Oba hojalygynda kömekçi pudaklary hasaba almak
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Oba hojalygynda kömekçi pudaklary hasaba almak

Oba hojalygynda kömekçi pudaklary hasaba almak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Oba hojalygynda kömekçi pudaklaryň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Köpsanly kompaniýalar amaly gözegçilik we derňewiň hilini ýokarlandyrmaga we gurluşy dolandyrmagy has amatly etmäge synanyşýan awtomatlaşdyryş ýörelgeleri sebäpli ep-esli üýtgedi. Oba hojalygynda kömekçi pudaklaryň sanly hasaba alnyşy, programma üpjünçiligi goldaw mümkinçilikleriniň esasy toplumyna girýär, bu hem häzirki oba hojalygynyň zerurlyklaryny çykdajylar nukdaýnazaryndan çalt kesgitlemäge, guramaçylyk çykdajylaryna gözegçilik etmäge we buhgalter hasabyny ýöretmäge mümkinçilik berýär.

USU Programma üpjünçiligi ulgamy, iş ýüzünde has täsirli bolmak üçin oba hojalygynyň kömekçi önümçiliginde sanly nyrhlar üçin oba hojalygyny dolandyrmagyň aýratynlyklaryny mundan beýläk öwrenmeli däl. Taslamalarymyzyň köpüsi uzak wagtlap üstünlikli ulanylýar. Ulanyjylar salgylanma kitaplaryny we registrlerini ýöretmek üçin amatly şertleri aýratyn göz öňünde tutýarlar, bu ýerde amaly hasaba alyş, gurluşyň kömekçi elementlerine gözegçilik edip we hasabat taýýarlap bilersiňiz.

Funksiýa taýdan, ýokary derejeli kompýuter başarnyklary bolmazdan, oba hojalygy kärhanasyna netijeli gözegçilik etmek üçin oba hojalygyna degişli pudaklaryň hasaba alnyşy ýönekeýdir. Programmanyň apparat talaplary hem kän bir tapawutlanmaýar. Çykdajylary uzakdan sazlap bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, gurama harytlaryň iberilmegini meýilleşdirmek, transport katalogyny saklamak, uçuşlaryň we ugurlaryň jikme-jik ösüşi, ýangyç sarp edilişiniň sanly hasaba alynmagy ýaly logistika spektriniň wezipeleri berlip bilner.

Döwrebap şertlerde kömekçi önümçiligiň optimizasiýa ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berýändigi gizlin däl, bu ýerde oba hojalygyny çykdajylaryň kem-kemden azalmagy we girdeji akymlarynyň köpelmegi esasynda dolandyrmaly. Sazlama çykdajylary seresaplylyk bilen sazlaýar. Oba hojalygyndaky guramalar we kompaniýalar işgärler bilen gatnaşyklara ähmiýet bermeýärler, bu ýerde işgärleriň ýazgylaryny aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz, işgärleriň iş şertnamalaryny dolandyryp bilersiňiz, aýlyk haklaryny awtomatiki hasaplap we ş.m.

Goşmaça pudaklaryň önümçilik gurluşy dolandyrmak üçin has amatly bolýar, hatda oba hojalygynda resminamalaryň akymy hem ýönekeý we elýeterli bolýar. Oba hojalygy baradaky teklipler bilgeşleýin reýestre girizildi. Ulanyjylar diňe zerur formany çykarmaly we resminamany doldurmaly. Netijede, guramanyň has köp çykdajylary ýok, sebäbi iň talap edilýän buhgalter amallary elektron gözegçiligi astyndadyr. Ulanyjylar üçin köp analitiki maglumatlar bar bolan kömek goldawyny ýatdan çykarmaň.

Kömekçi önümçiligi dolandyrmagyň esasy elementi, oba hojalygynyň gurluşy çykdajylary öňünden deňleşdirýän, oba hojalyk önümleriniň bahasyny hasaplaýan we çykdajylary awtomatiki hasaplaýan deslapky hasaplamalar hökmünde ykrar edilmelidir. Şol bir wagtyň özünde, IT taslamasy diňe bir goşmaça pudaklaryň zerurlygy üçin döredilmedi. Birnäçe funksional modul çykdajylary gözegçilikde saklaýar we oba hojalygy üçin kadalaşdyryjy hasabat taýýarlaýar.

Oba hojalygyna uýgunlaşdyrylan awtomatiki çözgütlerden ýüz öwürmäň. Şeýle programmalar buhgalter hasabatynda we kömekçi önümçilige gözegçilik etmekde örän täsirli. Çykdajylary we töwekgelçilikleri derrew hasaplaýarlar, resminamalaryň akymyny, özara hasaplaşyklary gurnaýarlar. Oba desgasy, umumy grafiki şekiliň elementlerini göz öňünde tutup bilýän we esasy goşmaça pudaklaryň, meýilnamalaşdyrmagyň, maglumatlary saklamagyň we beýleki parametrleriň proseslerine gözegçilik edýän birnäçe warianty bolan buhgalter programmasynyň özboluşly dizaýnynyň işlenip düzülmegini talap edip biler.

Önümçilige mahsus IT taslamasy kömekçi önümçilige awtomatiki gözegçilik etmek üçin döredildi we oba hojalygynyň önümçilik çykdajylaryny hem kadalaşdyrýar. Oba hojalygynyň gurluşy boýunça çykýan resminamalaryň derejesi sebäpli, iş ýazgylaryny ýöretmegiň hili ep-esli ýokarlanýar. Adaty teklipler registrlerde aňsatlyk bilen ýazylýar. Guramaçylyk pudaklary çeşmeleriň paýlanyşyna we bahalaryna has ünsli bolýar. Isleseňiz, konfigurasiýa diňe bir önümçilik meselelerini çözmän, eýsem logistika we ammar amallaryny, söwda amallaryny hem öz üstüne alýar. Ulanyjylar buhgalter hasabaty, işgärlere aýlyk tölemek, kadalaşdyryjy kagyzlary we çap edilýän görnüşleri çap etmekde kynçylyk çekmeýärler. Kömekçi önümçilik çybynda kadalaşdyrylýar, bu bolsa işiň häzirki suratyny jemlemäge mümkinçilik berýär. Ekerançylyk has habarly bolýar. Ulanyjylar önümleriň, hyzmatlaryň, alyjylaryň, üpjün edijileriň we ş.m. hödürlenýän sanly magazinesurnallary, kataloglary we registrleri çalt özleşdirýärler.

Goldawdan başga-da, programmanyň maksady analitiki iş. Administrasiýa tarapyndan maglumata giriş çäklendirilip bilner. Ilki bilen interfeýs barada karar bermegiňizi maslahat berýäris. Birnäçe mowzuk hödürlenýär. Oba hojalygynyň hasaba alnyşy grafiki görnüşde görkezilýär. Önümçilik önümçiliginiň islendik döwründe önümleriň hereketini yzarlap biler. Kömekçi önümçilik meýilnamadan we meýilleşdirilen gymmatlyklardan daşlaşsa, elektron intellekt bu barada derrew habar bermäge synanyşýar. Oba hojalygy kompaniýasy örän täsirli optimizasiýa guralyny alýar. Deslapky hasaplamalar awtomatlaşdyryldy. Senagatdaky işgärler esasy prosesleriň düşewüntliligini çalt hasaplap, harytlaryň bahasyny kesgitläp we çykdajylary azaldyp bilerler. Işewürlik stiliniň elementlerini göz öňünde tutup we käbir funksional täzeliklere eýe bolup biljek programma üçin özboluşly örtük döretmek hem aradan aýrylmaýar. Başlamak üçin demo wersiýasyny ulanmagy maslahat berýäris. Mugt elýeterlidir.