Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kompýuterleriň hasaby

Kompýuterleriň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kompýuterleriň hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kompýuterleriň, ofis enjamlarynyň inwentar we buhgalteriýa meselesi diňe bir IT kompaniýalary üçin däl, eýsem şeýle enjamlaryň esasy iş amallarynda ulanylýan hemme ýerinde-de möhümdir. Köplenç buhgalter resminamalarynda maddy aktiwler barada maglumatlary saklamak ýeterlik däl. Balansda diňe almak we kabul etmek hakykatyny görkezýänligi sebäpli, ýöne bu usuly göz öňünde tutup, daşarky howplar işlemeýän programmalar, wirusa garşy ygtyýarnamalaryň dogrulygyna gözegçilik etmek möhümdir. Kompýuter hasabyna goşmaça gözegçiligi guramak, meseleleriň çeşmelerini çalt tapmak üçin ýeke-täk maglumat bazasy we tor döretmek zerurdyr. Döwrebap tehnologiýalaryň barlygynda bu meseleleri dolandyrmak üçin kagyz formatyny saklamak düýbünden manysyz, mugt buhgalteriýa programma üpjünçiligini ulanmak täsirli däl, sebäbi enjamlaryň ýagdaýy, ýagdaýy we ulanyjy barada häzirki maglumatlary görkezmeýär. Guramanyň işinde ulanylýan gurallaryň köpüsi hemişe işlemeýär, diňe belli maksatlara görä işleýär. Ammardaky ammar, işgärlere bermek, öňüni alyş işleri, içerki arassalamak aýratyn resminamalarda görkezilmelidir, kompýuter ofisini işjeň, iş ýagdaýynda saklamak üçin belli bir tertip berjaý edilmelidir. Maglumat bazaryndaky şular ýaly meseleler üçin içerki prosesleri göz öňünde tutmaga we optimizirlemäge, kompýuterleriň işleýşine, ygtyýarnamalaryň, ofis enjamlarynyň, sarp edilýän zatlaryň we komponentleriň elýeterliligine netijeli gözegçilik etmäge kömek edýän ýörite programma üpjünçiligi döredildi. Programma üpjünçiliginiň şeýle görnüşi, buhgalteriýa, amaly kararlar kabul etmek we tehniki enjamlary täzelemek üçin ep-esli wagt tygşytlaýan inwentar gözegçiligine goşmaça bolup biler. Hil programmasy kompaniýanyň balansynda enjamlary, esbaplary we beýleki zatlary kataloglaşdyrmaga kömek edýär. Programma üpjünçiliginiň algoritmleri dowam edýän abatlaýyş işlerini, bölekleri çalyşmak proseduralaryny, mugt programma üpjünçiligini we amaly näsazlygyň öňüni almak üçin beýleki amallary ýazga alýar. Şeýle hem ulgamlar dürli hünärmenler, şol sanda ulgam dolandyryjylary tarapyndan talap edilýän aýratyn elektron kartalarda saklanýan tehniki parametrler barada jikme-jik maglumatlary çalt görkezip bilerler.

Şeýle programma, funksional mazmun maksatlaryny we müşderiniň zerurlyklaryny dikeldip biljek özboluşly ösüşimiz bolup biler. USU programma üpjünçiligi ulgamy, netijeliligini subut eden iň täze tehnologiýalary öz içine alýan hünärmenler toparynyň işiniň netijesidir. Köpugurly interfeýs enjamlaryň parametrlerine çalt girmäge, aktiwleriň we öndürilen bölümleriň hereketine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Platformany ulanyp inwentarlary geçirmek diňe bir öňküsinden has çalt bolman, has takyk bolýar, alnan netijeler awtomatiki barlanýar. Merkezleşdirilen guramaçylyk maglumatlar binýadynyň we ähli şahamçalaryň döredilmegi täze enjamlaryň, bölekleriň, ygtyýarnama şertnamalarynyň satyn alynmagyny meýilleşdirmäge kömek edýär, kompýuterleriň könelişen wagtynda wagtynda hyzmat edilmegini we işden çykarylmagyny üpjün edýär. Elektron enjamlary hasaba almak USU programma üpjünçiligini düzmek arkaly aňsatlaşýar. Biziň kompaniýamyz, her bir müşderä görä iň zerur gurallar toplumyny saýlap, işiň awtomatlaşdyrylyşyna aýratyn çemeleşýär, ähli zerurlyklary kanagatlandyrar. Platformanyň durmuşa geçirilmegi sizden goşmaça çykdajylary talap etmeýär, ähli amallar buhgalter algoritmlerini düzmek, işgärleri taýýarlamak ýaly işläp düzüjiler tarapyndan amala aşyrylýar. Menýu gurluşynyň oýlanyşykly bolmagy her modulyň maksadyna düşünmegi aňsatlaşdyrýar, şonuň üçin mugt programma üpjünçiliginiň işjeň işlemegine ilkinji günlerden başlap bilersiňiz, hatda işgäri beýle programmalary ulanmasa-da. Elektron kataloglary kompýuterler, maddy gymmatlyklar bilen el bilen ýerine ýetirmek ýa-da içerki tertibi saklamak bilen import funksiýasyny ulanmak bilen işi çaltlaşdyrmak. Formulalar, magazineurnal şablonlary, kartoçkalar, resminamalar, hereketler we hasabatlar gutarnykly netijeler dolandyryş ýa-da gözegçilik edaralarynyň arz-şikaýatlaryna sebäp bolmazlygy üçin öňünden tassyklanýar.

USU programma üpjünçiligi konfigurasiýasy kompýuterleriň, enjamlaryň, degişli tehniki materiallaryň we inwentarlaryň iň oňat ýazgysyny döredýär. Balans hasabyna gireninde ähli jikme-jiklikleri, inwentar sanlary, bölünişikleri görkezýän elektron journalurnal döredilýär, barlag wagtynda awtomatiki usulda barlanýar we gapma-garşylyklar ýüze çyksa, degişli habar ekranda görkezilýär. Enjamlara gözegçilik, geografiki taýdan biri-birinden uzak bolsa-da, ähli bölümlerde, ofislerde, bölümlerde, ofislerde gurnalýar, bu ýagdaýda işler internet arkaly uzak aralyk arkaly amala aşyrylýar. Şeýle hem, awtomatiki usulda maglumat ýygnaýan torda skaner we kompýuterleriň sanawyny düzüp bilersiňiz. Meýilleşdirijiniň kömegi bilen, meýilnama laýyklykda ylalaşylan wagtda skaner edip bolýar. Tehniki enjamlary barlamak üçin jogapkär ulanyjylar wagtlary we seneleri saýlaýarlar, skaner we amaly algoritmler awtomatiki amallary ýerine ýetirýärler. Zähmet we maliýe çeşmelerini tygşytlaýan ýaraşyk üçin öňküsinden has az wagt alyň. Şeýle hem, programma material obýektleri barlamak baradaky maglumatlary tassyklaýan kagyzlary kabul edýär. Dürli hünärmenler programmany ulanyp bilerler, ýöne diňe öz ygtyýarlyklarynyň çäginde işgärleriň maglumatlara, opsiýalara girmek we hasaplarda işlemek üçin aýratyn hukuklary bar. Bellige alnan ulanyjylar ulgama diňe ulanyjy adyny we parolyny girizenlerinden soň girip bilerler. Kompýuterlere we beýleki enjamlara yzygiderli we täsirli gözegçilik etmek, ozal döretmek kyn bolan tertibi saklaýar. Lacketmezçilik ýüze çykan halatynda maglumat arhiwi kontekst menýusyndan gözläp boljak iň soňky hereketleri we hereketleri barlamaga kömek edýär. Gurlan gurallar, alnan maglumatlary maglumat bazalarynda saklamaga kömek edýär. Ösüş, kompaniýanyň mehanizminiň işini netijeli optimizirlemäge mümkinçilik berýär, dürli amallary dolandyrmaga, hereket algoritmlerini sazlamaga, işgärleriň umumy iş ýüküni azaltmaga we çeşmelerden tygşytly peýdalanmaga kömek edýär.

Programmanyň öndürijiligi gaýtadan işlenmeli maglumatlaryň mukdaryny çäklendirmeýär, şeýlelik bilen köp bölümli guramalar üçin hem ýokary optimizasiýa üpjün edýär. Köpugurlylygy, interfeýsiň uýgunlaşmagy, menýunyň ýönekeýligi we ulanyjylara ünsi programmany ähli iş ugurlary üçin uniwersal edýär. Maksatnamanyň mümkinçilikleri harytlaryň we materiallaryň hasaba alynmagy bilen çäklenmän, ähli bölümleriň umumy maksatlary çözmäge işjeň gatnaşýan işini awtomatlaşdyrmak üçin çylşyrymly çözgüde çenli giňeldilip bilner. USU Programma üpjünçiliginiň resmi web sahypasyndan göçürip alyp boljak programmanyň synag görnüşi bar, bu menýu gurluşyny öwrenmäge, kompaniýanyň buhgalter hasabatynyň işleýşine düşünmäge kömek eder.

USU Programma üpjünçiligi prosesi, köpeltmekden başga gelýän maglumatlary saklaýar, ähli bölümler we şahamçalar sazlanan seti ulanyp maglumat bazalaryny ulanyp bilerler.

Elektron inwentar kompýuter kartoçkalary, element bilen baglanyşykly islendik zat suratlara, resminamalara, hasap-fakturalara ýoldaş bolup biler.

Hasap platformasynyň interfeýsi, ilki bilen amatly gurşawda awtomatlaşdyrmak we maýa goýumlarynyň girdejisini ýokarlandyrmak üçin tejribesi we başarnygy bolmadyk ulanyjylara gönükdirildi. Maglumatlara we gurallara girmek, ýerine ýetirilen wezipä we wezipelere bagly ulanyjy hukuklary bilen çäklendirilýär. Dolandyryş gerimini üýtgedip biler. Ulgamyň amatly gözleg formasy bar, bu ýerde netijeleri almak üçin birnäçe simwol girizmek ýeterlikdir, zerur parametrlere görä toparlara bölünip, süzülip we tertiplenip bilner. Birnäçe ulanyjy interfeýsiniň bolmagy işgärlere şol bir wagtda, şol bir tizlikde işlemäge we resminamalary saklamak gapma-garşylygy bilen iş salyşmaga mümkinçilik berýär.

Hasapçylyk programmasy işgärleriň işine gözegçilik edýär, işiň başlamagyny we gutarmagyny, aýry-aýry meseleleri ýazga alýar, bu ýolbaşçylara işe netijeli baha bermäge we tölemäge mümkinçilik berer. Giňişleýin iş seljerişi, aýratyn modul döredilen USU programma üpjünçiligi tarapyndan döredilen hasabat bilen üpjün edilýär.

Analitik, maliýe, işgärler, dolandyryş hasabaty, belli bir kriteriýalara laýyklykda belli bir wagtda awtomatiki usulda döredilýär, dolandyryjylara buhgalter hasabatynda kömek etdi. Programma uzakdan birikmek mümkinçiligi, dünýäniň islendik ýerinden telekeçiligi dolandyrmaga, häzirki wezipelere we gol astyndakylar üçin täze meselelere gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Ulanyjy hasaplaryny blokirlemek, işgäri başga bir adamyň maglumatlary ulanmak mümkinçiligini hasaba almazdan, uzak wagtlap iş ýerinden çyksa, awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Kompýuterler bilen öňüni alyş işini meýilleşdirmek we meýilleşdirmek, bölekleri çalyşmak birnäçe enjamyň bir wagtyň özünde amallaryny ýerine ýetirip bilmeýän ýagdaýdan gaça durmaga kömek edýär. Elektron işgärleri meýilleşdiriji esasy kömekçi bolýar, bu zatlaryň wagtynda gutarmagyna ýol bermeýär, habarnamalar belli bir wagtda peýda bolar. Iş akymyny awtomatlaşdyrmak, ýalňyşsyz ýerine ýetirilýän, taýýar, standartlaşdyrylan şablonlary ulanmagy öz içine alýar. Tanyşdyrylyşy öwrenmek, wideo synyna tomaşa etmek ýa-da sahypada tapyp boljak demo wersiýasyny ulanmak arkaly has köp wariant tapyp bilersiňiz.