Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kompýuterleri hasaba almak üçin maksatnama

Kompýuterleri hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kompýuterleri hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kompýuterleri hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kompýuterleşdirilen buhgalteriýa programmasy, adatça, gymmat enjamlaryň gaty gowşak we daşynda satylyp bilinmegi bilen baglanyşykly köp ýitgileriň öňüni almaga kömek edip biler. Telekeçiniň we kompýuterleriniň derrew ýüzbe-ýüz bolýan iki uly töwekgelçiligi bar, şonuň üçin kompaniýanyň buhgalteriýa bölümini kompýuterlere we beýleki enjamlara (şeýle hem beýleki inwentarlara) gözegçilik etmek programmasy bilen enjamlaşdyrmak gaty möhümdir.

Programma awtomatiki usulda kompýuterleri hasaba alýar we şeýlelik bilen siziň ýa-da işgärleriňiziň etmeli iş mukdaryny ep-esli azaldýar. Şeýlelik bilen, has öndürijilikli gönükdirilip bilinjek wagtyňyzy, güýjüňizi we puluňyzy tygşytlaýarsyňyz. Mundan başga-da, programmada awtomatiki hasaplaşyk has netijeli we ygtybarly dolandyryşa mümkinçilik berýär, sebäbi elektron kalkulýator has takyk.

Programmanyň işjeňligi, içindäki maglumatlary ýükläniňizde başlaýar. Fearöne gorkma! Awtomatiki hasaplaşyk bilen, muny etmek kyn däl, sebäbi amatly el bilen giriş we hatda maglumat importy bar, bu maglumat girizmek prosesini ep-esli çaltlaşdyrýar. Ondan soň, kagyzlarda görkezilen enjamlaryň bardygyny ýa-da bir zadyň ýoklugyny aňsatlyk bilen barlap bilersiňiz.

USU programma üpjünçiligi ulgamy bilen yzygiderli synlar etmek has aňsat. Ulanmak amatly, dürli saklaýyş enjamlaryna aňsatlyk bilen birikýär we bar bolan kompýuterleri skanirlemeli we sanawdaky netijäni barlamaly bolanyňyzda çalt inwentara kömek edýär. Bu işi azaldýar we has az işgär bellemäge mümkinçilik berýär.

Hasap programmalarynyň ýygyndysynda, bu enjamyň modelini, ýagdaýyny, jogapkär adamyny ýa-da mundan beýläkki işlerde peýdaly bolup biljek başga maglumatlary görkezip, her bir kompýutere jikme-jik düşündiriş goşup bilersiňiz. Bu çemeleşme bilen, işi ýerine ýetirmek has aňsat, sebäbi diňe bir enjamyň barlygyna ýa-da ýoklugyna däl, eýsem ýagdaýyna hem gözegçilik edip bilersiňiz! Bu esasanam peýdaly we umuman tehnologiýanyň ýagdaýyna uly täsir edýär. Şowsuzlyga kimiň jogapkärdigini kesgitläp biljekdigiňizi we kompýuterleriňizde bolup geçen zyýany aňsatlyk bilen öwezini dolup biljekdigiňizi bilip, has seresaplylyk bilen işlenildi.

Kompýuterler gymmat we iş üçin möhüm enjam, şonuň üçin olara ýörite gözegçilik gerek. Programma üpjünçiligimiz muny gowy ýerine ýetirýär we gündelik işiňizi aňsatlaşdyrmak üçin dürli gurallary hödürleýär. Ammarlarda enjamlary ýönekeý hasaplamakdan başga-da, dürli statistikalary hem görüp bilersiňiz.

Haýsy kompýuterler köplenç ulanylýar, näçe maglumat saklanýar, has köp girdeji getirýär we ş.m. Bu statistiki maglumatlaryň hemmesi mundan beýläk meýilleşdirmäge, dürli mahabatlary amala aşyrmaga, markany mahabatlandyrmaga we başga-da köp zatlara kömek edýär. Bu, işiňizi üstünlikli wagyz etmek üçin örän peýdalydyr.

Kompýuter hasaba alyş programmasy, esasy amallary awtomatlaşdyrmak we iş alyp barşyny ýönekeýleşdirmek arkaly kompýuter enjamlaryňyzy hasaba almak bilen baglanyşykly köp meseläni çözýär, ýöne belli bir ugurda däl-de, gözegçilik astyndaky esasy meselelerde. Programmada kompýuterleriň we beýleki paýnamalaryň hasabyny ýönekeýleşdirýän köp gural bar. Kompýuterleşdirilen buhgalteriýa programmasy, ähli bölümleriň işini ähli derejelerde üstünlikli ýerine ýetirýän ähli bölümleriň işini bir bitewi birleşdirmäge mümkinçilik berýänligi bilen işi ýönekeýleşdirýär. Bu çemeleşme diňe bir gündelik işi ýönekeýleşdirmek bilen çäklenmän, maksada ynamly öňe gitmäge mümkinçilik berýär. Bölümleri bir meselä gönükdirmek öndürijiligi ýokarlandyrýar we ýazgy wagtynda netijelere ýetmek mümkinçiligini ýokarlandyrýar.

Programma, inwentar we tertip-düzgüni ýönekeýleşdirýän kompaniýadaky ähli enjamlaryň giňişleýin beýanyny düzmäge mümkinçilik berýär.

Iň täsirli açar düzülişini saýlamak size bagly, sebäbi hemme zat aňsatlaşdyrylyp bilner we programmany siziň üçin amatly amatly formata laýyklaşdyrmaga kömek edýär. Şeýle hem, programmanyň umumy dizaýnyny siziň üçin has amatly we göze ýakymly bolar ýaly üýtgedip bilersiňiz. Programma ýüklenen maglumatlaryň mukdary hiç zat bilen çäklenmeýär. Hasap kompýuter programmasy dürli ştrih kodlaryny okamak we inwentar enjamlaryna aňsatlyk bilen birikýär.

Kompýuterlerden başga-da, programma beýleki inwentar enjamlaryny hem yzarlap biler. Önümçilik aňsatlyk bilen tapgyrlara bölünýär, bar bolan mümkinçilikleri we jogapkär adamlary göz öňünde tutup, hersini aýratynlykda yzarlamak amatly.

Programma şol bir wagtyň özünde ähli derejelerdäki resminamalary aňsatlaşdyrýan formalary doldurýar. Programma bilen, elýeterli sargytlaryň hiç birini ýatdan çykarmaz ýaly aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz.

Programma ähli bar bolan ugurlary, olary tamamlamak üçin zerur wagty we başga-da köp maglumatlary aňsatlyk bilen yzarlaýar. Bularyň hemmesini göz öňünde tutup, iň çalt we amatly ugry saýlamak we şeýlelik bilen zerur däl çykdajylardan gaça durmak has aňsat.

Her bir işgäriň işi programmada ýazylýar we işiň netijelerine görä hasaplamak kararyna gelseňiz, soňky aýlyga täsir edýär.

Şeýle hem aşakdaky tanyşdyryşda, müşderilerimiziň ýörite wideolarynda we pikirlerinde köp maglumatlary tapyp bilersiňiz!

Lomaý ammar üpjün edijilerden harytlaryň iberilmegini kabul edýär we has kiçi toparlarda müşderilere ýetirýär. Gelýän we çykýan harytlaryň, üpjün edijileriň we müşderileriň ýazgylaryny ýöretmek, gelýän we çykýan hasap-fakturalary döretmek zerurdyr. Ammardaky ähli harytlar (kompýuterler ýaly) hem hasaba alynmalydyr. USU programma üpjünçiligi munuň üçin işlenip düzüldi.