Oba hojalyk önümleriniň önümçilik çykdajylaryny hasaba almak
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Oba hojalyk önümleriniň önümçilik çykdajylaryny hasaba almak

Oba hojalyk önümleriniň önümçilik çykdajylaryny hasaba almak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Oba hojalygynyň önümleriniň çykdajylarynyň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Soňky ýyllarda oba hojalygy içerki önümler we hyzmatlar bazarynda ýitirilen meşhurlygyny çaltlyk bilen gaýtadan dikeldýär. Oba hojalygy häzirki zaman ykdysadyýetiniň iň möhüm çeşmelerinden birine öwrülýär. Şeýle guramanyň maksady tebigy bir girdeji gazanmak. Bu ugurda pul gazanmak üçin, beýleki adamlar ýaly pul goýumlary gerek. Oba hojalygynyň önümçiliginiň çykdajylaryny hasaplamak, beýleki senagat kärhanalarynda we beýleki pudaklarda bolşy ýaly ugurlarda amala aşyrylýar. Derňewi, buhgalteriýany, gözegçiligi we meýilnamalaşdyryşy dogry ýerine ýetirip, oba hojalyk önümlerini satmakdan garaşylýan girdejä peýdaly täsir edip bileris.

Oba hojalygynyň önümçilik çykdajylary bolsa aýratyn bolup biler. Şoňa laýyklykda buhgalteriýa bu aýratynlygy doly görkezmelidir. Köp sanly düzgün oba hojalygynyň önümçiliginiň çykdajylaryny hasaba almagy düzgünleşdirýär. Accounturtda buhgalter hasabatyny dolandyrýan resminamalardan kadalar hem şu ýerde ulanylýar.

Oba hojalyk önümleriniň çykdajylaryny hasaba almakda käbir aýratynlyklar bar. Munuň sebäbi, bir fermanyň önümleri beýlekisiniň önümlerinden tapawutlanýanlygy sebäpli, guramanyň alyp barýan işidir. Mysal üçin, süýt öndürmek bolsa, buhgalter hasabatynyň aýratynlyklary gök önümleriňkä meňzemeýär. Süýt öndürýän guramanyň aýratyn taraplaryny görkezýär. Süýdüň pomidordan tapawutly talaplary bar. Beýleki çykdajylar hem şoňa görä getirilýär. Eger dökünler gök önüm bolsa, dökün bahasy element faktura goşulýar. Süýt önümlerini almak üçin süýt otaglary zerurdyr. Çykdajy elementi - süýt işgärleriniň aýlygy (işgärler).

Ygtyýarly we gurluşly buhgalteriýa, islendik döwür (aý, çärýek, ýyl) üçin býudjet meýilnamasyna kömek edýär. Hasapçylyk meselesine jogapkärçilikli çemeleşmek möhümdir, sebäbi kompaniýanyň girdejisi we ösüş mümkinçilikleri onuň netijelerine baglydyr. Garaşylmadyk çykdajylar bar bolsa, meýilleşdirilen býudjetden gyşarmak bar (eger serişde meýilleşdirilmedik çykdajylar üçin hasaplanmadyk bolsa). Görnüşi ýaly, girdejiler islenmeýän netijelere sebäp bolup biljek çykdajylary ýapmak üçin bölekleýin ulanylýar. Iň erbet ýagdaýda, zerur pursatlar üçin ýeterlik pul bolmazlygy mümkin. Ativea-da bolmasa, kompaniýa gyzyl reňkde bolup, bergidar bolup biler. Islendik oba hojalygy önümçiligi barada aýdylanda bolsa, ep-esli mukdarda ýitirmek girdejili däl. Oba hojalygy önümleri bilen baglanyşykly ýagdaý aşakdaky ýaly - bahasy arzanlaýar.

Oba hojalygynyň önümçiliginiň çykdajylaryny hasaplamagy awtomatlaşdyryp, birnäçe mesele nokatlaryndan dynyp, iş prosesini çaltlaşdyryp we girdeji artdyryp bilersiňiz. Önümçilikde elmydama garaşylmadyk çykdajy faktorlary bolýar. Awtomatiki hasaba almagyň netijelerine esaslanyp, indiki hasabat döwründe problemaly nokatlary kesgitlemek we töwekgelçilikleri azaltmak mümkindir.

USU-nyň ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi işlenip düzülmegi, islendik ölçegde oba hojalygynyň önümçiligini awtomatlaşdyrmaga we optimizirlemäge ukyplydyr. Oba hojalygynyň önümçiliginiň çykdajylaryny derrew ýeňip geçýär, derrew beýleki önümçilik meselelerini ýerine ýetirip başlaýar. Programmanyň köp funksiýaly görkezijileri we bir wagtda ýerine ýetirilen birnäçe amaly maglumatlary gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Ulgamyň önümçilik enjamlary bilen birleşmek üçin ajaýyp ukyby, hasaby ýönekeýleşdirýär, sebäbi enjamlardan alnan maglumatlar derrew kompýuteriňize girýär we wagtyňyzy tygşytlaýar.

Oba hojalyk önümlerini ýygnamak we iş öndürijiligi awtomatlaşdyrylýar. Bir kagyz kagyzyny ýatdan çykaryň. Sanawlar aýratyn görnüşdäki aýratyn faýlda saklanýar. Ilki bilen maglumatlary el bilen girizeniňizde, bu amal programma üpjünçiligi tarapyndan özbaşdak amala aşyrylýar. Mundan başga-da, buhgalteriýa we derňew sebäpli USU programma üpjünçiligi önümçiligi ösdürmek üçin käbir strategiýalary meýilleşdirip we teklip edip bilýär. Isleseňiz, görnüşi, bölümi we ýerleşýän ýeri boýunça bölünişi goşmak bilen islendik çykdajylary ýerine ýetirýär. Hasap ulgamynyň çeýeligi, iş üçin amatly bolar ýaly islendik parametri düzmäge mümkinçilik berýär. Zerur gözleg parametrlerini kesgitläň, ulgamlaşdyryň, haýsy önümleriň hasaba alynýandygyny özüňiz saýlaň, diňe ammarda, bölümde, ussahanada ýa-da tutuş kompaniýa üçin.

Oba hojalygynyň önümçiliginiň çykdajylaryny hasaba almakda täze bir söz bar. Size çykdajylaryň görnüşi boýunça bölünişi, kompaniýadaky çykdajylaryň hasaba alynmagy, çykdajylaryň tertipleşdirilendigi, maglumatlary gaýtadan işlemegiň ýokary tizligi ýaly ajaýyp wariantlary görkezmek isleýäris. Üstesine, adamlardan tapawutlylykda buhgalteriýa programmasy doňmaýar we ýalňyşlyk goýbermeýär. Fokary çeýeligi. Programmany talaplaryňyza we islegleriňize görä sazlaň, oňat utgaşdyrylan we takyk buhgalteriýa işini guramak, resminamalary dolandyrmagyň dogrulygyna gözegçilik etmek, hasabatyň öz wagtynda bolmagy. USU Programma üpjünçiligi kagyz resminamalary üçin döwlet standartlaryny bilýär. Önümiň ýa-da hyzmatyň dizaýnyna täsir eden faktorlary göz öňünde tutup, mesele nokatlaryny tapmak we ýok etmek, önümçilik çykdajylaryny azaltmak, bir kompaniýanyň işleriniň käbir görnüşlerini taslamak, çykdajylary hasaba almak bilen oba hojalygynyň önümleriniň satyn alyş bahasyna görä çykdajylary hasaplamak. önümleri satmak, tölegleriň ähli görnüşlerini yzarlamak we ýazga almak (amortizasiýa üçin aýyrmalar, sosial we saglyk ätiýaçlandyryşy üçin aýyrmalar we ş.m.). Maddy we maddy däl çykdajylary hasaba almak, eksport-import amallaryny hasaba almak, kompaniýanyň öndürijiligini ýokarlandyrmak. Mundan başga-da, önümçilige täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, çykdajylary azaltmagyň faktorlaryny hasaplamaga, zähmet we maddy baýlyklary tygşytly ulanmak boýunça teklipleriň döredilmegine, şeýle hem oba hojalygynyň çykdajylaryny sikllere görä tertipleşdirmäge we iş guramasynyň progressiw görnüşleriniň girizilmegine gözegçilik etmek; , degişli aýlyk haklaryny hasaplamak.

Amatly habar beriş ulgamy, haçan tölemelidigiňizi, enjamlara tehniki hyzmat etmegiňizi, oba hojalygynyň önümçiliginiň deň däl zerurlyklaryny we dürli ýyllyk çykdajylaryny göz öňünde tutup, önümiň ýa-da çig malyň haçan gutarýandygyny habar berýär. Hasaplamalary taýýarlamakda we hasabat bermekde guramanyň aýratynlyklaryny hem göz öňünde tutmak. Ösüş döwründe önümçilik paýnamalaryna gözegçilik.