Iýmit getirmek üçin Crm
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Iýmit getirmek üçin Crm

Iýmit getirmek üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Iýmit getirmek üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Iýmit getirmek üçin CRM, alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiliginde müşderi bazasynyň bir görnüşidir, azyk önümleriniň esasy ýa-da goşmaça görnüşi bolan kompaniýalar üçin niýetlenendir - bu möhüm däl, sebäbi programma gönüden-göni ýa-da ähli kompaniýalara gönükdirilen eltip bermek bilen gytaklaýyn baglanyşyklydyr. ... Supermarket satyn alyşlaryny, şeýle hem adaty suşi we pitsany öz içine alýan ähli azyk önümlerini öz içine alýan iýmit, eltmegiň belli bir gyssaglylygyny talap edýär, şonuň üçin kompaniýadaky amallaryň başarnykly guramasy buýrugy has çalt ýerine ýetirmäge kömek eder. Iýmit getirmek üçin CRM-iň wezipesi diňe müşderiler bilen iň az zähmet çykdajylary we gowşuryş arzasynyň hasaba alnan wagty bilen özara gatnaşygy guramak, sargytlaryň döredilmegi we gowşurylyşy bilen gönüden-göni baglanyşykly beýleki bölümlere maglumatlaryň çalt geçirilmegini üpjün etmekdir. .

Iýmit, suşi, pitsany eltmek üçin CRM ulgamy müşderiler bilen işlemek üçin iň täsirli guraldyr. Awtomatlaşdyrylan ulgamyň diňe kompaniýada zähmet öndürijiliginiň ýokarlanmagyna we önümçilik proseslerinde çykdajylary azaltmaga kömek edýän iň ygtybarly we täsirli funksiýalary we hyzmatlary ulanýandygyny bellemelidiris. CRM-den başga, beýleki maglumat bazalary hem işleýär, ýöne olaryň hemmesiniň CRM formaty bar - içindäki maglumatlar birmeňzeş görnüşde berilýär, şonuň üçin bir maglumatlar bazasyndan beýlekisine geçmek bilen meseleler ýerine ýetirilende işgärler ugruny ýitirmeýärler. giňişlik, sebäbi maglumat paýlanyşy bir düzgüne eýerýär - ýokarsynda hasaba alyş maglumatlary bolan pozisiýalaryň umumy sanawy, aşaky böleginde - aýratyn belliklerde ýerleşdirilen häsiýetler boýunça jikme-jik beýany we olaryň üstüne basmak mazmunyny açýar.

Iýmit, suşi, pitsanyň iberilmegi üçin CRM, koordinatlary görkezilen müşderilere yzygiderli gözegçilik edýär. Müşderiler häzirki we potensial bolup bilerler, şonuň üçin CRM gatnaşyjylaryň klassifikasiýasyny şuňa meňzeş aýratynlyklar boýunça ulanýar, şereket diňe maksatly toparlara amatly bölünmek üçin saýlaýar we şeýlelik bilen bir kontaktda islenýän tomaşaçylara ýetmegiň gerimini artdyrýar. Iýmit, suşi, pitsa eltip bermek üçin CRM ulgamyna gözegçilik etmegiň netijesi, ozal sargyt eden ýa-da eýýäm gyzyklanýan iýmit, suşi we pizza hakda ýatlatmaly müşderileriň awtomatiki döredilen sanawy. CRM, kompaniýanyň zerur satuwlaryny köpeltmegiň şerti bolan özara gatnaşyklaryň dogrulygyny awtomatiki usulda saklaýar.

Iýmit, suşi we pitsany eltmek hyzmaty üçin CRM müşderiniň şahsy maglumatlaryny, aragatnaşyklaryny, gatnaşyklaryň taryhyny - CRM-de hasaba alnandan bäri müşderi bilen bolup geçen seneleriň we gepleşikleriň sanawyny, şeýle hem öz içine alýar. onuň bilen iş meýilnamasy, poçta habarlarynyň tekstleri, teklipler ... Müşderiniň ilkinji aragatnaşygynda awtomatiki ulgam CRM-de hasaba alynmagyny haýyş edýär, şahsy maglumatlar we aragatnaşyklar bilen çäklenýär, galan maglumatlar CRM ulgamynda ýygnalýar wagtyň geçmegi bilen iýmit, suşi, pitsa getirmek üçin. Müşderi hasaba alnanda CRM ulgamynyň talap edýän ýeke-täk zady, CRM tarapyndan gurnalan marketing hatyny almaga razylygy we kimiň beren tekliplerine esaslanyp maglumat çeşmesiniň ady.

Müşderiniň gyzyklanmalaryny ýerine ýetirmek üçin CRM habar býulletenine razylyk gerek, çeşmäniň ady kompaniýanyň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak üçin ulanýan marketing gurallarynyň netijeliligini kesgitlemek üçin zerurdyr, sebäbi aýyň ahyryna ulgam awtomatlaşdyrylan, özbaşdak marketing hasabatyny taýýarlaýar, bu ýerde mahabat sahypalarynyň reýtingi, hersiniň bahasyny we hersine ýazylan abonentlerden alýan girdejisini göz öňünde tutýar. Şeýle hasabat, garaşylýanlara laýyk gelmeýän we çykdajylaryny ödemeýän sahypalary öz wagtynda aýyrmaga mümkinçilik berýär.

Öň bellenip geçilişi ýaly, azyk, suşi, pitsany eltmek üçin CRM ulgamy islendik formatda - köpçülikleýin, aýry-aýry, maksatly toparlarda poçta habarlaryny döredýär. Dolandyryjy diňe iberilen habar býulleteni üçin diňleýjiler üçin ölçegleri saýlamalydyr we CRM ondan marketing habarlaryny almakdan ýüz öwürenlerden başga abonentleriň sanawyny awtomatiki düzer. Iýmit, suşi, pitsany eltmek üçin CRM ulgamynyň bu maksat üçin ýörite taýýarlanan öz tekst şablonlary bar we mazmuny islendik islegi kanagatlandyrar. Iýmit, suşi, pizza eltmek üçin CRM ulgamy, SMS habarlary görnüşinde müşderiler bilen netijeli aragatnaşyk gurmak üçin elektron aragatnaşygy üpjün edýär, poçta iberilende ulanylýar we sargytyň ýagdaýy - wagt we ýeri barada maglumat bermek üçin ulanylýar tertibe salmak, iberijä geçirmek.

Theeri gelende aýtsak, bu awtomatiki habarnamalar iýmit, suşi, pitsa getirmek üçin CRM ulgamy tarapyndan öndürilýär, bu işgärleri buýrugyň ýagdaýyna gözegçilik etmek we gözegçilik etmek ýaly wezipelerden boşadýar. Müşderileriň sanawyny düzensoň, olary yzarlap, azyk we suşi CRM ulgamy işgärleriň arasynda iş gerimini paýlaýar we ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär, CRM ulgamy bilen gepleşikleriň netijelerini görkezýänçä gutarmadyk işi yzygiderli ýatladýar. "saýlananlaryň" her biri.

Kurýer awtomatizasiýasy, hatda kiçi kärhanalar üçinem, gowşuryş amallaryny optimizirlemek we çykdajylary azaltmak arkaly ep-esli girdeji getirip biler.

Giň işleýşi we hasabatlylygy bolan USU-nyň hünär çözgüdiniň kömegi bilen harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Ajaýyp işleýşi we köp goşmaça aýratynlyklary bolan USU programma üpjünçiligi, kynçylyksyz we kynçylyksyz kurýer hyzmatynyň doly tölegini üpjün eder.

Kurýer programma üpjünçiligi size köp meseleleri aňsatlyk bilen dolandyrmaga we sargytlar hakda köp maglumatlary işlemäge mümkinçilik berýär.

Eltip bermek programmasy, tabşyryş kompaniýasyndaky sargytlary we umumy buhgalter hasabatyny ýöretmäge kömek eder.

Harytlary eltip bermek programmasy, kurýer hyzmatynyň içinde we şäherleriň arasyndaky logistika boýunça sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Doly ýerine ýetirilen awtomatlaşdyryş, kurýerleriň işini optimizirlemäge, çeşmeleri we pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Bir kompaniýa gowşuryş hyzmatlarynyň hasaba alynmagyny talap edýän bolsa, iň oňat çözgüt we giňişleýin hasabatlylygy bolan USU programma üpjünçiligi iň oňat çözgüt bolup biler.

USU programmasy bilen gowşuryş hasaby, sargytlaryň ýerine ýetirilişine çalt gözegçilik etmäge we kurýer ýoluny optimal gurmaga mümkinçilik berer.

Eltip bermek programmasy sargytlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge, şeýle hem tutuş kompaniýa üçin umumy maliýe görkezijilerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Kurýer programmasy eltiş ugurlaryny optimizirlemäge we syýahat wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berer we şeýlelik bilen girdejiňizi artdyrar.

Programma, hilini, ýerine ýetiriş tizligini we netijeleri alyş-çalşygyny ýokarlandyrýan işgärleriň gatnaşmazdan, awtomatiki re inimde köp meseleleri ýerine ýetirýär.

Programma, azyk, suşi, pitsany eltip bermek hyzmaty üçin ähli resminamalary, şol sanda buhgalter hasabatyny, gowşuryş belliklerini, hasap-fakturalary, fakturalary öz içine alýar.

Sargytlar ýerleşdirilende sargyt bazasy döredilýär, bu ýerde ähli sargytlar wizual gözegçilik edilip bilinjek taýýarlyk derejesine görä ýagdaýy we reňki boýunça bölünýär.

Statuslar we reňk awtomatiki üýtgeýär, kurýer her tapgyryň wagtyny elektron gündeliginde bellänligi sebäpli, sargyt ýagdaýyny üýtgedip, derrew işlenýär.

Maglumat tory, uzakdaky ofisleri we hereket edýän kurýerleri öz içine alýar, işlemek üçin size internet birikmesi gerek.

Işgärler hemmesi bir wagtyň özünde bilelikde işläp bilerler, köp ulanyjy giriş ýazgylary ýatda saklanda gapma-garşylygy aradan aýyrýar, ýerli işler indi internedi talap etmeýär.

Önümleriň her hereketi resminamalaşdyrylan hasaba alynmagyny talap edýär, faktura awtomatiki usulda öndürilýär, önümiň adyny, mukdaryny we ugruny görkezýär.

Maglumat bazasy döredilen fakturalardan ýygnalýar, bu ýerde her resminamanyň hereketiň ugruny kesgitleýän öz belgisi, hasaba alnan senesi, ýagdaýy we reňki bar.

Getirilmeli önümleriň doly sanawy bolan nomenklatura önümi hasaba almak üçin döredilýär, amatlylygy üçin kategoriýalara bölünýär, azyk klassifikatory bar.

Programma, häzirki wagt re modeiminde işleýän, ammardaky önümleriň häzirki ýagdaýy, tamamlanmagy we ş.m. barada hasabat berýän ammar hasabyny görkezýär.

Şeýle hem, maksatnama islendik kassa ýazgysynda we islendik bank hasabynda häzirki nagt galyndysyny derrew habar berýär we umuman kompaniýa üçin umumy dolanyşygyny habar berýär.

Sanly enjamlar bilen integrasiýa ammarda işlän wagtyňyz programmanyň mümkinçiliklerini giňeldýär we işgärleriň işini optimallaşdyrýar we haryt çykarmak ýaly amallary çaltlaşdyrýar.

Programma, töleg terminallary bilen hyzmatdaşlyk edýär, bu müşderileriň iberiş hyzmatlary üçin töleglerini çaltlaşdyrmaga, şol bir wagtyň özünde tölegleri töleg usuly bilen tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Awtomatlaşdyrylan ulgam, web sahypasynda sargytlary ýerleşdirmäge we programmalarda awtomatiki usulda işlemäge mümkinçilik berýän korporatiw web sahypasy bilen birleşýär.

Kompaniýanyň içindäki täsirli aragatnaşyk, ekranyň burçundaky açylan penjireler görnüşindäki bildiriş ulgamy bilen goldanýar we penjire basmak umumy çekişme mowzugyna baglanyşyk görkezer.