Taning studiýasy awtomatlaşdyrylyşy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Taning studiýasy awtomatlaşdyrylyşy

Taning studiýasy awtomatlaşdyrylyşy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Aşgarýan studiýa awtomatizasiýasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Solarium awtomatizasiýasy iş wagtyny optimizasiýa we buhgalteriýa dolandyryşy, üznüksiz gözegçilik, uzakdan gözegçilik, amaly müşderi gözlegi we maglumat bazasyna girmek, hasaplamak we hasabat öndürmek, önümi hasaba almak we inwentarlary wagtynda doldurmak we başga-da köp zady öz içine alýar. Solariumdaky her bir işgäre, çäklendirilen ulanyş hukuklary göz öňünde tutulyp, zerur maglumatlary almak we almak üçin parol bilen şahsy giriş kody berilýär. Iň oňat we iň girdejili programma, meňzeşligi bolmadyk alhliumumy Hasap Ulgamydyr. Programma üpjünçiligi ýönekeýlik, amatlylyk, netijelilik, awtomatlaşdyryş, güýçli işlemek, dürli modullar, köp tablisa we ş.m. bilen häsiýetlendirilýär. Bularyň hemmesi, elbetde, ähli işleýşine laýyk gelmeýän arzan bahadan.

Simpleönekeý we özleşdirmek üçin aňsat we elýeterli interfeýs, goşmaça okuw we okuwy ýitirmezden. Dolandyryş ulgamynyň awtomatlaşdyrylyşyna gözegçilik etmek bilen, zerur modullary we dilleri saýlamak, şahsy maglumatlaryň goragyny kesgitlemek, maglumatlary amatlylyga görä tertiplemek mümkindir. Resminamalaryň ygtybarlylygy we howpsuzlygy barada hatda pikir etmek hökman däl, sebäbi onlarça ýyllap 100% üýtgewsiz saklanar, kontekst gözlegini isleseňiz we ulanyp bilersiňiz, birnäçe minut sarp edip bilersiňiz. .

Amal hasabaty we doly gözegçilik astynda awtomatlaşdyryş ulgamynda çäksiz mukdarda solarium saklanyp bilner. Müşderiler diňe islenýän hyzmaty däl, eýsem merkeziň wagtyny, serkerdesini we ýerleşýän ýerini hem bellige alyş kitaby bilen telefon arkaly ýa-da taýýar onlaýn programma arkaly saýlap bilerler. özleri.

Müşderiler tarapyndan tablisalar adaty kriteriýalara laýyklykda saklanmaly däldir, ýöne hasaplaşyklar, bergiler, ýygy-ýygydan ulanylýan hyzmatlar, güne ýanmagyň ýygylygy, ussady saýlamak, ileri tutmalar, bonus kartoçkasynyň belgisi we ş.m. baradaky maglumatlar bilen doldurylmalydyr. mahabatlandyryş ýa-da berilýän hyzmatlaryň hiline baha bermek. Şeýlelik bilen, esasy çeşmeden maglumat alanyňyzdan soň, müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup, hyzmatlaryň hilini ýokarlandyryp, mümkinçilikleriň gerimini giňeldip bilersiňiz. Hasaplaşyk amallary nagt ýa-da QIWI gapjygyny, poçta terminallaryny bonus ýa-da töleg kartoçkalary bilen elektron geçirimleri arkaly amala aşyrylyp bilner.

Aşgarlaýyş studiýasynyň dolandyryşyny awtomatlaşdyrmak üçin programma, wagty we hereketleri göz öňünde tutup, gazanan dürli amallaryňyzy aňsatlyk bilen ýerine ýetirip biler. Mysal üçin, inwentar önüm tablisasyndaky mukdaryny, ammaryň ýerleşişini, hilini we bahasyny görkezip, gaty aňsat we çalt ýerine ýetirilýär. Uptiýaçlyk awtomatlaşdyryş şertlerinde maglumatlary çäksiz saklamaga, hasabat döretmäge, aýlyk töleglerini hasaplamaga we ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Solariumlary uzakdan dolandyrmak wideo kameralary we ykjam programmalary ulanmak arkaly mümkindir, olar ulgama birikdirilende real wagt maglumatlary berýär.

Demo wersiýasy programmanyň mugt wersiýasynda gysga işlemek, modullar, interfeýs, umumy elýeterlilik we köpugurlylyk bilen tanyşmak üçin işlenip düzüldi. Soraglaryňyz bar bolsa, size jogap berjek we size laýyk gelýän iň oňat teklipler we modullar barada maslahat berjek geňeşçilerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Üstünlikli iş üçin okuw jaýyňyzyň işinde köp faktorlary yzarlamaly we gözellik studiýasy programmasy hasabatda alnan maglumatlary netijeli ulanyp, ähli maglumatlary bir maglumatlar bazasynda gözden geçirmäge we ýygnamaga mümkinçilik berýär.

Gözellik salonyny awtomatlaşdyrmak islendik işde, hatda kiçi bir işde-de möhümdir, sebäbi bu amal çykdajylaryň optimizasiýasyna we umumy girdejiniň ýokarlanmagyna getirer we işgärleriň netijeliliginiň ýokarlanmagy bilen bu ösüş has göze ilýär.

Gözellik salonyny dolandyrmak, USU-nyň buhgalteriýa programmasy bilen indiki derejä çykarylar, bu kompaniýa tarapyndan netijeli hasabat bermäge, hakyky wagtda çykdajylara we girdejä gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Gözellik salonynyň hasap-fakturasyny ýönekeýleşdiriň, iş proseslerini, çykdajylary, ussatlaryň iş tertibini optimallaşdyrar we gowy iş üçin iň täsirli sylag berer.

Işleriň hiline we ussalaryň iş ýüküne, şeýle hem hasabat we maliýe meýilnamalaryna gözegçilik etmek üçin, dellekhanalar üçin bir programma size kömek eder, bu bölümde ähli dellekhana salonynyň ýa-da salonyň ýazgylaryny saklap bilersiňiz.

Saç kesmek programmasy ähli edaranyň içinde doly hasaba almak üçin döredildi - onuň bilen bilelikde öndürijilik görkezijilerine, her bir müşderiniň maglumatlaryna we girdejililigine gözegçilik edip bilersiňiz.

Saç salonynyň hasaba alnyşy, guramanyň ähli meselelerine gözegçilik etmäge, çykdajylary azaldýan häzirki wakalara we ýagdaýlara wagtynda jogap bermäge kömek eder.

Gözellik salony üçin maksatnama, edaranyň ähli hasabyny, çykdajylary we girdejileri, müşderileriň bitewi bazasy we ussatlaryň iş tertibi, şeýle hem köp wezipeli hasabat bilen dolandyrmaga mümkinçilik berer.

Solariumlardaky awtomatlaşdyryş ulgamyna, çeýe interfeýs sazlamalaryny, maglumatlary girizmegiň awtomatlaşdyrylmagyny, güýçli işlemegi we tükeniksiz mümkinçilikler bilen enjamlaşdyrylan dürli tablisalary saklamagyň ýönekeýligini we amatlylygyny göz öňünde tutup, täze başlanlar tarapyndan köp zähmet we deslapky taýýarlyksyz düşünip we gurup bolýar. .

Gözellik merkezi ulgamy tarapyndan döredilen solarium maglumatlaryny awtomatlaşdyrmak arkaly, girdejini has çalt we has netijeli ýokarlandyrmak üçin stil hyzmatlarynda ýerine ýetirilen hyzmatlar toplumyny çalyşmak, aýyrmak ýa-da üstüni ýetirmek mümkindir.

Studiýada aşgar önümleriniň assortimentiniň mukdar taýdan hasaplamasy belli bir parametrlere we möhletlere laýyklykda awtomatiki usulda amala aşyrylyp bilner.

Uzakdan dolandyrmagy, netijeliligi we awtomatizasiýany göz öňünde tutup, ykjam enjamlar we amaly programmalar doly mümkinçilikler toplumy bilen bu ulgamyň aýrylmaz kömekçilerine öwrüler.

Ajaýyp tananyň üstündäki studiýalarda ulanmak ulgamy, ýörite taýýarlanan tablisalarda we statistiki hasabatlarda dürli görnüşli teklipler üçin hyzmatlaryň islegi we likwidligi barada düşünje berýär.

Klub kartlaryny dolandyrmagy we ulanmagy awtomatlaşdyrmak bilen, solariumlar bilen işlemek has girdejili.

Islendik wagt, ýörite tablisalarda önümiň statistikasyna görä ýagdaýyna gözegçilik etmek bolýar.

Habar ibermegi awtomatlaşdyrmak, solarium bilen tanyşmak, mahabat, bonuslar barada maglumat ibermek, kosmetika hyzmatlarynyň öňünden galan haýyşyny takyklamak we berilýän hyzmatlaryň hiline baha bermek, islegi, girdejililigi ýokarlandyrmak üçin amala aşyrylýar.

Aşgar salonlarynda işleýänleriň işine baglylykda, önümleriň sarp edilişi barada maglumatlary girizmäge, deňeşdirmäge we maglumatlar bazasyndan ýazmaga mümkinçilik berýän awtomatiki hasaplaýyş toruny döretmek bolýar.

Studiýalardaky CCTV kameralary ykjam programmalar bilen bilelikde internet birikmesi arkaly uzakdan dolandyrmagy awtomatlaşdyrmaga kömek edýär.

Studiýanyň işgärlerine we işgärlerine berlen baha, ussahananyň ýagdaýyny we girdejiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän iň oňat hünärmeni ýüze çykarýar.

Awtomatlaşdyrylan barlaglar we bellenen aşgar hünärmenleri bilen deslapky hasaba alyş, müşderiniň stilini we keşbini görýän başarnykly we talap edilýän işgäri kesgitlemäge kömek edýär.

Hünärmenler, dolandyryjylar, buhgalteriýa usuly boýunça ussahanalar, işlenen wagtyň girizilen görkezijilerine we studiýalarda ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň işleýşine görä oflayn ulgamda amala aşyrylýar.

Ulgamyň elýeterli bahasy diňe bir göwnünden turman, statusyna we girdejililigine garamazdan guramanyň jübüsinde bolmaly.

Ulgamda deslapky hasaba alynmak, ussahananyň amatly ýerini, wagtyny kesgitlemek, bahalaryň sanawy bilen tanyşmak we wagt we pul tygşytlamaga kömek edýän belli bir hyzmat üçin gözellik saýlamak arkaly özbaşdak onlaýn amala aşyrylyp bilner.

Studiýa gelýänleriň gelmegi we gidişi barada döredilen statistiki maglumatlary awtomatlaşdyrmak, gitmegiň sebäplerini deňeşdirip, töwekgelçiligi azaltmaga we ösüşi we girdejini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Çäklendirilmedik mukdarda diliň ulanylmagyny awtomatlaşdyrmak, daşary ýurtly myhmanlaryň sanyny artdyrmaga we şeýlelik bilen studiýanyň girdejisini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Maliýe hereketleri jikme-jik hasabatyň awtomatlaşdyrylmagyny görkezýän aýratyn alsurnallarda döredilýär.

Sowgat talonlary solarium müşderileriniň arasynda amatly we islegli bolar, bellenen ştrih kodlary bilen seanslary okamak we gol çekmek.

Studiýa ulgamy, ýygy-ýygydan gelýänleri we awtonom ulgamy kesgitleýär, hyzmatlaryň görnüşlerine bolan islegi artdyrýan goşmaça we soňraky proseduralara arzanladyş berýär.

Seminar stiliniň müşderi esaslary barada umumy maglumat, aragatnaşyk kartoçkalaryny, hasaplaşyk amallary, bergiler, yzygiderli ulanylýan salonlaryň görnüşleri, ileri tutmalar we ş.m. hasaba almak bilen, aragatnaşyk belgileriniň ulanylmagyny göz öňünde tutup, maglumatlary awtomatlaşdyrmak arkaly doldurylyp bilner. .

Studiýada zerur bolan professional gurallaryň mukdary awtomatlaşdyrmak we üpjün etmek üçin awtomatiki usulda doldurylýar.