Awtoulag ýuwulmagyny dolandyrmak üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag ýuwulmagyny dolandyrmak üçin maksatnama

Awtoulag ýuwulmagyny dolandyrmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Maşyn ýuwmagy dolandyrmak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtoulag ýuwulmagyny dolandyrmak programma üpjünçiligi, işiňizi ýakymly we ýönekeý, işiňiziň girdejili we üstünlikli bolmagyna kömek edýän amatly guraldyr. Telekeçilik pudagyndaky gözegçilikler we buhgalteriýa has çylşyrymlylygy bilen tapawutlanmaýar, awtoulag ýuwulmagynda köp basgançakly tehnologiki prosesler ýok, üpjün edijilere we satuw bazaryna berk garaşlylyk ýok. Awtoulag ýuwmak hyzmatlaryna isleg. Hünärmenler köplenç bu hyzmaty yzygiderli gap-gaç ýuwmak bilen deňeşdirýärler - ýörelge birmeňzeş. Hut şu ýönekeýlik telekeçileri köplenç azdyrýar. Işini anyk meýilnamalaşdyrmazdan we ýolbaşçylyk etmän terk edýärler we şowsuzlyga uçraýarlar. Awtoulag ýuwulmagyny dolandyrmak programmasy islendik ýagdaýda beýle netijä ýol bermeýär. Sebäbi bu işdäki prosesleriň köpüsini awtomatlaşdyrýar. Elbetde, dolandyryş köne usullary ulanmak arkaly amala aşyrylyp bilner - depderde ýa-da depderde müşderileriň sanyny bellemek, girdejini sanamak, salgytdan soň arassa girdejini hasaplamak, kärende tölegi, kommunal tölegleri we kalkulýatorda awtoulag ýuwýan işgärlere aýlyk tölemek. Emma şeýle dolandyryşa ynanmak kyn, sebäbi islendik döwürde maglumat ýitirilmegi mümkin. Awtomatlaşdyrmagyň zerurlygy äşgärdir. Köpler uniwersal warianty saýlamagyň mümkindigi ýa-da USU Programma üpjünçiligini awtoulag ýuwmak dolandyryş programmasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny gyzyklandyrýarlar. Şeýle ulgamlar bar we adaty 1C-den tapawutlylykda, telekeçilik görnüşi hökmünde awtoulag ýuwmak işiniň aýratynlyklaryny has gowy we has giňişleýin göz öňünde tutýar.

Bu, USU programma üpjünçiliginiň awtoulag ýuwulmagyna hödürlän çözgüdi. Hünärmenleri awtoulag ýuwulmagy bilen baglanyşykly ähli meseleleri hemmetaraplaýyn çözmäge kömek edýän ýörite programma taýýarladylar. Programma dolandyryşy ýönekeýleşdirmäge we düşünmäge, iş tapgyrlaryny awtomatlaşdyrmaga, hil meýilnamalaşdyrylyşyny üpjün etmäge, meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini yzarlamaga we ähli gözegçilik derejelerini üpjün etmäge kömek edýär. Içerki dolandyryş işgärleriň işine täsir edýär - her bir dolandyryjy ýerine ýetirilen işiň göwrümi, şahsy netijeliligi we peýdalylygy barada takyk maglumatlary alyp biler. Daşarky dolandyryş awtoulag ýuwmak hyzmatlarynyň hiline täsir edýär, ýerlikliligini we hyzmatlary gowulandyrmaga we awtoulag sürüjileriniň arasynda gowy abraý gazanmaga kömek edýän görkezmeleri görkezýär.

Awtoulag ýuwmak toplumyny dolandyrmak programmasy çykdajylary we girdejileri hünär taýdan hasaba almagy üpjün edýär, stansiýanyň öz çykdajylaryny, maddy satyn almalary we her kimiň bolup biläýjek garaşylmadyk çykdajylaryny görkezýär. Programma iň talap edilýän hyzmatlary görkezýär we bu maglumatlar size marketing meýilnamasyny, pozisiýasyny we mahabatyny dogry gurmaga kömek edýär. Programma, adatdakysyndan has köp görkezýän müşderi maglumat bazalaryny döredýär. Maglumatlary, her bir myhman üçin hödürlenýän hyzmatlaryň taryhyny, haýyşlaryň we islegleriň taryhyny görüň - güýçli we üýtgeşik müşderi gatnaşyklary programmasyny gurmak zerur. Programma iş prosesini doly awtomatlaşdyrýar. Kagyz hasabatlaryny saklamagyň zerurlygy ýok, programma ähli şertnamalaýyn hereketleri, töleg resminamalaryny we hasabatlary awtomatiki usulda döredýär. Bu işgärlere möhüm meseleleri ýerine ýetirmek üçin has köp wagt berýär. Hyzmatyň hili gowulaşyp başlaýar. USU Programma üpjünçiligini dolandyrmak programmasy professional ammar hasabyny üpjün edýär, logistika meselelerini we satyn almalary çözmäge kömek edýär. Programma Windows operasiýa ulgamynda işleýär. Işläp düzüjiler ähli ýurtlar üçin yzygiderli goldaw berýärler, zerur bolsa ulgamy dünýäniň islendik dilinde düzüp bilersiňiz. Programmanyň demo wersiýasyny döredijiniň web sahypasynda mugt göçürip alyp bilersiňiz. Doly wersiýasy uzakdan gurulýar, bu hem dörediji, hem müşderi üçin ep-esli wagt tygşytlaýar. 1C we beýleki CRM ulgamlaryndan tapawutlylykda USU Programma üpjünçiligi ulanmak üçin hökmany hemişelik abuna ýazylmagyny talap etmeýär.

USU programma üpjünçiliginden dolandyryş dolandyryş ulgamy maglumatlar bazalaryny - müşderileri, hyzmatdaşlary, üpjün edijileri awtomatiki döredýär we yzygiderli täzeleýär. Maglumatlaryň jikme-jiklikleri we mazmuny boýunça tapawutlanýar, maglumat bazalarynda diňe bir aragatnaşyk maglumatlary däl, eýsem özara gatnaşyklaryň, saparlaryň, haýyşlaryň, sargytlaryň tutuş taryhy hem bar. Bu dogry karar bermäge kömek edýär - käbir müşderilere diňe özlerini gyzyklandyrýan mahabat we hyzmatlary hödürlemek, iň amatly şertleri hödürleýän prowaýderlerden satyn almak. Dolandyryş programmasyna islendik formatdaky faýllary - suratlary, wideolary, ses ýazgylaryny ýükläp bilersiňiz. Olary çalyşmak aňsat we ýönekeýlik üçin islendik maglumat bazasy kategoriýasyna birikdirmek aňsat. Gözegçilik maksatnamasy SMS ýa-da e-poçta arkaly köpçülikleýin ýa-da şahsy paýlanyşy gurap we amala aşyryp biler. Umumy poçta habarynyň kömegi bilen, köp sanly müşderini täze awtoulag ýuwulmagyny açmaga ýa-da bahalaryň üýtgemegi ýa-da mahabatlandyryş çäreleri barada habar berip bilersiňiz. Aýry-aýry poçta sanawlary, alyjylara awtoulagynyň elýeterliligi, arzanladyş teklipleri, wepalylyk programmalary barada habar bermäge kömek edýär. Dolandyryş programmasy ähli prosesleriň we gelýänleriň doly ýazgysyny saklaýar. Amatly gözleg meýdanynyň kömegi bilen islendik döwür üçin birnäçe sekundyň içinde - senesi, wagty, awtoulag markasy, müşderi ýa-da awtoulag ýuwýan işgäri boýunça maglumat tapyp bilersiňiz. Programmanyň aýratyn analitiki potensialy bar. Hyzmatlaryň haýsy görnüşleriniň ýörite haýyşlardygyny we haýsylarynyň ýokdugyny görkezýär. Bu güýçli ýerleri berkitmäge we gowşak ýerleri çekmäge kömek edýär.

USU programma üpjünçiligi işgärleriň, enjamlaryň hakyky işini görkezýär, tekiz şertlerde işleýän işgärleriň aýlygyny hasaplamaga kömek edýär. Dolandyryş programmasy ähli çykdajylary, girdejileri hasaplaýar, toparlara, modullara we kategoriýalara görä tertipleýär. Bu maglumatlar buhgalteriýa, auditorlar we dolandyryjylar üçin gaty peýdaly bolup biler. Ulgam ýokary hilli ammar dolandyryşyny, buhgalteriýa we gözegçiligi üpjün edýär. Materiallaryň elýeterliligini we mukdaryny görkezýär, haçan satyn almalydygyny aýdýar. Hakyky wagtda ulanylanda, ýuwujy serişdeler we beýleki “sarp edilýän zatlar” öçürilýär. Programma CCTV kameralary bilen birleşdirilip bilner. Bu kassa enjamlaryna, ammarlara we operatorlara goşmaça gözegçilik edýär. Awtoulag ýuwulmagynyň birnäçe şahasy bar bolsa, USU Programma üpjünçiligi olary bir maglumat giňişliginde birleşdirýär. Bu işgärlere has täsirli aragatnaşyk saklamaga kömek edýär we dolandyryjy ähli stansiýalara hakyky wagtda gözegçilik we gözegçilik edýär.

Programmanyň senenama ugry bilen deňeşdirýän güýçli we amatly meýilnama bar. Onuň kömegi bilen býudjet düzüp bilersiňiz we her bir işgär iş gününi has rasional meýilleşdirip biler. Programmany dolandyrmak, müşderiler bilen özboluşly şahsy aragatnaşyk ulgamyny gurmaga mümkinçilik berýän web sahypasy we telefon bilen birleşdirildi. Töleg terminallary bilen integrasiýa hyzmatlary tölemäge hem mümkinçilik berýär. Admin we administrator degişli döwürleýinlik bilen hasabatlary kabul edip bilerler. Hasabatlar grafikler, diagrammalar, tablisalar görnüşinde berilýär. Dolandyryş dolandyryş ulgamynyň dürli ygtyýary bar. Her bir işgär, özüne degişli maglumatlaryň diňe şol bölegine girmäge mümkinçilik berýän şahsy arzany alýar. Ykdysatçy müşderi bazasyndan maglumat almaýar we awtoulag ýuwujy operator maliýe hasabatyny görmeýär. Söwda syrlaryny saklamak möhümdir. Adaty müşderiler we işgärler ýörite döredilen ykjam programmany ulanyp bilerler. Programmanyň çalt başlangyjy, owadan dizaýny, içgin interfeýsi bar. Islendik adam üstünde işläp biler. Mundan başga-da, dolandyryş programmasy häzirki zaman dolandyryjynyň Injili bilen doldurylyp bilner, onda her kim bir kompaniýa dolandyrmak üçin köp peýdaly maslahatlary tapar.