Kurýer gowşuryş programmasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kurýer gowşuryş programmasy

Kurýer gowşuryş programmasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Kurýer gowşuryş programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Täze ykdysady pudaklaryň ösüşi maglumat önümlerini döredijilere işewürligi awtomatlaşdyrmak üçin täze programmalary taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Satuw we paýlama çykdajylaryny optimizirlemek bilen täze öndürijilik görkezijileri gazanylýar. Kurýer gowşuryş programmasy alhliumumy hasaba alyş ulgamy hasabat döwründe her bir iş amalyny yzarlamaga kömek edýär.

Kurýer gowşuryş programmasy häzirki zaman mazmuny talap edýär, sebäbi işgär buýruk barada maglumat almak üçin hakyky wagtda maglumat ulgamyna girmeli. Performanceokary öndürijilik we maglumatlary çalt gaýtadan işlemek netijesinde takyk we doly maglumat gysga wagtda alynýar. Dolandyryşyň haýyşy boýunça belli bir senä hasabat döredip, enjamlara we kurýerlere ýük derejesini görüp bilersiňiz.

Kurýer gowşuryş programmasy, esasan, kompaniýanyň ähli gurluşyny tertipleşdirmäge we bölümleriň arasynda iş jogapkärçiligini paýlamaga mümkinçilik berýän tehnologiýa hökmünde hyzmat edýär. Funksiýalaryň wekiliýeti sebäpli her kim diňe öz sebiti üçin jogapkärdir we giňişleýin iş çäkleri ýok. Bu gowy meýilleşdiriş ulgamyny saklamaga kömek edýär.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy, ähli sargytlary yzarlaýan we ähmiýeti boýunça kategoriýalaşdyrmaga kömek edýän kurýer gowşuryş hasaby programma üpjünçiligi. Traffol hereketiniň ýüküni bahalandyrmak, başga bir sebitde ulanyp boljak ýa-da goşmaça girdeji gazanmak üçin daşarky satylyp bilinýän ulaglary kesgitlemeýär.

Kurýer gowşuryş programma üpjünçiligi iş wagtyny azaldýar we kompaniýanyň işgärlerine işleriniň anyk ugruna ünsi jemlemäge kömek edýär. Ulanyjy üçin amatly interfeýs, hatda tejribesiz kompýuter ulanyjylary üçinem konfigurasiýany çalt özleşdirmegi üpjün edýär. Zerur bolsa, iň meşhur soraglara jogap berjek içerki kömekçini ulanyp bilersiňiz.

Kurýer kompaniýalary üçin programmada sargytlary ýerleşdirmek üçin adaty resminamalaryň şablonlary bolan ýörite blok bar. Her bir kurýer syýahata gitmezden ozal doly resminamalary alýar, barmaly ýerinde müşderä bölekleýin tabşyrmaly. Eltip bermek dürli ulag serişdeleri arkaly amala aşyrylyp bilner. Bu şertnama baglaşylanda aýdylýar.

Harytlar eltilende, müşderi gelen wagtyny görkezmeli, şondan soň ähli görnüşler programma ýazylmak üçin kurýer kompaniýasyna iberilýär. Sargytlar bilen bölümleriň iş ýüküne garamazdan, ähli amallar hronologiki tertipde bolmaly we zerur görkezijileri öz içine almalydyr. Hasabat döwrüniň ahyrynda dolandyryşyň netijeleri barada doly hasabat geljek üçin dolandyryş kararlaryny kabul etmek üçin dolandyryşa iberilýär. Kurýer ýa-da ulag zerurlygy ýüze çykaryldy.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy, işiniň dowamlylygyny ýokarlandyrmaga we amallaryň hilini ýokarlandyrmaga çalyşýan islendik gurama kömek bermäge taýýardyr. Ulag, kurýer, in engineeringenerçilik we beýleki kompaniýalarda işläp biler. Täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy pudagyň durnuklylygyny üpjün etdi.

Kurýer programmasy eltiş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejiňizi artdyrar.

Kurýer awtomatizasiýasy, hatda kiçi kärhanalar üçinem, gowşuryş amallaryny optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Eltip bermek programmasy, tabşyryş kompaniýasyndaky sargytlary we umumy buhgalter hasabatyny ýöretmäge kömek eder.

Ajaýyp işleýşi we köp goşmaça aýratynlyklary bolan USU programma üpjünçiligi, kynçylyksyz we kynçylyksyz kurýer hyzmatynyň doly tölegini üpjün eder.

Doly ýerine ýetirilen awtomatlaşdyryş, kurýerleriň işini optimizirlemäge, çeşmeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt we giňişleýin hasabatlylygy bolan USU programma üpjünçiligi iň oňat çözgüt bolup biler.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

USU programmasy bilen gowşuryş hasaby, sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge we kurýer ýoluny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Kurýer programma üpjünçiligi size köp meseleleri aňsatlyk bilen dolandyrmaga we sargytlar hakda köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-nyň hünär çözgüdiniň kömegi bilen harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Iş amallaryny awtomatlaşdyrmak.

Iş ugruna garamazdan uly we kiçi kompaniýalarda ulanyň.

Maglumatlary çalt işlemek.

Yzygiderli gözegçilik.

Iş geleşiklerini hakyky wagtda yzarlamak.

Wagtynda täzeläň.

Hasabat ýylynyň ahyrynda buhgalteriýa syýasatynyň üýtgemegi.

Salgyt we buhgalter hasabatyny döretmek.

Usersörite ulanyjylar we parollar bilen maglumat bazasyna girmek.

Bölümleriň özara gatnaşygy.

Nomenklaturanyň, ammarlaryň, kataloglaryň we bölümleriň çäksiz döredilmegi.

Adaty şertnama görnüşleriniň, kitaplaryň we magazinesurnallaryň galyplary.

Üpjün edijileriň we müşderileriň doly maglumat bazasy.

Ylalaşyk beýany.

Bank hasabaty we töleg sargytlary.

Informatizasiýa.

Jebisleşdirmek.

Kurýer resminamalaryny öndürmek.

Aýlyk hakyny taýýarlamak

Çarçuwalar.

Öwsele.

Girdejiler we çykdajylar kitabyny ýöretmek.

SMS paýlamak we müşderi hatyna e-poçta ibermek.

Web sahypasy bilen integrasiýa.

Leumşak we häzirki zaman interfeýsi.

Sazlamany öwrenmek aňsat.

Beýleki programmalardan maglumat geçirmek.

Kurýerlerde we ulaglarda ýük kesgitlemek.

Maliýe ýagdaýynyň we maliýe ýagdaýynyň derňewi.

Töleg ulgamlary we terminallar arkaly töleg.

Uly ekrana maglumat çykarylyşy.

Hyzmatlaryň hiline baha bermek.

Wagtyň geçmegi bilen maglumatlary deňeşdirmek.

Görkezijileri tertiplemek, gözlemek, saýlamak we birleşdirmek.

Ulaglaryň eýesi, görnüşi, güýji we beýleki aýratynlyklary boýunça paýlanyşy.

Gurlan elektron kömekçisi.

Dolandyryjylaryň, tehnologlaryň, kurýerleriň, satyjylaryň we beýleki işgärleriň arasynda funksiýalary paýlamak.

Specialörite klassifikatorlar, tertipler we salgylanma kitaplary.

Uptiýaçlyk döretmek.

Hasapçylygy dikeltmek.

Dürli hasabatlar.