Oba hojalygy üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Oba hojalygy üçin maksatnama

Oba hojalygy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bu makalada oba hojalygy, oba hojalygy bilen meşgullanman, eýsem buhgalteriýa amallaryny ýönekeýleşdirmek we önümleriň, işgärleriň we önümleriň satuwyna, maliýe we dolandyryş buhgalteriýasyna gözegçilik etmek üçin oba hojalygynda guramaçylyk we amaly çäreleri amala aşyrmagy öz içine alýar. Russiýada oba hojalygy, beýleki pudaklar ýaly iň iri ykdysady pudaklaryň biri hökmünde täze döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny talap edýär, onsuz oba hojalygy sarp edijiler we oba hojalygynyň işgärleri tarapyndan garaşylýan hil ösüş derejesine ýetip bilmez. Daýhançylyk ulgamy, ähli ugurlarda we aňlatmalarda amaly işjeňligi awtomatlaşdyrýan USU programma üpjünçilik ulgamynda täze görnüşde hödürlenýär. Ekerançylyk usullary bu awtomatlaşdyrylan ulgam tarapyndan kadalaşdyryjy we usulyýet esasynda teklip edilýär, oba hojalygynda işleriň ýerine ýetirilmegi üçin ýörite döredilýär we maksatnama gurulýar. Bu maglumat bazasynda önümçilik hökmünde oba hojalygynda teklipler we kadalar, ülňüler, düzgünler we ähli amaly talaplar bar. Maglumat yzygiderli täzelenýär, şonuň üçin ondaky standartlar we kadalar hemişe täzelenýär. Oba hojalygy kompaniýasy Russiýada işleýän bolsa, bu maglumat bazasynda Russiýa ýa-da Oba hojalygy ministrligi ýa-da sebit bölümleri tarapyndan tassyklanan pudaklaýyn düzgünler we usullar bar. Daýhançylyk usullary, kompaniýanyň ýerleşýän sebitine we ýerlerine, howa aýratynlyklaryna, önümçilik gurluşyna we işiniň gerimine baglydyr. Her niçigem bolsa, ekerançylyk ulgamynyň programma üpjünçiligi konfigurasiýasy, buhgalteriýa ýaly ekerançylygyň ähli aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, önümçiligiň netijeliligini we girdejiligini ýokarlandyrmaga ünsi çekýär. Russiýa, täze hasyl ýygnamak we tehnologiki liniýalaryň ekinlerini saklamak, taýýar önümleri gaýtadan işlemek we ş.m. nukdaýnazaryndan oba hojalygyny “senagatlaşdyrmaga” ünsi jemleýär, bu hem täze formatdaky fermalara tehnologiki dolandyryşyň girizilmegini talap edýär. Russiýany oba hojalygynda innowasiýa ösüşiniň ýoklugynda günäkärläp bolmaz, ýöne oba hojalygy ulgamy maksatnamasynyň bu nyrhda konfigurasiýasy Russiýada deňi-taýy ýok, şonuň üçin ol ýerde üstünlikli ulanylýar. Daýhançylyk programmasyny, resminamalary resmi taýdan döredilen "ýerli" görnüşe eýe bolmak üçin, işiň ýazgy görnüşlerini we resminamanyň şablonlaryny programmanyň çäginde tassyklanan formatda saklamak üçin içerki elektron görnüşleri bilen üpjün edýän ulgamda gysgaça suratlandyryp bilersiňiz. Awtomatiki dolandyryş maksatnamasynyň bir wagtyň özünde birnäçe dilde gürleýändigini bellemelidiris - dürli ýurtlardan, esasanam Russiýadan gatnaşýan taraplar bilen hyzmatdaşlygynda, saýlamagy oba kompaniýasynda galýar. Düzgün bolşy ýaly, Russiýada giňden ýaýran programma üpjünçiliginde köp dilli zat ýok, diňe bir dil warianty bar, ähli diller USU programma üpjünçiligini goldamak programmasynda hödürlenýär, oba kompaniýasy diňe bar bolanlary kesgitlemeli sazlamalarda işlemek üçin hakykatdanam zerur. Edil şonuň ýaly, daşary ýurtly alyjylar bilen özara ylalaşyk meýilnamasynda bir wagtyň özünde birnäçe dünýä walýutasy işleýär, Russiýadaky önümler üçin diňe bir walýuta - rubl saýlanýar. Ykdysady giňişligiň häzirki globallaşmagynda halkara hyzmatdaşlygyň sazlamalaryny saýlamakda şeýle çäklendirme sebäpli Russiýadan gelen arzalar USU programma üpjünçiligi önümleri bilen kän bir bäsdeşlik etmeýär. Awtomatiki gözegçilik üçin teklip edilýän programma Russiýanyň islendik oba hojalygy kompaniýasy tarapyndan üstünlikli ulanylyp bilner, sebäbi alyjynyň kompýuterlerine gurnamak uzakdan internet birikmesi arkaly amala aşyrylýar, şonuň üçin bu ýeriň territorial ýakynlygy möhüm däl - USU Programma üpjünçiligi işleýär uzak ýurtlar. hünärmenleriň gitmezden. Gysgaça aýdylanda, täze aragatnaşyk tehnologiýalary oba hojalygynda täze tehnologiýalary öz içine alýar. Täze hyzmat ediş ulgamyny saýlanyňyzda ýene bir möhüm bellik, ony ulanmak üçin aýlyk abuna ýazylmazlykdyr, bu bolsa öz ýurdunda bolmadyk bir işläp düzüjä yzygiderli tölemäge mümkinçilik bermeýär. Şol bir wagtyň özünde, döredijiniň özi dürli daşary ýurt banklarynda, şol sanda Russiýada degişli hasaplary bar. Şonuň üçin programma üpjünçiligini satyn almak üçin töleg bankara gatnaşyklaryň çäginde düzgünleşdirilýär. Bu programmadan öň oba hojalygy kompaniýasy diňe bir öz işini amala aşyrmagyň täze görnüşini däl, eýsem işgärler we müşderiler, üpjün edijiler bilen gatnaşyklaryň täze görnüşini, buhgalter hasabatynyň täze görnüşini we awtomatiki usulda zyýanly işleri alýar. Şeýle-de bolsa, iň möhüm artykmaçlyk, oba hojalygynyň işleriniň, ulanylyşynyň ähli nokatlarynyň, şol sanda önümçiligiň seljermesi bilen hasabat döretmekdir.

Hyzmat maglumatlarynyň gizlinligi, ulanyjylara berlen aýratyn girişler we parollar we yzygiderli ätiýaçlyk nusgasy bilen üpjün edilýär. Elýeterliligiň tapawudy, aýratyn elektron alsurnallaryň we hasabat görnüşleriniň saklanmagyny üpjün edýär, sebäbi ulanyjy öz maglumatlary üçin jogapkärdir. Ulanyjy programma esasy we häzirki maglumatlary girizeninde, hiline baha bermäge mümkinçilik berýän islendik düzedişler we pozulmalar ýaly öz girişinde saklanýar. Maglumatlaryň hili önümçiligiň häzirki ýagdaýyna laýyk gelmek bilen kesgitlenýär, gözegçilik prosesi çaltlaşdyrmak üçin gözegçilik funksiýasyny ulanyp dolandyryş tarapyndan amala aşyrylýar. Maglumatlaryň ygtybarlylygy, ýörite blankalaryň doldurylmagy netijesinde dürli maglumat bazalaryndan maglumatlaryň bellenen tabynlygy bilen saklanýar. Specialörite görnüşler programma esasy maglumatlary el bilen girizmek prosesini çaltlaşdyrmak üçin döredildi. Ikinji wezipesi, okalýanlaryň arasynda tabynlygy döretmekdir. Programma nädogry maglumat alsa, öndürijilik görkezijileriniň gahar-gazaby sebäpli derrew tanar - hiç hili ýagdaýda biri-biri bilen ylalaşmaýarlar. Üpjün edijiler we müşderiler bilen netijeli işlemek üçin kontragentleriň ýekeje maglumat bazasy ulanylýar, CRM ulgamy we yzygiderli aragatnaşyk üçin amatly gurallar bar.

CRM ulgamy tarapyndan amala aşyrylýan müşderileriň gündelik yzarlamasy aragatnaşyklary yzygiderli önüm maglumatlary, satyn alyş meýilnamalaryny ýatladýan derejede saklaýar. Müşderiler sargytlary tabşyrýarlar, degişli maglumatlar bazasynda saklanýar, ýörite formany doldurmak, ähli sargyt resminamalarynyň awtomatiki düzülmegini we bahalaryň hasaplanmagyny üpjün edýär. Sargytyň bahasy hasaplanylanda, ähli önümçilik prosesleri, materiallar, olaryň çykdajylary, çylşyrymly elementleri we degişli margin üçin jikme-jik jikme-jiklikler berilýär. Sargytlar we awtomatiki usulda döredilen hasap-fakturalar, sargytyň taýýarlyk derejesini we önümiň hereket ugruny göz öňüne getirmek üçin reňk ýagdaýyna laýyk statuslara eýe. Hasap-fakturalary çalt taýýarlamak üçin, oba hojalygynyň ähli işlerinde işleýän haryt önümleriniň doly sanawy bilen nomenklatura döredilýär.

Söwda önümleriniň umumy klassifikasiýa laýyklykda kategoriýalara bölünen müňlerçe meňzeş zatlaryň arasynda kesgitlemek üçin öz aýratynlyklary bar.

Häzirki wagtda oba hojalygynyň buhgalter hasabatynyň ulanylmagy, haýyşnama wagtynda we iş döwrüniň çaklamasy boýunça mukdaryna laýyklykda aksiýalar barada doly maglumat almaga mümkinçilik berýär.