Oba hojalygy kärhanalary üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Oba hojalygy kärhanalary üçin maksatnama

Oba hojalygy kärhanalary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Oba hojalygy kärhanalary üçin maksatnama satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Oba hojalygyndaky kompaniýalar köplenç çykdajylary azaltmak, dolandyryş derejeleriniň hersinde gurluşy netijeli dolandyrmak we iş prosesini has elýeterli we tertipli etmek üçin iň täze awtomatlaşdyryş ulgamlaryna duş gelýärler. Oba hojalygy kärhanasy maksatnamasy önümçilik proseslerini doly düzgünleşdirýär, önümleriň görnüşini seljerýär, buhgalteriýa we hasaba alyş işleri bilen meşgullanýar, analitiki hasabatlary düzýär we köp maglumat maglumatlary berýär.

USU programma üpjünçiligi ulgamy (usu.kz) çylşyrymly önümçilik meselelerini çözmekde nätanyş däl, bu ýerde oba hojalygynyň kärhanalarynyň her önümçilik programmasy hem giň funksiýa taýdan, hem baha bilen hiliň sazlaşykly gatnaşygynda özboluşly hasaplanýar. Şeýle programma çylşyrymly däl. Gündelik ulanyşda amatly we oba hojalygyny netijeli dolandyrmak üçin ähli zerur wariantlar bar. Sazlamany ýazgy wagtynda özleşdirmek üçin ulanyja aýratyn kompýuter başarnyklary bolmaly däl.

Oba hojalygy kärhanalary üçin buhgalteriýa programmasynda önümçilik zawodyndaky harytlaryň bahasyny awtomatiki hasaplamagy, mahabat işjeňliginiň netijeliligini bahalandyrmagy we hasaplama sazlamalaryny öz içine alýan birnäçe tapawutly gurallar bar. Programma, maglumat maglumatlarynyň hiliniň pudak standartlaryna we kadalaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýeterlik derejede jikme-jiklikleri saklaýar. Şol bir wagtyň özünde, katalogyň özi diňe bir müşderiler tarapyndan däl, eýsem ulag, üpjün edijiler, işgärler, önümler we ş.m. tarapyndan dolandyrylyp bilner.

Maksatnama oba hojalygynyň kärhanalarynyň önümçilik zerurlyklaryny çalt kesgitleýär. Ulanyjynyň önümçiliginiň bahasyny kesgitlemek üçin goýberilmegi meýilleşdirilýän önümleriň mukdaryny girizmegi ýeterlikdir. Sanly buhgalteriýa satyn alyş bölümi üçin durmuşy aňsatlaşdyrýar. Satyn alma sargytlaryny el bilen düzmek, çig mal we taýýar materiallary almak, taýýar önümleri hasaba almak zerurlygy ýok. Bu ýerleriň her biri, programma ýapylýar, şol sanda - reýestre şablon hökmünde girizilen ähli zerur resminamalary doldurýar. Olary özüňiz tamamlap bilersiňiz.

Oba hojalyk kärhanalaryny dolandyrmagyň köplenç logistika gurluşyna, ammar düzgünleşdirilmegine ýa-da gönüden-göni satuwlara gözegçilik etmegi we diňe önümçilik prosesi däl, işgärleriň işine gözegçilik etmegi öz içine alýandygy hiç kim üçin syr däl. Programma, buhgalter hasabatynyň ähli aýratyn kategoriýalaryny hil taýdan öz içine alýar. Mundan başga-da, ulanyja marketing gözegçiligine gatnaşmak, SMS habarlary ibermek üçin alyjylaryň we üpjün edijileriň maksatly toparlaryny döretmek, işgärler tablisasyny we önümçilik tertibini döretmek kyn däl. Bu ugurda özüni birnäçe gezek subut eden ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi bolmazdan häzirki zaman oba hojalyk kompaniýalarynyň işini göz öňüne getirmek kyn. Programmanyň ornuny tutup bolmajakdygyna göz ýetirmek aňsat. Önümiň oňyn taraplaryny nygtajak we işleýiş gerimini görkezjek demo wersiýasyny gurmaly. Enougheterlik derejede giň däl ýaly görünýän bolsa, goşmaça buhgalteriýa opsiýalary, funksional modullar we kiçi ulgamlar bar bolan integrasiýa sanawyny öwrenmegiňizi maslahat berýäris.

Programma üpjünçiligi çözgüdi oba hojalygynyň kärhanalaryny dolandyrmagy awtomatlaşdyrýar, resminamalaryň dolanyşygyny we maliýe gözegçiligini kesgitleýär we satyn alyş bölüminiň işini ýönekeýleşdirýär. Önümçilik proseslerini uzakdan dolandyryp bolýar. Sazlama köp ulanyjy re modeimine eýe we maglumatlaryň gizlinligi şahsy giriş hukuklary bilen goralýar. Programmanyň sanly kataloglary, islendik hasaba alyş kategoriýasy barada maglumat girizip boljak gaty jikme-jik maglumatlar bilen tapawutlanýar.

Işgärleri hasaba almak düýbünden başga bir derejä geçýär, bu ýerde şertnamalar, şertnamalar we beýleki işgärler resminamalary görkezilýär, zähmet hakyny hasaplap, önümçiligi üýtgedip ýa-da dynç alyş günlerini sanap bilersiňiz.

Oba hojalygynyň hasabaty üçin goşmaça wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok. Analitikanyň käbir görnüşleri dolandyryş üçin we dolandyryş hasabaty görnüşinde ýörite döredilýär. Programalňyşlyk gözegçiliginiň mümkinçiligini aradan aýyrmak üçin programmadaky derňew parametrleri özbaşdak düzülip bilner.

Kompaniýalar aýratyn önümçilik tapgyrlarynyň ýerine ýetirilişine doly gözegçilik edip bilerler, potratçylary awtomatiki saýlap bilerler, logistika we satuw parametrlerine gözegçilik edip bilerler. KPI-ler dinamiki taýdan täzelenýär. Olary görkezip bileris, tekst faýlynda formatlap bileris we çap etmek, çykarylýan ammarlara ýükläp bileris. Islege görä, konfigurasiýa dizaýn şablonyny, dil re modeimini ýa-da aýratyn kategoriýalary üýtgedip bilersiňiz. Programmanyň özi çykdajylary hasaplaýar, mahabat maýa goýumlarynyň mümkinçiligini kesgitleýär, hasaplamany sazlaýar, çeşmeleriň sarp edilişine gözegçilik edýär we ş.m. Şeýle hem, maksatnama, infrastrukturanyň, ulag flotunyň, üpjün edijileriň, satuw nokatlarynyň aýry-aýry parametrlerini öz içine alýan oba hojalygynyň hasabat hasabatyny hödürleýär. Programmalaryň tutuş kärhana ulgamyna birleşdirilmegi çalt we agyrsyz.

Önüm talaplarynyň sanawy nädogry we ýalňyşlyklary aradan aýyrýan awtomatiki usulda döredilýär. Aýratynlyklary düzmek aňsat.

IT önümi çalt ösýär. Integrasiýa üçin mümkinçilikleriň sanawyna üns bermek ýeterlikdir. Programmanyň web sahypasy bilen sinhronlaşmagyny goşmak bilen web sahypamyzda doly öz beýanyny tapdy. Ygtyýarnama satyn almazdan ozal önümi synap görmeli. Demo wersiýasyny guruň.