Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Inwentar meýilnamasy

Inwentar meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Inwentar meýilnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Inwentar programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Döwrebap inwentar programmasy, işewürlikde ajaýyp kömekçi. Diňe zerurlyklaryňyza laýyk gelýän iň amatly warianty saýlamaly. USU programma üpjünçiligi ulgamyndan inwentar programmasy, islendik gurama üçin amatly şeýle görnüş. Ony dermanhanalar, dükanlar, ammarlar, söwda we logistika kompaniýalary, lukmançylyk edaralary we başgalar ulanyp bilerler. Köp maksatly inwentar programmasy uzakdaky şahalary birleşdirýän ýeke-täk maglumat bazasyny döredýär. Kompaniýanyň ähli işgärleri, öňünden hasaba alnandan soň şol bir wagtda işleýärler. Tehniki inwentar programmasy ulanyjylaryň köpelmegi bilen kuwwatyny ýitirmeýär. Olaryň her biri geljekde howpsuzlygy üpjün edýän şahsy ulanyjy adyny we parolyny alýar. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylar özlerine sorag bermeýärler: programmada nädip inwentar düzmeli. Iň ýönekeýleşdirilen interfeýs, professional hünär işlerini ýaňy başlap başlanlar üçinem kynçylyk döretmeýär. Esasy menýu diňe üç bölümden ybarat: gollanmalar, modullar we hasabatlar. Esasy ädimlere geçmezden ozal gollanmalary bir gezek doldurmaly. Bu ýerde kompaniýanyň şahamçalarynyň salgylaryny, işgärler we müşderiler hakda maglumatlary, hödürlenýän hyzmatlaryň sanawyny we hödürlenýän harytlary, olaryň bahalaryny we başga zatlary tapyp bilersiňiz. Bu kataloglaryň esasynda harytlaryň we materiallaryň inwentar programmasy, ýa-da atlandyrylyşy ýaly, bitewi döwlet awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamynyň inwentar programmasy, köp sanly resminama, hasap-faktura, faktura we ş.m. döredýär. Mundan başga-da, ähli maglumatlary el bilen girizmek isleseňiz hökman däl, diňe degişli çeşmeden importy birikdirmek ýeterlikdir. Programma islendik grafiki ýa-da tekst görnüşinde işlemäge mümkinçilik berýändigi sebäpli bu ugurda hiç hili mesele ýok. Programmanyň tehniki aýratynlyklary ony köp meseläni çözmek üçin ulanmaga mümkinçilik berýär. Esasy işi "Modullar" bölüminde ýerine ýetiriň. Bu ýerde täze gözlegler, şertnamalar, pul amallary we başga-da köp zatlar ýazylýar. Soňra bu maglumatlaryň hemmesi gaýtadan işlenýär we şoňa esaslanyp bu bölümde saklanýan hasabatlar döredilýär. Programma hasabat bermek maksady bilen adamyň bolmagyny talap etmeýär. Hasaplamalar we gözegçilikler, ýalňyşlyklar we nädogrylyklar bolmazdan özbaşdak amala aşyrylýar. Aç-açan we obýektiw derňew býudjet paýlanyşy, ygtyýarlyklaryň wekiliýeti, aýlyk paýlanyşy we täze haryt satyn almak üçin esas bolup biler. Harytlary we materiallary hasaba almagyň tehniki bölegi programma tarapyndan üpjün edilýändigi sebäpli, ony dürli söwda we ammar enjamlaryna - skanerlere, terminallara, maşynlara birikdirmek aňsat. Diňe harytlaryň we müşderileriň ýazgylary däl, eýsem olaryň suratlary we hatda resminamalaryň nusgalary hem maglumatlar bazasynda saklanyp bilner. Bu siziň we müşderileriňiz üçin gaty amatly. Sarp ediş bazary bilen aragatnaşyk üçin çeýe ulgam üpjün edilýär. Şonuň üçin köp ýa-da aýratyn habar iberip bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde dört kanal ulanmaga rugsat berilýär: SMS habarlary, e-poçta poçta, göni habarlar we ses habarnamalary. Tehniki inwentar programma üpjünçiliginiň demo wersiýasyny göçürip alyň we ähli artykmaçlyklaryny iş ýüzünde görüň.

Giňişleýin maglumat bazasy uzakdaky şahamçalary we bölümleri birleşdirýär. Internet ýa-da ýerli ulgamlar arkaly birikmegiň amatly usuly. Birinjisi esasy ofisden uzakda ýerleşýänler üçin, ikinjisi şol binada işlemek üçin amatly.

Öwreniş we material ulanylyşynda iň kiçi faýllary üns bilen ýygnaýan ýekeje maglumat bazasyny döretmek aňsat. Bitewi döwlet awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy, her bir ulanyjy üçin hökmany hasaba alynmagy üpjün edýär. Parol bilen goralýan giriş ulanyjylaryň howpsuz işlemegini üpjün edip biler. Harytlaryň we materiallaryň tehniki sanawy öňküsinden has az wagt we güýç talap edýär. Uptiýaçlyk esasy maglumatlar bazasyny yzygiderli göçürýär. Esasy zat, tygşytlamak tertibini öňünden düzmek. Taslama meýilnamasy optimal düzülendir, onuň kömegi bilen USU Programma üpjünçiliginiň hereketleriniň tertibini öňünden ýerine ýetirip bilersiňiz.

Edaranyň resminamalary bir ýerde ýygnalyp, ony düzetmek we doldurmak aňsat. Harytlar we materiallar barada tehniki we maliýe hasabatlary, gatnaşmazdan awtomatiki usulda döredilýär. Şol bir wagtyň özünde ýalňyşlyklaryň ähtimallygy nola çenli azalýar. Üýtgeşik aýratynlyklar bilen işlemegi dolduryň. Bu ösüşe has uly itergi berýär. Telegram bot müşderi gatnaşyklarynyň köpüsini awtomatiki ýerine ýetirýär. Öwreniş programmasy işgärler we müşderiler üçin ykjam programma bilen ideal taýdan doldurylýar. Bitewi döwlet awtomatlaşdyrylan maglumat programmasy tekst we grafiki faýllary aňsat dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Gaýtalanýan hereketleri awtomatlaşdyrmak, beýleki amallara garanyňda serişdeleri tygşytlaýar. Programmanyň artykmaçlyklary bilen tanyşmak üçin bitewi döwlet awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamynyň mugt görkeziş wersiýasy. Öňdebaryjy hünärmenleriň jikme-jik görkezmeleri we taslama goldawy. Her bir bitewi döwlet awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamynyň aýratyn häsiýeti, netijeliligini we hereketliligini üpjün edýär. Gyssagly meseleler wariantlaryny ýerine ýetirýän programmalaryň giň topary. Öwrenişdäki ähli zatlaryň hasaba alynmagyny üpjün etmegiň zerurdygyny göz öňünde tutup, USU Programma üpjünçiligi inwentar programmasy işlenip düzüldi.