Jogapkärli saklamak üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Jogapkärli saklamak üçin maksatnama

Jogapkärli saklamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Jogapkärli saklamak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Howpsuzlyk programma üpjünçiligi, ammarlarda saklanýan ähli harytlaryň we ýükleriň ýazgylaryny ýöretmek üçin ulgamdyr. Hünärmenlerimiz tarapyndan döredilen alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligi, inwentar gözegçiligini dolandyrmak üçin şeýle programma bolup biler. Maglumat bazasy, saklamagyň we beýleki meseleleriň ýüze çykmagy bilen işlenip düzüldi, gysga wagtda salgyt we statistika edaralaryna tabşyrmak üçin iň möhüm hasabatlary taýýarlap bilersiňiz. Şeýle hem, ýolbaşçylar tarapyndan talap edilýän iş netijeleri, kompaniýanyň ýagdaýy, geljekki meýilnamalary meýilleşdirmäge kömek etjek dürli derňewler barada hasabat beriň. Howpsuzlyk üçin buhgalteriýa programmasy, köp sanly artykmaçlygy bolan alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligi bolup, olary öwrenseňiz, kompaniýaňyzyň işi üçin USU-nyň nämäni satyn almalydygyna düşünersiňiz. Bu maksatnama, guramaňyzyň ähli bölümlerini birleşdirer, işgärleriň we hatda ähli bölümleriň işini ýönekeýleşdirer. Işgärleriň amallaryny dolandyrmak ep-esli aňsatlaşdyrylar, maliýe we marketing bölümleriniň işi has takyklaşar we has çalt işlener. Programma üpjünçiligine görä, Univershliumumy Hasap Ulgamy, maliýeleşdirijiler üçin 1C-den tapawutlylykda, özüňize düşünip boljak ýönekeý we içgin interfeýsi bar. Programma üpjünçiligini öwrenmek isleýänler üçin ulgamyň esasy ýörelgelerinde okuw berilýär. Ygtybarly saklamak üçin programma üpjünçiligi hünärmeninden programma üpjünçiligini saýlamaly; Şeýle hem, alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiliginiň mümkinçilikleri we işleýşi bilen tanyşmak üçin bizden mugt synag demo wersiýasyny sorap bilersiňiz. Bu programma üpjünçiligi islendik diňleýjiler üçin niýetlenendir. Maglumat bazasynda çeýe nyrh syýasaty bar, bu her bir täze işleýän işewür üçin amatly. Programmany satyn alanyňyzda, doly bahany töleýärsiňiz we geljekde abunalygy goşmak bilen başga hiç zat kepillendirilmeýär. Programmany täzelän ýagdaýynda ýekeje zat, tehniki hünärmeniň programma üpjünçiligi hyzmaty üçin pul tölärsiňiz. Programma üpjünçiligi kompaniýanyň işiniň görnüşine görä kämilleşdirilip bilner. Howpsuzlygy goramak programmasy her bir kompaniýa tarapyndan özbaşdak saýlanýar, şol bir wagtyň özünde birnäçe ýazgyny saklap boljak maglumat bazasyny saýlamaly. Managementagny, dolandyryş işgärleriň işine we kompaniýanyň öndürijiligine gözegçilik etmek üçin ulanylýar, maliýe hasabaty salgyt hasabatlarynyň gowşurylyşy baradaky hasabatlary düzmek üçin ulanylýar we önümçilik ähli programma üpjünçiligi nuanslary bilen ofis işini dolandyrmak üçin ulanylýar. USU programmasy ýokardaky ähli hasaba alyş ýazgylaryny ajaýyp birleşdirýär, kompaniýanyň işiniň ähli netijelerine eýe bolup bilersiňiz. Gymmat bahaly zatlary ygtybarly saklamak üçin programma, "Universal Hasap Ulgamy" diýlip atlandyrylýan programma üpjünçiligi bolup, onda ähli döwrebap mümkinçilikleri we funksiýalary özleşdirip, gymmat bahaly zatlary ygtybarly saklamak üçin bazarda bäsleşip bilersiňiz. Islendik önümiň ýa-da ýüküň gymmaty ilki bilen önümiň özi, soň bolsa diňe ýörite ammarda we ammardaky üpjünçilikdir. Şeýle ammar hyzmatlaryna isleg artýar, şonuň üçin harytlary we harytlary dürli ammarlarda jogapkärçilikli saklaýan ýerini öz kärhanalary üçin saýlaýan kompaniýalar barha köpelýär. Şunuň bilen baglylykda, harytlary saklamakda öz ornuny üstünlikli ösdürýärler we eýeleýärler, ilki bilen adyň üstünde işleýärler, soň bolsa eýýäm müşderileri satyn alansoň, göwrümi ep-esli ýokarlanýar we ösýär, halkara derejesine çykýar.

Şereketiňiz, USS satyn almak bilen ozal mümkin bolmadyk köp dürli meseleleri çözüp biler. Geliň, programmanyň käbir funksiýalary bilen tanyşalyň.

Dürli müşderilere dürli nyrhlarda jogapkärçilik bilen töläp bilersiňiz.

Programmada işlemek üçin zerur önümi goýup bilersiňiz.

Kompaniýanyň direktory üçin dürli dolandyryş, maliýe we önümçilik hasabatlarynyň we derňew goldawynyň ägirt uly sanawy berilýär.

Dürli jogapkärli görnüşler, şertnamalar we şahadatnamalar maglumatlar bazasyny awtomatiki usulda köpeldip bilerler.

Relatedhli baglanyşykly we goşmaça hyzmatlar üçin hasaplap bilersiňiz.

Programma ähli zerur möhüm hasaplamalary awtomatiki ýerine ýetirýär.

Alnan ösüş bilen iş işjeňligi, müşderileriň öňünde-de, bäsdeşleriniň öňünde-de häzirki zaman kompaniýasynyň birinji derejeli abraýyny gazanmaga mümkinçilik berer.

Programma üpjünçiligi, özüňiz kesgitläp bilersiňiz,

Müşderilere köpçülikleýin we aýratyn habarlary SMS ibermek mümkin bolar.

Dürli täjirçilik we ammar enjamlaryny ulanmaga mümkinçilik alarsyňyz.

Programma üpjünçiligiňiziň müşderi maglumatlar bazasyny döredersiňiz we ähli aragatnaşyk maglumatlary, telefon belgileri, salgylar we e-poçta salgysyny ýüklärsiňiz.

Çäklendirilmedik ammarlary saklamak mümkin.

Işlemek gaty gyzykly bolar ýaly ulgama köp gowy teklipler goşuldy.

Jübi programmasyny, önümleri, önümleri, hyzmatlary we müşderileriň yzygiderli zerur bolan beýleki goldawlary barada kompaniýa bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýan müşderiler üçin ulanmak aňsat.

Specialörite programma, iş we programma üpjünçiligini kesmezden, ähli programma resminamalaryňyzyň ätiýaçlyk nusgasyny bellenilen wagtda ýatda saklar we programma arhiwini awtomatiki usulda arhiwleşdirer we size habar berer.

Doly maliýe hasabatyny dolandyrarsyňyz, ulgamyň kömegi bilen potensial girdejileri we çykdajylary dolandyrarsyňyz, girdejileri yzyna alarsyňyz we döredilen jogapkär analitiki hasabatlary görersiňiz.

Müşderilerimize kömek etmek üçin kompaniýamyz, iş prosesini ýönekeýleşdirjek we çaltlaşdyrjak ykjam opsiýalar üçin ýörite programma döretdi.

Maglumat bazasynyň kömegi bilen bar bolan ammar programmalaryna gözegçilik etmek ukyby.

Maglumat importyny ýa-da el bilen ýazgyny ulanyp, programmanyň işlemegi üçin zerur başlangyç maglumatlary girizip bilersiňiz.