Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Inwentar üçin programma üpjünçiligi

Inwentar üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Inwentar üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Inwentar üçin programma üpjünçiligini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Berlen meseleleriň çalt ýerine ýetirilmegini üpjün edýän inwentar programma üpjünçiligi, geljegi bilen baglanyşykly islendik işiň arsenalynda bolmaly. Öwreniş programma üpjünçiligi, el bilen dolandyrmagyň tersine, ulgama gönüden-göni girýän we maglumatlary kriteriýalara bölýän takyk görkezijileri bermek bilen birnäçe wagt alýar. Öwreniş programma üpjünçiligi, ýazgylarda we hasap-fakturalarda häzirki maglumatlar bilen ähli önümler üçin hakyky okalyşyň ölçegini üpjün edýär. USU programma üpjünçiliginden ýazgy ulgamy, az çykdajyly we doly mugt abuna ýazylmak bilen bir hatarda, kompaniýanyň maliýe býudjetine ep-esli täsir edýän kämil funksiýalary üpjün edýän ösen konfigurasiýa sazlamalaryna eýedir. Mundan başga-da, goşmaça programmalary satyn almak üçin tygşytlap bilersiňiz, sebäbi programma üpjünçiligi ammarlar, amaly programmalar, inwentar ulgamlary üçin dürli ölçeg enjamlary bilen birleşdirilip bilner we iň gyzyklysy we iň möhümi, ähli bölümleri we bölümleri birleşdirip bolýar.

Şahsy re inimde her bir ulanyjy üçin elýeterli bolan interfeýs dizaýny, elýeterli mowzuklardan we galyplardan saýlamaga we öz logotipiňizi ösdürmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem dil, modul saýlamak. Programma üpjünçiligi, ulanyjylara habar we maglumat alyşmaga, ulgama maglumatlary girizmäge, iş jogapkärçiligine esaslanýan şahsy ulanyş hukuklaryny ulanyp, bir maglumatlar bazasyndan materiallary görkezmäge mümkinçilik berýän köp ulanyjy re modeimini hödürleýär. Techokary tehnologiýaly ölçeg enjamlary (maglumat ýygnamak terminaly, ştrih-kod skaneri, bellik printeri) bilen integrasiýa etmek bilen, diňe bir inwentar däl, eýsem haryt alanyňyzda ýa-da ibereniňizde, maglumatlary derrew girizeniňizde ýa-da çykanyňyzda hasaby ýerine ýetirip bolýar. Hasapçylyk we ammar hasaba alnyşy ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda, statistiki hasabat bilen resminamalary döredip, meýilleşdirilen we meýilleşdirilmedik audit geçirilip bilner. Giňişleýin derňew üçin ulgamda saklanýan programma üpjünçiliginiň her ulanyjysy tarapyndan ýerine ýetirilýän amallar. Programma üpjünçiligi bilen diňe ýazgylary sanamak we saklamak bilen çäklenmän, eýsem işgärleriň işiniň hiline gözegçilik etmek, öndürijiniň kesgitlenen talaplaryna (möhleti, temperaturasy) maddy gymmatlygyň howpsuzlygy barada ýazgylary alyp bolýar. , çyglylyk we beýleki materiallar bilen saklamak).

Wagt ýitirmezlik üçin, kompaniýaňyzda mugt synap boljak demo wersiýasyny ulanyp, programma üpjünçiliginiň täsirliliginiň amaly derňewine geçeliň. Galan soraglara hünärmen geňeşçilerimizden jogap alyp bilersiňiz.

Ştrih-kod bellemek bilen, ammardaky önüm magazinesurnallarynda bar önümleri tanap bilersiňiz.

Audit (mukdar hasaby) ýokary tehnologiýaly enjamlar, maglumat ýygnamak terminaly, ştrih-kod skaneri, printer bilen birleşdirilen bolsa amala aşyrylyp bilner.

Etiketkalary we baha sanawlaryny çap etmek üçin printer ideal ýoldaş bolar. Barlag maglumatlary ýygnamak terminaly işçileri ýönekeýleşdirmek we işletmek üçin ulanylyp bilner. OS-agnostiki programma üpjünçiliginiň kömegi bilen ony islendik Windows ulgamyna uýgunlaşdyryp bolýar.

Köp ulanyjy programma üpjünçiligi ulgamynda şahamçalary, şahamçalary we ammarlary birleşdirenlerinde, ulanyjylar biri-biri bilen aragatnaşyk gurup we ýerli ulgam arkaly maglumat we habar alyş-çalyş edip bilerler.

Gözegçilik programma üpjünçiligi, çäklendirilmedik mukdarda gündelik işläp biler we dürli resminama formatlaryny goldaýar. Programma üpjünçiligi kompaniýanyň içki keşbini gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner. Guramany dolandyrmak, ähli amallar ýazylyp, meýilnamalaşdyryş ulgamyny ornaşdyranda ýönekeý we aňsat bolar. Hasap ulgamyny sahypamyzda gurup bilersiňiz, bu ýerde müşderileriň synlary hem bar.

Guramanyň maliýe hasabatlary, resminamalar bilen maglumatlary girizmek we çykarmak üçin belli bir ygtyýarlyklary bolan işgärler üçin elýeterlidir.

Inwentar ýaly köp iş meselelerini çözmek üçin awtomatiki gaýtadan işlemek mümkinçiliklerini düzýäris. Işgärleriň höwesi wagtyň geçmegi bilen gözegçilik edilýär.

Awtomatiki barlamak ammarda bar bolan harytlar üçin we ulag wagtynda tranzitdäki esasy serişdeler üçin amala aşyrylyp bilner. USU programma üpjünçiliginiň inwentar programma üpjünçiligi, her bir işgäriň resmi ygtyýarnamasyna baglylykda bir maglumatlar bazasyndan maglumatlary almaga ygtyýar berip biler.

Önümiň inwentar programma üpjünçiligi, suwuk önümleri awtomatiki doldurmak ukyby bilen her önüm üçin deňagramlylygy görkezip bilersiňiz.

Esasy serişdeleri awtomatiki gözden geçirmek, ammarlarda harytlaryň ýagdaýyna we hereketine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

USU-nyň awtomatiki ýazuw programma üpjünçiligi ulgamy, ykjam programma bar bolsa uzakdan işläp biler. Howpsuzlyk kameralaryny ulanyp, kompaniýadaky wakalara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän inwentar programma.

USU-nyň inwentar programma üpjünçiliginiň mugt synag wersiýasy web sahypamyzda bar.

Öwreniş enjamynyň tükeniksiz mümkinçilikleri we köpçülige elýeterli dolandyryş opsiýalary bilen baý gurallar toplumy bar. Lomaý inwentar üpjün edijilerden haryt iberilmegini alýar we has kiçi toparlarda müşderilere ýetirýär. Gelýän we çykýan hasap-fakturalary döretmek üçin harytlaryň, üpjün edijileriň we müşderileriň ýazgylary saklanmalydyr. Şeýle hem islendik döwürde inwentarda harytlaryň alynmagy we berilmegi barada hasabat döretmek zerur. Sanawda, material we maglumat akymy hereket edýär. USU programma üpjünçiligi programmasy indi islendik öndüriji üçin iň oňat inwentar programmasydyr.