Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Býudjet meýilnamasy

Býudjet meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Býudjet meýilnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany býudjet üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Maşgala gurluşy boýunça kiçi bir gurama hem meňzeýär, sebäbi maşgala býudjeti maşgala agzalarynyň girdejilerine we çykdajylaryna, geljekdäki çykdajylary meýilleşdirmäge we pul akymyna esaslanýar. Bu, beýleki guramalar ýaly maşgalanyň hem ussatlyk bilen girdeji paýlamalydygyny we býudjetini meýilleşdirmegi öwrenmelidigini aňladýar. Maşgalanyň umumy abadançylygy maşgala çeşmeleriniň başarnykly paýlanmagyna bagly bolup, hakykatdanam peýdaly, zerur, ýakymly we tolgundyryjy bir zada pul harçlamak üçin köp täze mümkinçilikleri açýan býudjet ösýär. Maşgalada, islendik işde bolşy ýaly, maýa goýumlary üçin çykdajylar bar, mysal üçin çagalar üçin ýokary bilim, öz-özüňi ösdürmek üçin dürli kurslar we tegelekler, sport, saglygy goraýyş çykdajylary, tomusky jaý satyn almak, getirjek bir zat üçin çykdajylar bar geljekde maşgala agzalaryna hakyky peýdalar.

Amallarynyň iň oňat netijesini gazanmak üçin kompaniýalar hasaplaşyk, býudjet we inwentar gözegçilik programmalaryny döretmek arkaly amallaryny awtomatlaşdyrýarlar. Maşgalalar hem şeýle çemeleşmeli. Häzirki wagtda maşgala býudjetini taýýarlamak, meýilleşdirmek we döretmek üçin dürli býudjet programmalary bar. Programmanyň çylşyrymlylygyndan we çeklerdäki çykdajylary doldurmak, ähli çykdajylary almakdan gorkmak hökman däl. Galyberse-de, häzirki zaman programmalary sizi ýadaw işden doly halas edýär, olaryň ulanylmagy gyzykly we manyly maşgala işjeňligine öwrüldi. Şeýle maşgala býudjet maksatnamalarynyň iň gowy wekillerinden biri, alhliumumy Hasap Ulgamy programmasydyr. Bu programmanyň örän amatly we içgin interfeýsi bar, şonuň üçin ähli maşgala agzalaryna programmany ulanmagy öwredip bilersiňiz. Şeýle hem, maksatnama dürli reňkli çözgütleri hödürleýär, olaryň saýlanmagy gyzykly bolar we programmanyň aýratyn maşgala dizaýnyny döredip biler. Maşgala býudjet programma üpjünçiliginde karzlaryňyzy wagtynda tölemegi we tölemegi, karzlaryňyzy tölemegi ýa-da kärendäňizi almagy ýatdan çykarmajak kömekçi ýatlatma we duýduryş aýratynlyklary bar. Maşgala meselelerini, maşgala wakalaryny ýatlatmak üçin örän amatly bir funksiýa we SMS bar, bu funksiýany ulanmak diňe hyýalyňyza we maşgala zerurlyklaryňyza bagly.

Maliýe hasaby, häzirki kassa ýygymynda ýa-da häzirki döwür üçin islendik daşary ýurt walýuta hasabynda häzirki nagt galyndylaryny yzarlaýar.

Maliýe hasaby, şol bir wagtyň özünde öz ulanyjy ady we paroly bilen işleýän birnäçe işgär tarapyndan dolandyrylyp bilner.

USU kassa hasaba alyş ýazgylary we beýleki amallar, ähli zerur aragatnaşyk maglumatlary göz öňünde tutup, müşderi bazasyny saklamaga mümkinçilik berýär.

Pul amallary üçin hasap, pul bilen işlemegiň amatlylygy üçin ýörite enjamlar, şol sanda kassa registrleri bilen işläp biler.

Programma islendik amatly walýutada pul göz öňünde tutup biler.

Maliýe maksatnamasy girdejileri, çykdajylary, girdejini doly hasaba alýar we analitiki maglumatlary hasabat görnüşinde görmäge mümkinçilik berýär.

Kompaniýanyň çykdajylaryny, şeýle hem girdejileri we döwür üçin girdejini hasaplamak, alhliumumy Hasap Ulgamy programmasy arkaly aňsat meselä öwrülýär.

Girdejini hasaba almak, programmada çynlakaý awtomatlaşdyryş gurallarynyň kömegi bilen has öndürijilikli bolar.

Pul ýazgylaryny ýöredýän ulgam, guramanyň işine içerki maliýe gözegçiligi maksady bilen maliýe resminamalaryny döretmäge we çap etmäge mümkinçilik berýär.

Girdejileriň we çykdajylaryň ýazgylary guramanyň işiniň ähli tapgyrlarynda saklanýar.

Kompaniýanyň dolandyryjysy, çäreleri seljerip, guramanyň maliýe netijelerini meýilleşdirip we ýöredip biler.

Girdejilere we çykdajylara gözegçilik etmek hiliň ýokarlanmagy üçin möhüm faktorlardan biridir.

Pul programmasy kompaniýanyň hasaplaryndaky pullaryň takyk dolandyrylmagyna we gözegçiligine kömek edýär.

Çykdajylary yzarlamak programmasynda islendik işgäriň işläp bilýän ýönekeý we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar.

Maksatnama bilen karzlaryň we kontragent-karz berijileriň hasaba alnyşy hemişe gözegçilikde saklanar.

Maşgala agzalarynyň hemmesini maşgala býudjet bazasyna girizip bolýar. Şoňa laýyklykda maşgala býudjetiniň her agzasynyň şahsy maliýe hasabatlaryny ýöredýär.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasy gowy gorag derejesine eýe, býudjet meýilnamalaşdyryş programmasynyň her ulanyjysynyň öz ulanyjy ady we paroly bar.

Maşgala býudjet programmasy aňsatlyk bilen tertipleşdirilip bilinjek we ähli zerur maglumatlary derrew tapyp boljak ähli girdejileri we çykdajylary göz öňünde tutýar.

Maşgala býudjet programmasy ähli karzlar we karzlar bilen puluň hereketine doly gözegçilik etmäge kömek edýär. Talap edilýän töleg awtomatiki usulda ýatladylar we yzyna gaýtaryljak pul mukdary debet ediler.

Univershliumumy Hasap Ulgamynda maşgala hasaplaryny islendik walýutada ýa-da birnäçe gezek saklamak mümkindir.

USU-nyň Maşgala býudjet programmasy bilen, dürli grafikleri we hasabatlary görkezip, girdejileriňizi we çykdajylaryňyzy aňsatlyk bilen seljerip bilersiňiz. Diňe özüňize has amatly we laýyk gelýän hasabatlary saýlamaly.

USU size programmadaky islendik maşgala agzasy tarapyndan ýerine ýetirilen her bir amaly doly gözegçilikde saklamaga we kimiň pul töländigini ýa-da alandygyny, haçan we haýsy mukdarda görmäge mümkinçilik berýär.

Programmanyň kömegi bilen maşgala çykdajylarynyň ähli zatlaryny aç-açan görersiňiz, esasylaryny görkezersiňiz we gereksiz çykdajylary azaldyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, býudjetiňizi optimallaşdyrarsyňyz we has gowy ulanyp boljak has köp "mugt" puluňyz bolar.

Edil şonuň ýaly, girdejileriň esasy zatlaryny, pul serişdeleriniň nireden gelýändigini analiz edip bilersiňiz, şeýlelik bilen düzülen maglumatlar size goşmaça maşgala girdejisini nireden tapyp boljakdygyny we maşgala býudjetini köpeldip boljakdygyny görkezer.

Programmada maşgala býudjetini meýilleşdirmäge ünsi jemläp bilersiňiz. Meýilnamalaşdyrmak, pul ýygnamak we tygşytlamak üçin mümkinçilikler hödürleýär.

Býudjet, maşgalanyň geljekdäki çykdajylaryny dolandyrmak barada. Býudjet düzmek, maşgala ýakyn geljek üçin maksatlary kesgitlemäge, arzuw etmäge we maksatlaryna ýetmegiň ýollaryny saýlamaga kömek edýär.

USU Excel we beýleki möhüm programmalardan maglumatlary girizmek we çykarmak funksiýasyna eýedir.

Býudjet meýilnamasy, öňki aýlaryň çykdajylaryndan ugur alyp, indiki aýlyk hakyna çenli ýeterlik puluňyzyň bardygyny ýa-da ýokdugyny awtomatiki hasaplap biler we bu aý üçin çykdajylaryň mukdaryny hasaplar.

Awtoulag, kwartira ýa-da dynç alyş ýaly belli maksatlar üçin çykdajylary meýilleşdirip, degişli mukdarda girip bilersiňiz. Bu ýagdaýda programma maşgala girdejilerine bölünip berilmeli mukdary awtomatiki hasaplar we muny her aý belli bir wagtda ýatladar (programmanyň möhletini özüňiz saýlarsyňyz).

Maşgala býudjet programmasynyň mugt demo wersiýasy web sahypamyzda bar.