Wagtlaýyn ammar hasaby
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wagtlaýyn ammar hasaby

Wagtlaýyn ammar hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Wagtlaýyn ammar hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ammarlary wagtlaýyn saklamak üçin hasaplaşyk, ammarlardaky harytlaryň işine doly gözegçilik bilen amala aşyrylmaly jogapkärçilikli prosesdir. Işiň şeýle uly bölegini el bilen dolandyrmak gaty kyn, hatda ýalňyş hasaplamalar we nädogry maglumatlar berip bilersiňiz. Bu nukdaýnazardan, ammar amallarynyň, wagtlaýyn saklanyşyň hasabyny öz üstüne aljak bir programma göz öňünde tutmaly we üstesine-de, iş işini kompaniýanyň islendik işgärinden has çalt ýerine ýetirer. Tehniki işläp düzüjilerimiz, bazarda meşhur bolan özboluşly döwrebap programma bilen üpjün edýärler. Esasy köpugurly we awtomatiki programma üpjünçiligi alhliumumy hasapçylyk ulgamy. USU programmasy, ýazgylary we kompaniýanyň işini netijeli we çalt dolandyrmaga mümkinçilik berýän wagtlaýyn ammarlary dolandyrmak arkaly kompaniýanyňyzyň işini awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Maglumat bazasy işçileri gazanylan kategoriýalara we ygtyýarlyk hukuklaryna bölmek artykmaçlygyny berer. USU programmasy ýönekeý we ulanmak aňsat, kompaniýanyň işgärleri üçinem, umuman wagtlaýyn ammar dolandyryjysy üçinem. Işi süzgüçler bilen sazlap, wagtlaýyn saklanyşy çalt we ýokary hilli hasaplamak üçin ulgamy öz islegiňiz boýunça sazlap bilersiňiz. TSW inwentar prosesi, maglumatlar bazasynyň maglumatlaryny ammardaky ýagdaýlar we harytlaryň mukdary bilen deňeşdirmek bilen programmanyň çap edilen maglumatlary bilen amala aşyrylar. Wagtlaýyn ammar hasaba alyş ulgamy kompaniýanyň içerki gözden geçirmesi we derňewi üçin ähli zerur hasabatlary öndürip biler. Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen işgärleriňiz wagtlaryny tygşytlap, wagtlaýyn ammarlary bellige almak baradaky maglumatlary awtomatiki girizip, maliýe resminamalaryny we ýanyndaky resminamalary dolduryp bilerler. Zerur bolsa, ulgam awtomatlaşdyryşyň kömegi bilen ammarlarda dolandyryşy döreder, gönüden-göni işlerini doly gözegçilikde saklar we hasaba alar. Ulgamyň funksiýalary we mümkinçilikleri bilen çalt tanyşmak üçin maglumatlar bazasynyň mugt synag demo wersiýasyny web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz, bu potensial müşderä ähli taraplaýynlygyny görkezer. Wagtlaýyn ammarlaryň ýazgylaryny ýöretmek üçin gönüden-göni jogapkärçilikden başga-da ulgam başga-da köp adatdan daşary işleri ýerine ýetirip biler. Wagtlaýyn ammarda işlemek üçin hasap, ammarda harytlaryň barlygy baradaky maglumatlary awtomatiki ýazga almak arkaly amala aşyrylýar. Programma üpjünçiligi uniwersal buhgalteriýa ulgamy, uly başlangyç maýasy bolmadyk müşderiler üçin esas gazanmaga kömek etjek ýakymly nyrh syýasaty bar. Wagtlaýyn ammarda işlemek gaty agyr, agyr we ilkinji nobatda jogapkärçilikli iş bolup, ony diňe iş ugrunda bu görnüşli meýilnama bilen gowy tejribesi bolan ýörite taýýarlanan işçi özleşdirip biler. Wagtlaýyn saklamak üçin ammarda, borçlaryňyzyň ýerine ýetirilişiniň hiline doly ynam bilen işlemek, bu işe köp wagt we güýç sarp etmek gerek. Bilşimiz ýaly, dürli harytlar ýurda gelenlerinde, saklanyş gözegçiligine sezewar edilýär we wagtlaýyn saklamak üçin ýörite ammarlara iberilýär, harytlaryň üpjünçiliginiň artmagy sebäpli isleg artýar. Wagtlaýyn ammarlarda ýa-da başgaça aýdylanda wagtlaýyn ammarda işlemek üçin alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini satyn almak bilen, müşderileriňize hödürlenýän harytlaryň we ýük saklaýyş hyzmatlarynyň hilini ep-esli ýokarlandyrarsyňyz.

Zerur bolanda programmada dürli önümleri ýerleşdirip bilersiňiz.

Ulgam çäklendirilmedik mukdarda boş ýerler bilen işläp biler.

Maglumat bazasynda zerur we üpjün edilýän ammar hyzmatlary üçin töleg alarsyňyz.

Bu programma üpjünçiliginde, ähli şahsy we aragatnaşyk maglumatlary bilen şahsy müşderi maglumatlar bazasyny döretmäge gatnaşarsyňyz.

Ulgam ähli zerur hasaplamalary gysga wagtda ýerine ýetirer.

Bar bolan programmalara we resminamalara gözegçilik etmek prosesi gaty amatly bolar.

Dürli nyrh nyrhlarynda dürli müşderilere zarýad alyp bilersiňiz.

Kompaniýanyň ähli girdejilerini we çykdajylaryny görkezmek bilen, kompaniýanyň maliýe hasabatyny dolandyrmak mümkin bolar.

Işiňizde ammara we edara degişli täjirçilik enjamlaryny ulanarsyňyz.

Kompaniýanyň ähli resminama akymy awtomatiki usulda tamamlanar.

Kompaniýanyň direktory zerur maliýe, dolandyryş we önümçilik hasabatlaryny öz wagtynda alar.

Iň täze tehnologiki täzelikler bilen yzygiderli işlemek müşderileriň ünsüni kompaniýanyňyza çeker we meşhur we talap edilýän häzirki zaman kompaniýasynyň statusyna mynasyp bolar.

Sazlama üçin kesgitlän wagtyňyzda ýörite programma, iş prosesine päsgel bermezden, soňra belli bir ýere düşürilenden we amaly tamamlamak üçin hereketiň dowamynda maglumatlary göçürer.

Ulgamyň özboluşly bir iş menýusy bar, ony özüňiz bilip bilersiňiz.

Programmanyň dizaýny, häzirki zaman görnüşi bilen sizi haýran galdyrar we ýokary hilli işe ylham berer.

Programma üpjünçiligindäki iş prosesiňizi başlamak üçin maglumat ýüklemesini ulanyň.

Iş ýerinde wagtlaýyn ýok bolsa, maglumatlary ýitgilerden goramak üçin programma wagtlaýyn petiklener, işiňizi dowam etdirmek üçin parol girizmeli.

Maglumat bazasynda işläp başlanyňyzda, aýratyn ulanyjy ady we paroly bilen hasaba alynmaly.

Ulgam, programma üpjünçiligi funksiýalary bilen işlemekde başarnyklary we bilimleri ýokarlandyrmak maksady bilen kompaniýa dolandyryjylary üçin işlenip düzülen gollanma bilen tanyşdyrylar.

Jübi işgärleri üçin kompaniýadaky iş proseslerini dolandyrmagy we çaltlaşdyrmagy üpjün edýän telefon programmasy bar.

Şeýle hem kompaniýa bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýan, dürli iş amallaryny ýerine ýetirýän yzygiderli müşderiler üçin ykjam ösüş bar.