Awtoulag ýuwulmagyna gözegçilik etmek üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag ýuwulmagyna gözegçilik etmek üçin maksatnama

Awtoulag ýuwulmagyna gözegçilik etmek üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Awtoulag ýuwulmagy üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtoulag ýuwulmagyna gözegçilik programmasy dolandyryja her gün awtoulag ýuwulýan ýerinde amala aşyrylýan önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmak we tertipleşdirmek üçin giň mümkinçilikleri hödürleýär. Awtoulag ýuwulmagynyň girdejiligini ýokarlandyrmaga, şeýle hem ozal talap edilýän goşmaça iş we wagt ugrundaky işleri awtomatlaşdyrmaga kömek edýän hasap edilmedik girdejileriň syzmagyny duruzyp bilersiňiz. Bu, awtoulag ýuwulmagy we dolandyryjysy bilen ýüzbe-ýüz bolýan beýleki, has möhüm we çylşyrymly meseleleri çözmek üçin has köp wagt goýýar.

Awtoulag ýuwulýan önümçilige gözegçilik programmasy, umuman guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin möhüm bolan kompaniýanyň göwnejaý işlemegini üpjün edýär. Awtomatlaşdyrylan gözegçilik işgärleriň işleri, müşderileriň gelmegi we gidişi, gatnaşmagy, maddy sarp edilişi we başgalar barada doly hasabat berýär. Ösen maglumat ulgamy maglumatlar we hasaplama amallary bilen işlemegi aňsatlaşdyrýar, şonuň üçin has takyk netijeleri almak üçin has az wagt we güýç gerek.

Ilki bilen programmanyň işini aňsatlaşdyrýan amatly we içgin interfeýsi bar. Programmany ulanmaga ukyply bir topar kelläniň egninden käbir meseleleri aýyrýar. Dürli materiallara parollar bilen girişi çäklendirip bilersiňiz, şonuň üçin her bir işgär diňe programmanyň gönüden-göni jogapkärçiligindäki bölümlerini üýtgedip biler. Programma nyşany kompýuteriň iş stolunda ýerleşýär we beýleki programmalar ýaly açylýar. Guramanyň korporatiw medeniýetiniň ösmegine ep-esli goşant goşýan programmanyň esasy iş ekranyna awtoulag ýuwmak nyşanyny ýerleşdirip bilersiňiz. Birnäçe gatda işläp bilersiňiz, dürli tablisalardan maglumatlary deňeşdirmek zerur bolsa peýdaly. Mysal üçin, müşderi bazasy we awtoulag ýuwmagyň iş tertibi. Ekranyň düýbünde taýmer bar, şonuň üçin işe sarp edilen wagt elmydama gözegçilikde bolýar. Bu size hemişe wagtynda durmaga we has üstünlikli bolmaga kömek edýär. Hususan-da, müşderi bazasyny hasaba almakdan başlap, müşderi gözegçiligi girizilýär. Existinghli bar bolan myhman kontaktlary, indiki jaňdan soň täzelenýär. Müşderileriň gelmegine we gitmegine gözegçilik etmek bolýar, bu tomaşaçylary nämäni özüne çekip biljekdigini we nämäni yza çekýändigini kesgitlemäge kömek edýär. “Uklaýan” müşderileri tapsaňyz, meşhur teklip bilen habarlaşyp, olary “oýarmaga” synanyşyp bilersiňiz. Muňa eýýäm isleg bildirilýän we öňe sürülmeli teklipleri kesgitleýän hyzmat derňewi kömek edýär. Önümçilik prosesine gatnaşyjylaryň höwesini we gözegçiligini aňsatlyk bilen birleşdirip bilersiňiz. Sebäbi programma ýerine ýetirilen işleriň mukdaryny göz öňünde tutýar we şu maglumatlara esaslanyp, her bir işgär üçin aýratyn aýlyk döretmäge mümkinçilik berýär. Bu zähmet we öndürijilik üçin iň gowy itergi. Şeýle hem programmada işçi çalşyklaryny bellemek aňsat, şonuň üçin hiç wagt boş ýa-da köp adamly sagat bilen gabat gelmersiňiz.

Awtoulag ýuwulýan önümçilige gözegçilik programmasy ammar hasaba alyş gurallary bilen köp iş hödürleýär. Önümçilik işleri üçin zerur zatlaryň: materiallaryň, harytlaryň we gurallaryň elýeterliligini we sarp edilişini bellemäge mümkinçilik berýär. Islendik iň az komponentlere ýeteniňizde, programma satyn almagyň wagty gelendigini duýdurýar.

USU Programma üpjünçiligi bilen önümçilik dolandyryşy has aňsat we has täsirli bolýar!

Awtoulag ýuwulmagyna gözegçilik programmasy adaty buhgalteriýa ulgamlaryndan has işleýär, ýöne şol bir wagtyň özünde dolandyryjynyň ýok bolmagy üçin ýörite başarnyklary we bilimleri talap etmeýär. Köp adamlydygyna garamazdan, programmanyň agramy gaty az we gaty çalt işleýär. Gurallaryň baý ýygyndysy, administratoryň her gün duş gelýän dürli ugurlarynda üstünlik gazanmagy üpjün edýär. Iň köp ulanyjy üçin amatly interfeýs we elli gowrak owadan şablon işiňizi hasam lezzetli etmek üçin döredildi.

Bu maksatnama awtoulag ýuwulýan ýerleriň, garaageslaryň, gury arassalaýjylaryň, gury arassalaýjylaryň we logistika kompaniýalarynyň dolandyryjylary üçin amatly - bularyň hemmesi önümçilik işini optimallaşdyrmak möhümdir. Programma hyzmatdaşlygy goldaýar, şonuň üçin käbir meseleleri işgärlere tabşyryp bilersiňiz. Käbir maglumatlara giriş parollar bilen çäklendirilýär, şonuň üçin redaktirläp boljak zatlaryň hemmesi diňe öz ygtyýarlyklarynyň çägine girýär. Işgärlere seresaplylyk bilen gözegçilik etmek bilen, her bir işgäriň aýratyn aýlygynyň taýýarlanmagy üpjün edilýär, bu ajaýyp itergi. Döwrebap “PBX” aragatnaşyk tehnologiýalarynyň kömegi bilen jaň edýänler barada goşmaça maglumatlary öňünden bilip bilersiňiz. Müşderiniň maglumatlar bazasyna dürli formatda çäksiz mukdarda maglumat girizip bileris. Şeýle hem, sarp edijileriň awtoulag ýuwulmagyna wepalylygyny güýçlendirýän sazlamalary, adaty hyzmatlar toplumyny we müşderiniň awtoulagynyň markasy barada maglumatlary girizip bilersiňiz. Şeýle hem, bonus gazanmak we tomaşaçylar üçin müşderi programmasy bilen aragatnaşyk saklamak mümkinçiligini hödürläp bilersiňiz. Awtoulag ýuwulmagyna gözegçilik etmek, myhmanlaryň baryp görmegini we ýuwmagyň gapdalynda mugt portallaryň elýeterliligini sazlamaga kömek edýär. Şeýle hem hereketliligini ýokarlandyrýan we dolandyryş bilen aragatnaşygy güýçlendirýän işgärler üçin programma hödürlemek mümkin. Aýlyklar awtomatiki hasaplanýar. Hyzmatlaryň derňewi olaryň iň meşhurlaryny kesgitleýär. Dolandyryş hasabatlarynyň doly toplumy önümçilik ýagdaýlarynyň çylşyrymly analitikasyny ýerine ýetirmäge kömek edýär. Isleseňiz, interfeýsi we gurallary bahalandyrmak üçin programmanyň demo wersiýasyny göçürip alyp bolýar. Serviceshli goşmaça çykdajylary we arzanladyşlary göz öňünde tutup, hyzmatlary awtomatiki hasaplamak, gelýänlere gyzyklanýan ähli maglumatlary takyk we çalt bermäge kömek edýär. Maglumatlary el bilen girizmek we import täze hasapçylyk programmasyna çalt geçmäge mümkinçilik berýär. Köp owadan şablonlar we ulanyjy üçin amatly interfeýs programmada işlemek hakykatdanam ýakymly edýär. Programmanyň mümkinçilikleri we gurallary barada has giňişleýin maglumat üçin web sahypasyndaky aragatnaşyk maglumatlaryna göz aýlaň!