Maşyn ýuwmak üçin programma
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Maşyn ýuwmak üçin programma

Maşyn ýuwmak üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Maşyn ýuwmak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtoulag ýuwmak programmasy häzirki zaman talaplaryna laýyklykda işlemek, hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak, çäreleri meýilleşdirmek we her tapgyryna gözegçilik etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Awtoulag ýuwulmagyny açmak kyn däl, bu işi dowam etdirmek we ösdürmek has kyn. Awtoulaglaryň sany ýylsaýyn köpelýärkä, awtoulag ýuwulýan ýerlerdäki işler diňe köpelýär. Bu hakykatdan ylham alan köpler, hyzmatlaryň hiline gözegçilik etmegiň zerurlygyny ýatdan çykarýarlar we tiz wagtdan hyzmat hakda synlar negatiw bolýar we müşderiler täze awtoulag ýuwmak üçin gözleýärler. Maşyn ýuwmagyň özi kyn däl. Bu proses çylşyrymly tehnologiki ädimleri ulanmaýar, üpjün edijilere, ýuwujy serişdelere berk garaşlylyk ýok, ýuwujy we gury arassalaýjy serişdeler elmydama elýeterlidir. Işgärleri taýýarlamagyň we okuwlaryna gözegçilik etmegiň zerurlygy ýok. Awtoulag ýuwmak üçin çykdajylar az - kärende tölegi, salgyt, aýlyk. Görnüşinden ýönekeýlik telekeçiler üçin köplenç ýalňyşdyr. Gözegçilik we buhgalteriýa el bilen edilip bilner - depderde, noutbukda, kompýuterde. Netijede, hakyky ýagdaýy görmeýärler, şuňa meňzeş hyzmatlar bazaryndaky tendensiýalary yzarlap bilmeýärler, müşderi bazasy bilen başarnykly iş alyp barmaýarlar.

Awtoulag ýuwmak programmasy giňişleýin awtomatiki gözegçilik we uçuş hasabyny üpjün edýär. Awtomatlaşdyrmagyň hödürleýän mümkinçiliklerine baha bermäň. Müşderileriň we işgärleriň işine gözegçilik etmek, hasaplara nagt pul akymlaryny hasaba almak, başarnykly optimizasiýany ýerine ýetirip we berilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz. Şeýle işleýän gural USU Software ulgam kompaniýasy tarapyndan teklip edildi. Iş dolandyryşyny ýönekeý we ýakymly edýän awtoulag ýuwmak programmasyny düzdi. Awtoulag ýuwmak programmasyna synlar diňe oňyn, we pursatlaryndan peýdalananlar hakykatyň hatda iň garaşylýan zatlardanam ýokarydygyny öňe sürýärler. USU Programma üpjünçiligi ulgamy meýilnamalaşdyrmagy, gözegçiligi, içerki gözegçilik, hasabat we iş prosesini awtomatlaşdyrýar. Professional maliýe gözegçiligini saklaýar we ähli girdeji, çykdajylar, şol sanda awtoulag hyzmatynyň öz çykdajylary barada maglumat berýär. Onuň kömegi bilen býudjet düzmek we onuň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, kompaniýanyň güýçli we gowşak taraplaryny görmek we hyzmatlaryň hilini wagtynda ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmek kyn däl. Programma, müşderileriň maglumatlary ýygyndysyny döredýär, çaklamalara görä marketingde örän amatly - her bir myhmanyň islegleri, zerurlyklary we sargytlary bilen statistikasy hemişe görünýär. Kagyz hasabatlaryny ýöretmek, sargytlaryň bahasyny hasaplamak, şertnamalary çap etmek we töleg resminamalary ýaly iň kyn zatlary programma goýup bilersiňiz. Indi resminamalar bilen iş salyşmaly däl işgärleriň, myhmanlara hyzmat etmek we hünär borçlaryny ýerine ýetirmek üçin has boş wagtlary bar. Programmanyň beýleki gözden geçirişleri, awtoulag ýuwmak programmasy başlandan soň ilkinji hepdelerde bu ugurda hyzmatyň hiliniň ýokarlanandygyny aýdýar.

USU Programma üpjünçiligi programmasy ammar hasabyny, logistikany dolandyrýar, iň oňat üpjün edijileri saýlamaga we sarp edilýän zatlary has girdejili satyn almaga kömek edýär. Işgärler hem ünsden düşürilmeýär. Programma iş meýilnamalarynyň, çalşyklarynyň ýazgylaryny ýöredýär, hakykatda işlenen sagatlary görkezýär we her bir işgäriň eden işleri barada maglumatlary görkezýär. Bu, işgärleriň şahsy görkezijilerini kesgitlemäge we bonuslary tölemek barada iň oňat görnüşde karar bermäge kömek edýär. Programma bölümde işleýänleriň aýlyklaryny awtomatiki hasaplaýar. Programma köp mukdarda maglumat bilen işläp biler, amatly kategoriýalara we modullara bölüp biler, statistiki maglumatlary, hasabatlary we analitiki maglumatlary aňsat we çalt alyp bilersiňiz. Programma Windows operasiýa ulgamynda işleýär. Döredijiler ähli ýurtlara goldaw berýär, şonuň üçin zerur bolsa programmany dünýäniň islendik dilinde düzüp bilersiňiz.

Programmanyň demo wersiýasyny döredijiniň web sahypasynda mugt göçürip alyp bilersiňiz. Soňra onuň işleýşine we peýdasyna iki hepdäniň içinde baha berilip bilner. Synlara görä, bu döwür doly görnüşini satyn almak üçin esasly karar almak üçin ýeterlikdir. Programma USU Programma üpjünçiliginiň işgäri tarapyndan uzakdan gurulýar. Ony ulanmak hökmany abuna tölegini aňlatmaýar.

Gurmazdan ozal synlary okap bilersiňiz. Olaryň pikiriçe, bu maksatnama kiçi awtoulag kompaniýalarynda-da, iri awtoulag ýuwujy toplumlarda, öz-özüne hyzmat edýän awtoulaglarda, awtoulag gury arassalaýyş kompaniýalarynda, logistika kompaniýalarynda we awtoulag abatlaýyş dükanlarynda özüni gowy görkezdi.

Programma müşderi bazasyny awtomatiki usulda döredýär we yzygiderli täzeleýär. Onda aragatnaşyk maglumatlary we özara gatnaşyklaryň, haýyşlaryň, sargytlaryň taryhy bar. Reýting ulgamyny sazlap bilersiňiz, soňra her bir müşderi programmanyň göz öňünde tutýan pikirlerini goýup biler. Şeýle jikme-jik müşderi binýady, islenýän hyzmatlar baradaky maglumatlara esaslanýan girdeji we gyzykly teklipler hödürläp, müşderiler bilen gatnaşyklary has netijeli gurmaga mümkinçilik berýär. Maglumatlar bazasyna esaslanyp, programma SMS ýa-da e-poçta arkaly maglumat iberip biler. Köpçülikleýin ibermek, mahabat we teklipler barada şahsy maglumat bermek üçin - awtoulagyň taýynlygy, teklip hakda habarlar bermek üçin peýdalydyr. Programma ähli gelýänleri we müşderileri awtomatiki hasaba alýar. Günüň, hepdäniň, aýyň ýa-da başga döwürde näçe maşynyň awtoulag ýuwulmagyna baryp görendigini bilmek kyn däl. Maglumatlary awtoulag ýasamak, senesi, wagty, hatda awtoulag eýesiniň bahalary boýunça tertipläp bilersiňiz. Ulgam haýsy stansiýalara has köp isleg bildirilýändigini we haýsysynyň ýokdugyny görkezýär. Programma işgärleriň hakyky iş ýüküni görkezýär, her bir işgär hakda - çalşyklaryň sany, ýerine ýetirilen sargytlar barada maglumat berýär.

USU programma üpjünçiligi, töleg statistikasyndan başga ähli çykdajylary we girdejileri ökde hasaplamagy üpjün edýär. Bu maglumatlar auditor, dolandyryjy, buhgalteriýa üçin peýdalydyr. Ygtybarly gözegçilikde awtoulag ýuwulýan ammar. Programma materiallaryň elýeterliligini we galyndylaryny görkezýär, ammarda zerur “sarp edilýän zatlaryň” gutarýandygyny derrew duýdurýar, satyn almagy teklip edýär we üpjün edijileriň bahalary barada deňeşdirme maglumatlary görkezýär. Programma wideo gözegçiligi bilen birleşýär. Bu, kassa enjamlaryna we ammarlara gözegçiligi ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär.

USU programma üpjünçiligi, geografiki ýerleşişine garamazdan awtoulag ýuwýan işgärleriň hemmesini, şol bir kompaniýanyň dürli stansiýalaryny bir maglumat giňişliginde birleşdirýär. Maglumat çalşyp bilýän işgärler we başlyk kompaniýadaky ýagdaýa gözegçilik edýär, müşderileriň akymyny görýär we olaryň pikirlerini göz öňünde tutýar. Programma, web sahypasy we telefon bilen birleşýär, bu müşderiler bilen özboluşly şahsy aragatnaşyk programmasyny döretmäge mümkinçilik berýär. Töleg terminallary bilen integrasiýa hyzmatlary tölemäge hem mümkinçilik berýär. Awtoulag ýuwmak programmasynyň içerki işleýiş tertibi bar. Dolandyryjy onuň kömegi bilen iş we býudjet meýilleşdirip biler we her bir işgär hiç zady ýatdan çykarman wagty has rasional ulanyp biler. Hasabatlaryň ýygylygy dolandyryşyň islegine görä özbaşdak bolup biler. Programma girmek şahsylaşdyrylan. Her bir işgär kärine we ygtyýarlygyna görä alýar. Awtoulag ýuwujy operatory üçin maliýe hasabatlary we maliýeleşdirijilere mälim edilmedik müşderi maglumatlary. Synlara görä, bu çemeleşme söwda syrlaryny saklamaga kömek eder. Adaty müşderiler we işgärler maglumat bermegi, synlary goýmagy we awtoulag ýuwulýan ýerinde hasaba alynmagy aňsatlaşdyrýan ýörite ykjam programma alyp bilerler. Programma gaty ýönekeý, çalt başlamagy we içgin interfeýsi bar.