Aşgar studiýasynyň hasaby
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Aşgar studiýasynyň hasaby

Aşgar studiýasynyň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Her bir solarium yzygiderli dolandyrylmalydyr. Solarium ulgamy, gözellik salonynyň programma üpjünçiligi ýaly, maglumatlary saklamaga mümkinçilik berýär we ähli işgärler üçin optimal işlemegi üpjün edýär. Aşgar salonlarynyň awtomatlaşdyrylmagy, giň müşderi bazasy bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Müşderi tapmak üçin köp wagt sarp etmeli däl, hatda müňlerçe bolsa-da! “Solarium Accounting” -iň kömegi bilen, Müşderiler bölüminde kontekst gözlegini ulanyp, belli bir adamy ýa-da guramany gözläp bilersiňiz. Gözlemek üçin diňe müşderiniň adynyň ýa-da adynyň ilkinji harplaryny girizmeli. Müşderileri tapmagy we işlemegi aňsatlaşdyrmak üçin aşgarlaýyş programma üpjünçiligi süzgüç we toparlaşdyrmak ýaly funksiýalary öz içine alýar. Bir gezek basmak bilen müşderileriňizi islenýän element boýunça tertipläp bilersiňiz, mysal üçin kategoriýa, töleg usuly ýa-da ady boýunça. Maglumatlaryň toparlara bölünmegi müşderileriň dürli kriteriýalara görä kategoriýalara we kiçi kategoriýalara bölünmegini aňladýar. Müşderiler bilen işlemekden başga-da, solariumyň gözegçiligi, gelýänleri ýazga almagyň wizual tertibini düzmäge, dürli kriteriýalara görä hasabat döretmäge we işgärler üçin baha sanawlaryny we iş meýilnamalaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Sazlamalar buýrugy, guramaňyzyň özboluşly nyşany we jikme-jiklikleri bilen birnäçe hasabat döretmäge mümkinçilik berýär. Web sahypamyzdan aşgarlaýyş ulgamynyň mugt demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz! Islendik işiň dolandyrylyşy ulgamlaşdyrylmalydyr. Solarium bilen işlemek, ýörite programmalara işiňizi awtomatlaşdyrmaga we resminamalarda we buhgalteriýada zatlary tertipleşdirmäge mümkinçilik berer!

USU programmasy bilen aşgar salonyňyzy yzarlaň, bu size ähli zerur maglumatlary bir maglumat bazasynda saklamaga we önümimiziň güýçli hasabatynda ulanmaga kömek eder.

Solarium üçin maksatnama, diňe bir ähli maliýe amallary bilen salonyň doly hasabyny ýöretmäge däl-de, ammardaky ähli harytlaryň we sarp edilýän zatlaryň nomenklaturasyny hem göz öňünde tutmaga kömek eder.

USU programmasy bilen aşgar salonyňyzy yzarlaň, bu size ähli zerur maglumatlary bir maglumat bazasynda saklamaga we önümimiziň güýçli hasabatynda ulanmaga kömek eder.

Solarium üçin maksatnama, diňe bir ähli maliýe amallary bilen salonyň doly hasabyny ýöretmäge däl-de, ammardaky ähli harytlaryň we sarp edilýän zatlaryň nomenklaturasyny hem göz öňünde tutmaga kömek eder.

Saç kesmek programmasy ähli edaranyň içinde doly hasaba almak üçin döredildi - onuň bilen bilelikde öndürijilik görkezijilerine, her bir müşderiniň maglumatlaryna we girdejililigine gözegçilik edip bilersiňiz.

Saç salonynyň hasaba alnyşy, guramanyň ähli meselelerine gözegçilik etmäge, çykdajylary azaldýan häzirki wakalara we ýagdaýlara wagtynda jogap bermäge kömek eder.

Gözellik salonynyň hasap-fakturasyny ýönekeýleşdiriň, iş proseslerini, çykdajylary, ussatlaryň iş tertibini optimallaşdyrar we gowy iş üçin iň täsirli sylag berer.

Gözellik salonyny awtomatlaşdyrmak islendik işde, hatda kiçi bir işde-de möhümdir, sebäbi bu amal çykdajylaryň optimizasiýasyna we umumy girdejiniň ýokarlanmagyna getirer we işgärleriň netijeliliginiň ýokarlanmagy bilen bu ösüş has göze ilýär.

Gözellik salonyny dolandyrmak, USU-nyň buhgalteriýa programmasy bilen indiki derejä çykarylar, bu kompaniýa tarapyndan netijeli hasabat bermäge, hakyky wagtda çykdajylara we girdejä gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Işleriň hiline we ussalaryň iş ýüküne, şeýle hem hasabat we maliýe meýilnamalaryna gözegçilik etmek üçin, dellekhanalar üçin bir programma size kömek eder, bu bölümde ähli dellekhana salonynyň ýa-da salonyň ýazgylaryny saklap bilersiňiz.

Gözellik salony üçin maksatnama, edaranyň ähli hasabyny, çykdajylary we girdejileri, müşderileriň bitewi bazasy we ussatlaryň iş tertibi, şeýle hem köp wezipeli hasabat bilen dolandyrmaga mümkinçilik berer.

Üstünlikli iş üçin okuw jaýyňyzyň işinde köp faktorlary yzarlamaly we gözellik studiýasy programmasy hasabatda alnan maglumatlary netijeli ulanyp, ähli maglumatlary bir maglumatlar bazasynda gözden geçirmäge we ýygnamaga mümkinçilik berýär.

Solarium kompýuter programmasyna iş stolunyň salgylanmasyna basyp aňsatlyk bilen girip bilersiňiz.

Awtomatiki hasaba almagyň kömegi bilen, solariumyň işi edaraňyz üçin aýratyn düzülip bilner.

Enterprisehli kärhanany dolandyrýan adamyň esasy giriş roly bar.

Dolandyryş we buhgalteriýa guramanyň oňyn keşbini döreder.

Maglumat tehnologiýalaryny dolandyrmak köp guramaçylyk we önümçilik meselelerini çözmäge kömek eder.

Hasabat bilen, meýilnamalaşdyryş ulgamynda döredip bilersiňiz, şol sanda statistiki hasabatlar, karar bermek şübhesiz we ikirjiňlenmez.

Giňişleýin awtomatlaşdyryş, köp iş prosesini optimizirlemäge we ähli çeşmeleri işjeňleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Hünär höwesi, ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlara esaslanyp döredilýär.

Programmanyň göz öňünde tutýan ähli maglumatlary programma ýadynda uzak wagtlap saklanyp bilner.

Aşgar salonynyň ýazgylaryny ýöretmek, on müňden gowrak myhman bar bolsa-da, uly müşderi bazasyny ýerleşdirip biler.

Solarium saklamak, studiýada müşderiler üçin bir wagtyň özünde bir penjirede tölegli we tölenmedik hyzmatlary görmäge mümkinçilik berýär.

Solariumda işlemek, ammaryň buhgalteriýa funksiýasy bilen dolandyrmak aňsatlaşdyrylan belli bir önüm üçin hasap-faktura ýa-da sargyt döretmäge mümkinçilik berýär.

Awtomatlaşdyryş bilen programmada gözegçilik hasabatlaryndan birini - marketing döredip bilersiňiz. Dolandyryş bilen, studiýaňyz üçin haýsy marketing düşünjesiniň has täsirlidigine göz ýetirersiňiz.

Maksatnamamyz, ähli aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, solariumyňyzy awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrmak üçin döredildi.

Maksatnamamyz bilen aşgarlaýyş studiýasy programmasy islendik telekommunikasiýa operatoryna duýduryş ibermäge ýa-da islendik ýöriteleşdirilen web sahypasyndan SMS ibermegi dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Programma bilen solariumlaryň gözegçiligi netijesinde, korporasiýanyň beýleki bölümleri bilen ofisiňizden gözegçilik edip bilersiňiz.

Programmany awtomatlaşdyryp, beýleki söwda enjamlary bilen integrasiýa edip bilersiňiz.

“Solaria” buhgalteriýa programma üpjünçiligi ähli birleşdirilen kompaniýalaryň doly işgärler bazasyny saklap biler.

Kompaniýanyň ýolbaşçysy hemişe işgärleriniň işini barlap, haýsysynyň baýraga mynasypdygyny kesgitläp biler.

Tanning studiýasynyň buhgalteriýa programmasy studiýalara bar bolan maglumatlary redaktirlemäge we gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.

Aşgar düşegine gözegçilik programmasynda, guramaňyz baradaky esasy we ikinji derejeli maglumat çeşmeleriniň arasyndaky baglanyşygy göz öňünde tutýan marketing hasabaty aýratynlygy bar.

Aşgar salonyny dolandyrmak programmasy, yglan edilen harytlaryň aksiýalaryny wagtynda doldurmaga mümkinçilik berýän gutarýan harytlary dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Solarium ulgamynda salon hyzmatlaryna ýazylanyňyzda, ilkinji sapar bolmasa, umumy müşderi bazasyndan bir müşderini saýlap bilersiňiz.

Direktor ýa-da dolandyryjy, programmanyň ähli işleýşine gözegçilik edýän ýerine ýetiriji ulanyjy. Gözegçilik edýän işgärlerini barlamaga hukugy bar. Salonyň awtomatlaşdyrylmagynda bu möhüm artykmaçlykdyr.

Aşgar salony programmasy diňe bir hyzmatlary alýanlary ýa-da hyzmatlary berýänleri däl, eýsem kassirler ýaly tölegi kabul edýänleri hem göz öňünde tutup biler.

Aşgar salonlaryna berk gözegçilik etmek bilen, aşgazan salony bilen işleýän wagtyňyz gaty möhüm bolan kompaniýanyň doly buhgalteriýa we ammar hasabatyny ýöretmek mümkindir.

Solarium awtomatizasiýasy bar bolsa, kalkulýatorda hasaplamalary ýerine ýetirmek hökman däl!

Solariumyň kompýuter programma üpjünçiligi ulgamy, dolandyrylýan bergileri we bonuslary göz öňünde tutup, ähli hasaplamalary özbaşdak ýerine ýetirýär!