Prokuratura üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Prokuratura üçin maksatnama

Prokuratura üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany prokuratura üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Univershliumumy Hasap Ulgamy taslamasyndan prokuratura programmasy, islendik ofis işini aňsatlyk bilen çözüp boljak ýokary derejeli elektron toplumdyr. Bu programmany ulanmakda kyn zat ýok, sebäbi öwrenmek aňsat we kompýuter bilen aragatnaşyk saklamak üçin möhüm endikleri talap etmeýär. Programma, Windows operasiýa ulgamy bolan islendik kompýuterde aňsatlyk bilen gurnalyp bilner. Bu gaty ýönekeý haýyş, ofis işini optimallaşdyrmak üçin şeýle ajaýyp mümkinçilikden sypdyrmaly däldigini aňladýar. Toparymyzyň çeýe programmasy kömek etse, kazyýet işi kemsiz işlär. Baş ekranda görkezmek bilen habarnamalar bilen işläň. Iň ýokary derejedäki programma ähli ofis amallaryny ýeňip geçer we siziň kompaniýaňyz bazardaky mutlak lider bolar we weýrançylykly netije bilen garşydaşlaryndan öňe geçip biler.

Prokuratura programma üpjünçiligini dürli usullar bilen ulanyp biler. Iň oňat çözgüt, çalt hereket edýän ulgamymyz bolar. Bu programma üpjünçiligi awtomatiki jaň etmek bilen işlemäge mümkinçilik berýär, öz e-poçtaňyzy poçta bölümine iberip bilersiňiz, hatda SMS hyzmatlary bilen sinhron işleýär. Hatda “Viber” programmasy hem ýerine ýetiriş programma üpjünçiligimize birleşdirilip bilner. Dürli iş amallaryny aňsatlyk bilen çözýän gaty tygşytly hasaplaýyş çözgüdi. Mysal üçin, islendik printer resminamalary we bellikleri çap etmek üçin programma birleşdirilip bilner. Ştrih kodlary skaner bilen çap edilip we tanalýar; munuň üçin programma üpjünçiligimizde ýöriteleşdirilen kömekçi enjam bar. Universalhliumumy hasaba alyş ulgamyndan programma üpjünçiligi bilen kazyýet işiňizi optimizirläň we optimizasiýa arkaly bäsdeşlik artykmaçlygyny üpjün ediň.

Bu programma üpjünçiligini diňe bir prokuratura däl, eýsem kazyýet işine gatnaşýan beýleki guramalar hem ulanyp bilerler. Maksatnamamyz köp taraply we üýtgeşik, ony tygşytly gurnama çözgüdi edýär. Hünärmenlerimiz bilen habarlaşyp, bar bolan önümi sargyt etmek ýa-da gowulandyrmak üçin täze önüm döredip bilersiňiz. Şeýle hem, bu amaly programma üpjünçiligi bilen hasaba alyp, hünärmenleriňize ulanmak üçin käbir makalalary berip bilersiňiz. Programmamyzyň esasy wersiýasy bar, ýöne ähli goşmaça opsiýalary ulanyjynyň islegi boýunça birikdirip bolýar. Giňişleýin we oňat işlenip düzülen kazyýet programmasy, hünärmenleriňiziň kartadaky hereketini yzarlap bilýän önümdir. Bu gaty peýdaly we amaly, bu mümkinçiligi ýatdan çykarmaly däldir. Bazara ýolbaşçylyk etmek we esasy garşydaşlaryňyzdan artykmaçlygy artdyrmak isleseňiz, programma üpjünçiligimiz zerur.

Dünýä kartasy bilen işleýän bolsaňyz, deslapky syn penjiresi bolar. Häzirki maglumatlar şol ýerde görkeziler. Maksatnamamyz, islendik hukuk edara işinde diýen ýaly täsirli çözgütdir. Resminamalary döretmek programma üpjünçiligi bilen hem edilip bilner. Kompleksiň hödürleýän hasabatyny wizual öwrenmek isleseňiz, prokuratura programmasyz edip bilmersiňiz. Programma üpjünçiliginiň özi maglumatlary öwrenmek üçin häzirki görnüşinde ýygnaýar. Grafalarda we grafiki segmentlerdäki aýratyn şahalary beýlekileri mümkin boldugyça has jikme-jik öwrenmek üçin ýapyp bolýar. USU-dan prokuratura programma üpjünçiligi işe başlanda hiç zat ünsüňizi sowup bilmez. Galyberse-de, bu programma ähli kompýuterlerde netijeli işleýär we ofis işleriniň global geografiki derňewini amala aşyrmak uly kompaniýalar üçin amatlydyr.

Hukuk programma üpjünçiligi birnäçe ulanyja bir wagtda işlemäge mümkinçilik berýär, bu maglumatlaryň çalt işlenmegini üpjün edýär.

Öň işleýän potratçylaryňyzyň sanawy bar bolsa, adwokatlar üçin programma wagt yza süýşürmän işlemegiňizi dowam etdirjek maglumatlary import etmäge mümkinçilik berýär.

Hukuk resminamalaryny hasaba almak, zerur bolsa buhgalteriýa we çap ulgamyndan boşatmak mümkinçiligi bolan müşderiler bilen şertnamalar düzýär.

Adwokatyň hasaby, müşderileriňiz bilen hemişe aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär, sebäbi programmadan döredilen ýagdaýlar barada möhüm habarnamalary iberip bilersiňiz.

Adwokat üçin buhgalter hasabatyny ulanyp, guramaňyzyň statusyny ýokarlandyryp, işiňizi täze derejä çykaryp bilersiňiz!

Aklawçylar üçin awtomatlaşdyrylan ulgam, dolandyryjy üçin hasabat we meýilleşdiriş mümkinçilikleri arkaly firmanyň işini seljermek üçin ajaýyp usuldyr.

Hukuk konsultasiýasynda buhgalter hasabatyny ýerine ýetirýän bu programma, salgylary we aragatnaşyk maglumatlary saklamak arkaly guramanyň aýratyn müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Hukuk maslahatyny hasaba almak, belli bir müşderi bilen işiň aç-açanlygyny üpjün eder, özara gatnaşyklaryň taryhy şikaýatyň başyndan we indiki ädimleri jikme-jik görkezýän şertnama baglaşylandan bäri maglumatlar bazasynda saklanýar.

Adwokat programmasy, çylşyrymly gözegçiligi amala aşyrmaga we müşderilere hödürlenýän hukuk we aklawçylyk hyzmatlaryny dolandyrmagy gowy düzmäge mümkinçilik berýär.

Adwokat buhgalteriýasy deslapky demo görnüşinde web sahypamyzda elýeterlidir, onuň esasynda programmanyň işleýşi bilen tanşyp we onuň mümkinçiliklerini görüp bilersiňiz.

Kazyýet işleriniň bellige alynmagy hukuk guramalaryny dolandyrmak ulgamy bilen has aňsat we amatly bolar.

Kazyýet kararlaryny hasaba almak, hukuk firmasynyň işgärlerine gündelik borçlaryny ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar!

Awtomatlaşdyrylan programmanyň kömegi bilen hukuk hasaby her bir hukuk guramasy, hukuk ýa-da notarius edarasy we hukuk firmalary üçin zerurdyr.

Adwokatlar üçin hasap, her bir ulanyjy üçin zerurlyklaryny we isleglerini göz öňünde tutup aýratynlykda düzülip bilner, diňe kompaniýamyzy döredijiler bilen habarlaşmaly.

USU-nyň häzirki zaman kazyýet işinde datçik diýilýän täze element bar. Dürli amallary ele alýar we işgärleriň işini deňeşdirmäge mümkinçilik berýär. Önümçilik ýa-da hyzmat işleriňizi amala aşyrmak üçin size laýyk maliýe meýilnamasyny taýýarlaň.

Bu programma üpjünçiligi bukjasy, prokuratura täze hil derejesinde işlemäge we ýokary derejeli hyzmat bermäge mümkinçilik berýär.

Bu maksatnama, işgärleriň haýsysynyň wezipeleri gowy ýerine ýetirýändigini, kimiň ýerine ýetirmeýändigini we ýalta bolandygyna düşünmäge kömek eder.

Pooraramaz işleýän hünärmenlerden dynyp, olary has üstünlikli hünärmenler bilen çalşyp bilersiňiz ýa-da ozal jogapkärçiligine degişli meseleleri emeli intellektlere doly geçirip bilersiňiz.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamynyň prokurorlary üçin iň häzirki zaman programma üpjünçiligi kompaniýanyň web sahypasynda jikme-jik görkezilýär. Synag wersiýasyny göçürip almak üçin ulanyp boljak baglanyşyk hem bar.

USU prokuratura programmasy, ýokary hilli hyzmatyňyza ýokary baha berjek köp sanly müşderini özüne çekip biler.

Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen, şahamçalar ulgamyny ösdürip we ýitgilerden gaça durup, olaryň hersine gözegçilik edip bilersiňiz.

Prokuratura üçin döwrebap we oňat işlenip düzülen maksat, ygtybarly neşirçi tarapyndan döredildi - ýokary hilli tehnologiýalara esaslanýan uniwersal hasapçylyk ulgamy. Şol sebäpli programma üpjünçiliginiň optimizasiýa we işleýiş mazmuny üçin özboluşly parametrleri bar.

Bu programma üpjünçiligi onlaýn iş amallaryny ýerine ýetirip biler. Mysal üçin, dynç alýarkaňyz, programma häzirki maglumatlary uzak aralykdaky ätiýaçlyk nusgasy hökmünde göçürip biler.

Prokuratura programma üpjünçiligi, zerurlyk ýüze çyksa, transportda hem kömek eder.

Bejergini yzarlaň we önümimiz bilen ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alyň.

Fuelangyjyň we çalgy ýagynyň gündelik mukdaryny hasaplamak, prokuratura üçin programmanyň goşmaça wezipelerinden biridir. Işgärlerimiz bilen habarlaşsaňyz, goşmaça wariant hökmünde satyn alyp bilersiňiz.

Bu programma üpjünçiligi, geljegi uly bolanlary kesgitlemek we diňe ýitgiler getirýänleri taşlamak üçin iş ugurlaryny seljermäge kömek eder.