerler.

Hukuk hyzmatlaryny hasaba almak Adwokatlar üçin maksatnama baha sanawy bilen ýa-da bolmasa işläp biler.

Adwokatlar üçin programma demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp bolýar.

Dolandyryjy anyk dolandyryş hasabatlary arkaly hukuk hyzmatlaryna gözegçilik edip biler.

Hukuk firmasynyň programma üpjünçiligi ýerli ulgamda ýa-da internetde işläp biler.

Aklawçylary awtomatlaşdyrmak, kompaniýanyň girdejisini artdyrjak möhüm karar!