Ownuk ammar üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ownuk ammar üçin maksatnama

Ownuk ammar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany kiçi ammar üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kiçi ammar programmasy, wagtlaýyn ammary dolandyrmak, ýygnamak we guramak üçin USS programma prosesi. Onuň esasy wezipeleri içerki gözegçilik, ähli ýükleri we wagtlaýyn saklanylýan gymmat bahaly zatlary saklamakdyr. Bu dürli ammar kompaniýalarynyň işgärleriniň beren maslahatlaryna esaslandy. Iň bolmanda kiçi wagtlaýyn ammarlary dolandyrmak we işlemek üçin amatly boljak şuňa meňzeş harytlary tapmagyň mümkin däldigi aýdyň bolmaly.

Ulanyjylaryň uly sanawynda diňe wagtlaýyn ammarlar däl, eýsem ýörite telefon programmalary bar bolan ulanyjylary hem bar. Tablisa ähli meýilleşdiriş amallaryny saklaýar we gözegçilikde saklaýar we ulgamy doly ulanýar. Taslamalary göçürmek we döretmek üçin indi köp wagt we güýç sarp etmegiň zerurlygy ýok. Peýdaly hasaplaýan ähli aýratynlyklaryňyzy size hödürleýäris. Ownuk ammar programma üpjünçiligi ähli içerki gözegçilik meselelerini takyk çözýär. Wagtlaýyn saklanýan ammaryňyz üçin iş meýilnamasyny düzmek üçin menýuda aýratyn bir tab açmaly. Bir ýa-da işgärler topary üçin bir işi ýerine ýetirmek üçin zerur wagty dolandyrýarsyňyz we kesgitleýärsiňiz diýeliň. Tamamlanan taslama üçin meýilnama we baha, hil, töleg. Şeýle programmalar üçin bahasy köplenç aşa baha berilýär.

Programma üpjünçiligimizde, programmanyň özünde ýa-da SMS arkaly talap hasabatyny, e-poçta arkaly hasabatlary kabul etmegiň ýygylygy ýaly aýratynlyklar bar. Islenilmeýän göçürmelerden gaça durmak üçin arhiwde faýllaryň goşmaça göçürilmegi. Dürli ýatlatmalary we oýnamak wagtyny sazlamak mümkinçiligi. Kiçijik we beýleki ammarlary ulananyňyzda içerki gözegçiligi ýokary hilli guramak köp ünsi talap edýär, ýöne bu düýbünden mümkin däl. Processeshli amallary dolandyrmakda gutulgysyz ýagdaýlar we meseleler bar, sebäbi bu aňsat iş däl. Esasanam ýaş kompaniýanyň başynda. Dolandyryş ýerine ýetirilende dürli awtomatiki prosesler we ülňüler berjaý edilmelidir. Hil we hasaplama netijesinde enjam adam ýalňyşlygyndan ejir çekmeýär. Interfeýsi ulanmak aňsat we isleýşiňiz ýaly düzülip bilner. Telefon programmalary bilen programmany we hyzmatlaryny uzakdan ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem size duýduryş berýär we täze işleri çalt we aňsat ýerine ýetirip bilersiňiz. Saklanan maglumatlaryňyzy dolandyrmak has aňsatlaşdy, sebäbi programmada saklan ähli arhiwleriň sanawy bar.

Müşderi harytlary ammarynda saklamak üçin hasaba alnanda, özi hakda maglumatlary girizýär. Bu maglumatlar awtomatiki tertiplenýär, süzülýär, tertiplenýär we umumy maglumatlar bazasyna iberilýär. Faýla girmek wagtlaýyn ammaryň ähli işgärleri üçin elýeterli däl, diňe girip bilýänler üçin elýeterlidir. Seniorolbaşçylar tarapyndan taýýarlanan her hasabaty derňemek we taýýarlamak üçin ýörite tab bar. Gelýänler bilen bolsun ýa-da wideo gözegçiligi bolsun. Maliýe pudagyndaky buhgalter amallary, aktiwleriň paýlanyşyny, aýlyk paýlanyşyny, müşderilere alnan we iberilen tölegleri, maliýe goldawyny, maddy gözegçiligi, içerki gözegçilige we gymmat bahaly zatlary saklamaga kömek, dürli çykdajylar we ş.m. Wagtlaýyn saklamak üçin kiçi ammar programma üpjünçiligi hilini ýokarlandyrýar we uly we kiçi amallary dolandyrmaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

USU programma üpjünçiliginiň synag wersiýasyny resmi web sahypamyzdan gurup bilersiňiz. Isleseňiz, programmamyzy ähli giňeltmeler we aýratynlyklar bilen satyn alyp bilersiňiz. Maňa ynanyň, diňe poçta gutymyzy synap görseňiz, edeniňize begenersiňiz. Kiçijik we diňe bir ammar üçin programma üpjünçiligi islendik ugurda hakyky kömekçi bolup durýar. Usershli ulanyjylar üçin elýeterli we ygtybarly. Sahypanyň synag wersiýasyny göçürip alyň we munuň size zerur zatdygyna düşünmäge synanyşyň. Doly görnüşini e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

Hasap we maliýe funksiýalarynyň biri serişdeleri paýlamak, jogapkär işgärlere aýlyk haklary, gelýän we gidýän müşderilere hasap-faktura bermek, maliýe goldawy, mazmuny hasaplamak we maliýe dolandyryşy bilen baglanyşykly ähli çykdajylar.

Kiçijik we diňe bir ammar üçin programma üpjünçiligi ähli meýilnamalaşdyryş işleriniň işini üpjün edýär we ulgamyň işleýşinden doly peýdalanýar.

Kiçi we uly ammarlar üçin programma üpjünçiligi dolandyryş meselelerini çözýär.

Ulanyjylaryň uly sanawynda diňe wagtlaýyn ammar däl, eýsem ýörite smartfon programmalary bar bolan müşderileri hem bar.

Programmirläp görüp bilersiňiz. Eger halasaňyz, programmamyzy satyn almagyňyzy haýyş edýäris.

Kiçi we uly ammarlar üçin programma üpjünçiligi - her sebit üçin ýörite kömekçi.

Hil taýdan hasaplamak üçin programma üpjünçiligi adam faktoryna täsir etmeýär.

Islenilmeýän göçürmelerden gaça durmak üçin arhiwde göçürilen faýllaryň sanyny köpeltmek.

Hasabat tablisasy e-poçtaňyza, programmanyň özünde ýa-da SMS görnüşinde giriziler.

Wagtlaýyn ammarynda içerki işgärler we çykdajylary dolandyrmak wezipesi bar. Goýmalaryň ýygylygy şahsy islegleriňize baglydyr.

Kiçijik we diňe bir ammar üçin programma beýlekiler bilen meňzeşligi we meňzeşligi ýok.

Programma içerki ýat proseslerini dolandyrmaga kömek edýär.

Ulanyjy interfeýsini sazlap bilersiňiz. Programmany we hyzmatlaryny uzakdan ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem täze wezipeleri çalt we aňsat ýerine ýetirip biler.

Ekranda dürli habarlary we duýduryşlary sazlamak ukyby.

Maglumat awtomatiki tertiplenýär, süzülýär, tertiplenýär we umumy maglumatlar bazasyna iberilýär.