Solarium üçin ulgam
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Solarium üçin ulgam

Solarium üçin ulgam • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Solarium ähli iş proseslerine gözegçilik etmek üçin zerurdyr. Hereketleriň awtomatlaşdyrylmagy netijesinde işgärleriň we enjamlaryň içerki hereketlerini sazlap bilersiňiz. Ulgam meýilnamalary düzmek we hünärmenleriň iş ýüküni dolandyrmak ukybyna eýedir. Programma arkaly dolandyrylanda, eýeler ýerleşýän ýerlerine bagly bolmazdan dolandyryp bilerler. Aşgar salonynda yzygiderlilik talap edilýär. Müşderiniň gelýän wagty we proseduralara sarp edýän wagty anyk gözegçilikde saklanmalydyr. Saglyk ýagdaýy oňa baglydyr.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy dürli guramalarda ulanylýar. Uly we kiçi kärhanalarda hasaba alyşda kömek edýär. Şeýle solarium dolandyryş ulgamynyň birnäçe artykmaçlygy bar. Programma üpjünçiligi formalar we şertnamalar we nusga doldurmak üçin şablonlary öz içine alýar. Gurlan kömekçi köp soraglaryňyza jogap berer. Döredijiler bu programma köp aýratynlyklary goşdy. Aýlyk hakyny hasaplaýar, kassa ýazgysyny doldurýar, salgyt barlaglaryny ýazýar we öndürijilige we önümçilige gözegçilik edýär.

Häzirki wagtda solariumlaryň sany köpelýär we bäsdeşlik ýylsaýyn artýar. Dolandyryşda täze düşünjeler girizilmelidir. Eýeleri öz işlerini esaslandyryş resminamalarynda görkezilen meýilnama laýyklykda amala aşyrýarlar. Esasy maksat yzygiderli girdeji. Çykdajylary azaltmaga we girdejini artdyrmaga synanyşýarlar. Dolandyryş ulgamynda ähli işgärler bilen bölümleriň arasynda jogapkärçiligiň dogry paýlanmagy möhümdir. Solariumda enjamyň tehniki ýagdaýyna gözegçilik etjek adam bolmaly. Islendik ýüze çykýan meseleler haýal etmän çözülmelidir. Dolandyryjy müşderiniň ýazgylaryny ýöredýär we guramadaky iş gurşawyny ýöredýär.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy söwda, önümçilik, konsalting, senagat we beýleki kärhanalarda giňden ulanylýar. Islendik ykdysady ugurda peýdaly dürli maglumat kitaplary we klassifikatorlary bar. Bu maksatnama täjirçilik we döwlet edaralarynda gurnalyp bilner. Hasabatlaryň we hasabatlaryň giň topary bar. Formalar ýurduň talaplaryna doly laýyk gelýär. Ulgamda awtomatiki habar beriş ulgamy düzülip bilner. Munuň netijesinde dolandyryjylar kabul edilen tertibe laýyklykda täsirli görkezijileri alarlar. Saklaýyş otaglarynyň sanawynda haýsy materialy satyn almalydygyny we haýsysyny satmalydygyny görkezer. Kassa ýazgysy, elindäki nagt hakda maglumat çeşmesidir. Her resminamanyň roly bar.

Birnäçe şahasy bar bolsa ilki bilen solarium gerek. Agersolbaşçylar jemlenen hasabatlary alyp bilerler we işleriniň näderejede netijeli geçirilýändigine düşünip bilerler. Iň soňky maglumatlara görä, dolandyryşa ýolbaşçylyk edýärler we dolandyryş kararlaryny berýärler. Her bir gurama diňe gysga möhlet üçin däl, eýsem uzak möhletleýin hem taktika we strategiýa gerek. Solariumlar hyzmatlary berip we haryt satyp bilerler. Ulgam esasy we goşmaça çäreleri aýyrmak mümkinçiligine eýe. Bu býudjetiň dogry bölünip berilmeginiň ähtimallygyny ýokarlandyrýar.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy kompaniýanyň peýdasyna hyzmat edýär. Maglumatlary gaýtadan işlemegiň tizligini çaltlaşdyrýar, onlaýn programmalary kabul etmäge kömek edýär we serwer bilen aragatnaşyk saklaýar. Bu konfigurasiýa gözellik salonlarynda, aşgar salonlarynda, gury arassalaýjylarda, lombardlarda, azyk dükanlarynda we saç salonlarynda ulanylýar. Ulgam, SMS we e-poçta habarlary iberilýän umumy müşderi bazasyny saklaýar. Täze ösüşler her bir işi tertipleşdirmäge we uzakdan dolandyrmak bilen meşgullanmaga kömek edýär.

Solarium üçin maksatnama, diňe bir ähli maliýe amallary bilen salonyň doly hasabyny ýöretmäge däl-de, ammardaky ähli harytlaryň we sarp edilýän zatlaryň nomenklaturasyny hem göz öňünde tutmaga kömek eder.

USU programmasy bilen aşgar salonyňyzy yzarlaň, bu size ähli zerur maglumatlary bir maglumat bazasynda saklamaga we önümimiziň güýçli hasabatynda ulanmaga kömek eder.

Gözellik salonyny dolandyrmak, USU-nyň buhgalteriýa programmasy bilen indiki derejä çykarylar, bu kompaniýa tarapyndan netijeli hasabat bermäge, hakyky wagtda çykdajylara we girdejä gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Saç kesmek programmasy ähli edaranyň içinde doly hasaba almak üçin döredildi - onuň bilen bilelikde öndürijilik görkezijilerine, her bir müşderiniň maglumatlaryna we girdejililigine gözegçilik edip bilersiňiz.

Gözellik salonyny awtomatlaşdyrmak islendik işde, hatda kiçi bir işde-de möhümdir, sebäbi bu amal çykdajylaryň optimizasiýasyna we umumy girdejiniň ýokarlanmagyna getirer we işgärleriň netijeliliginiň ýokarlanmagy bilen bu ösüş has göze ilýär.

Işleriň hiline we ussalaryň iş ýüküne, şeýle hem hasabat we maliýe meýilnamalaryna gözegçilik etmek üçin, dellekhanalar üçin bir programma size kömek eder, bu bölümde ähli dellekhana salonynyň ýa-da salonyň ýazgylaryny saklap bilersiňiz.

Saç salonynyň hasaba alnyşy, guramanyň ähli meselelerine gözegçilik etmäge, çykdajylary azaldýan häzirki wakalara we ýagdaýlara wagtynda jogap bermäge kömek eder.

Üstünlikli iş üçin okuw jaýyňyzyň işinde köp faktorlary yzarlamaly we gözellik studiýasy programmasy hasabatda alnan maglumatlary netijeli ulanyp, ähli maglumatlary bir maglumatlar bazasynda gözden geçirmäge we ýygnamaga mümkinçilik berýär.

Gözellik salony üçin maksatnama, edaranyň ähli hasabyny, çykdajylary we girdejileri, müşderileriň bitewi bazasy we ussatlaryň iş tertibi, şeýle hem köp wezipeli hasabat bilen dolandyrmaga mümkinçilik berer.

Gözellik salonynyň hasap-fakturasyny ýönekeýleşdiriň, iş proseslerini, çykdajylary, ussatlaryň iş tertibini optimallaşdyrar we gowy iş üçin iň täsirli sylag berer.

Üýtgeşmeleriň çalt durmuşa geçirilmegi.

Hasapçylyk syýasatyny saýlamak.

Saç kesmekde, solariumlarda we gözellik salonlarynda ulanyň.

Konsolidirlenen hasabat.

Yzygiderlilik.

Çykdajylary hasaplamak.

Haryt öndürmek, işleriň ýerine ýetirilmegi we hyzmatlar.

Algylar we borçnamalar.

Bank hasabatyny müşderiniň bankyndan geçirmek.

Netijelere gözegçilik.

Countryurduň düzgünlerini berjaý etmek.

Pul geçirimleri

Salgyt barlaglary.

Ulgamdaky satyn alyşlar we satuwlar kitaby.

Gurlan kömekçi

Elektron resminamalary dolandyrmak.

Karta we hereket ugurlary.

Açyk galyndylaryň girişi.

Giriş we parol bilen ulanyjy ygtyýarnamasy.

Satuwyň girdejisini hasaplamak.

Hil barlagy.

Inwentar we audit.

Dürli materiallary we çig mallary ulanmak.

Goşmaça enjamlary birikdirmek.

Konfigurasiýany başga ulgamdan geçirmek.

Giňişleýin analitika.

Artyk kwitansiýa

Möhleti geçen harytlaryň hasapdan çykarylmagy.

Hyzmatdaşlar bilen utgaşdyrmak barada beýannamalar.

Bill.

Balans.

Obýekt toparlarynyň çäksiz sany.

Ulag çykdajylaryny paýlamagyň usullaryny saýlamak.

Işgärleriň şahsy faýllary.

Aýlyk we işgärler

CCTV.

Ulgamyň çalt ussatlygy.

Hyzmatlaryň hiline baha bermek.

Tehnologiýa gözegçiligi.

Liderleriň borçlary.

Şertnamalaryň awtomatiki ýerine ýetirilmegi.

Iş stoluňyzy dizaýn etmek üçin tema saýlamak.

Seslenme.

Zähmet paýy.

Trafik dolandyryşy

Esasy serişdeleriň alynmagy.

Maliýe paýlanyşy.

Önümçilik kuwwatyny optimizasiýa.

Waybills.

Journalurnal we kitap ýazgylarynyň hronologiki yzygiderliligi.

Küşt sahypasy.