Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Býudjet meýilnamasy

Býudjet meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Býudjet meýilnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Býudjet meýilnamasy, zerur dowamlylygyň (aý, çärýek ýa-da ýyl) her geljek döwri üçin býudjet meýilnamalaşdyrmak, taýýarlamak we kabul etmek proseslerini awtomatlaşdyrýar. Şeýle býudjet meýilnamalary dürli zerurlyklary we iş ugurlary bolan dürli kompaniýalar tarapyndan ulanylýar. Netijede, býudjetiň awtomatlaşdyrylmagy we ähli amallaryň optimizasiýasy guramadaky ähli iş proseslerini ýeňilleşdirýär we çaltlaşdyrýar we ýörite tehnologiýalary talap etmeýär. Şeýle býudjet programmalary her kompýuterde diýen ýaly gurnalýar. Býudjet optimizasiýasy diňe kompaniýada býudjet awtomatlaşdyryş programmalaryny ulananyňyzda mümkindir. Bazarda köp dürli programma üpjünçiligi bar, býudjet we optimizasiýa, olaryň kömegi bilen gaty aňsat we çalt ýerine ýetirilip bilner.

Şeýle-de bolsa, býudjet awtomatlaşdyryş ulgamlarynyň arasynda işiňiz üçin iň amatly we amatly warianty saýlamak kyn. Kompaniýanyň býudjetini meýilleşdirmek üçin maksatnama bolan uniwersal buhgalteriýa ulgamyny göz öňünde tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Býudjet amalyny awtomatlaşdyrmaga geçmegiň köp wagt alýandygyny we optimizirlemek üçin maglumat geçirilende seresaply gözegçiligi talap edýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Emma netije bu tagallalara mynasyp, sebäbi ähli işgärleriň we ýolbaşçylaryň mundan beýläkki işi has täsirli bolar we beýleki möhüm meseleleriň çözgüdi barada duýduryş berer.

Çykdajylary yzarlamak programmasynda islendik işgäriň işläp bilýän ýönekeý we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar.

Girdejilere we çykdajylara gözegçilik etmek hiliň ýokarlanmagy üçin möhüm faktorlardan biridir.

Girdejini hasaba almak, programmada çynlakaý awtomatlaşdyryş gurallarynyň kömegi bilen has öndürijilikli bolar.

Kompaniýanyň dolandyryjysy, çäreleri seljerip, guramanyň maliýe netijelerini meýilleşdirip we ýöredip biler.

Programma islendik amatly walýutada pul göz öňünde tutup biler.

Maliýe maksatnamasy girdejileri, çykdajylary, girdejini doly hasaba alýar we analitiki maglumatlary hasabat görnüşinde görmäge mümkinçilik berýär.

Girdejileriň we çykdajylaryň ýazgylary guramanyň işiniň ähli tapgyrlarynda saklanýar.

USU kassa hasaba alyş ýazgylary we beýleki amallar, ähli zerur aragatnaşyk maglumatlary göz öňünde tutup, müşderi bazasyny saklamaga mümkinçilik berýär.

Maksatnama bilen karzlaryň we kontragent-karz berijileriň hasaba alnyşy hemişe gözegçilikde saklanar.

Pul amallary üçin hasap, pul bilen işlemegiň amatlylygy üçin ýörite enjamlar, şol sanda kassa registrleri bilen işläp biler.

Pul ýazgylaryny ýöredýän ulgam, guramanyň işine içerki maliýe gözegçiligi maksady bilen maliýe resminamalaryny döretmäge we çap etmäge mümkinçilik berýär.

Kompaniýanyň çykdajylaryny, şeýle hem girdejileri we döwür üçin girdejini hasaplamak, alhliumumy Hasap Ulgamy programmasy arkaly aňsat meselä öwrülýär.

Maliýe hasaby, şol bir wagtyň özünde öz ulanyjy ady we paroly bilen işleýän birnäçe işgär tarapyndan dolandyrylyp bilner.

Maliýe hasaby, häzirki kassa ýygymynda ýa-da häzirki döwür üçin islendik daşary ýurt walýuta hasabynda häzirki nagt galyndylaryny yzarlaýar.

Pul programmasy kompaniýanyň hasaplaryndaky pullaryň takyk dolandyrylmagyna we gözegçiligine kömek edýär.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy, bilim býudjetini awtomatlaşdyrmak ýaly dürli iş ugurlary üçin peýdalydyr.

USU býudjet meýilnamasy esasy resminama hökmünde düzülip bilner. Hasabatyň dürli görnüşleri hem bar.

Synag wersiýasy hökmünde hemişe býudjet programmamyzy web sahypamyzdan mugt göçürip alyp bilersiňiz.

USU býudjetini awtomatlaşdyrmak programmasy, 1C we beýlekiler ýaly programmalardan tapawutlylykda içerki işleýşini hakyky zerurlyklara we wezipelere görä üýtgetmäge mümkinçilik berýän býudjet optimizasiýasynyň eýeçilik ösüşidir.

Býudjet we dolandyryş hasabatyny awtomatlaşdyrmagyň inkär edip bolmajak artykmaçlyklary bar. Kompaniýanyň ähli öndürijilik görkezijileri hasaba alynar, maglumatlaryň ýitmegi ýa-da arifmetiki ýalňyşlyklar ýok ediler.

Köp mukdarda maglumat gysga wagtda gaýtadan işlenýär we derňelýär. Şoňa görä-de, dogry strategiýany düzmäge we kompaniýanyňyzyň töwekgelçiligini azaltmaga mümkinçilik berýän ygtybarly we öz wagtynda netijäni alyp bilersiňiz.

USS programmasynyň kömegi bilen kompaniýanyň býudjetini optimizirlemek, kompaniýanyň girdejiligini we girdejiligini ýokarlandyrar.

Býudjet meýilnamalaşdyryşyny awtomatlaşdyrmak, zerur bolmadyk çykdajylar we adam resurslaryny ýitirmezden islendik wagt býudjeti sazlamaga mümkinçilik berýär.

Bu maksatnama gazna we býudjet awtomatizasiýasyny öz içine alýar.

Býudjet gözegçiligi programmasy, işgärleriň haýsydyr biri tarapyndan amala aşyrylýan ähli amallary ýakyndan gözegçilik etmek üçin audit funksiýasyna eýedir.

USU, şeýle hem, islendik iş ugrunda taslama býudjetini awtomatlaşdyrýar we taslamaňyz üçin iň amatly býudjeti hasaplaýar.

USU býudjet kompýuter programmasy dünýäniň dürli ýurtlarynda eýýäm üstünlikli ulanylýar.

Önümçilige gözegçilik býudjet programmasy öz önümçiligi bolan kompaniýalar üçin niýetlenendir.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasy, işgäriň ýagdaýyna we ýagdaýyna baglylykda maglumatlary ulanmak we redaktirlemek üçin köp derejeli elýeterlilik ulgamyna eýedir.

Hünärmenlerimiz, işiňiziň ähli zerurlyklaryny göz öňünde tutýarlar, soraglaryňyz bar bolsa, web sahypasynda görkezilen sanlara jogap bermäge şat bolarys.